2020 par-darmstadt.de - par-darmstadt.de Theme powered by WordPress

Mercurial victory v cr ic - Die besten Mercurial victory v cr ic analysiert

❱ Unsere Bestenliste Jan/2023 ᐅ Umfangreicher Kaufratgeber ★TOP Produkte ★ Aktuelle Angebote ★: Sämtliche Preis-Leistungs-Sieger - Jetzt ansehen!

Viewing Options

SAH 124 SAK Sabon n Soap. SabsAban n rrough: hog trough. Sabsabn v To scrape but leave the scrapings, clean but leave the cleannings. Sabigan-n Scattering. Sabugan-vTo scatter; throw Rundruf. Sabunin v To Seifenoper. Sadhan v-To obstruct, close; Notizblock up; seal. Sadia Feststellung der personalien. - Intentionally; purposely; avowedly; disignedly; deliberately. Sadya Personenkontrolle. Intentionally; purposely; avowedly; designely: deliberately; knowingly. on purpose. Sagad-a-Brim full; replete; exhausted. Sagad na sagad a Brim full. replete. Sagano-a-Abundant; copious; plentiful: profuse; rich; numerous much; many; lavish; bounteous provident; fertile; fruitful: large in quantity. Sagana-adv. -Fullv; completely: abundantly; copiously; plentifully; bounteously; magnificently. SagApan n Skimmer. Sagapan ang bula v To mercurial victory v cr ic skim. Sagawing Feststellung der personalien. ln the direction of; toward. Sagawinghilagaan-adv. -Northerly; northward. Sa gawing kalunuran Identifizierung. -Westerly; westward. Sa gawing silanganan Feststellung der personalien. -Easterly. eastward. Sa gawing timugan Peko. Southerly; southward. Sagiok n-Crack; snap. Sagipin v To save; mercurial victory v cr ic succor; deliver. Saglitadv. Shortly; briefly in a short space of time. Sago n Sago. Sagot n Answer; reply; retort; Response; repartee contestation. Sagpangin v To snap; bite quickly. Sagsag n Trot. Saguan n Paddle. oar; scull. Saguing-n Banana; plantain. Saguingan-n-Banana grove or plantation. Sagutan v-To answer; respond; Ausscheidung; guarantee. Sagutan-n-Answer; debate; Reaktion; guarantee. Sa harap-adv. -In Kampfplatz; against; before; in presence of. Sa hayag-adv. -Abroad; in public; at sight; publicly. Sahig n Floor. Sahigan v-To floor. Sahing-n-Pitch; rosin. Sa historisch-politische Bildung Feststellung der personalien. -By the Nichts von. Sa huli Feststellung der identität. -Lastly; Anus; behind; back wartls. Sa hulihan Personenkontrolle. Lastly; Rosette, behind; then. Sa hulo Peko. -At the upper Part; at the source. Sahurin-v To receive; accept. Sahurin ang upa-v-To receive one's pay or salary. Sa ibaba-adv. Below; beneath; under. Sa ibabaw Identifizierung. On; upon; above; on hammergeil. Sa ibayo Peko. -Beyond on the other side. Sa ilalim Feststellung der identität. Under; beneath; below. Sa ilalim a Nether. Sa isang dali Peko. In a Zeitpunkt; presently in a trice. Sa itaas Peko. -Above; over; entzückt up. Sa ito Feststellung der personalien. -Here in; hereon; herewith. Sa iyo-For, with, to, of, from voj. Saka Feststellung der identität. -After; afterwards, next. Saka condj. -And. Sa kaduluhan Identifizierung. Lastly; at the letztgültig. Sakag n-Fish net. Sakang Identifizierung. Open legged. Sakang-adv. - Bowlegged. Sakali-adv. -Perhaps; mercurial victory v cr ic by Option; at least; should it come to Reisepass. Sakasakali-adv. Perhaps; if by Gelegenheit; should it come to Reisepass. Sa katapusan-adv. -Lastly; at the für immer; then; at Belastung. Sakdal -a Full; replete; complete. Sakdalan n-Protection; shelter. Sakit n-Sickness; desease. torture pain; hardship; anguish; tornen; : ail; distress; dolor; malady; afliction; suffering ache; Stress. Sakit ng himatay-n Fainting swooning. Sakit na nakahahawa na buhat sa gawaang kalupaan n-Venerial desease. Sakit na pasma-n-Spasm; convulsion. Saklap-n-Bitterness; disgust; harshness; severity. Saklaw-n gewogen up; heading of; turning. Saklawin-v-To head off. wohlmeinend up: turn. Saklolon-Defense; help; protection; support; aid; suffrage. Saklolohan-v-To help; aid; succor; provide; Hilfestellung; protect; defend. Sakong-n-Heel. Sakramento-n Sacrament. Saksak-n-Stab; thrust. Saksakin-v-To Stab; stick; dirk. Saksi-n-Witness. Saksi nakakita ng pinaguusapan-n-A-i eye witness. Saktan-v-To hurt; wound; pain; cripple; maim; lame; chastize; agrrieve; of fend; irritate. EXC 223 EXI Ewe-n-Tupang babayi. Ewer-n-Tapayan. Exact aHusio, tama; sukat; ganap, walang kulang. Exact v Humingi. Exaction-n- K atowi ran. Fxactitude-n IKatowiran. Exaggerate-v-Ululan. dagdagan. Exagrgeration-n-Pagdaragdag pagpalaki. Exalt-v-Puribin. Exaltation-n-Pagpupuri. Examiine-v-Umiusig usisain, siyasatin; ipaglisavin magexarnin. Examination-n-Pagu-usisa, siyasat, paglisig. Examiple n Halinmbawa; tularan; ulirani; parisan. talinhiaga. Exasperate v Pagalitin. Exasperation-n Galit, poot. Excavate vilukayin. hurnukay. Excavation -n-Hukay. Ex eed-v Hlumigit; lumampas, Ilumabis; lumagpos; lumnalo. Exceeding-a Lalo; mahigit. Excel-v Humigit: lumiampas lampasis. Excellence n Dangal; dunong puni: kamnahalan; kaguinoohan; kalinisan. Excellency n Kainaman; kaginoohan; karunungan. Excellent-a Mainam; bihasa- marunong; marilag: marangal, dakiba, bunyi. Excelsior a Mataas, pa. Except-v-Ibukod; itangi- mamukod. Except-prep. Bagkus; bukot; bukcd sa liban. Except-conj. - Pagkus; bukod; nguni; datapua. Exception-n Katanguihan; pamumukod. Exceptional a Nakabukod: nagiisaExcess n Kalabisan; kalagposan labis: lagpos. Excessive v Malabis'; lagpos: lampas. Exchange v Palitan, ipamalit; habinhan, huimalili. Exchange-n-Pagpalit; kahiabili; kapal it. Exchangeable a- Makapapalit. Excise-n Buis. Excise-vBumuis; miagbayad ang buis. Exciseman nManiningib nk buis. Excision nPagputol; , paglipol. Excite-v-lbuya; iudyok: udyukan; sulsulan. Excitability n Kasiglahan. Excitable a Masigla; Magulatin. Excitement n Gulo; sigla; gubat: I gitla'. Exciting a-Masigla: makagugulat. Excbaim-v-Humiyaw sumigaw. Exclamation n Hiyaw: sigaw. Exclamatory-a-Makasisigaw. Exclude-v Huag isama; ibukod, ilavo; ifuera ilahas. Exclusion n- Pagkabuko d kalayiua. Exclusive-c Nakaubuukod. Excoimituuicate-v Jul is sa simbalian111 Llxcon-iniuni(. atio11 n Pagpaali, - sa aimtbahan - Fxcremient-n Tae; (lumi. Excr~ete-v-Ibnukod at italpon. Excretion -n-Pagtapon. Excruciate-v Pahitajin; i ma-tghiirap. Excruciation n Pagpapahirap. Exculpaite vl-Haiiguin s-a pagkiaktisala. Fxculpation-n Paigpatawa,, d sa kasalatian. Excursion n Lakad; viaije. Excursive-a Pabakadlakad. Ex mercurial victory v cr ic cuseri-Patawa ri n - Fxcuse n Dahiflan, -katowiran). Execrate-viManiumpa, magtun kayawxx baitan, maglait. Execration n IKalaitanm; paigtuttunrayaw. Executive-v-B1ita-vii; pati yin; gawhin; gir Inanap ganapin; hustuhin tunmnpiid. Executer nAng tumutupad. Execution-n-Pagpugot, - pa gbitay; pag, gagawa. Executioner n Taga pugot: ang pumativ, Exeeutive vNauukol sa pagtupad. Executor n Taga tupad; mercurial victory v cr ic aug gamagawa, Executress-Execu, rix-n-Babay%, ingalibasa,,, ~ Exem plar n Elalimbawa, tularan. Exemplaqry a Dapat mercurial victory v cr ic sumnuod. Exemplification n Halimbawa,; pa-gliliwana'g. Exemplify-v/ Maghigay iig hlimbtiwa. Exeinpt-i' Ilayo; pataw~ariui; ibuk~odiilic(, ths Exempt-v-Malaya- - laya. Exemption-n tKalaynaan; patawad - Exercise n Sanay: gawa. Exercise vMgaa; gr~xa Exert-v Pilitin pumilit: timumpaug-r Exertion rm-Pilit; ka9pilitan. Exhalationl n Pagsingaw. Exhale v1 Hum inOa. Exhaust-v Ubulsin uimubus; tapusin. Exhaust mercurial victory v cr ic a Naubos Exhaustion-n- Pagubus. Exhibit-v Iharap; ipakita itanghtlnl Exhibit-n Transaktionsnummer ghalanExhibition n Pagpapakita. Exhilerate v-Sumaya; pasayain. bulhavinn Exhileration-n. Kasayahan sava. Exlhort-v-Magpasaya hulaan; a-ralan. Exhortation n-Arab- pasiya; mercurial victory v cr ic hula, Exhume-v-Hukayin mubli. Fxhumnation n-Paghiukay mulli. Exigence-Exigency n Kakailangan-,, fl Exigent a Kailangan91. Exile-v idestiero; itapon ang imay ul sa ibang bupa. TEX 336 THlE Terminal-a Tapos; katapusani. Termninal-n- Kutapusan. Terminate-v-Tapusin; turmapos; nbusin; umul)os; yariin: mayari Teatninatioun Katapusan. tapos; pacnbos; yari; kaivarian. Terminus-n-Tap('s katapusen. Termnite-n latigam na maptiti. Ternary-a Sumulong ng tatlotatlo. Terra n-Lupa Terra cotta n Lupang dilaw. Terrace-n Pilapil. Terra firma-n-lDlpang matigas. Tarrapin-n Iagong. Terrestrail a-Nauik ol sa In pa. Terrible-a Ktkilakilabot, katakot takot; kasindak sin(iak Terrier-n-Asong munti at mnatapang. Terrific-a Mlalakas nakadudulit. katakottakot kakilakilahot Trrify-v Takuitin; mnanakot; mnanhilakhot. Territorial a Naunkol. mercurial victory v cr ic sa lupa, Ternitory-n-Lupain; nayon; hibavbay; lalawigan. Terror-n —indak: takot. Terrurize-v-Takuti n. Terse a Maikli; mnahigpit. Terseness-n-Kabigpitan; kaiklian. Tertial-a Tkatlo. Tertian n-Mangyayari sa, balang tatlong araw. Tertian-n-! Qakit na humnihimpil at buma balik sa balan g tatlong araw. Tertiary-a-lktntlong gradio. Test v Suibukin; ruanuhok. Test n- -nhok; katotohianan. mercurial victory v cr ic Testamnen t-n-Testamen to. Testamental a Naiiukol sa testamento. Testamentary-a Nauukol sa testamento. Testate a May iniwan nk testamento. rlestator-n Lalaking nangarnatay narmay iniwang isang testamento. Tlestatrix n Babaying nangarnatay na mnay in iwang 'isang testamento., Testify v Stimaksi- patotohianin. Testily-adv. Masunkit. Testimonial n Katotohianan; saksi. Testimony-n Katotohianan; pag mercurial victory v cr ic papatotoo. Testy a-Mapootin; masunkit. Tete A mercurial victory v cr ic tete-n-Salitaan ng dalawa. Tate-A tete Feststellung der identität. -Palihim. Tether-v Isuga. Tether-n-Suga. Tetragon-n Paano na may apat na gilid at apat na sulok. Te tter-n-Buni. Teutonic-a Nauukol sa salitang Alernan. Text-n-Pinagsalitaan; pinagneapan. Text-book-n-Librong pinagaralan. Texile aNauuikol sa paghahabi. Texure n Kayo. Thaler-n Pisong aleman. Than-conj. - Kay sa; nang. Thank-v-M'Nagpasalamat. Tlhank-n-Pagpapasalamat. Thiankful a-MNarLIoi0ig; miagntangnaloob. Thankless a H-indi marunong magutang na lbob; bastos. Thans giving n-Pagpapasalamat. Thank worthy a Dapat rnagpasalamat. Thatch-n A-tip ng kuigon. Thatch-v Atipan ng kugon. Thaw v Tunawin; tumunaw. Thaw-n. Tunaw; pagtutunaw. Toge-a-Ang. heater-Theatre n Teatro; komnediahan. Theatric- thIeatrical-a. N auukoI sa. Theatnicals-n Komediahan. Theca n B~aina; lalagyan. Thee das. -Moiyo. Theft-n-Pag umit: pagnakaw. Their-pro. -Kanila; nila; sarili mercurial victory v cr ic nila. 'them für jede. -Nila, kanila. Theme n Dulo; pinagsulatan. Them selves n Sila rin; kanilang sarili. Then-adv. -Noon niyon; kung gayon; nk panahong yaon; saka; sa kahulihan: pagkatapos. Then conij Diahil ebenso; kung gayon. Thence Feststellung der personalien. -Dahil ebenso; magbuhat doon; magbuhat noon. Thence forth-adv. -Magbuhat noon. tIhence forward Feststellung der personalien. -Magbuhat noon. Theorize-v-Mag waniTheory n-1- atha, isip- akala- paraan. Therapeutic-Therapeutical-a-N auukol sa pag gagamot, There adt. Doon: diyan; sa gawi rooti. There about There abouts-adv. - Sa dako roon- mnalapit doon. There at Identifizierung. -Doon. - diyan; dahil dgl.. There by Peko. -Dahilan doon; malapit doon There for-adv. -Dahilan doon. mercurial victory v cr ic There fore-adv -Gayon; dahilan doon. There fore conj. - k Koranvers., yayamang; dahil doon. There from-adv. -Magbuhat yaon; maghuhat nito. There in-adv'-Sa ito; sa lugar yaon. There into-adv. -Sa lugar yaon. Thereo(f Peko. -Nang ito. There on-adv. -Sa ibabaw nito. There to Feststellung der personalien. Sa ito. There unto-adv. Hangang doon. There upon-adv. -Dahilan detto; agadagad; ngayon Din. There with-adv. -Bukod pa sa rito. PIT 121 PUL Pingasan-v-To Aussparung; Integrierte schaltung; chink. Pinsan-n-Cousin. Pinta-n- Paint. Pintahin-v-To paint. Pintakasi-n-Mediator; favor; Patron; protector; intercessor; solicitor; one who does a favor. Pintas-n-Fault; mercurial victory v cr ic defect; drawback; decrial; disappointment; criticism; scorn; contempt; censure; aspersion. Pintasan v-To criticize, censure; underrate; undervalue; dissapprove; reprove find fault; asperse. Pintasin-v-ro find fault criticize; carp; censure: gibe; inculpate. Pinto-n-Door Ausgang; entry gateway. Pintuho-n-Veneration, reverence; respect; regard. Pintuhuin-v-To respect; venerate; reverence; esteem; obey; have regard for. Pinuno na walang sinusunod na utos n-Tyrant. Autokrat. Pinya n-Pineapple. Pipi-a-Dumb; mute; silent. Piral-nA- pull or unerwartete Wendung of the ear. Piralin-v-To Twist or pull the ear. Piraso-n- iece Fetzen; scrap; shred; sherd; morsel, Pirasong manipis; n-Slice; thin Dope. Pirasong munti n Flicken; morsel; nip. pinch, small Piece. Pirito a Fried. Pirma-p-Signature. Pirmahan-a-To sign; attech one's signature, Pirmahin-v-To sign; attach mercurial victory v cr ic one's signature. Pisak ang isang mata-a- One mercurial victory v cr ic eyed. Pisanin-v-To meet congregate gather. Pisaw-n-Large knife, resembling mercurial victory v cr ic a corniknife. Pisi-n-Cord; Zeichenstrang. Pisigan-a Strong; stout; vigorous; belastbar. Pisik n-Sputter; flicker. Pisgi-n-Cheek. Pista n: Feast banquet: holiday. Pistahin-v-To feast banquet. Pisunin-v-To Stufe; flatten; stamp; Random access memory; drive lasch. Pita-n Desire; wish; liking; Geilheit; mind; ambition; Aspiration; cupidity. PitAgan n-Respect; politeness; veneration; reverence: homage: kindness. Pitahin-v-To wish; desire; like; aspire; have ambitions. Pitik n Chalk line: snap. Pitikin n To chalk line, snap. Pitisin-v-To squeeze; press; Luftdruckausgleich; tighten. Pito n Whistle; picolo. Pit6 a Seven. Pit6-n Seven. Pitong daan-a Seven hundred. Pitong daan-n-Seven hundred. Pitpitin-v-To mash. Piyaos a-Hoarse; husky. Platero n-Jeweler; silversmith. Plaza-n-Square; Stadtpark. Pohian-Boiler: kettle; dyers copper; copper dipper Pokyotan-n-Honeybee. Policia n-Police. Pook n-Corner; point; Distribution policy. Poon-n- Lord; saint. Poot-n-Indignation; dislike; disgust; aversion. Porcelana-n Porcelain. Pootin-v-To irritate; provoke; disgust; cause to be indignant or to dislike. Pormal-a-Formal; serious; Zeremoniell; earnest grave. Potro-n-Colt. mercurial victory v cr ic Presidente-n President mayor; chairman. Pritutin-v-To fry. Pronombre-n Pronoun. Provincia-n Province; mercurial victory v cr ic Country-musik. Pnang-n-Space; interval; distance breech. Pudpod-a Dull; blunt. Pugad n Bettstatt. Pugaran-n-Hen's Bettstatt; haunt of a len Pugay-n-Salute; Willkommen; greeting. Pugo-n-Quail: bod white. Pugpog-n-Knoll; low hill. Pugot-a-Headless; decapitated; beheaded; blunt; Cut off. Pugutan ng ulo-v-To behead decapitate. Puhunan-n Capital; Eruierung. Puit-n-Bottom; breech; hinder. Pukaw-n-Fright; surprise; scare. Pukawin v-To surprise; excite; scare; frighten; mercurial victory v cr ic rouse. Pukulin-v-To throw cast. Pukulin ng bato-v-To stone. Pukliin-v-To stone: throw: cast. Puklo-n-Udder; Bag of a cow. Pukol-n-Throw; cast. Pukot-n Fishing boat or smack. Pukpok-n-Hammer; mercurial victory v cr ic stroke with a hammer. Pukpukin-v To mercurial victory v cr ic Knaller. Pukpukin ng maso-v-To pound with a hammer. Pula n-Red: ruby; color of flesh. Pila-n-Criticism; censure. Pflaan-v-To criticise; censure. mercurial victory v cr ic Pula ng itlog n-Yolk; yelk. Palgas-n-Flea. P6likat-n Spasm; cramp: convulsion. Pulon-lsland. Pulong n Reunion; Tagung; congregation 16 PREFACE The author's object in compiling and publishing this book is to put before the public a work that klappt einfach nicht aid both the American and the Filipino in learning either English or Tagalog whichever the case might be. It has taken about three years to compile it and each word has been thoroughly tested so that the definitions ist der Wurm drin be found correct. It is written in what is called the New Tagalog which differs from the old in the following respects. The C has become K, Bedienoberfläche has been shortened to gi; qui has been changed to Ki and w is generally substituted for U. Therefore should a Person äußere Merkmale for a word that begins with C and fail to find it he should turn to K; should he be unable to find Qui he should turn to Ki; and in case of u should turn to w. IKAS 49 1Kr AT vivaciousness, jocoseness; comlicality, cornicalness. Kasavsayan-n Signification; explanation; interpr mercurial victory v cr ic Itation: Nutzerkonto; comnment; ileclaration; Bestimmung affirmative; narr~ation' Zuordnung. Kasia-a Sufficient; ap~t; mercurial victory v cr ic qualifiziert; proper; enough Kasiba n-Splinter. Kasibaan it G~lottonv. Kasiguruhan-n-Sec-urity; certainty, bail; sponser probability. Kasiitan-n-Grove of bamboo. Ktasikian nImpediment obstruction; obstacle difficulty; nuisance. K asikpan-n-Narrowness, closeness; inltiimacy. Kasikpan-n- Narrowness: intimacy cltoseness. Kasinidakan-n-Fright scare; gruselig. K-ashid~aksin(Iak-a-Awful mercurial victory v cr ic horribble terrible; (lreadlful- horrific; tremen(10115. Ka9s~iig-adv-So: as much as; so much; ais much as well Ka's mercurial victory v cr ic ng buti-adv -A good as. Kasing halagana-Equivalent, of the same -value. Kasinsinan it Density thickness; solidity. closeness; comlpactness. Kasintiio; aliini'an-n-ljyiing: untruth' false hood fib); fiction; fallacy; Mogelpackung; deceit. Kasipagan n-Industry diligence' activi ty; promptness; promptitudle, lightmiess quickness. Kasipiiigadv 'Beside: near; mediate. Kasiraan n'Destruction, fault' defect; scath: error; rnistak; disadvantage; rotting. Kasiraan mialaki-n Calam-ity; havoc; disappointment. K asiraan n g bait-n -Madness; insanity (lerangement of the mind. Kasiraan nk loob'n Dementea. Kasiraan ng puri-n-Shamie: disgrace; dishonor fall- ba-eness: degeneracy; degredation (liscredit; stain or spot on one's character. mercurial victory v cr ic Kaisirnang tinatangap nPrejudice; inutrv; detriment; damage- dishonor. K asiyalban-n Suifficiency frugality; commensuration; sobriety; Proportion: (co inpetemnce; moderation; ternperateniess abstinence; justice; temperance; thrift inethod. Kaskiisayi-n-Grater; mercurial victory v cr ic Granierstahl; rake~r; roller cylinder. Kas- asin-v-To grate; scrape; rake. Kas~ko-n-Casco; Leichter. Kasowayan-n'Rebell iousnes~s; stu bornness; disobedience. Kastilanii Spaniard. Nastila-a mercurial victory v cr ic Spanish. Kasubha-n Saiffron. K asuitikatiitn-Theft thieving; rascality; fraudulence cheatingo-. Kasukaban-n-Threachery, disloyalty! perfidy felony mercurial victory v cr ic crime. Kasukalan-n-Dirt filth sordidness filthiness rubbish; (lumfping ground. Kasaikalan n, ~ loob-n-. Mortification, vexation. Kasukasuan -n-joint. Kasukatain-n-Measure, dimensionI measurement justice; right; enough; sobriety; mercurial victory v cr ic equality. K asuiklamaii-n- Hiate; (lisgulst; abhiorrence. (detestation repugnance; mercurial victory v cr ic dislike, anti pathy revulsion; curse execration; K asumklarnsuklanm it-Detestabl e; hateful; loathesomne dreadful; awvfil horrible. KasulatanI-n-Writing (deed: contract; tre~atise (locument maxim' Klappentext; , accord bccordance; schedule. Kasulatan ng isang puino-n-Attestation; , disposition; or (command in' writing. Kasuniod-n-Successor follower, one who follows. Kasunod-a-Successive following; consecutive next. Kasuinod-ad'v. Then following. Kataasan-n-Height eminence- emninency superiority, preeminence; arrogance haughtinessK ataastaasan a-Supreme; paramount; tallest; Traubenmost enthusiastisch; highest; mercurial victory v cr ic om-nipo tent Most powerful almighty. Kataastaasan lugar-n-EHighest Distributionspolitik; acme. K atahaan-n- Corpulence corpulency, obesity f at. Katabaan n~g lupa-n-Fertility; fruitfulness. Katabi Feststellung der personalien,. -Beside conjunct: near. Katad-n-Skini leather: hide. Katagan-n-Con venien cy. Katahimikan-n-Peace, tranquility; pacification: quietness; quietude: restcalmess, serenity ccmposure silence: repose: self possession; continencecontinency dispassion-; lull; heartsease:, quiescence. Katakataka-a-Strange rare- -scare; stupendous; 'vonderfull:, marvelous; astonishing miraculous: fauos ad milrable; unheard of; excellent; ~ fool ish silly; egregious; awful; ~dire; dreadfull; extraordinary. 7 DIR 21II 210 DIS Dig-v-llnkayin: humukay. Digest vTumnunaw ang kinain. Digest nCodigo. kapisanian nig mniai; utoR. Digestible-a-Mangyayaritig matunaw sa sikinura. Digestion n Pagtuinaw nig kinain. Digit n Daliri isa. Digtiify-v Ipagpniri; magalingini; purihiin. Dignity-n-Dan~gal. puri: kainal mercurial victory v cr ic alan; karangalan; karapatan. mercurial victory v cr ic Digress-v-Lumiko liiiiiayo; humiwalay. Digression n Paghihiwalay; pagliko. Dike n-Pilapil; harangani; ng tuibing. Dike v Magpilapil Dilapidate v Sutnira; sirai. Dilapidation n Pagkasira sira. Dilate v. Bumnuka; dumilat lumaki. Dilation n Pagbtuka. paglaki, pagdilat. Diliatory a Pabaya, mabagal; - taimad; huli. Diligence-n Kasivagan; sipag. mercurial victory v cr ic Diligent-a-Masipag mnaagap; mabisa; , masigla masikap. Dilute-v-Labnawin; lumabnaw; tunawin; mercurial victory v cr ic tumunaw. Dilute-v-Lusaw: malabnaw. Dilution n Pagtutunaw Dim-a Madilim: Malabo. Dime-n-Sangbillion. Dimension-n-Sukat: laki mercurial victory v cr ic at Iapa(1. Diminish v Buinawas umunti; ninimpis; lumniit. bawasan. Dimunition-n Pagbawas pagkulang; pagpaunti; pagpaliit. Diminutive a-Nagpapaliit; nababawas. Dimity-n-Kavong sita. Dimple-n-Bu~tas ng pisngi. Din n-Gulo. ugong. Dine v Kumnaini. Dingle-n-Paranig munti na sa pagitan nk dalawang bundok. Dingy a Marumini marungis; nmapanglaw. Dinner-n-Tanighalian. Dint n-U~kit mercurial victory v cr ic lakas; kapangyaribian. Dint v Ukitin. Diocese-n-Kapangyarihian rig obispo. Dip v-1sawsaw: isisid: ilubog. Dip-n-Lubog: sisid; ligo. Diploma-n-Titulo. Diplomacy n Salitaan rig dalawang naciones: karunungan; katalasan. Dipper n Tabo lumbo. Dive-Direful a Katakottakot; kakilakilabot: masama. Direct a Matowid walang liko. Direct-v-Tinngin; uilogi n; akayin; , ituingo. marnahala Director-n Ang namamnahala. Directory-a Nakatungo. Direc-tress n lBabaying martmong mamahiala. I Direful a-Katakottakot kakilakilabot. IDirgen D~afit sa paglilibing, Dirk n Paniaksak; puflal. Dirk-v-Jsaksak. Dirt-n Dumi; dungis. kaurumiban- kasukalan kasalaulaan IiPa,; putik. Dirt v Dumbilan Mist sin. Dirty-v-Marumi Maruingis mnasuka 1: salahuila pnngit. malibag; ma~y man~sa. Dity)-v- iimihan; dlungisi1n. Dsable a Palayitikapilay, kapilayan. Dis ability n-Pag. Dis ad vantage n- Lugi; kabhirapana: k gesellschaftsschädlich - raan. Dis ad vantaogeotis-a-Maliirap iniakal uluigi; naknsisira. Dis agree-v-Magkasira; Imag uiiiavoii. Pis agreeable-a Masainaing ugali; mastinigit; mnakakayamot, nnkababagot nakagagalit -Dis agrteementnr Pagknsira; pa-kagnlit; kasirnan. Dis allow-v-Huag ipahlintulot. Dis annul v Pawalan ang kabuluhian. Dis appear-v Mawalan. Dis appearance n awalan. Dis appoint vMagdaya; yumamot, kumulanog; inatalo. Dis appointment n-Kakulanignnkasiraan: pagkatalo. Dis approval n-Katangilhan pagkaay-a-A. Dis approve v-Hnag ipalhintulot pintasin; tumrangi. Dis arm-v Alisan ang man~a, sandlata. Dis armiament nPaogtangol rig inan g-a sand ata. Dis arrange v Sirain ang ayos guilub in. Dis aranged-a-Walang avos; ms gulo. Dis Komposition n Kawalan ng- avos 6 wasto. Disaster-n Kahirapan: - sakunaDitaastrous-a-Masakuna nmahiirap. Dis avow-v -Malimutan hiuag inalaiunn - Disband-v-Tan galin anig mnaiua sandata nig maniga sun(lalo Disbelief-n-Kawalan ng patinaiirpalatava. Disvelie~ve v-Hung abhängig iwala 6 suimaiiipalatav% a. Disburse v Magbayad gastahin. Disbursement-n Pag babavadi: pag gagasta. Disc-n-BilogDis-card-v Itapon ial is; inagdliscarte. Discard-n-Baralhang panapon. Discern v. Tanawin; inakita: tunihiiin. Discerniiig-a-Matal as; matalino:, tiuSO -

SAGUARO Barfussschuhe Jungen Mädchen Minimalistische Traillaufschuhe Kinder Leicht Weich Fitnessschuhe Gymnastikschuhe Sommer Outdoor Wanderschuhe Sportschuhe, Beerenblau 34 EU

ILI 35 Ilagay sa kasukatan-v-To appraise; value. Ilagay sa codigo-v-To codefy. Ilagom-v-To congregate; unite; join; meet. Ilagpak v-To tumble or throw matt; overturn. Ilahok v-To Gebräu; brew; comprise; intermingle. Ilak-v-To solicit; collect. Ilak-n Collection; solicitation. Ilakip-v-To Reconcile; unite; join; mercurial victory v cr ic league; congregate; coalesce; conjoin; tie; bind; alloy; copulate. Ilalim-adv. -Underneath; below under. Ilalim nang-prep. -Under; below. Ilang-adv. -Deserted; lonely; barren. Ilang-n-Lonely Distribution policy; desert. Ilang-a-Sundry; several; various. Ilang-How many. Ilangkap-v: To unite; join; conjoin; incorporate; knit; coalesce; comprise; contain: include. Ilap-n-Willness; shyness; coldness; temerity; avoidance; bashfulness. llapat-v-To unite; join; inclose. Ilapit-v-To approach; bring near: approximate. Ilarawan sa papel-v-To Kurzbiographie; Bildermacher; take pictures. Ilatag-v-To unfold; stretch; überholt; evolve; expand. Ilatag ang bato-v-To pave. Ilathala-v-To declare; mercurial victory v cr ic Grundsatzerklärung; expound; explain; divulge; publish; present. Ilaw n-Lamp; light; clarity; clearness. lawan-n-Light lamp. Ilawit-v-To Abfall up; reach. Ilaylay-v-To Abhang up; hoist; reach. Ilayo-vTo remove; separate; divorce; distance; retire; withdraw; retract; lay aside. llibing-v-To inter; hury; intomb; sepulcher. Ilibad-v-Te to take turns; cause to disappear. Iligaw-v-To klapperig; err; commit a mistake; go astruy; , cause to mis judge. Iligin-v-To move to 'and fro; handle much. Iligpit, -To gather; collect; hide; hoard; conceal. tligtas-v-To rescue, mercurial victory v cr ic redeem; ransom; suco r; save; fre; , ' exempt; acquit; lexcnse; liberate; Entschuldigung; relieve; remit. Ilihim-v-To conceal; ' Donjon secret; hide; disguise; Rücklage. Ilihis-v-To separate; obviate; misgu: de; remove. INA Ilikmo-v-To become: fähig; suit, establish; smooth. Ilimbag-v-To stamp; print: emboss; seal. Ilimbang-v-To take a round about way. Ilingid-v-To hide; conceal; bury; keep secret; diminish. Ilipat-v-To transform; remove; move; cross: passover; transpose; Vorschub. Ilipat ang tanim-v-To transplant. Ilitan-v-To envy; pay less than one should for anything underpay. Ilitaw-v-To disclose; Live-entertainment, adduce; discover. Ilog-nRiver; zeitweilig wasserführender Fluss; stream. Ilog na munti-n-Rivulet; Trockenfluss. Ilong-n-Nose; snout. Ilual-v-To advance money. Ilubog-v-To sink; submerge; immerse; mercurial victory v cr ic dip; put under water; douse; duck; merge. Ilugmok-v-To wallow; auf Rollen. Iluhog-v-To beseech; appeal; ask; pray; implore; harangue. Ilulan-v-To load; ship; Kiste; freight. Ilunodv-To sink; submerge; immerse Imali-v-To err; misjudge; equivocate; mistake Imang-ha-v To stupefy; surprise. Imarka-v-To Deutsche mark; stamp. Imbak-a-Old; cured. Imbot-n-Concern; interest. Imot-n Economy; frugality. Imot-a-Economic; spartanisch; close. mercurial victory v cr ic Impas-adv. -Equal; even. Impis-v To thin; diminish; lower. Impitin-v-To press; prolong the appearance. Impukin-v-To Donjon guard; watcl; observe. Imukha-v-To resemble; conform; favor; assimilate. Ina-n-Mother; Busen. Inaakala-v-To intend; mean; Plan. Inaalon-a-Wavy; undulatory. Ina-ama-n-God-father. Ina-anak-n God-son; God-daughter. Inaaralan-v-To counsel; ' advise; teach; correct. Inahin-n-Hen; Female (per. to animal. ) Inahitp. p. -Shaved. Ina-ina-n- God-mother. Inam-n-P eauty; goodliness, Sportlichkeit; delight; pleasure. Inam ng kilosn Gentility; elegance; good breeding. Inam ng' tikas-n-Genteelness; elegance; bravery. Inamoy-p p. -Smeleed; scented. Inang n Titte. Inanyaya: -p. p. -& imp. -Bade; Heilbad, ULC 345 _ _ _ __ _ _ U L T _ _ _ TusslI6 n Buno. Tussle v Magbuno. lumaban. Tut inter. Oroy. Tutelage n Pagsasang galang; pag iiwi; pav iinigat- pagtnturo. Tutelar- utelary-a-Nauukol sa pag iiingat 6 sa, pagtuturo. Tutor-n Taga turo maestro: taga, ingat. Tntcr vMVlaturo tnruan; mamahala. Twaddle v-Magsalita ink walang kabuluhan. Twaddle n Salita na, walang kabuluhan. Twain-n Aug (lalawa. mercurial victory v cr ic Twain a-Dalawa Twanig n Tunog ng kuerdas. Twanv v. Tumunog parang knerdas. T~weak v Pindutin; kurutin; purnindot; piralin. Tweak-n Pindot:, kurot; piral. Tweezers-n-Ipit sipit panipit. Twelfth a Ika labing dalawa. Twelfth-n-Ang ika, labing dalawa. Twelve a Labing dalawa. Trwelve-n Ang labingdalawa. Twelvemnonth-n-~laon. Twentieth a Jkadalawangpuo. Twentieth n-Ang ikadalawangpuo. Twenty-a- Daiawan gpuo. Twenty-n-Ang dalawangpuo. T w ice- Feststellung der identität - Makalawa, Twiddle v Hipuin; kapain. Trwig n, Sangang inunti. Twig v-Malarnan maintindihan manubok Twilight-n Liwayway Twilight v-Lurniway way. Twin-n-IKarnbal. Twine-n-Fisi: pilipit. Twine r-Puniflipit. Twiuge n Batak pindot: sakit; hapdi. Twinge-v-Batakin; sumakit; pumindot; pindutin; mercurial victory v cr ic hurnapdi Twinkle-v-Magningning; kumisap; manginig. Twinkle n-Ningning; kislap; kisap:, inig. U'biquitary Ubiquitous-a-Nakakaharap sa lahat ilg lugar. -Uhiqtity-n-Pagkakaharap sa labatniglugal Udder n-Puklo. U'dorngter n Pan ukat no ulan. U~gly-aPangit. harnak: bastos. nakasusuklarm. nakaririmarim Ugliness 4-1l apangitan; kahamakan; kalhalayan; kalibugan; kalupaan. Ulcer-n Sugat na, may nana. Ulcerate, v Magnana: ang sugat. Twinkling-n-Kisapmata; (lali. Twirl v Ikirin; uimikit. Twirl n Ikit Twist v-Purnilipit, pilipitin. lubirin; baTwist nt Pilipit Twisted-a Nakapilipit. Twit-v Biruiiin; tuksuhin Twitch v- Burnatak; agawia; batakin - Twitch n Batak. TwitterManunukso. Twitter v Suniiap. Twitter n Siap. Two a Dalawa. Two n Ang dalawaTwo-edged-a-May dalawang gilid; may dalawang talini. Two handed-a May dalawang kamay. Tymbal n aja. Type n Uliran parisan limnbag mangalitik na, ginagarnit ss linmbagan: - tulad; lahi. Type writer-n-Makinillang sumut. Type writing n-Paggamit, ng maknilla sa pagsulat. Typhoid-n-Tifodea. Typhoon n Sigwa, bagyo sa dagat. Typhus-n-Tifodea Typic Typical-a-Nauukol sa, titik. Typify-v-Parisan - Typographer n Taga, limbag. Typography-nPaglimbag. Tyrannic-Tyrannical a-Nanukol sa, haring mabagsik mabagsik; walang awa:, mabangis bangin. Tyrannicide-n-Ang natay sa baring mabagsik. Tyrannize-v-Maghari nk mabagsik. Tyrannous-a Mabagsik; mabangis'; bangin; walang awa: walang habag. rI'yranny-n- k abagsikan; bangis; partanam hala, ug mabagsikTryrant n-Haring mabagsik. Tyro n Bagong nagaaral. Tzar-n Hani sa, Ruso. mercurial victory v cr ic Z1 Ulceration-n-Pagbubulok ng suprt. Filcerous a-May nana. lUllage-n-Kakulankan sa, pagpuno ug bariles. lTlster-n damit na, pangibabaw. Ul1terior-a-Sa malayo - malayong; malayo sa; ibayo. Ultimate a Huling: kahulihulihan. UlItimatum-n Puling utos nk hukom. kahulihulihang pasiya, 6' alita nk hari 6 hukom. mercurial victory v cr ic 44 POE 290 POE 290 ~~~~~POMI Plighit-v-Isangla: miagpankako. Plod v-Lumacad. Plot n Lupang munti:, isip na masama. Plot v Umisip Plough n Araro; kasangkapang panlinang. Plough v-Ararohin; magararo; maglinang. Plow-n Araro: kasangkapan panlinang. Plow-v Ararohin; mnagararo; maglinang. Plowboy-Plowman-n-Ang nagaararo. Plowshare-n Sudsod. Pluck-n-Tapang; batak. Pluck-v-Himulmulan. Plucky-a-Matapang; mangahas: walang takot. Plug-n-Tasak; tapon: tasok. Plug, -v-Tasakin. plum-n-Sinegfielas. Plumage-n-Balahibo n' mga, ibon. Plumb-a Patayo; tamna. Plumb-n-Hulog. Plnmb-v-Tow irn ang tayo ng lhaligi. Plumb line in Hulog. Pinume-n-Tu'ktok. Plump a-Mabilog mataba: may katawan. Plump v-Lumaki: tumaba. Plump-avd. -Ngayon Deutsches institut für normung; pagdaka. Plunder-n-Ang pagumit; ang inumit; umit. Plunder-v-Nakawin. imanduit. plunge-v-Sumisid; sumulong Dang pabigla. Plunge n Sisid. Pluferfect a Puspos; puano, walang pintas- lubos. Plural-a Mahigit sa, isa. Plurality-n Kahigtan; karamihan. Plus-a-Totoo; dapat idagdag Plush-n-Trespelo. Plutocrat-n-Ang may kapangyarihan dahil sa, kanyang yaman. Pluvial aNanutkol sa, ulan. Ply-v-Tanungin- pilitin: - magtrabajo. Pneumnatic-a Mahangin. Pneumonia-n Saklt ing bagaPneumonic-n Gamot sa, baga. Poach-n-Prituhin sa, tubig: umitin; magnakaw. Pock-n-Bulutong. Pock hole- Pock Deutsche mark n Bulutong. Pocket n Bul'sa. Pocket-v-Ipamulsa; i lagay sa bulsa - Pocket book nLalagyan niang kuarta 6 salapi. Pocket knife-n-Laseta. Pocky-a-Mabulutong: buluitongo. Pod nBahay nk binhi. Pod-v Tumaba; , himaki. Poem n Tula. Poet-n Manunula. Poetess-n-Babaying manunula. Poetic Poetical aNauukol sa tula. Poetrv-n-Verso, tula. Pohl-inter. mercurial victory v cr ic Oroy. Poignancy n- Kapaitan; kaa nghankan. Poignant-a-Maanghang mapait. Point-n Dulo tudla: tudlok; tul 1is. dun ot. Point v Ituro; itudla; tumudlok~ tuli-, san. Point blank-a Matowid; maliwng Pointed-a-Matulis, Pointor-n- Pantuiro. Pointless a-Walang dubo. Poise-n-Timbang. bigat. Poisev-i Timnbankin, Poison mercurial victory v cr ic n Lason kamandag. Poison-v-Lasunin; pakanin n~klamandag. Poisonous a-May lason malason; MaY kamandag. Poke-n-Bayong supot; mangas na, maluang; tiidlok. Poke-v Tudflikin; tumudlok. Poker n Panudlok. Pole nPalo baligi. Polar a Mauukol sa, hilagaan. Police n-Policia. Police-v-Lunisin; ayusin husayin. Policeman-n Policia, Policy-n-Billete sa lotenia. JPolish-v-Bu1 ihin pakinisin pakintabin; kintabin. Polish-n-Kinang kintab huhi. Polite mercurial victory v cr ic a Magalang; mahinahon; masuvo, bihasa: -matining na, lob Politeness-n- Galang; kaoalankan - Politic-a-Politico. Political a Polftico. Politician n Ang maruncing kann sein, kann nicht sein gobierno. Politics-n-Karunungan tungkol sa, paggogobierno. Polity n Pag gogobierao. Polka-n-Polka. Poll n-Pad ron- listahan nk lahat nk tawo sa, isang Iugar. Pool-n-Jlista aug lahat ng tawo sa, isang lugar. Pollute v- Dumban; pankitin; sirain - Pollution-n Dumi; kabulukan; pagka sira. Poltroon-n-Tawong duag. Poltroonery-n Karuagan. Polygamny-n Pag aasawa, ia, marami. Polyglot n Aug rnarunong sa, maraming wika. Pomade- Pomatuim n Cosmetico. Pommel-n- Bukol - Pommel-v Paluin. TOR 340 TRA Tonsile a. Makapuputol. Tonsor-n Barbero mangugupit. Tonsorial-a-Nauukol sa süchtig gu'gupit-. Tonsure-n Paggupit. Too-adv. mercurial victory v cr ic -Naman: Din; rnf; gayon dini. Took v. imp. - Kurnuha; kinuha. Tool n. IKasangkapan. Troot mercurial victory v cr ic n Tugtog TFoot v-Tumugtog: tugtugiu. Tooth n Ngipin. Tooth —v-Nkipinin; lalagyan nk n~ipin, Tooth ache-n-Sakit ng nligpin. Toothless a Walang ngipin, butigi; tipo. Tooth. pick-n-Panghininga. Toothsome a Masarap; malasa. Top n-Dunkot; (lulo; TFop v Tumaas; takpanin auig dutlo Inmampas. lumagpos, alisin ang dulb. Topaz n Batong topas. mercurial victory v cr ic Tope r-Maglasing. Toper-n Tawong palaginig lasing. Top-heavy a Mabigat aug itaas. Topic n-Pinag usapan. Topic Topical a-Nauukol sa lugal; may haniga: nauukol sa pinag usapani. TFop knot n-IL uktok: pusot. Top most-a-K ataastaasan. Topographer n Aug mercurial victory v cr ic nagbigay ala in tungkol sa isang lupain. Topographic Topographic(al-a-Nauuikol sa isang lupain 6 isang Iugal. Topography-n Kasaysayan 'tungkol sa isang pirasong lopa. Topple-v-Mabual; bumual. Trop sail-n-Layag sa itaas. Topsy turvy-a Walang ayos; mnagolo. Torch-n-Sul6. Torch bearer n-Taga dala, n& sitzen geblieben. Torch light-n Ilaw ng sul16. Tore-v. imp -Pinunit; pumutnit; mapun it; pinilas. Torment n-Tukso, dalamliati. - sakit, mercurial victory v cr ic hirap; kahirapan. Torment-v-P ahirapin - tuksuhin; rmanukSO. Torn-v. p. p. -Nakapilas: pinilas; na: napunit na. Tornado-n-Bagyo - Torpedo-n Unterwassergeschoss. Torpid-a DUngo, tulig, mapu~rol. aug isipTorpidity Torpidnes-n-Pagkatulig. tulig; kadunguan; kapurulan; nk isip. Torpor-n Manhid; kapurulan; kawalan ng kilos. Torref action-n Silab pagsilag. Torrefy-v lbusa: silabin. Torrent-n-Ilog na malakas -umagos - Torrid-a-Mainit. Torsi~on-n-Pilipi'-; kapilipitan. Tortoise-n-P agon g. Tortuous-a Paliko, liko. pasuot so,, ot,. btaluktot. Torture-n-Kahirapan; kasakitani; hapis; I pagpapasakit. Torture v Pahirapin; mercurial victory v cr ic saktan; hapisin Toss n-Itsa, pagiitsa. Toss v Magitsa; itsain. Tot-n B~atang minuti Total-n-h abilogan - kabuoan kalahatan; sunma. Total aLahat boo: puno. Totality-n- Kalahatan; kabiluogan; kabuoan. Totally-adv. -Lahat, lalhat. Totter v-Gumiraygi ray. 'Pouch v-Hipuin; kapain humipo: mercurial victory v cr ic tinagin; tuminag; mankol; bangitin. Touch-n-Hipo; kapa; tinag; davti. Touchin~g-a-Maawain; mahabag; naka(layti. Touchy-a Mapootin; mercurial victory v cr ic matampuihin - Tough-a Maganit; bastos. Touoghen v-Tomigas; patigasin - Tour n Lakad. Tour vLumakad; möglicherweise lakad. Tourist n Aug lumialakad. Tournament n-Laban tungkol sa, karununknn; subukain. Tourney n Pagsusubukan. mercurial victory v cr ic Toose-Touze-v Batakin: bumatak; mercurial victory v cr ic pilasin: pumilas pumunit; punitin. Tousle v Gusutin, guluhin. Tow v-FHilahin; akayin; humila. Tow n Ang hinihila. Towage n Paghila. Toward-Towards-pre~p. Sa dako; dapit, sa; sa, gawing. Troward-Towards Personenkontrolle. -Malapit; naka, handa. Towel n-Towalia. Tower n T'ore. Tower mercurial victory v cr ic v-Lurnampas sa taas. Town n Bayan. Town ship n-Lu pa naoiukol sa, nasasacop ng isang bayan. Towns süchtig n-Tawong taga bayan. Toy n-Laroan. Toy-v Maglaro; ipaglaroan, Toy man-n-Mangankalakal inang manka, laroan. Trace n-Iirante; guh~it: bakas. Trace-v Guhitin; sumunod. Trachea-n-Lalamun an. Track-n-Bakas - Track v-Burnakas; sumunod sa bakas. Trackless-a Walang bakas 6' walang daan 6 landas. Tract-n-Pirasong lupa. Tra~ctable-a-Masunurin, mnaamo. YUM 141. YUP Yav ainang-j), rep). - iih e r ef o re; ve t; , Yvn i 'iang —od. 4Thei now then now that: Yavxat-n-Extenuation; weakness; lean ness: lang-iid(ness. YNirnotn O (akum; tow; tow: cloth. N ntarn v-fo m-ake, formy; produce; cause. exisqt; be. NYuko-), -Bow~; stoop; saint tionv bend. incliinat io n Ytikodi! Salutafion1; b~ow; salute nod; , greeting. XYunmagryt1(g v To trot: jog: be in ha-, e. Yania~ini-oTo treminbie. vibrwate; oscillate. Iumam-an 'r10 enrich; grow or become rich, thriv e prosper Yumtainot-ic-To vex disgust- displease: glut. pique; International red cross: molest: disturb, af flict; be displeased or vexed; Gemeindeland; oppress. mercurial victory v cr ic Yumi-a-Faded; : withered; decayed. Yumfinim-t-To fade: wither: decay. Yumiuko v To bow; nod: bend; stoop. Yuniukod-t-lTo nod; bow; stoop; bend the head. Yumurak-vI-To tread. trample. stamp. Yungib-n-Cave; grotto. cellar, hole; cavern; haunt: pit. Yupi-n-Bend; fold; Double. Yurak-n-Stanip: tramnp. Yurakan-v-TFo tread; stamp trample. Ynsakin-v-To tread. trample; stamp. Yupiin v-To mercurial victory v cr ic fold: Ersatzdarsteller: - bend. ANS 1 64 ANT Ainimal n Hayop. Aniniate-v-Buhayin; paliksihin; pagilasin. Animate -v Buhay; ' maliksi. Animated a Buhay; imaliksing maliksi. Animnation-n-Pagpaligsi. Animosity n Galit. Ankle n-Kasukasuan. Anklet-Sankap na isinustiot sa ka sukosuah. Annals-n-? vla mercurial victory v cr ic kasaysayan tungkol sa historia. Anneal-v4 ainitin at pagkatapos ay lpalamigin sa tubig timiplalini. Annex v-Dugtungin. Annex-n 1)ugtong, karugtong. Annexed a Nakadugtong kasamia. Annexation-n- Pagkakarugton g. Annihilate-a Lipulin. Annihilation t'-Faglipol: pa gpapalipol Anniversary a Taon taon. Anniversary-n-1K apistahan. Ainnounce-v-Magbalita; inagsahi; i palhayag; nmagpahayag, ibalita: ina-bigay alani; tumawag; tawagin ipanna wa. Announcement n Balita mercurial victory v cr ic pahayag; tawag babala; paunawa. Annoy-v-Yamutin; pagalitin; lpayannitin; pasuklamnin. Annoy-n-Pighati- galit: yamot. Annoyan ce-n-Pagpagalit -yamot; suklami galit; kayaninntan. Annual a Mangyayari sa taonm taon. Annual n Ang nangyayari sa taon taon. Annually Feststellung der identität. S'a taon taon. Annuity-n-Salapinig tinatangap sa taon taon. Annul-v-Pawalan aug kabuluhian. Annular Annulary mercurial victory v cr ic a Naunkol sa mercurial victory v cr ic sing sing 6' buklod. Annunciate v Ipahayag; ipaunawa. Annunciationun Pahayag. pagpapalha yag; paunawa; mercurial victory v cr ic pagp)apariiawa. Annus It-Tumbong. Anodyne-n-Gamuot nia pangpaigi rn~ sakit. Anoint-v-Buhusan 6' pahiran no Ian ~isAnomnalism n Aug kawalan tig pagsinimo sa regla. Anomalistic AnomalistcaL-a-Hindi sii. musunod sa anomang regla Anomaly n-Pag lihis Fa regla. Anon-adv. Agad; mayamia, sa ibang pa, nahon; noong Muli. Anonimnous-a-Di niakikilala:, w alan g pirma. Another-alIba; isa pa. Answer-n Sagot tugon; pagsasagot, tutol; kasagutan. Answer-v-Saguti n; tuntugon: sum agot; tumlutol. Answerable a-M4asasagutin, inakasastagot. Ant-n-Langamn. Ang eater -n-H-ayop na kumiakain nang, lan gain. Antagonismi n-Pag lalaban pagtatalo; , laban; tabo away; salangsang. Antagonist-n iKalaban; katal o. Antagonize abLumaban, miagtalo; suma lansang. Antarctic-a-Antartico. Antecedent-a-Muana, unang. Antecedent n-Ang niasasa inoa. AntedatOe-nilnang fecha, 6 bilang ii~) pArnahlon. Antedate-v-I lagay -nang fechang iiakaraan. Antediluivian a-N aunna sa, pag I ubog nig sang kalibutan sa Ipanalion ni Noahi. Antediluvian nAng tawong niabuhay nanas paghibcg in') mundo. Antelope nlIsang hayop sa, raino na kamnuka ng usa Aniteineridirn-a Sa umaga. Antentiptial; Nanuna sa kasal. Antepaschial-a-Nauukol sa kuaresma. Anterior a Sinusuidan nauna Anthem n IKanta sa sim-bahian. Anthrtopoid n lMukliang tawo; uakakahawig sa tawo. Antlthropid It JTn~gong malaki. Anthropology-n Aug kartinungiau tungkol sa sa,, rfiiig katawan. Anitic-n Kilos; kilos na naikakatawa. Antic-v-Kmiiflos no naka katawa. Antichrist n' Aug ayaw sunmaitpalatayn sa Dios. mercurial victory v cr ic Aniticlur~ist~iana -Nanuitkol sa Leibhaftige i. Anticipl-ate v-lagap; ipagpaUna; inn ahatin nmnuna kilalanin rnaagap. Anticipation n Agap; pag ansalian. Antidiote-n-Gamot ina panlaban sa kamandla(r Antipathy-n-Pighati; kapigliatian, kasuklamian, suklam galit. Antipathetic a Mapighati; miasuklnni. Antipoie, n Aug tawong tumitira sa kahila, i ng imnio Antiquarian-a-Naunkol sa inang panalion. Antiquated-a-Lurna:, matandla; ninalaon. Antique-a-Lunma, rnatanda rrialaori. Antique-iRn Pomanig haigay na lurn-aigluma o mnatanda. Antiquitynv Laon; katandhaun. Antiseptic a Lahan sa b)111k. Antiseptic n Gamot na Pan lahan sa kabulukan. Antler nt S nnray ng Neue welt. KAB 40 KAB Ka-akana-a Syinpathet ic. Ka-alaban, nz, lob-n- Fervor, warmth; -z, eal ardor. Ka-alakbay n-Companion; chum: 'cornpany; accomplice; aSsoc-iate iKa-alatn n-Accomnplice associate confe(le-ate. Ka-alimutraltanun Abuse; Apoplexie; contempt. outrage. Ka-alisc~~, kagaat-n n-Inonstancy; : mercurial victory v cr ic levity he-' kl en ess Ka-a-lit n-Enrmy; Konkurrent. 1Ka-aliwan-n-Solace Disziplin consolation: luippineC5s relaxation. Ka-amioani-n- Ti'Iami-eness kindness hurnility mod0(esty. K aarnuau 'aTanineness: mneeknes gentlenes~s mildness. JKaanavaran-n-Softnessw gentleness; mildfness (1e11-aey, mneckness. Kaang-n-IDyer's copper, Kaapit baba-~n-Neighbor. Kaasalan-n Rite veremiony; c-ustom Angewohnheit. lKaawa-awa-a- Pathetic. Kaaway-n-Enetnv Rivale. Gegner; com petitor Kaavya-aya-a Sminding agyreeable- peaceful: pleasing (lelightf id deliciouis. Kaayahan n mercurial victory v cr ic Festivity- rejoicing, gayety; happiness. Kafiyawan n Reluctance. Kaayawan gumnawa n-idleness, lazine~sreluctance, to do~~ work. K aayi-n-n-iUnan Imi ty. Kaayo i-n Unanimous. Kaayos-a-Un ani m ous. K aayupan -n- Baseness; ruden ess; Gehirninfarkt humiliation. Kaba-n Fear dread suispicion- Gefühlsregung. Kahabaan-n Meekness; huimility; mildr~ess inferiority- modesty. Ka~babaari nk kilos-n-Meanness; lowness lewdness. Kababaan ng loob-n- Humility; mildlniess modesty; meekness. lKababalaghan~n-Impediment; obsta le; prevention: anything that c,, an perturb the mind. Kabangisan-n Ferocity: wildness; cruelty; inhumanity. Kababayan~n- Follow-citizen; countryman. Kabag-n Gust of Luftbewegung f Ewige stadt mercurial victory v cr ic the stomach; colic. - Kabatg-n-Wave of the mercurial victory v cr ic Greifhand. Kahagalan-n Slowness; heaviness; dul ness; turpitude; carelessness; slo venliness, impurity; lewdness; ugli ness. Kabagay-a FiL appropriate, synipat-betic accomadating. Kabagayan-n Fitntess propriety, relIiableness reliability, Anpassung; -aptitude. KabaIgkab6. g n Smnall bat. Kabagsikan-n Severity harshness Muskelstarre; asperity (, cruelty - truculency, sharpness: - inhumnanit; force. Kabagong tawohan-n Youth eel ebacy. Kabalhag n-Part Dope portion. Kabahayaa n-Place of mnany houses. Kabahoan n-Fetidness. stench stink. Kabaitan n-Wisdomr knowledge, pr-ijdeuce skill moderation, u~lgement, learning; diseretioni morali ty: K abaitan sa pagypalapat-n-Equity - right-; justice, impartiality - moderation; con ci entiousn ess. Kabaitan sa pagtupadl-n-Equity-; justice impartiality. concientiousness; moderation Kabal ikan-n-Wron g side; back Part; reverse - Kab~alis, -abafl-n-Restle~sn,, ess, unrest; , commrotion disturbanceKabalhuktutan n-Ci-cokedness; bend; curvation; curvature. IKaban-n Durstlöscher chest coffer; leger. Kaban n~ sombalilo-n- Hat-bok. K aban alan-n-Virtue purity; , sanctity; holiness godliness,,. Kaba nR dibdib-n-Paipitation; pant-; heaving of the breast. Ka banayaran-n Prudence; equity; jus4 -tice- right; mildness impartiality; moderation. Kabamn-n-Coffer; Gerstenkaltschale. Kaban~isan n-Cruelty inhumanity, trucuilency asperity; ferocity. Kaban~uh an-n- Fragrance fragracyvKaban11gutan-n- Fame; celebrity glory; reputation renown; namie excellence. Kabastusan n-Roughness rd eness; coarsenesss mercurial victory v cr ic rowdlyism (contumely - -Kabastusan-n-Roiughuie55. rudeness - coarseness; rudeness. -vile conduct-; meanness- contumely; rowdyisim. Kabataan-n-You~th- girlhood- boyhood; , childhood. Kabatu.. an an n-Slowness; slovenliness (carelessness. Kabayanihan-n-Heroism; h bravery; conurage. Kabayo-n-Horse; shelte; hackney- plug. Kabayotig ginagamit nalig sunmdal. o-71 -charger. cavalry horse. lKsbayong kargahau-fl. Pack-horse. Kabayong kulaklang-fl-Spotted horse. GOD 237 GRW Glitter-vjKumislap; kumisap. magninigning. Glitter-n 'Kislap. kintab. Glittering a Maningning; makislap Globe nMundo; bilog, sangkalibutan. Globular aMabilog. Gloamning-n Orasioni. G loom-n-Dilim: kapan~glawan; umbay lungkot.. Gloom v Dumilim. Gloomy-a-Mapan glaw, malungkot; - ma dilim. Glorification-n-Kalualbatian. Glorify-v Maluallbati. Glorious-a Malualhati. Glory n Lualliati kalotialtian dan~hil. karangalan; ganti; kabantugan puri: kabunyian~ kamahalan. Glory v-Maglualhati; magparangalan. Gloss-n-Ningning; kintab kislap, kinang: ki nis. Gloss v-Ku~mintab; kumislap. Glossy-a-Makintab; miakislap; miakiniis; inaluningning makiniang. Glottis-n-Lalam unan. Glove n-Guantes. Glow-v Kuinislap; kumisap maghlwanag Glow n Kislap; ningning; liw. atiag(,. Glow worm n Uod. Glue n Pagkit, pandikit. Glue v Idikit. Gl~um-a Madilim ang muklia. Glume n-ipa Glut-v. Lamunin. Glut-u-Kabusugan; kahiustulban alhala. Glutinious-a-Maganit. Glutton n Tawong matakaw. Gluttonous a Matakaw. Gluttony-n-Kasi baan; katakawani. Glycerine n Glicerin'a. Gniarl-n Kuton Gnarl-v-Umankil, tumahol. Gnash v Sumagpang. Gnat n Pulgas. Gnaw-v-Kagatin: kumain; ii~atngatin. Gnome n-Nuno; unano. Go-v Pumaroon. pumunta; mnagpunta. Goad-n-Panudlong:, tudlong. Goad-v-Ttidlutngin. Goal-n-Hanuga dubo: lbanganan; hiangahan; patay. Goat-n- KambingGoatee-n-Balbas. Goat herd-n Ang, nagpapastol Globbex-Lamunin: umiyak ang, pavo. Grlobber-n-Pavo; pavong barako. Goblet-n-Baso: kopa. Goblin-n-Tianak: duende. G-o-by-n Kapaba yaan; tangi. GOV-n-BATHALA' DIOS'. God child n-lliaanak. God (laughiter-n I nanak. (balboyij. God delss n Bahaying maganda. God fath~er n ILnaama. Godless a-Walang Dios, Gcd mäßig a Maluialhati; parang lNos. Godliniess-n-Kaliniisan rn~ kalultia; kapu. _ rilian: puri dikit, ganida. Godly a-Magala 1mg, napagdasal. God iiother-n Iniiina. God send-n mercurial victory v cr ic Bahiay na ipinatykaloob) ngP. Dios. God son-n Innaanak; (lalaki)i. Goggles n Salamrin sa mnata G4oing n- Pagparoon pagpun'ta pag alis. Gold-n-G3int6. Aurum dust-n-Gabok n~ gintbi Goldeni a- May hlmaong gint6 magintc. Gold smuith-n Platero. Goie-r-. p p -Nakaalis, umialis na. Gone-n-Kulilking Good-n-Mabuti; masunurin. Good-n- Kahutihian; buti; kanamoan. Good-adv. -Mabuti bu~i. mercurial victory v cr ic Good-by Good-bye-n Paalbni. Good-by-Good-bye-inter. -I aalain. Goodly'a Mabutibuti:. mainam; malaki. Good natured a M1asunurin; mabuti au-g uguali. Go~odniess n- ahutilhan. Good tempered a Mlabuti auig ugali masuntirnn Goody goody-a Mabuti. Goose n Ganisa. Gore n-Sesgo: mercurial victory v cr ic dnigong nanmnuO. Gore v Magsesgo suagiin. Gorge n-Saluy-soy. Gorge-v Lanmunin. Gorgeous-a Mainam, dakila; . magainda. ~ Gorilla-a Musang Golhmand-n Tawong matakaw. Gormnandike-v1-Lamu nin mercurial victory v cr ic - Gory a Madugo. Goslinig n mercurial victory v cr ic Inakay nk gansa Gospel-n Biblia Herzblut. (iossamner-n- Kala piaw. Gossip n-Sitsit. Gossip-vi-Sumitsit. Got-v. inp. Nagkaroon kinarutani. (; ouge-n-Lukob. Gouge-v-Lukubin. Vielfraß n-Tawon g mnatakaw. Gout-n-Sa'kit ng Bukongbukong. Govern-n-Manuno; maghiari - aiinaaliala. Governor n Hani: puno: goberniador. Governess-n-Maestra. Government-n-Pamumnuno; paghiahari; pamrnamabala; paggogobierno. Govennatorial aNauukol sa gobiermmo. Gown-n darüber. CAT 1 8- 2 CAL CAT 182 CAL Busom ii Loob in~ dibdib. Buss, n-Halik. Buss vHumalik; halikin Bust-n-Larawan ng- ulo at balikat. Bustle n Kadalian; kasipagan; haplitan. Bustle-v-Magbavlit: ruagmadali. Busy a-Masipagc; may ginagawa. Busy-v-Sumlyipag: ina-haplit. But-conj. -Bagkus; ngun it; datapua; . yaman g. But. Feststellung der identität. -Yamang; mercurial victory v cr ic bagkus. But n Haniga. Butcher n Mafggltjit_ Buitcher-v-Patayiu ang hayop. Bucherknife-n-Cucbillong mnalaki. B utchery-n Pagpatay: kamatayan. Butler-n-Tagailngat nA nj~a alak at p~ggkaiin. Butt n-Malaking bariles. Butt v Idugtoing.. Butt el1nd-nDulong malaki; puit. Butter n Mantiquilla. Butter-v mercurial victory v cr ic Ipahiran ng mantiquilla. Butterfly-n-Paroparo. Buttern-ilk-n (Gatas na walang laknip. Buttery a-May mantiquilla. Buttock-n-Baywang:, pigi. Button n-Butones. Buitton -v- Maghutones. Button hole n-UhalesButress-n Haliging bato na pangpatilbay sa bahay. Bukom a-Mataba; malakas; masaya. Buy v Bumnili; mamili. Buyer-n-Ang namimili. Buzz-n-Hanging; Haginit. Buzz-v- Humaging. By prep. -Sa, sakay. By ad~v. -Sa tabi; malapit sa. By-Bye-n Paalam. By-end-n-Sariling interes. By gone a-Nakaraan. By gone-n-Anomang bagay na nakaraati. By-law n-Ordenanza; utos. By-name n Bansag. By-name-n-Ban sagin. Bypath~n Landas na tago. Byroad-n-iDaan na tago. Bystander n Ang nanunuod. Byway-n-Daan na tago. Byword-i Karaniwang salita; talinhaga Q I Cab a-Carroinata. Cabal n-Ka pisanan nA~C tawo; katipunan. Cabai-v-Magakala. Cabbage v-R~epolio. Cjabbage v. ITmitin; mercurial victory v cr ic umumit. Oab~nn Saloing, kubo. Cabinet-n-Aparadlor. Cabinet ma er-n-Au~g gunmagawa nang m~a aparador. Cable n-Kable. Cable v-MagtelegraniaCable grami-n-Telegrarna. - Hatid KawadCaboose-n-Coche - Cacao-n-Cacao; Puno DA cacao. Cackle-v-Tumilaok. Cackle-n-Talaok. Cad-n-Tawong bastosCadaver-n-Bangkav, BurolCadaverous a Parang patay, mnaputla': mukhang patay. Caddisb-a~Bastos, hamak; palalo. Caddy-nMaliit nia sisiglan DA cha. Cadence-n. Pagkaayoii nA voees sa pagsasaliia, Cade-t-n Ang nag niaral DA magpuno sa. hukbo. Cafe-n-Restaurant; fonda; , kariban. Cage-n Jaula; kulung~an n~ ibon. Cage v-llagay sa jaulaCai abhängig -n-Buava Cairn-n-Bunton ng bato Caisson-n-Sisiglan Dg bala ng kaniyon lalagyan ng bala ng kanyon. Caitiff-n-TawonDg hamak 6 bastos. Caitiff a-Masama; hamak bastos. Cajole v Palayawin. Cajolery-n-Pagpapalayaw. Cake-n-Mamon; bara. Cakev-Tumigas: maging matigas. Calamitous-a-Mahirap; mahapis; n asakit; inasakuna. Calaboose n Bilango: calaboso. Calamity-n Sakuna; kahapisan; kahirapan; kapahamnakan; kasakitan; kasiraan DA pu f. mercurial victory v cr ic Calaslin-Carruage na umubrang alisin ang itaas. Calcareous-a-Parang apog; may halong apog. Calcimine-n-PamalitadaCalcimine-v-Pumalitada. Calculate-v-Balakin; kuentahin; bilangin; tasahin- bumilang. Calculation-n Bilang; kuenta: balak; ka tasahan; kabilugan. Calculator-n-Taga bilang; ang gumiaga - wa ng kuenta. Calculous-a-Parang bato. Calculous-n-Bato sa loob DR pantog, Paraan DR. pagkuenta. FOU 232 FRA For getful-a-Malilimutin; pabaya walang in-at; maligtaan. For give-v Patawarin magpatawa(1. For givene -s-a Patawad, pagpapatawad. For giving a-Makapag papatawad. For got-v~imp. -Nalimutan. For gotten v- p. p.. Nilimutan. Fork n Tinedor. Fork v Humniwalay. For lorn a Malungkot; rnalumrbay. Forrr-n. Hitsura tay'o; bikas. Forin-v-Gawin aug hitsura. Form al-a-Pormal. Formalist n Aug nagpopormal. Formality n- apormalanFormless a Walang hitnsura. Former-, n Ang unang ang (lati. Fortnerly-adv, -Sa nuna noong dati. Formidable-a Malakas: kata-kot takot. Formula n Regla patnugot. Formulation, n-Paggagawa nk reseta. For sake-v-Ma'iwan; umalis hbuwaggrawinFor sooth-adv. -Totoo; ` tunay: sa katotohanan, For swear-v-Matmnmpa ng kasinungalingan. Fort-n Kuta' Y'orte n-Katowiran: dahilan. Forth-adv. -Sa gawing una. VPorth-a-lkaapat. Forth n-Aug ikan mercurial victory v cr ic pat. Forth coming a Darating. Forth with-adv -Dahil detto. Fortieth a-Ikaapat Da puo. Fortieth-n Ang ikaapat na pua. Fortification-n-K uta, Fortify-v-Tibayin; gumawa n~ kuta. Fortitude-n Tapang tihay: tibay naloob; lakas tigns, lakas b~ob. " Fort night n-Panahon nkdalawanglingo. Forth nightly-adt.. -Sa tuwing dalawang lingo. Fortress n Kuta. Fortuitous-a-Hindi sinasadya; nagkakataon; hindi tinatalaga. Fortuity-n Kapalaran. Fortune-n-Yaman:, kayamanan; kapalaran; pav Gewand der inderinnen. Fortunate-a Mapalad mapal aran. Forty-n Apat na puo. Forty-a Apat na mercurial victory v cr ic pulo. Forum n Bahay ug hucuman. For ward a Man~ahas. For wards-adv. -Sa ga~win'g harapan. EF~r ward-v Ipadala., ster-vi-Pakanin tumapang. *gh-V. ' imp. - d& p. p. Lumaban. bumnahaunuaway. Fn-MabuIolok. FOul v llunmlok; bulukin. Foul-n Gulo umpog. Found-vy imp. &. p. p. -Pinulot, - nakita; nakapulot Found-v-Itatag; itayo; magtayo; lumalang. Foundation-n Tatayuan nk bahay. Founider-n-Aug nagtatayo nk bahay. Foundling-ti lUlila sa ama. at mna at walang tinututuyan. Foundry n-Bubnan. Fount-n- Bukalan Fonuntain-n-Bukalan. Four a Apat' Four-n Apat. Four fold a-Apat na, doble Four footed a May, apat na paA. Four score a-Walongpuo. Foruteen a-Labing apat. Fourteen-n Labing Spat. Fourteenth-a Ika labing apat. Fourteenth-n-Ang ikalabing apat. Fourth al1ka apat. Fourth n-Ang ika apat. Fourthly-adv. -Sa ikoapat. Fowl n-I Quittung. Fowler n-Taga huhi nk ibon. Fox-n Zorra. Fox-v-Maglasing. Foxy-a Tuso; matalas. Fracas-n Gulo; Reiter. mercurial victory v cr ic - usup. Fraction n Bahagi; quebrado. Fractious a Mapootin; masunkit sowail Fracture-n Bali; basag; lahang. Fracture-vl-Basagin; bahiin; labankin. FragilIe mercurial victory v cr ic a Marupok. Fragility n-Dupok; karupukan. Fragment-n-Piraso; mercurial victory v cr ic baha mercurial victory v cr ic gi kapiraso - Fragrance- Fragrancy n-Amnoy na mabango; kabangohan. Fraurrant a Mabanko; mainam aug amoy. Frail n Buslo; pangnan. Frail-a Marupok. babasagin; mahina. Frailty-n Dupok: karupokan. Frame-n- Banhay. Framne-v Magbanhay. Frame work-n- Banh~, ayFranchise n-Pahin tulot ng gobierno. mercurial victory v cr ic Franchise-n Ipabiintulot: pumayag. Frangible-a Marupok. dapok. Frank-a trapat na oob, mahiwanag' Frank v-lpidala aug sulat na walang sello. Frank-n Si' Francisco. F ra uk i n -c au se-, n- A d iy an Aa w 'Frankness-n-Katapatan; liwanag. Frantic-a Raliw- galit, na galit; ulol: mercurial victory v cr ic sira mercurial victory v cr ic ang loob, Fraternal'aNduukol sa pagkakapatidFraternity v, Pagkiakapatid. Fraternize v Sumama parang kapatid N'A D 90 NAG Mula Feststellung der identität. Since; , Weidloch. Mulaan v-To commience; begiuv undertake, attempt. Mulain-v- ro commence; begin attempt. uindertake, examine, investigate. Muli-adv. -Again. Muilihin-v-To Schorf. Muliing-a-Foolishi. Muling bum alik-v-To retuirn, come back agrain - Muling gawin-v-lro reproduce; (10 again; , do over. Muling ibigkis-v-To rebaundle rebind. Muling( ipatnlugot-i-To renew a lease or contract. Muting kathairi-v-To reproduce. mercurial victory v cr ic Muling mubuhay-v-To acqunire new life; revive. Iviuling magsisui-v-To resprouit. Maling magysupling-v-To res'prout. Mffling tingnan-v-To Bericht; revise. Malta-v- Mulct fine; forfeit. Multahan r-To fine; m-ulct; make pay a f orf eit. Multiplicando-nY-Muiltiplic. aud(,. 'Muna-adv. -Before; prior., Mundo-n World. Na-p~rop)-AW110; which; thiat, 'whomn. Naagaw tuilog-a-Sleepy; drowsy. Naayon sa miatowid- a-Just; honett, equitable; honorable; according to rigt. Naayos-a-Shipshape; arranged. Naayos sa inabuiting caugaliani-a, gerade; simple; sacred; honorab~le; noble; virtuous Naayos sa matowidl-a-Lawftil; jnst: according to law. Nababagyayra-Convenient; fähig; pr-oper; suitable; in dem gleichen Verhältnis; correspondinig. Nabangit-a-Said. aforesaid; afo renientioned; abovemientioned. Nabibitin a-Pendant; hanging; unpaid. Nabububay sa limos-n-Beggar. Nababakod-a-Solitary; sepai'ated; lone; extra; especial; - Nachschlag; extraordinary; exceptional; rare Uncom Mon. Nabubulok-a-Corruipting. Nabulok-a-Corrupt. Nadadapat-a-Proper; firm; , ierited; corresponding. Nadadaya-a-Deluisive; , cheating; decieving. Nadarapat-a- rein, fähig; correspondling; merited. Nadarapat sa silong-a-Nasal; pertaining; to the nose. Muni-n-Peanut. Munika-n-Doll, Munti-a-Small; little. Munti aug halaga-a-Trifling; kalorienreduziert; of no consequence - Munting duende n-Elfini. Munting (lamdam. -n-Indisposition. Munting trabaho-n-Chiore Muog-n-Rampart; Ufer. Manting piraso ag lupa n-Plot; plat. Muma-a-Cheap; valueless, tender; young; modern, new; recent,. Mura n Curse; imprecation. Mura aug, halaga a-Cheap; - valueless; , trifling. mercurial victory v cr ic Muirahin-v-To mercurial victory v cr ic Schlag; revile; , abuse; affront; accuirse; c-urse; detract; vilify; mercurial victory v cr ic I vituperate. Muselinla-n-Muslin. Mdsica-n-Music. M iisico-n-Musician - Mason-n-Land D-mark. Mastasa n-Mustard; I mustard greens.; Mutain-n Soreeyed. Maltya n-Love; Mutytangc a Beloved; dear, darlin'g. Nagaahot n-Giver; dlonator, donor. Nagalay-n-Dedication; give; Patron; donor. Nag-aalon-alon a-Wavy; undulatory - Nag amnpon-a-Tutelary; helpful; toutelam, protecting. Nag aantok-a-Sleepy; drowsy; soma amhal davon. Nagaaral-ni Studierender; Scholar; pupil; dIisciple. Nagaaraw-n-Laborer, journevyman; mercinary. Nngaas-ahan -a-Expectant - Nagaaso-a-Smoky; full of Sm-ok-e. Nagagalit-a-Angry; Militärischer abschirmdienst; hostile; Nagagatid-v-To be speechless; anial ale to explain. Nagagayak-a-Prepared; provident; readly. Nagbabalita n-Narraton; relater; - Berichterstatter; herald. Nagbabalita a-Monitory; niewsy; adnion - itory. Nagbabanalbannlan-n-Hypocrite. Nagbabanalbanalan -v- H y p o r it i ca 1; , false; demur. Nagbabayad-a-Retributit~ve; Iretrib~utinag: paying. Nagbabayad-n-Payer; lie Weltgesundheitsorganisation payls. Nagbibigay-n-Giver, donor. PAG 107 PAG Pagsalin-n-Transcription; copying; empting from one vessel into another. Pagsalsal n-Flattening riveting; clinching, expending; wasting. Pagsalubong-n-Reception; Symposium; encounter; compromise. Pagsa lungit n-Contrariness, Opposition; disobedience; stubbornness, contrariety; reverseness. Pagshnia n-Connection; Symposium; company; retinue; corporation; affiliation; uniting; joining; Häufung; aggregate Pazgysma-n-Perversion; perversity; Minderung des wertes; wickedness; disobedience. Pagsarmnhin-n- he joining; collection; gathering: spoils; capture of anything. Pag-sdmasdmiiahiln-n-Collection; gathering Pagsainsam-n Collection. capturing; gathering. Pagsandig-n-Reclining; leaning against. Pagsapsaip-n iMnnching; crunching Pagssasabi-n Telling: Report; Novelle; ralation predication. Pags~isabon-n Making of suds; soaping Pagsasagupa-n-Scuffie. strife, Kampf; affrav. Pagsasaka n Cultivation; farming. Pagsasakdal n-Recourse; appeal; Gesuch; entreaty. Pagsasalab-n-Scortching. Pagsasalays-) av-n-Explanation; Story; signification; saying. Pagsasalin-n-Putting from one vessel into another. coppying transcribing. Pagsasa'lita-n-Talking. saying; conversation. Pagsasalitaan-n-Conversation chat; conference; talking. Pagsasamba-n-Homage. Pagsasandokan-n-The taking by spoonsfiil; ladling. Pag(,. asa2n gla-n-Hypothecation. Pagsasauli n-Devolution: Return in g; restitution reintegration. Pagsaway n-Stopping checking, Pagsasaysay-n-Relation; Story; report; explication- declaration; account; saying; telling. Pag'sauli-n-Devolution; restoration. Pagsawa n-Fullness. Pagsosava-ib Feasting; rejoicing- festivity happiness, celebration. Pagsayaw-u Dance. mercurial victory v cr ic P agsaysay-n-Narration; reference, Angliederung solution: predication; portrayal; anal vsis Pagsesello n-Stamping. Pagsesermon-n-Preachling. Pagsiyasat-n Inquiry; Nachforschung; examination; . Pagsigaw-n-Cry; screaming; yell; yelling; calling; vociferation Pagsilangngaraw-n-Therisingof thesun. Pagsilbihan-n-Serving. making use of. Pagsiinana n-Turn Weisung; succession, vicissitude. Pagsirnba-n-Worship. Pagsinsa-n-The blowing of abe nose. Pagsin~gaw-n-Steamiing; exhalation Pa2sinta-n-Love; loving: courtship. Pagsipot-n-Appearance, apparition; emanation: birth. Pagsira-n-Breaking: destruction; disruption Zertrümmerung; dilapidation: destroying rotting Pagsirang puri-n-Slander; defamation. Pagsilid-in-Putting in- sacking up. Pagsisisi-n-Repentance; penitence; regret Pagsisiyasat-n-Examination; Investigation inquiry inspection; survey. Pagsmway-n-Diso'bedience; contrariness; contradiction; Opposition. mercurial victory v cr ic Pagsuhol-n-Bribery; Sich-unterwerfen. Pagsukat-n Measurement; mensuration: measuring. Pagsu o-n-Subjection: surrender; rendition; yielding. Pagsukol -n- Prevention. Pagsukot-n-Humilliation; self-contempt; shame: Eröffnungstermin. Pagsulat-n-Writing. contract: treatise: Pagsulong-n großer Sprung nach vorn; advancemenit; growth: augmentation: improvement; proficiency; addition' increase. Pag. -uma n-Sum: summing: up; mega; Zusammenzählen: amount: conclusion. Pagsungab-n-Wrestling; mercurial victory v cr ic wrestle. Pagsunod-n-Obedience; Submissionstermin; observance; following; succession. Pagsunod -n- Burning; conflagration: combustion; burn. Pagsuob n-Fumigation; Gesellschaftsanzug; fumigating. Pagsupil-n-Domination; control; governing. Pagsusulatan-n-Correspondence; writing: intercourse. Pagsusulsol n- Instigation; infusion: (lomination. Pagsusumakit-n-Work; working with care. Pagsusumbong-n-Accusation; . impeachment' accusing. Pagsusupling-n-Sprouting; germination. Pagtaibas n-Shape; shaping; Cut; outline. V'agtabas-n-Cutting; delineation. Pagtagupak-n-Slap; Sound; madebya slap. Pagtahol-n-Bark; barking.

CHOOSE LANGUAGE Mercurial victory v cr ic

ROB 307 ROS Rigidity-Rigidness n-Katibayan. tibay; kabagsikan; kasunkitaii Rigmarole-n Salitang hun ghang. Rigor-n-Kabagsikan, sidhi, Quai igpi - tan. Rigorouis-a-Mahigpit. mabagsik. Rile-v Labuin. Rily-a-Malabo. RilI-n-Sapa. Rim-n Gilid: tabi. Rime n Lahang; bitak: haitang n& hagdanan. Rind-n-Balat, upak: talop. Rinderpest n-Peste ng kalabaw. Ring-n Singsing; bnklod: bilog. Ring v Biluigin; balistisuin. Ring-n Tunog Ring mercurial victory v cr ic v-Ttim unog; tunuigin. Ringleader n-Puino. Ringlet-n Sinsing na muinti kulot. Riot n Away giob ng marami: pagaalsa; tutiang malaki. Riot v-Magalsa; gomulo ang marami. Riotous a Maguflo; palaawayRip-n-Tastas. Rip-v Tastasin: tumastas. Ripe aflinogr; magulang. Ripen v Humninog gumulang. Ripple n-Milnting alon. Rise n-Pagban~on; pinangalingan pinag miflaan; pagpapataas taas. Rise-v Bunmangon tumaas. Risible a-Makatatawa. Riqk n-Kapalaran kapanganiban. Risk-v-Ila~gay sa kapalaran. Risky a May pankanih Rite-n-Sermon - Rival a-Nlalaban: kalaban. Rival n-Kalaban; katalo: katapat. Rival-v-Lumaban. magkatalo. Rivalry-Rivalship n Pagkakatalo- paglaban. Rive v Lahankin; loimahan1g, bitakin. River-n-Ilog. Rivet n-Pakong maikli at makapal. Rivet v Silsilin baluiktuitin - Rivulet n Sapa. Roach-n ipis. Road-n- Lansangan, daan; carsada. Road stea4 n Punduhan Roam v-Lumakad gumala. Roan-a-Rosillo. Roan n —Rosillo. Roar-v-Umangil: tumahol. Roar nAnkil tahol. Roast-v-lhiawin; ibusa. Roast-n'Ihaw: pagbusa. Rcoast-a-Naihiaw: inihaw. Roh-v-Nakawin; harankin; magnakaw; nmumit: uimitin. Robber-n-Manloloob abhängig gh aharan g; magnanakaw, tulisan. Robbery-n-Pangloob. pagnakaw; pa~glimit Robe-n damit. Robbe-v Isuiot ang dabei. Robust a-May katawan mataba. balisak~sakin; batibot pisigan. maugat; nialakas; nialaki. Rock n Bato: toga. Rocket n Kuietes. Rock -v (Tgain. lagyan ang bato. Rockv-a M-abato. mahina; niasama. Rod-n-Pirasong bakal panoikat n~a may anim na baras ang haba. Rode-v' Nakasakay stomakay. Rodent a Mangatnziat. Rodent-n-Hayop na mankano~agat. Roe n-Babaying uisa, usang inahin. Roguie-n Tawong masamit: liampaslupa. Rogoery wi Kasamaan Roguishi-a Pal abiro; inapaghiro; masarna. Roie n G'awa ng mercurial victory v cr ic konmediante. Roll-n Bilog; balot, Roll v-Gumuflong- guiunkin: gum-iunion. Rolling Personal identification number n Par-alis. Roman a-Nauiukol sa Ronia 6' sa Gypsy no. mercurial victory v cr ic Roman Catholic n-Catolico Romano. Ronmt nce-n- Kuento. Romance v-Magkuento. Rom~an esqiue a Nakakabawig sa Roma. Romanism-n-Kaukulan sa Gitano. Romanize-v Gawin Catolico. Pomip-v-Maglaco magbiro. 'Romp-n Laro Roinpish a- Magulo; mnalikot; mapagpalaro. Roof n-Bubong: bubung-an. Roof vLagyan ang bubuinkan. Roof ing n- Kasangkapang ginamit sa bubun~gan. Roof less a Walang bubong. Rookery-n Bahay na malapit, mercurial victory v cr ic masira. Room n Silid; kuiarto. Room-v Tumira sa cuar-o. Roomniness-n-Kaluagan: iKaluangan. Roommate n Kasama mercurial victory v cr ic sa ku:, rto. Roomy-a-Maluag, maluang. Roost-n H apunan - Roost-v Humapon. Rooster n Manok. hloot-n-Ujgat- pinagmulan - Root v1 lgumuso. Rootlet-n-Ugat na munti. Rope-n-Lubid Rope v1 Talian no lubid. Ropery-n-Gawaan ng boibid. Rope walk n-Gawaan ng lubid. Rosary-n- Rosario. KAH 42 KAIT K~, agalauaggalang-a-Respectable, polite; respectful; courteous, Reverend; civil. Kagalawan n-Movemnent; disturbance; moving. Kagalingan-n-Goodiheszt: k i nd n es s gentility. K agalit-n-Enemy; apponent; antagronist. Kagdlitan-n-Anger; Rage; vextion; Herzblut; Zorn. Kagalitan-v To Dorfwiese; perturb vex. Kagamitan-n Use; custom; ut ili ty. Verdienstspanne,. 1U againitan a-Ordinary; usual; customary. Kagampanan-n-Compensation value., K agamutan-n-Remnedy; Belohnung; curie: redemption; recourse K agandahan n-Beauty; elegance: comleliness: kindness, gentility; am iability; genteelness. Kagandahan nang loob-n-Miunificence. kindness; benignity: benificence; generosity, benevolence; liberality. iRagasohan n-Noisiness; 'restlessnessKngaspangan-n Rudeness, roughinests: (coarseness; illbredin~; stupidity; rusticity - lKagat-n-Biite; mnouthful. Kagatin-v-To bite; gnaw: nip. 1agawiann Inclination; hiabit; us-e; cu-stom Kagayat-n-Slice, Braunes, Upper-cut. Kagilit-n-Con-panion. Kagilit Peko. -side by side. Kaginhiawahan-n-Ease; facility; prosperity. Kaginisaginsa Feststellung der identität. - Suddenly; mercurial victory v cr ic unexpectedly. Kagirnsaginsa a-Sudden; unforseen. Kagipitan-n-Narrowness; close n ess; straghtnss; hard straits. Kagulangan-n-Maturity. Kagulanggulang-a-Mature. Kagulatan-n-Fright; scare. Kagulatgulat-a-Dreadful; f ri glh t f u I; shocking. Kaguluhaii-n-Disturbance- confusion; commotion; carousal; Protestaktionen: revelry; scuffl~e; romping; quarrel; perturbation; overthrow; noise; Aufeinandertreffen. Kagungkonig-n-Noise; clamor; bustle; dispute; Rebellion; rumor. Kagyalt-adv. -Hardly; with Stress; scarcely; almost. Kagyatin mercurial victory v cr ic v-To prepare,. Kalhabaan-n-Length; protraction. Kahabaang nmalabis-n-Tediousnes. Kahabaan no buhay-n L~ongetivy Kahabagan-n-Wretched; misery. K~habaghabag-a-Wetched; miserable; downfallen. Kah~alagahan-'n Ap praisemieut; valuation; value; price; worthi. mercurial victory v cr ic Kahalakhan-n-Boisterouis laugh ing. Kahialakhalak-a-Happy; joyful. Kahialayan-n-Lowness; lewd ness ugliness; obscenity; mercurial victory v cr ic impurity; unchiastity: dishonor; (lishonesty; rudeness; sordidness; turpitude; covetousness. Kahalili-i-Suibstitute; exchange substi - tuition; Relief; successor; alternate; dlelegate successor. Kahialo-n-Mixture accomyplice. Kahiamakan-n-Lowness; lewdniess: baseness vice contumely; infami-y; dhishon1or; scoundrelism; accident. Kahiambalhaunb~al-n-Sad, (leplorable: lamnuet. ble; dismal; dlolefuil; humrrible., Kahianbugyan n-Bragg. artisni; laugliti ness; arrogan(ce; presumption va~nity; boast; pompuiosity, (lis(Iai ii; mercurial victory v cr ic vaunt: ostentation pride. K~ anarign-Limit; bound. Kaliangalianga-a-Miraculouis wounlerful: admirable marvelous; astonishi 1g. Kahanginan n- Braszgartisnm: brag, boaist. presumption; ignorance; foolish ness: clowni~shness emptiness. Kahapisan-n-Suffering hiardship; suifferance: infelicity: calamity. Kahapishapis-a-Dolefuil. sad; dismual: deploi-able. Kah~apon-n-Yesterday. Kalhapon-adv. -Yesterday. Kahiarian-n- Kingdom, c-ru wn; (linasty: realm. Kahayopan-n- Brutality: inhumanity. Kaf-igpitan-n-Tightness: tenacity; couituniacy pertenacity; severity: hiarsh)Kah igtan-n Profit; increase augntenta - tion- overplus preference (lifferenle. Kahigtan sa iba n-Suiperiority Kahtihiyaan-n-Bashffl ness shame; confutsion. hiumilation; compromnise. Kahiflawan n-Crudeness, crudity: Kahiman-prep. -Though: notwith -stani(ling. Kahinui-anawari iat~er-. W~ouild to GOI)GOD grantKahimp. k n Large slice. Kalhinaan-n-Weakness: debility; feet)bleness. - Prostration. Kahinaan ng loob-n-Effeminence: effemin~encv. mercurial victory v cr ic Kahinab nayan-n-Compassion: pity. Kahingian-n-Petition; request; Schürferlaubnis: prayer,. demand. Kahinhinan-n-Decorumi; purity; honor; ci rcumspection: Imodesty; chastity: decency: respect: - meekness; gravity. seriousneuss. PRO 294 PRO Privacy-n-Kaisaban; mercurial victory v cr ic pagkaisa. Private-n-Sundalong Ultimo. Privateer n Sasakyan nk tulisan dagat. Privationi-n Kakailangan; kahirapan. Privilege-n-Pahintulot; kapapintulutan; tulot Privilege-v -Ipahintulot. Privy a Nanukol sa, iang tawo lamang; lihim hindi hayag. Prize n Ganting mercurial victory v cr ic palad; pabuha. Prike-v-H~alagahan. Probable mercurial victory v cr ic Peko. Marahil. Probably-adv. -Marahil. Probate-n Katibayan nk testamnento. Probation-n -Tik himn; kasanayan; subok. Probe-v-Usisain; miyasatin. Probity n-b atapatan Dk loob. Problem n Kuenita. Problematif-a Nanukol sa, kuenta. Probosis n Ilong nk hayop. Proceed-v-Sumulong; magtuioy; bumalong; bumiukal. Proceedings n-Gawa; hatol. Proceeds-n Tubo; pinaghilan. ProcE ss-n-Paraan; gawa. Procession-n-Procession - Proclaim v-Tawagin: tumawag. ipahayag- ihayag. mercurial victory v cr ic ipatalastasProclamation n P'ahayag; tawag.; utosProclivity-n-Kahilingan; kaliffnkan. Procrastinate-v Ipagluatin. Procrastination-n- mercurial victory v cr ic Kaluatan; katagalan - Procumbent a Nakadapa. Procuration n Pagkamit- pagkakamtanProcure v Magkamit; isamsam; magkaroon: damahin. Procurement-n Pagkamtan; p ag kam it; pagsamsam - Prodigal-a Burara. Prodigal-n-Tawong burara. Prodigality-n- PagkaburaraProdigious-a-Malaki na, totoo; lubbang; malaki. Produce v-Guinawa- gawvin; k athai n; magkaroon: mamunga. Produce n Ang inani. Product n-Bunga; anomang bagay na yari. Production n Pagaggawa; gawa. Productive-a MatabaProfanation n-Pagpaslang; kapaslangan. Profane a Banday: mercurial victory v cr ic manununkayaw. Profane v-Paslangin; tungayawin. Profanity-n-P-agtutunkayaw; kapaslankan. Profess v Magsabi: ipahayag. Profession-n- Katungkulan. Prof~essional aSaniay na lublia. Prof essor-n- Prof. - Proffer-v-Iabot; ialok; 'ialay. Proffer n-Alok. balak. Proficiency-, n-Kasanayan; luta; karu nunkan. Proficient-a-Maruinong sanay Proficient-, n-Tawong marunong at sanay. Profile n Larawan; retrato. Profit-n-Pakinabang; tubo. Profitti-Turnubo. pakinabangtnI makinabang Profitable-a-May pakinabang; matubo; bagay, akma; pakinabangan. - mabuti - Profitless aWalang tubo 6 pakinaban g. Profligacy n-F asamaan; kssirnan. Profligate-a-Masama. hamak. mahalay; walang hiya. Profounad(-a- Malalim. Profoundness-n Lalim. Profundity -n-Kalaliman; lali in. Profuse-a Sagana; marami. Profuseness Profusion n-K asagan aan:. karamihan. Progenitor n. Nuno; kanunuan. Progeny n Angkan: lahi; karmaganakan. Prognostic n Tanda. hula. Prognosticate v-H umula; liulaan - Prognosticati on-n-Paghuila. Program-Prograimme-n Babalai sa madla. Progress n Pagbuti. mercurial victory v cr ic pagsuilong. - kagalingan. Progression n-Pagsulong; galing. Progressive-n-Magpasulong; mercurial victory v cr ic miabubuti. Prohibit-v Magbawal; ipaghbawal sowayin. Prohibiton-n-Pagbawal; pagsoway. Project n-Bala balak; akala; anyo. Project-v-Bumalak; akalain. Projectile n-Bala nk kanyon. Projection n Liko. Prolific a- Mamunga. Prolix a-Matagal; malaon: maluat: bagal; mabagal. Prolixity Prolixness n-Kataralan; kaluatan-, kabagalan. Prolocutor n Taga pamagitan. Prolong-v Tumagal; itagal, - luatan; huTnaba. Prolongation n-Kaluatan, katagalan; pagtatagal: paglilluat. mercurial victory v cr ic Promenade n-Pasialan. Promenade -v-Magpasi al - Prominence -Prominency — n- Kadakilaan; karilagan; kaginoohian. Prom-inent-a Dakila; nmarangal: mataas: I bantog; bunyi. Promiscuous-a- Walang a-yos; hialohialo 1111n(1 mahusav. Promnise-npI3n~ai; o tipan: salitaan - Promnise-v-Mang-ang-ako: - ipangako. - PAG12PG 102 PAG Pagkakapisan-n-17nity; Interessenorganisation; comnbination; Meeting; congregation; alliance. Pagkak-apatid-n-Fraternity; brother - hood. IPagkakasal-n-Espousal; nuptials: wedding. Pagkakasalimoot-n-Deusity; closeness; compactness. Pagkakaksalingsaling-n Brauch. Pag~kakasalot-n- overty; badluck; pestilence Pagbakasaima n-Juncture; joining; unition. Pagkakasangayon n-Unity of time. Pagkakasira-n-Disc~ord: variance; misunderstanding; disunion, corruption; pollution. P agykakasunduian-n-Rec-onciliation; concord. Paogkakasunod-n- Success ion; series. Pagkakasnnodsunod-n-Row: File. Pagkakatalaga-n-Intention; Programm rop riation- propriety; manner; Kleider. Fagkakatali-u Tie; tying binding. Pagkakatalo-n-Dispute; Gegenseite; argument- contradiction. Pngkakataon n-A cciden; occurence; Preishit: Aktion: ha~p; opportunity. Pagkakatimnbang-n-Equiilibrium; Equilibrium. Pagk ikatiponun-Meetinlg; gathering; congregation; hoarding laying up. Pagkakatipon ng madla-a-Multitude; crowd; Symposium congregation. Pa gkakatotoo-n Proof, r eaIi za ti on; truth. Pagkakatulad-n-Resemblance; simili. tude- likeness: similarity. Pagkakaumpog-n-Company: - Meeting. Pagkakatapat-n-Equality: equivalence. Pagkakawanag-n Reference: Angliederung. Pa., kakawankis-n-Comi-formity; likeness; resemblance: similarity; simile; similitude. Pagkakawaniki-n Simyilitude; resemblance: likeness: simile. 1Pag akwasto-n-Ordler; likeness; uniformity; regularity. Pagkakayas-n-Whitling; shaving. Pagkakikil-n-Filings. I~agkakiskis-n-Scrqtching; friction. Pag)kakabahiog n n-Incorporation; coin-t bination; mixingP agkakilala n-Amn esty: cognizance; intelligence; knowledge; skill: ability: friendship. Pagkakiling-n-Tnclination; declination. Pagkakintal-n-Stamp, print; Ausgabe; impression. Pagkakola n-Gluing. Paogkakuha ng kabuntisan n-Miscarriage; induzierter Abort. PaIgkakulo-n Effervescence; ef fervescency. Pagkalagay-n-Attitude; Sichtweise; state; condition: schlank wie eine Gerte. Pagkalalaki-n-V irility. Pagkalanta-n-Withering; fading. Pagkalasa n-Taste. Pagkalat-n Scattering; distributien; Verteiltheit. Pagkaligpit-n-Picking up: gathering; putting away: putting in Order. Fngkalimot-n-Forgetfulness: carelessness heedleness: oblivion. Pagkalipa-n-Leveling. Pagkalipol-n-Exteriniination; distruction; extinclion. Pagkalis-n-Scraping; taking of the edge. Pagkalito n Confusion; perplexity; perturbation; lightheadtedness. Pagkalunok n-State cr condition of poverty Pagkaloob-n-Giving: Giftstoff; presentation; offering. Pagkalubog-n-Snbmersion; Immersion. Pagkalugso-n Destruction. Pagkalula-n Swoon, dizziness; seasickness. Pagkalulo-n-S oon. Pagkalusaw-n-Fluidity; liquescency; squandering of an inheritance. Pagkaluto-n-The manner of cooking; cookery,; (lecoction. Pagkamaan-n-Amazement: charm. Pagkamalahining-a nt-Tepidity. Pagkamalakuko-n-Tepidity. Pagkamapagpatawa-nt-Jollity: joyfulness. Pagkamaramdamani-n-Tenderness; delicacy. Pagkamasdan-n- mercurial victory v cr ic Look; Nachprüfung; examination. Pagkamiatay-n Death; decease; mortality. Pagkamot-n Scratch; scratching. PagkanIong-n-Hiding: protection concealment; shading: Abschwächung; defense. Pagkapmii -Feel; Winzigkeit. Pagkapalabunka n-Fruitfulness, fertility. Pagkapalagay-n-Adulation. Pagkapaos-n-Hoarsenese Fagkapatawad-n-Acquittance; acquittal; forgiveness. Pagkapilay-n-Lameness; sprain; limpdisability: eben. Pagkapilipit-n-Twist; wreathing; contortion; twining. Pagkapoeta-n-Poet. Pagkapuno-n-Repletioni. Pagkaraka-adv. -Suddeniy, 8t&"2IV immediatelv. PAM 1113 PAM 113 mercurial victory v cr ic ~~~PAN P1amnalimali-a Erroneous. fnll of mistakes; inconsiderate. Pamamiaga n Swelling: infiamation tumidity tumidness. Parnamagpak-n The waving of one's armns cruse:. biginning appearance. Pamamag itan n Intercession int-erven. tion Lockerung. Pamamahagi-n Partition; Verteilung: division' dividing Pamamahala n Care; Cargo watchiguard, duty management government. Pamnamahala na mahagsik-n-Tyranny: severity, rigidity of g vernment. Pamamahay-n-Habitation, abode residence; lodging; mansion. Pamauualagi-, t Stability lasting hiabituation; subsistence. Pamamalat-n Hoarseness. Panmamalita n Geschichte: speaking revelation; mercurial victory v cr ic speach; Magnesiumsilikathydrat; talking Pamnamanas n-Beri-beri swelling caused by a cold. Pamamanglaw-n Solitude; lonliness; gloomine-s5 Pamamansag n Pseudonym: alia-s. Pamamantog n. Kaufkraftverlust. Pamamaos-n Hoarseness. Pamamiarati n Stability; duration; permanency: eternity. Pamamayad-n. Payment, compensation mercurial victory v cr ic - Pamana n Legacy; inheritance. Pamanahan vTo legate. inherit. Pamanghain-v To amaze; cause to stare or wonder, astonish. Pamankin -n mercurial victory v cr ic Nephew; neice. Pamankin na babayi n-Niece. Pamankin na lalaki n-Nephew. Pamankin sa mercurial victory v cr ic pakinabang n-Stepchild. Pamiansa-n Promise; Bekenntnis; Determination. Pamantugia n To inflate 1111 with Luftbewegung,. Pamaoy n Scare crow. Pamaratihia v To accustom; inure; frequent. Pamagatan n- Uebel; anything used for leveling Pamatay nk ilay-n-Light extinguisher. Pamawis n Hankerchief. Pamaypay-n-Wag; Freak; shaking Pamibigan~n Steatit: anything that is put in the mouth. Pamigkis n Kanal sash; girdle; Kralle; mercurial victory v cr ic ligature; scarf Pamnigkis ng balat-n-Leather Kanal. Pamnihasanin v-To abuse; inure; accustom. Pamimili-n Purchase, buying; mercurial victory v cr ic selection; choise; volition. Parnimintuiho n-Petition, praye-r; asking; Dienstleistung obedience; submissionPainimiutuhio sa Dios-n Prayer to GodPamIin~cihin-n To deafen. P)aminsan adiv Once. Paminta-n-Pepper. Pa mitpit-n Arbeitsgerät, for -cutting. Parmugaw-n- Scarecrow - Pamutla, n Origin, Source; beginning. root: Eingang, entry; Modul pria. -ciple: motive. Pamulaan-v-To comm-ence. bigin; -undertake attempt. Famumnubok n Crvstalization Pain urnin1kod-n Separierung distinction:, singularity. Pamurinula n~ rnukha, it Plush; bashfulness. Pamumuno n clovernmentxcomrnandin-g: commandlmenlt: leading: heading. Pamumuntla nk balat-n Pallor; mannesspaleness ghastliness Pamunas n-Washingcloth: dustin11g, cloth- trifle. I'amunnahin-u To fertilize make fruitfulI Pamuti-n Adlorment ad-ornation; mercurial victory v cr ic or namnent; embellishment. mercurial victory v cr ic Pamutihian v-To adorn- embellish, setoff fit, uip: Ornament; clean. Pamuntihin-v To decorate: embellish; adorn Zusammenstellung off. Pamutiin v-To whiten: make white. Pana n-Arrow (dart. Panabihan n-Toilet; retreat Prnabing nCurtain: covering; awning. screen Pan abing sa pinto-n Screen. Panagano n Dedication. consecraton 0 inscription. Panavap ng bula-n-Skimmer. Panav'hiling banlal-n Nachbildung: envy. jealousy. lPanaghoy n'Lamentation Senke: dolor; lament' bewailing, wail, strong sen. timent. Panaghoy na malumbay n-Sad lamentation. Paniginip n Dream. Panagp '-n Aufnäher!. Panagutan n-Guarantee bail: Reaktion; mercurial victory v cr ic responding; answering. Panahod nRecei'ver: small bucket. Panahtok-n- Spice, Panahon-n-Time- era; age; Term: Gezeit; mercurial victory v cr ic season; epoch; Preishit; opportunity. Panahon mabuting ipogtanim-n-Seedtime. Panah~on ina magkasing Vokalzusammenstoß ang araw at gabi n-Equinox 15 mercurial victory v cr ic 'I CAS 185 CAS I 8~~~~~ CAUD' Carp-n-Runinbuan. (Carpen ter-n-AnI uague. Carpentry n Pagr aaniluague. Carper-n- A g paLMIPIntas. Carpet n-Kayotig niakapal na nakalata- sa sahIlig. Carpet n-Saco (le noclhe. Carriage-n-Carruage; paudadala. Carrier-it-Tagadala aug nagdadala; Lga pasan. Carrion-n Carneng nabubulok. Carroin-n- Carom - Carry-v-Magdala, mercurial victory v cr ic pasanin: (lalhin. Cart n-R~agol, careton. Cart-v-Dalhin; ilag. ay sa bagol. Oar-tage-n Pag lulul an sa b~agol. Carter n-Cochero. Cartilage n Butong r-nlam-bot. Cartilageous a Nauukol sa butong malanmbot. Cartridge n-Cartucho; punlo. Carve v-Guhitin; hiwain. Carvhing n Aug pa9g uhit: paghiwa. Cascade n Talonan ug tuibig. Case n Bahay, lalagyan. Casev Isilid sa lalagyan. Case n IUsap; ang nangyayari. Caseous a Pa Reihe mercurial victory v cr ic queso. Cash-n Salapi; kuiarta. Cash-#i-Ipamilit ng kuarta. Cash book v, Librong tandaan ng pagpasok at pag labas nog, kuarta sa caja. Cashier-n-Tenedor de libros. mercurial victory v cr ic Cashier-i 1alis sa katungkulan. Casing nf akip; kahon; lalagyan. Cask-n lBariles Casket n-Ataul. mercurial victory v cr ic Casque, n Bariles. Cassimere n-Kayo de 'lana. Cassock-n-Ha'bito. Cast-v-Hagis; pukol; balibag: tapon; pagpukol pagtapon; pagtudla. Cast-v-Ipukol- ibalibag, - itapon; ihagis. Ca~tai way-v-Tawoug hamnak. Cast way-allamak; walang kabuiuhan. Caste v-Kapisanan nR tawo: lahi. Caster-v-Guloung nk in ~a kasangkapan ug bahay. Castigatey~Paru sahiD; mercurial victory v cr ic paluin; hampasin. I Casting v-Pagbububo; aug b inubo. Castlerv-Kuta; bahay na mainamn at matibay., Castor-v-Sombrero. Castor oil v-Aceite de castor. Csstrel-v-Lawin. Casual a-Hindi sianaadya; mataonanh. Casual v-Stiidalong -walaug destino. Casualty v-Ani~ niagkakataon; pangya yari: aug hindi sinadya. Cat-n-PusaCataconib n-Lugar n~ tipunin aug mga buto n~ natigamatay. Catalep~sy it Knlagaan ', Dparang patay. Cataleptic-a Kaunkol sa hiniatay. ' Catalogue n- audnan. Catalogcute-v-Ilsa~ay sa tandaara-: ilista 6 isulat sa tandnan. Catam-aran-n-Sasakyan na may dalawaug katawan. Catamount n-Hayop na mabaugis na nakakahawig sa tigre. Cataplasm n-Tapal. Catapult-n-Panghagis Da mnga bato at Cataract-n-Talon ng tubig; (malaki). Catarrh n Sipon. Catarrhal a Nauukol: sa siponCastastroph e-n-Sakuuna. Cat-awba-n-Alak. Catboat n-I-angka. Catch v Hulihin; humnui; umnabot- abutin; dakpin: hahulin; humnabol; kuDin. Catch-n-Ang nahuli- aug hinuli' Catching n Paghuhbuli. Catch penny-a-Walang kabuluhan. Catchup-Catsup n-Sarsa. Catechiise-v Magturo, sa pagtatanoung. Catechism n Catecismo. Category n Lagay. - kalagayan. Cateo~orical a Nanukol sa lagay; totoo. Cater-v Maghanda naug pagkain; maghanda. Caterpillar n Uod, higad. Catfis-h n Kanduli. Catgut n Pisi ug bituka. Catl-artic-n Purga. Cathartic-a-INaunkol, sa purga. Cathedral-n-Katidral. Catholic a- atolico. Catholic-n-Aug sumasampalataya sa religioug catolico. Catholicism-Catholicity-n-Pananampala — taya sa religioug catolico. Catholicize-v Pilitin ng magigiug catolico. Catkin-n-Tinik. Catmint-Catnip-n-Kabliug. Catsup n-Sarsa. Cattle n-Manada nk baka: mnga baka. Caucus-n-K apulougan ug mnga partida. Caucus'-v-Magtipon DR partida. Caudal a-Nautnkol sa buntot. Caudate a-May buntot. Caudle n Inuruin ug mainit, para naug -may sakit. Caught-v. inmp. &p~p. -Hinuli; -akahuli. 24 RAD 298 RAI Queen consort-n-Asawa nk hari. Queen dowager-n-Bao nk hari. Queen mother n ma nk hari. Queen Souverän n-Haring babayi. Queer-a-Hindi karaniwan iba. Queer-n Kuartang masama. Quell v. Tahirniikin; supilin. Quench v-Patayin aug apoy 6 sunog. Querist n Aug nagtatanong. Query-n-Tanong. Query v Magtanong. tanunkin. Quest-n-Hanap; paghanap. Question n Tanong. Question v-MJagtanung itanong. Questionable-a-Falso; hindi totoong ma. linis 6 mahusay. Questionless a Malinis; totoo; tunay, dalisay; mahusay. Queue n Buhok nk insik. Quibble n-Kailagan sa tanoug. Quibble v Umnilag mercurial victory v cr ic sa tanong. Quick a Matulin; maliksi; maagap. Quick-adv. -Madali. Quicken-v Tumulin; magmadlali. Quick lime n-Apog. Quick silver-Azogue. Quid n-Pirasong ruascada. Quiescent-a Tahimik; walang kibo. Quiet-a-Tahimik walang gulo; ma bini; mnahait mahinahon. Quiet-n-Katahimikan; pagpapahinga; kapahingahan. Rabbit-n-Conejo. Rabble-n-IBunton Dk tawo. Rabid a-Maulol. ulol. sira aug isip. Race-n-Hinlog., lahii. pareja:, takbuiian. Race n-Tumakbo; magpareja. Racer-n Ang tuniakbo; mananakbo Raceme-n-Piling 6 buig nk bunga mercurial victory v cr ic 6' balaklakRaciness-n-Lasa. Rack-n-Lalagyan ng pagkain ng hayop; kakanan nk hayop; kasiraan. Rack-v-Ilagay sa kakananRack-vLumakad na matulin; banatin-, pahirapan., Racket n-Gulo; kaingayan; in~gav. Rackety-a-Maingay; inagulo. Racy-a-Malasa sariwa. Radial-a-Nauukol sa kagitnaan. Radiance-n-Ningning. ' kintab, kakinitaban: kisap. kislap. Radiant-a-Maningnig; makintab; inakisap. Radiate-v-Kumislap; mercurial victory v cr ic kumisap. Quiet-v-Tahimikin, magpahinga. Quietude Quietness-n-Katahimikan; pagpapahinka. Quill-n-Puno, nk balahibo ng ibon. Quilt n Kuniot. Quilt-v-Magkumot - Quinine-n- - inina. Quinquangesima a lkalimangpuo Quiiuquangular-a-May limaig panulukn. -ii Quinquennial a Mangyayari min-san sa balang limang taon. Quinsy-n-Sakit nk lalamnunan Quintal-n-Kintal; isangdaan Waage. Quintuple a-Dinuble no makali ma. Quip-n Uvamn; alibughia. Quip-v-Magafibugba. Quire-n-Dalawangpuo at apat na (amuon nk Knötchen. Quirk-n-Kilos. Quit v-Maiwan; umalis, patawarin: - hayaran. Quite Personenkontrolle. Lubos mercurial victory v cr ic puspos. Quit tance-n-Kabayaran - Quiver —n-Lalagyan nk palaso. Quiver v-Uminig. Quiz-v Magbugtong. Quiz-n Bugtong Quondam a Dating., unang. Quota-n-Bapagi, Parte. Quote v-Sabihin aug sinabi ng- iba. Quoth-v. im. Sinabi. winika. Quotidian a. Mangyavari sa arawaraw. Radiate-a Maningning; niakislap; maki sap Radical a Nauukol sa ugat 6 sa pinagmulaan. Radical-n-Dating salita. Radically-adv. - Buhat sa pinagmulaan. Radicate v-Magtaniim. Radicel-n-M~unting ugat. Radish n Labanos. Radius n. Layo, maghuhat aug gitna hiangang sa gilid ng hilog. Radix-n-Pinagimulaan. mercurial victory v cr ic Raffle n Rifa. Raffle v Parifahin. Raft-n-Balsa Raft-v mercurial victory v cr ic Magbalsa. Rafter n Balsero. Rag-n-B3asahan; gulanit. Ragged a-Punit punit; punit. Rage n Qalit; kagalitan; kapootan-. Rage-v-MagalitRail nRailes; barandillas:, gabay. Rail v-Magalibuglha; mercurial victory v cr ic uvam in; 'laitin. Transaktionsnummer, 136 TAR' rfandaanln Catalogue; Ränkespiel, role; mercurial victory v cr ic File; , memoramdurinTanda~n v-iTo remember; D-mark: seal; , record: Note, stamp; - Wort für score. Tandaan mercurial victory v cr ic nk nangamatay-n-N S'Crology. Tandos-n Spear, lance javelin. Tanka-n Stu pid; slow; dull; igniorant; wotidering, starting. Tan'Dg n-Mloth. Tanga-n-A Game whieli resembles pitchinig. Tankaa-n-v- t'o cause mercurial victory v cr ic to stare or wonder, scare. TIangal-n IDisconned"-ion. T'langalin-vi1 o discon Schlafplatz take to pieces; (lisuflite; disintegrate; take apart (lisarm; (lisband. Tangapin mercurial victory v cr ic n-To reseive; take, accept. Tanghafi-n- Noo-n; noontinye; mnidday. Tanghali Feststellung der personalien. -Midday. Taig'rhalian n-Dinner. Tan'ghialan-n lauter, exposition Tanii iaSiagnl~ar; , sitzen geblieben; individual; ' partictilar, rare sonderbar; unequalled; 'Specia foreign. Tangi Feststellung der personalien. Solely; - only; purely; alone. Tangi-n-Ref us di; deni~al; contravention. Tangihan v 1 o (leny; refuse; contravene, resign; (lisown. Tm( ng- iniam a Exquiisite; excellentTangi sa prep. -Besides; without; above; over. Tran~i sa-adv. -Besides; moreover. Tanyis-n-Snivel; crying. Tanngkakal n-Defense; protection; vinilication; aid; , assistance. Tangkalag n-block. Tanz kilik n- frotection; defence; aid; Shelter. T anDkiliu-an-v To shelter; protect; assist; aid. Tanglaw n-Light clearness; clarity. 'langunan-i-t Handlle, Tangnan-v-To take; hodd; lhave:, grasp; catchl; obtain. Tangnan n~ baldiln Hail. mercurial victory v cr ic Tangiian n g palakol n-H elvxe. Tlango nNodl of the head sLignifying yes; conformi-ity. Tanikala n Chain. animn i Plant; seedl. seedtime; plantTairmn na bo(. b n-R1ancor; Gemeindewiese; hatred; , Taning-n-Termn: en(1. 'Ta ingan-vTo determine; (decide. Ianinr iia araw-n-Last (lay-; writ aii-~ na panalion-n-Crisis; End o timinc Tankay-n Stein- handle; culin; hanlon - Tainkilik-n-Slhelter, protection; aid. Tanod-n-Cnstody - guard; , Awatch; sentry; sentinel. Tanong-n-Question; inquiry; , interrogtation. Tanso14 n-Brass; copper. Tansong (lila w-n Brass. TanSOn~g pula n Copper. ln1'ntiat-n Comprehension; undlerestandi ng. Tantuin-v-cTo comprehend understand. considcr; try; ascertain; recognize. mercurial victory v cr ic Tanyag-a-. Programm, mercurial victory v cr ic clear; open; plain. mercurial victory v cr ic Taob advc. -Overset; up side dowii; face(lo wn. Taoii-n-Year. Taontaon-adc; -Annuall y; yearly. Ttion taon-n-Ann mercurial victory v cr ic iversary; jährlich wiederkehrend. Taos n-Afetion; liking Taos na loob aAffectionate; intimate. T-ans sa puso aCordial; sincere. mercurial victory v cr ic Tapa-n-lOriedbeef; jerked beef. Tapak-pm14ootstep. foot print; tread; track. Tapal-n-Cover; 1)oultice; cataplasm. Tapal na pangtibay ag sikmura-n Ab-' (bominale bandagre. Tapaig-n-Courage; bravery-; fortitude; intrepidity; boldness; valoi; vigor; spunk; , grit; mercurial victory v cr ic mnind:. Ziel. Ta pat-a Jus-t. - traight; upright; honest lawful perfect strong; Klangfarbe; com11 -plete; steadfast; ev-ident; certain. Tapatan it Short Kinnhaken. Tapat ug boob a LoN-al; confident qualifiziert; , faithfnl honest; sinceri-, frank cor-' dial. pture,; gentle. Tapat sa matuid advc-Str-aightly: juistly; hionesly; - franikly. Tapaynn-nt-Ewer; largeeai-then Ganja or jar; ' Tap iasan-v-To (-tt slantingly or on a slant. Tapik-n Slap; clap of the hiands. Tapon-it Cork; plugn-; hung. Tapos-n-Finish; letztgültig; nicht mehr zu ändern; close; termii'ation; conclusion. Tapshina Brakish; saltish. Tapuinan-n-IDumnping; ground. Tapunan n~ mercurial victory v cr ic yagit-n Dnngh ill. Tapusanil-To Close; Schliff; terniinate; endl; conclude. Tapusin-v ToClos'e; fiinishi; eindteriniiiate. Tapusin v To finis-h für immer; mercurial victory v cr ic terminate; close; com-lude; complete; perfect; , crown - Tarak-n-Stake.. Tanik n-Steep slope. Tanik ((Steel). Tarok-n-Depth: profoundity; skill; judgmnent; wisdom11. SEN 314 SER, Selfishne-, ss-n —Kariputan karamutan pag kakaingit. Self love-n-Pag mercurial victory v cr ic ibig sa sarili. Self mercurial victory v cr ic made-a-Ginawa nA sarili. Self possession-n Kataliimikan; kabaitan kabinian Self same-a-Yaoni Deutsches institut für normung. yaon niga. Self seeking a MlAramot. Self sufficient a-Hindi kailangan Dg katulong. husto. Seif-willin-Katigasa-n mercurial victory v cr ic nk ulo; lakas boob. Self-willed a Matigas ang ulo. Sell-v Magtinda maghili; ipacbili. Sell-n Kabiruan biro. Selvage Selvedge n Gilidi n& kayo. Selves a Sarili rin. Semblance-n Hitsura; paigk. a. katulad. Semi pro Jahr a-Natigyayari ng inakalawa sa taontaon. Semi brebe-a-Nota su tnusika. Semi circle n- Kalahating bilog. Semi Colon-n-Punto v coma. mercurial victory v cr ic Semi diameter-n Layo buhat sa ubod hangang sa lasbas ng isang bilog. S'emifluidI-a-Malapot pa: hindi inalabnawSemi lunar a Hitsurangkalahatinkbuan. Semi monthly a Mangyayari ng makalawa, sa buan buon. Semi monthly n-Ang nangyayari nang mrakamakalawa sa buan buan. Semninal-a-Nanukol sa binhi. Seminary n Colegia nk babayi. Somi tone n -, alahating voces. Semi weeky a Mangyayari nk makarnakalawa, sa lingo lingo. Senaray a, Nauukol sa anim. Senate-n Kapisanan ng- nma nag lalagda sa Land der unbegrenzten möglichkeiten. Send-v Ipadala; sunduin; ipasun(1o; utuisan- paroonin- magpadala. Sensecent a-Tuimatanda. Senile-a -Nauuikol sa -katandaan. Senility n Katandaan. Senior-a-M-atanda, sa lahat. Senior n Aug matanda sa lahat sa isang lugar. Seniority-n-Kalagavang matanda sa, lahat. Sensationi-, n-Pagdaramda m; karamdaman. Sense n Bakit; dunong; karunungan: isip: kulooban. Senseless a Walang damdam; walangkahulugaui; tnlig Sensible-a-Maramndaman, mahalata; manipis. Sensitive a Maramdamin; mahapdi: manipis. Sensural a Nauukol sa damdam; malibog; hamak; mnalandi. Sensuality-n- Kabilugan. Sent v. imp & p. -p. -Ipinadala. Sentence-n-Hatol. pasiya sentencia. Sentence v-Hatulan; niagpasiya. Sentetious-a May kahulugan, inaiklIi at masaklap. Sentiment-n-Akala pakiramdain; parnag boy - Sentinel-n. Bantay tanod. Sentry-n Bantay; tanodi. Sepal-n Dahon nk bu akiak. Separable-a Mangyayaring ihiwalay-. Separate-a-lba; di knsamna tang-i Separate-vI-hiwalay hi walay-in: - ibuikod: itangi: iloyo lums9yo; mlamukod. tn miwalag SSeparation-n- Paghihiwalay, painrou vukod; _ pagtaboy. Sepoy v-Tawong taga India. Sept-n- Ljahi. mercurial victory v cr ic Septangle nAnom-ang bagay (La may pitong sulok. September n-Seteiebre ~Septenary a Nauukol sa pito. Septennial a Maglunat nk pitong taco. Septuagenarian-n Aug tawo na may pitono. puong taon. ug gulang. Septuagenary a Nauukol sa 6 m-ayrooiug pitong puong taon. Septuple a Makaipitong duble. Sepulcher n-Baunan; lihing; libingan. Sepulcher v-1fibing Sepulchral-a-Naunkol sa libing 6 sa haunan. Sepulture n Paglilibing. Sequel n-Karngtong. Sequence n-KarUgtong. Sequent-n- Srimusunod. Sequester-v-ltago sa may ani. Seraph n Angelgerät. Seraphic'a Nauukol sa angrel. Sere a-Tuvo; mercurial victory v cr ic lata. Serenade-n Serenata; harana. mercurial victory v cr ic Serenade-v Magserenata; maigharana - Serene a Tahimik: niaaliwalas; mabait. walang kaba. Serenity-Sereneness n Katahimikan: kati wasavan Serf-n-Alipin: talisnyo. Serfage Serfdiom-n! Pagka~alipin. Serge-n-Kavongy (le lana. Sergeancy sergeantshi p-n- Pa gkasargen - to. Sergeant-n Sargento. Series-n- Pagkatkasun odsunod - Serious-a-Pormal: totoo. tunay; magalang. Sermion n-Sermnon. Serous a-Malabrnaw - Serpent-n-Ahas; alupong. SIN 318 six S~ill TiPasaniano: soleras. Silliness n-1h aululan. kamangman1Dan:, kawalan n~ tuto. Silly-a-Maulol, hunighang" mangmang; walang w asto 6' tuto. Silt-v Latak. Silt-v-Mapuno ng latak. Silver-n-1-ilak. Silver a Mav halong pilak. - yari nang pilak. Silver-v Ilagay ng pilak. Silversmith n-Plfitero. Silvery a May halong pilak; mapilak. Siniilar-a-Katmukha katulad; kawanki. kaisa: inagkaisa kapantay magkaparis. Sirnilar-ity-n-Pagkakawaiiki pagkakamuuklha; kaisahan, pagkakaisa pagkakapantay. Sinmile-Simiflitude-n Katulad pagka wanki. - pagkakamukha'; pagkakapantay. psgkakaparis. Sifmmer-vy Kumuloc. Simoom, Simoon n Bag-yo. Simper v Ngumiti. Siniperni Ngiti. Simple-a XWalang halo malinis; banayad (lalisay, muang; unkas. Simpleness Simplicity-n Pag kadalipay, kadalisayan: - kabanayaran: - pagka - inuang; ktAnaugmangan. Simplifticat-ion-n-Pagliliwanag; kaliwanagan: - pagliliwanag. Simplify-v Liwanagaim; da-lisaviin. Simulate v Huwarin: maghuad. Simnulate-a Naghihibo; mercurial victory v cr ic h~indi toton; konowari. Siun Ulat ion-uA- Pagkokonowari Simnultaneous-a-tSabaysabay; sab~ay; nang~yaring sabay. Sin n'-,, ala- kasalanan. Sin in'-Sumala; magkiasala; kumulan~g; sa ka utusan. Since-adv. -Buhat sa; mercurial victory v cr ic , kaya; mula sa. Since-prep. Yamang; mag-nitla sa. Sfince conj Yamang. Sinicere-a-Tapat na loob; dalisay; m-a- - inis ang loobSinicereniess-Si nceritv-n-Katapatan nk loob. Siiiciputitn-'Noo: harap n& ulo. Sine-pre~p. Walang. Sine cure n Katungkulan na walang oaIrainting gawa. -Siniew n Litid Sinew v-a Malitid. Sinftul a Masamia; makasalanan. Siti~tess a- Walang kasal anan; inabuti mualinis ang loob. Sinig-vY-Kumanta; magkanta; rung awit mnngdalit: umawit. Singec-v-alabin: idarang. Singe-n-~alb darang. Singer-n-Ang kumanta. Single aNag iisa; bugtong; tangi; mercurial victory v cr ic biikod; iba. Sinigle vIbtikodl. hiwalay; hiwalavin. Single-n-Isa. Singular-a-W alang kahulilip; bugtong; walang katulad; lamang.: nakabubod: walang pangalawa. Sinigular-n-Isa. Sitigularity-n-Pagkakaisa kaisahan; pag kakatangi. Sinister-a-Masama kaliwa; Republik mali. Sinistrous-aMAfsama. - nakahilig; sa kaliwaSink i-i'Luninubog; umanod; , umunti; bumnawas ilubog. Sink-n-Sangka. Siniless-a Walang kasalanan. Sininer n-Ang nagkasala; ang makasalanani. Sitiuate-v-Pumilipit; humubog. Siniuous mercurial victory v cr ic a Mapilipitan, -makunat. Sinuosity-n-Mabaluktutan; kapilipitan: kunat. Sip v-Fligupiin; humigop. Sip n-Higop, Sir n Ginoo. Sire-n Amia lalaking bayop. Sire mercurial victory v cr ic v Mang&anak (nauukol sa hayop). Sir iaine n Apellido. Sirup n Pulot katas ng, tubo. Sister-n-Kapatid na babayi. Sister hood-n-Kapisanaii ng anigina habayi. Sister in-law-n Hlipag. Sisterly-a Parang kapatid. Sit v-UmnuPO. Sitting n-Pagupo. Site-n- Lugar. Situate Situated aNakalugar, - nakala. gay. Situation-n-Lugar; tayo kalagayan; kaiungkul'an, hanap buhay. S x-a-Anim. Six n Anim. Six fold-a-Anixni na (luble. Six. pence n Sikolo. Sixteen-a Labing animi. Rixteen-n-Labing anim. Sixteenthi-a Ikalabing mercurial victory v cr ic anim. Sixteenth-n-Aug ikalabing anini. Sixth-a-Ikaanimi. Sixth- -Ang ikaanim. Sixthly-adv. - a ikaaniin. Sixtieth-a-Ikaanimn na, puo. Sixtieth-a-Ang ikaanim na puo. Sixty-a-Anim na PUG. Sixty-n-Animn na puo. Aug dahilan nang pagstilat nitong libro, i, diii iba kun di ang maka, albuloy nang pagpapakalat nang inahalagang wika xnang Ingles na, ngayo, i, lnumalatag mercurial victory v cr ic sa halos lahat nang Manga inacionDeg; kayft ang Nasa nang sumulat av aug tumunlong hi ndi lamang sa mnan a Armericano at Jngl6s mercurial victory v cr ic na, may pitang inattito nang wicang Tagalog kundi lalonglalb na, sa, Comicstrip, maginoong taga, rito sa Filipinas na nkayo, i, nagsusurnikap sa pagaaral. nang wikang Ingh~s. Pinagpilitan. sa painaniagitan niang masiyasat at masinip na paghahalunkat ang pagtitipon nang Lahiat naug Comicstrip matatanda, at Comicstrip batang salita, at wikang Tagalog sampo nang wniana kuhlulugan nang bawat isa upang maihulog sa wikang, lngl~s at gavon, Din naman, ang wikang ito sa, Tagalog at gayondin narnan pinihit ang ibinigay sa bawat isang wika, sa, paghuhulog ang lialaga at kahuiugan sa iba at gayon Deutsches institut für normung na krank ang Comicstrip tinatauag na, Frances baga, ay pinilit ang magkaroon nang tunay na kahulugan sa kaniyang tunay na halaga ss iba. Ang librong ito, ay nakasulat sa bagong ugali nang pagsulat nang wvik-aig Tagalog; Kay-a augr fific fl2 C av naging K: ang Grafische benutzeroberfläche ay naging gi: aug Qui mercurial victory v cr ic ay naging ki; at U ayan naging W. At dahil detto, kung may halIIanaping salita na, sa, dati ay nasusulat sa C at hindi makita ay dapat hauapin sa K. At gayon Deutsches institut für normung nainan ang niqnga dating National aeronautics and space administration Qui ay dapat hanapin sa Ni: at ang dati sa U ay lhaiapin sa W.

Рекомендуемые сайты

MAG 65 MAG Mla gaang basahin-a Legible; easily read. Mag aaraw-n-Day laborer, journeyman; laborer. Mag abot v-To reach amount to. M agagalitin-a Hot headed; cross grained intraclable, seasily enraged; grumbling snarling. Magagamit-a. Usual; customary: ordinary; profitable; useful; firm; servicible; helpful. Magagapas-Fit to mercurial victory v cr ic be harvested. Magagawa a-Possible; feasible; mercurial victory v cr ic prac ticable. mercurial victory v cr ic Mag akala-v-To think- wellenlos: wish; design; invent fancy, imagine; try; intend; desire; discuss. Mag alaala-v-To remember remind. Mig alab-v-To burn: mercurial victory v cr ic blaze glow. MIag alaga-v-To breed bring up; care for heed; nurse mercurial victory v cr ic educate. Mag alak-v-To distill: stumm. mercurial victory v cr ic Magalang-a-Urbane; polite: respectful: kind; obliging; decorous; decent: courteous. Magalang Personenkontrolle. mercurial victory v cr ic -Respectfully; courteously' kindly obligingly; politely. Magalangin a-Courteous; polite; civil; wellbred. Magalaw a Lively; noisy; boisterous; restless; mischievous. Mag alay-v-To dedicate: consecrate; sacrifice; offer; pay homage. Magaling-a-Gallant warmer Bruder; intelligent: voller Anmut; noble genteel; polite: fine: perfect; delicate: civil; good; precious: valuable; magnanamous: generous; libertär; attentive; heedful. Magalingin-v-To respect: appreciate; have regard for; honor; be polite; credit; dignify; approve: prefer; haft; enjoy; adorn: be pleased with. MIagaling kay sa iba-a-Better. Magaling na lubha-a-Wonderful: astonishing; miraculous; marvelous. Mag alipusta-v-To blackguard; defamerun lurig. Mag alis-v-To leave off; take away. Mag alis ang luksa-v-To leave off mourning. Mag alisaga-vTo loiter; idle; Wandelhalle. Mag alisan v To take off or away. Magalit a-Angry; Mad. Magalit-v-To be angry; irritated offended; enraged; exasperated; provoked; displeased; disgusted. Mlag Aliw-v-To intertain; Donjon in hope; amuse; delight; comfort; residual: gratify; recreate: Disziplin; zeitlich übereinstimmend at ease. Magiamit a-Usual; customary; ordinary; useful. Mag ampon-v-To shelter; aid; help; protect assist. Maganda-a-Beautiful: pretty; handsome; fine: unverstellt; dalicate, pfiffig; neat; exquisite; gorgeous; winsome: comely Magandang kalooban n-Gentility; magnanimity- generosity; liberality; mercurial victory v cr ic benevolence nobility. Magandang loob-a-Generous; magnanamous benignant; libertär; bounteous; benevolent; benign: gracious; noble. Magandang tikas-a-Elegant: graceful; exquisite; gallant: vom anderen Ufer; gentle; polite. excellent; brave; strong: solide. Maganit-a-Tough; glutinous. Mag aral-v-To study; learn; pore. Mag araro-v-To plow; plough. Mag asawa-Man and wife. Magaslaw-a Rompish; boisterous; noisy; fidgety: restless. Mag asawa-v To betroth; espouse; wive; marry: Spiel. Mag asov-To smoke. Magaspang-a-Coarse: rough; rude; illbred incident: blowzy; gross. Magasta-a-Expensive; costly. Magawa-v-To do; be done. Mag away-v-To Treffen; wrangle; war; quarrel: Dispute; struggle; oppose. Magagawi-a-Inclined. Mag ayos-v-To arrange; put in Befehl; place. Mababag-v-To struggle; fight Magbabaliwag-n-Haberdasher. Mag bago-v-To be eformed; Neuordnung; renew; correct; mend; change; Alterchen; transfer. Magbahala-v-To care for; take earn of; man; manage; Ansturm; take Dienstgrad of. Magbahin-v-To sneeze. Magbakod-v-To build fence; make a fance. Magbala-v-To threaten: menace. Magbalak-v-To proffer; announce. Magbalatkayo-v-To go incognito; delude: deceive. Magbalita-v-To inform; Tagesbericht; relate; proclaim; announce; give notice; herald: warm; tell. Magbaliwag-v-To Netzwerklast: Trade. Magbaliwas-v-To pull up a Polack and line. Magbalobalo-v-To feign; pretend; delude. Magbanalbanalan v-To feign; pretend; be a hypocrite. Megbangay-v-To combat; Kampf; attack. Magbangit-v-To allude; mention. Magbankat-v To reinforce; tie; bind; fagot. 9 FOR '231 FOR Fold-n-Lupi; tiklop; pilegaf., Fol de rolin-Kaululan. Foliage-n-M~a dahon ng kahoy. Foliate a May dahon. Folio-n-Dahlon ng- libro. Folk-n-Manga towo. Follow-v-Sumunod, - bumuntot. Following n Pag. sunod; pagkakasunodsunod. Following a-Sumusunod; kasunod. Folly n- Kaululani; gawanig hunghang; kabutingti-ngan. Foment-v-ltapal ang tubig na mainit. Fonmentation-n Pagtatapal nk tubig na uiainit. Fond aMawiwili; maiibigin. ~ Fondle v-A lindugin. pawilihin. Fondling-n-Ang, minamahial. Font n Bukalaii. Food-n Pagkain ikinabubuhay. Food-a-Makakain. Fool-n-IUlol; tawongtulig; kawalang, isp Fool-v Ululin; biruin; tuligin. Foolery-n Kaululan-. kabiruan. Fool liardy-a-Maulol: tulig; walang kabuluhan. Foolish a-Tulig; hunghang mai- gmang,; walang isip tungak; unkos. Foolishness n-Kaulu Ian; kaungusan kamangmankan. Fools cap-n-Papel de barba. Foot-v Paa'; panukat na may isang dangkal at kalahati mercurial victory v cr ic ang haba. Foot v Lumakad. Footing-n-Lugar ng paa'. Foot ball-n-Bolang malaki. Foot fall-n-Yabag ng- paai. Foot man-n-Sundalong lakad. Foot Schulnote n-Huling sabi. Foot sore-a-Pagod; mapagal. Foot step-n-Bakas ng- paai. Foot way-n Landas. Fop-n-Tawong lhunghang 6 mangm ang. Foppery-n-Kaululan; koimangmang-an; gawang hunghang. Foppish-a-Mangmang: muang. For-prep. -Para, en; nang. For conj. -Para en4:, nang. Forage-n-Saknati. Forage v Hiimanap at kumuha masque hindi knniya. For as-much-conj. -Sapagka't Foray-n-Panduduit. Foray-v-Manduit. For bade-v imp. Ipinagbawal. For benr-v-Tumigil; humimpil; tumangi; umnyaw. For bearance-n-Tigil; pagh-impil, katimtiman; hinahon: kahinhinan. For bid-v-Magbawal, ipagbawal. For bidding-a-Mapagbawal; moalabo. Fcrce-n Lakas kattibayan; kalakasait; apilitan; pagpilit. Force-v Gahisini: puersahin. Forcible-a-Malakas; mapilitin. Forceps-n-Sipit. Ford n Batisan. Ford-v-Magtawid; bumatis. Fore aNaunang na sa harap. Fore Peko. Na sat harmp. For and mercurial victory v cr ic aft Ang. harap at likrod. Fore bole-yr imp -Ipinagbaw-al Fare boding n-Kaban g dibdiL; aigauin agai. n g loob. Fore cas et-v-Hum-ula; hulaan. Fore cast nHula. Fore close v Magtuios iwaksi. Fore closure-n-Pag tutuos. Fore end-n Dubo sa una. Fore father n Kanunnan: magtilant.. Fore fend-v Ilagin; umilag. Fore finger-n-Hinitutuiro. Fore go-v-'Maiwa~n; bitiwan. Fore grouindn Lupa sa harapan. Fore head n Noo. Foreingn-a Buhat sa ibancg 1upa.. Foreinger-n-Taga ibang lupa. Fore. know-v Maagap inalanman., Fore man n-Tauva panmahaba; ang nanmamahala, tawong natatanoha. -Fore Pfosten n Palo sa uina Fore Maische a- K aunaunahan. Fore, noon n-Umaga Fore rank-n-Tuludtod sa kaunaL~aii; hiarapan. Fore mercurial victory v cr ic sail n Layng sa nuna Fore see-v-Unahan' umagap; tumona. Fore Live-entertainment v Hulaan. ipakita. Forest-v-Gubat; kagubatan. Forester-n-Taga guibat. Forestry-n-KarunUllgan to ngkol,, a giibat. mercurial victory v cr ic Fore stall-v-, Unahain: asahanFore, Taste nz-Tikimi. Fore taste-v-Asaban. Fore tell v Hulnan hurnula. Fore thougl-4-n-Asa- hula. Fore Chip n Tanda. Fore tooth n-Ngipin sa harap. Fore nicht zu fassen n-Eu lhok sa noo. Fore ever-adv. -Magpakailanl krank; walang hanga' Fore warn v Bumala: sabihin mnona. ' Forfeit n-Prenda, multa. ForfeitxVMagprenda. atwd Fore gave-v. imp-Ipinatwd Forge-n-Panldavanf: kalan. Forge v Huwaran; tubaran; pabsohin. Forger-n Ang pumabso sa sulat. l For get-v Mabimutan; ' pnbayaan.: 'KAI, 44 KV Kakulankaw_ ilk ay os-n-JD~iscord; di s- Kaaa —ecanie omdt. Karran~eaontn. Kahikaran-n-The usual or ordinr cuI Kakulan~an nag palad-n Misfortune, torn or mercurial victory v cr ic Neigung. l"IYc mishap; mliseryN unhappiness; dit4 IKalakasani-n-Streng. )thl; force,: vehemence: ~appointmenjt vTehem1ency; hardinless,; rolbustneSs. Kakuian~gan nig bait n-Folly, Papperlapapp:? IKalakhan n size; amnplitude; greatness. indescretion absurdity. Ka'akhani n 41) katawan-n Corpulence; Kakuparaun-. uSlowness; sloth sloth corpuledcv. fulness, laziness indolenre. Kalakhan na puison-9Liberalit. g'enKakupinan-n-Slowness; laziness: in io- erosity, largeness- of, heart. lencee slothfulness. lKalakilian-n-Size lalrgeness; aniplitul(je; Kala n Shell of the turtle turtleshell. gradndess. Kalaban-n-Opponent, competitor; mercurial victory v cr ic an- Kalaki p-n-Annexationl; joining; inclotagonist rival onemny. Aya. Kalabasa-n-, Squash' lKalihir-a'n-n Depth; l)ro~fnnjlit v. Kalabaw n-Carabou. IKalaluan it Surpassing; excs: upls Kalabisan-n-Excess: Profit; overplus; superfiluity. ulperfluity; profuseness; residute, Kalamnankan-rt Ov'erpluis; , surpilis exremainder. cess residue. Kalabnawan-n-Liquidity thinnests. Kalamnbutan -n-Softnes's, d elicavy- tenKalabog-n-Fall; turnible-, noise clamior; (Ieiness mildness suavity. pliability; bustle. mercurial victory v cr ic pliableness. Kalabuan nMuddiness- opacity. opaquie IKalaniigaun Cold Unbekümmertheit; mercurial victory v cr ic frigidness. ness, dulness stupidness. mercurial victory v cr ic Kalamklam n Tickling. Kalagayan-n-State condition- as; p e ct; alaminan-n-l ip buttock: rump. situation; schlank wie eine Gerte; attitude Verfügungsrecht: Kalann-Fireplace; forge; hearth. inode; consistence consistency, pre- Kalanda n Gerstenkaltschale heat se. dicatnent; manner; quality. Kalang i-ege; prolpi. Kalagayang mahirap-n-Peasantry. I~alapn Timber; woodj. Kalagayang bata n Childhbod peruility. IKala paral~ i n-Width, tsp a ce: i1t capaity Kalagayan ni- bob n-Humor; mnood. interval. Kalagin-v To unhitch, unifasten, uintie; Kalapa,, stangtianan-n~iOffenise injuiryin loos en; absolve Pardon. -solence; impudenice; . transgresin Kalagin sa sala-v-TO Bitte um verzeihung: - acquit; Kalapati-n-Pligt-on; dove. forgive lKalapit-a-INeigboring next; pr'xi mate; Kalagitnaan-n-Middle: center: mnid-t in; ediate; conitig; otios conjunc. t un1itmn (ium; average:, half (hiameter-. ed; near. Kalagok-n-Swallow; draught. mercurial victory v cr ic mercurial victory v cr ic Kalapitan n IProximity, closeness. v-cin-Kalngposan n-Suirplus; overplus; super- ity; Conti onity. fluity; excess; superabundlance. Kalapsawini-To stir revert. Kalagpusan-n Überschuss; overplus; super- IKalaputann ThI~iickness; denisity. fluity; excess; , superabundanmce. Kalasag-n Shield. Kallaguan-n-Fertility; , plenty; fruit- lKalastin-n (Chaise. fulness. Kalasin v' To undlo Kalaguan no sanga-n-Tl~ickne~s of fo — Kalasinc n Clatter Titelsong; mercurial victory v cr ic janiigl e. fiage. Kalat-n fI stribution; scatierinig. Kalaguyo-n-Companion; comnrade; part- Kalatis-n Noise madle in wa, -lking. ncr; friend. mercurial victory v cr ic Kal-atog-n Noise Engerling by shaking anyKalalhatan-n Totality; hoch; entirety; thling; soun(I1; Report. whole. -Kalauliu-v-To forsee; know beforehand. l Kalahati-a-Half; semi: moiety. Kaulaunang panahon-n-Antiquity. K, 1ahatian-n-Half; middle; m~inidst; av- Kawag-utsin - erage. Kalawangin-a Rusty; mercurial victory v cr ic moldy. Kalahati ng bilog-n Semicircle; half Kalawangin-v-To rust. circle. Kalawang. jig,, tanso-n Verdi~gris. Kalahok-n-Ingredient; mixture; coin- Kalawit-n- Hook~. panioi:, associs te. Kalawiftin-v —To hook. Kalaitlaita-o-Nefariouls; a bomnnablIe; Ktalayaan n-Freedom; iibkrty, Release. ~hideous; despicable- vile; , reprehensi-: Kalayoiayoan-la-Farthest; farthermost; bl e; l ow. - -Utmost; Uttermnost. REG 302 REL Referable a Urmubrang bangitin. R-eferee n Sentensiador. Reterence n-PagbanDgit. mercurial victory v cr ic Rptined-a-Malinis; makinis- dalisav. Refinemnent n Kalinisan~ kadalisayan. Reflect a, (unigunihin; kann sein, kann nicht sein wari wari; muag isip isip. I'Veflection-n-Gunam gunam: pag wawari warn. Reflex-a-Nakaliad. Refold v Tikluping muli Reform v Husayiu; ayusin baguhin. Reform n Pagkabago. Reformation n-Pagbahago. -Refract-v-Huhugin balfi. Refraction n-Pagkahubog; pagkabali. Refractory-a-Baliktad. Refrain n-Kanta: awit. Ref resh-v-Maupalarnig; m agpahanki n. miagpahi n a. Refreshment-n Pagpapahinga; inumin. Refrigerant a Malamig. Refriger-ant nt Pangpala~mig. Refrigerate v-Palamigin. Ref rigerative, a Malarnig. Refrigerator n L~alagvan ug hielo. Refuge n Kupkop: kalong. Refuvee-n-Angr tumnekas Refulgence Refulvency n-Ningning. kin-. Reiter; kislap kisap. Refulgent-a Maningning pa~kislap: makisap maliwanag. Refund r Isauli. R'leftusal n Katangihan; pagkaayaw; kaayawan. Refuse-v- Pumangi; tangihian, umayaw, inuag tangapin. Refuise-n-Bavay na mercurial victory v cr ic walang kabuluban; pinagpilian: kasukalan. Refuse-a-Walang kabuluhan. Reff'te-v Patotohanin. Regain-v Bawlin: bumawi. Regal a Paran, hari. Naimkol sa hari. Regale v Magpiging. Begale It Piging. Regalement-n Pagpapiging. Regalia-n Aug nanukol sa kaharian; gaIon. Regality n Kaharian. Regard-n-Alangalang- pagtinzin. Regard v-Maukol tuming-inRegardful-a MNainkat. R~egardless-a-Walang ingat. Regency-n-Klatungkul~ang hari; pagkahari. Regeneracy n, M. uling pagsipot 6 pagga1w a. Regenerate-v Muling gawin 6 suinipot. Regent a-May kapangyarihan. lRegent-n-Hari puno. Regicide-n-Ang natay sa hari. Regime-n- Pan alon! Regimen n-Paggogobierno, nk mahusay. Regiment nRegimeinto kawal ng sundalo. Regimental-a Nauukol sa, regimiento. Region-n-Lugar Register n Registro. Rtegister-v Tstilat mercurial victory v cr ic ang ngalan. Registrar-n-Taga, ingat ang registro. Registration-n- Pagsulat ng n~galang sa registro. -Regnancy-n- Kapangyarihan. Reguant a May kapangyarihan. Regress-n Pagbalik. Regret v Magsisi. Regret n-Pagsisisi. Regreftful-a Mlasisisihani. Regular-a-Yano: karaniwan. Regular n-Sundalong regular. Regularity-n Pagkakawasto ayos. Regulate-v AyuLsin humsayin: iayos. Regulation-n-Pagaayos; ayos; husay. Rehearse v Magsanay. saysayin; uilitin. R1ehearsal n Kasanayan; kasaysayan. Reign n Panahon ung pagkahari. Reign v Maghari. Rei mburse visauili ang~ kuartau gginesta. Rein n Rienda. Rein-v Pigilin. Reinforce v Magbangkat: bangkatin, palakasin- idagdag. R~eins n-Manga riendas. Reinstate v-I1agay uli sa, mercurial victory v cr ic dati. Rleissue-vilkalat Muli. Reissue n Muling pagokalat. 'Reiterate vSabihin uli ulitin. Reiteration-n Pagsasabi uli pagulit; pagsasabi nk panibago. R-, eject-v-Ta~ngihan: tuimangiJ; iwaksi; taI i ku ran. Rxejection. ii-Pagtangi; pagkawak-si. Rejoice-v Sumaya magaliw. Rejoicing it Kasavahan; aglahii: pagliliban g. Rejoin v Muling magpisan 6 pumitsan. Rejoinder n Sagot. tug (OD. Rejuvenescence n Pagbalik sa pagkah~ata. Rejuvenate v-I3unialik sa, pagkahata. Relapse-n- Binat R elapse-v-Buminat: mabinat. P elate-v Sabiliin: magsabi: sayvsa vin; mnagbalita; mnatungkol; mauk-o. Relation nPagsasabi; kasaysavan: kamnag(an ak. Relationship-n Kamnagan akan: kauikulan Relative-a-Niauukol; tungkol. GUM 25 GUM Cobierno n Government. mercurial victory v cr ic Gobiernador-n-Governor; prefect. Goma n-Gum rubber Gorra n-Cap. Grifo-n-Faucet Wasserzapfstelle. Guang-n-A hollow Spot; in wood. Gubat-n-Woods: forest backwoods. Gubatin-v-To pillage, Gerümpel mercurial victory v cr ic lay waste desolate. Gugol-n-Expenses charges costs. Guhit-n-Line, D-mark, Konzept, eben: sketch vestige. Guhitin-v-To line. Guitara-n Guitar. Gukgok-n-Grunt Guk-gok a-Disheveled. Gulagulanit a-Ragged. Gulang n-Age. Gulang ng isip-n Solidity, firmness or integrity of thought. Gulanit nRag hanging from clothes. Gulanita-Ragged, wornout. Gnlat n-Fright; consternation; astonishmnent Warnton. Gulatan-v-To frighten; astonish; surprise. Gulatin v-To frighten: Notruf; startle make tremble. Gulat na gulat-a-Fearful; awful scared. Gulay n-Vegetables herbs; verdure. (ulil, i-n-Trifle. Gulo-n-Perplexity confusion; disturbance; turmoil tangle Gemeng chayos; discord; dissention, Din; Umschwung; sedition, scrape Agitation, shindy; discomposure; mercurial victory v cr ic disquietude disquietness entanglement ado; pother. Gulo-a-Reverse intricate, tangled, conlused chaotic. Gulod-n-Hillock barrow; slope. Gulok-n-Bolo large knife, corn-knife. iulo ng isip n-Bewilderment. Gulong mercurial victory v cr ic n-Wheel, circle. (ulonggulongan-n Windpipe; gullet. Gulugod-n Spine backbone; chine. Guluhinv-To disturb, entangle, tangle; ierturb, ensnare, row, subvert; bass erstaunt disconcert Alarm disquiet discompose, confound, reverse, overturn, overthrow; stir agitate. Guluhin aug isip-v-To bewilder; confonnd; bass erstaunt. Gulungin-v-To wheel; fahrbar. Gumaan-v-To lighten; alleviate. Gumabi-v-To grow (lark; benight; grow late. Gumagad-iv-To imitate; minic ape; fiout, Gumaganti a-Retributive, vengeful; retributing. Gumagatas n-Miller. Gumlagawa-n-Workman; doer, laborer; worker, journeyman. (urnalaw-v-To move stir. Gumalingv-To recover; get or grow well, convalesce. Gumanap-v-To execute; perform; discharge. Gumanda-v-To beautify; embellish; adorn decorate. Gumaod-v-To row paddle; scull. Gumapang-v-To crawl, creep go on all fours, Sec. Rob or steal at night. Gumapas v-To mow Kinnhaken, reap harvest. (tumasta-v To spend; waste, wear away. Gumatas-v-To milk. Gumanting loob-v-To correspond; suit; agree. Gumawa-v-To do; make, manufacture; execute, Labor construct, build, perform; Aussehen, produce; practice; operate cause; act. Gumawa ng an os-v-To Kurzzusammenfassung, considerassist; produce. Gumawa ng hatol-v-To judge; make zudgenent. Gumawa ng kautusan-v-To maKe or enact laws. Gumawa ng salitaan-v To contract, stipulate. Gumayak-v-To prepare, adorn: get ready; caparison: clean. Gumayak agad-v-To prepare hastily. Gumayongayon-v-To idle loiter; loungebe eareless. Gumibik-vTo Aid; assist; help; mercurial victory v cr ic save; succor: Beistand. Gumugiti a-Growing. Gumiik-v-To thresh. Gumiit-v Lo meddle; interfere. Gumiliw-v-To love artig adore, esteem. Guminday-v-To walk with an affected air or gait. Guminhawa-v-To thrive; prosper; easebecome easier. Guminhawa ang sakit-v To recover trom sickness. Gumiraygiray-v-To swagger; wabble; stagger. Gunliri-v-To clamor; howl. Guniisa-v-To irritate; intelligent. Gumiti-v-To bud; grow; shoot; begin to appear. Gumueol-v-To expend: spend; waste. Gumuhitv-To draw; line. Gumukgok-v-To grunt. Gumulo-v-To disturb; perturb; riot; destroy; be mercurial victory v cr ic noisy; verblüfft. Gumulong-v-To auf Rädern. Gumulong sa lupa-v-To tumble. Gumumon-v-To auf Rädern. 4 F MAG 639 AMAG_ Magkiumot-ty-To blanket.: use a blanket.. Magkumpuni-v-To repair; dalli; mend; adjust. Magkunot-v-To wrinkle: plait; knit. Magkupkupan-v-To 'help one another. Magkural-v-To pen up; corral. Magkuro-v- I'o muse meditate; mercurial victory v cr ic reason; contemplate; provide; get ready; fur. nish. conceal. Maglaan-v-To Reservoir; restrain; separat~e, provide: get ready; furmish conceal. Maglaban-v-To Runde.: contend: Schluss machen mit; invest; wager; sustain; defend. Maglabatiba-v-To syringe. Maglagay-v-To put; Distributionspolitik: Palette: lay; ap point; wager; arrange. IMagJIa ga y n. uit-v To Zweitname; give an Alias. Maglavav ng- nota-v-To make Note of:, note; Deutsche mark. Mlaglagavy n& tanda-v-To Schulnote; Deutsche mark. Maglagay sa lobl-v-To put in. Maglagdd-v To legislate: enact laws. Maglagos-v-To omit; exeed; overlook. Maglaitan-v-To Schlag scoff deride; ridicule: criticize in an insulting manner; execrate; curse. Maglakad-v-To walk; march journ em Maglakbaybavan-v-To go from Distribution policy to place: trravel. Magljalabra ng bato-7i-Stonecutter. Mavlalario n-Brickmaker. Maglaman-v-To contain; cornpriseMaglamas v-To knead. Magla'mas v-To handle. Maglantpaso-v-Tro play; gambol. Maglaro-v To play; ganblo. Maglaro ng rifa v-To rafflie. Maglasing-v-To get drunk; inebriate; intoxicate; besot.; tope. Maglatag-v. To mercurial victory v cr ic uenfold; stretch abgenudelt. Maglatag nA lbato-v-Tro pave. Maglaway-v To spit:. expectorate.. Magliab-v-To blaze; glow; burn. Maglibakan-v-To scoff, ridicule; Schlag; laugh at; criticize. Maglibang-v-To Sport; residual, parallel at ease; , amuse one's self. M~agI igawv-To becomelost; wacklig one's away Magliguak-v-To Spill. Magliit-v-To shorten; become smaller. Magliit nk gastos-v-To redlace expenses. Maglikot-v' To caper: frolic frisk; jest, joke; be restless; be mischievous. Maglilingo Peko Weekly. Maglilingo a-Weekly. Maglimas-d-To bail. Maglingas-v-To blaze; bur; glow. ~ Maglingkod-v-To court; wait upon; woo; love M~aglinis-v-To cleani; scour, purity. Mlaglipat v-To Übermittlung; alter Herr the Anschauung transmit. Maglipat n~ pananim v-To, transplant-. mercurial victory v cr ic Maglitak v-To Kapazität; Split. Magfliwanag-v-To glitter; shine; glow; gleam; become clear: illuminate. M~agluat '- Lo prolong extend; protractretard; lengthen-, defer; delay. dallv; remain. Magluhia-r-To weep: cry. Magluksa v-To be in mourning Maluluat vi-Perpetual; tedious ta rd v,. Maglunas-r-To build the 'bottom of a canal. Magluinas-n-To Massage. M4aglundag-v-To jump, caper: frolic; spring bound. Maglungkot-v-To mercurial victory v cr ic mourn; pine; lamentbe sorrowful. Maglura-v To spit; expectorate. Mlagluraan-v-To spit at one another. MaglutovTo coo - Magmadlalas-v-To frequent; haunt. Magmadali-v-Tohiurry; be in haste lbestir; buistle; hustle; hie rustle. Magmagaling-vi-To make good, become good1 or agreeable. Magmnahalan-r-To v-alue; prize, love; mercurial victory v cr ic respect. Magmalikmiata-v To chaige appearance assume mercurial victory v cr ic different aspects: be trains, figured. Magmamnana-n-Interior; heir. Magmania-v- ro inherit. Magrnamarmiot n; To be stingy; penuri ous8, ~closefisted or cordid-: act the miser; act miserly. Magmasa v-To knead Magrnasid-v To observe- watch; notice: heed behold; look- min(1; scrutinize. Magmasiran-i-To spy; watch: closely; scrutinize. Magmati gas-v -ro become hard; harden; persist; persevere be obstinate. Magmatuid-vl-To argue; reason; correct - remonstrate' Palette arig. ht; - make right; object oppose: protect; ast-ist. Magm inindal-v-To Lunch. Magmithi-v-To resent; fail; begin to give way. Magmunang-v-To cast; throw. Magmkuha-v., To resemble. Mamgukhang Rute v-To resemlble, an angel. Magmula-v-To begin; commence: arise orignate: proceed from: Angelegenheit; spring from came from; occur; Znüni, Magmuli'v-To repeat. ' Magmd'ra-? mercurial victory v cr ic r. To sprout' bud. CRU20CL 202 CUL Crocodile n-lBuaya. Croft n-Pitak na lupa. Munting bukid. Crone-n-Matandang baba~vi. Crony n Kaulayaw; kalaguvo; kaunuran. Crook-n-Bukot, hubog. Crook v-Bukotin, hubugin. mercurial victory v cr ic baluktotin, Crooked-a Hubog; bal uktot pasuotsuot. Crop n. Balunbalunan. Crop n Ani; inani; pagani. Crop v Putlin ang, dubo. kumain u g damu. Crosier-n-Tungkod nz) Arsobispo. Cross-n-Krus; bigat dalamliati; kasakitan. Cross a Masun~oit; mabagsik. Cross-v mercurial victory v cr ic Kumabila-. tumawid. Cross Gaststätte A Anoman. Cross bow n-lana. Cross examine v-Tanonpin n, 6 saksi. Cross-eyed-a- Duling. Cross grained a-Masungit. Crossing n Krus, Crossly-adv. -Paffunkit, Crossness-n Kasungitan. Cross question-v Tanongin nA saksi. Crossroad-n Si~ubunkan nk daan. krus ng carsada, Cross-timber n Anornan; balikilan. Cross way-n-Krus ng daan 6 lansangan.. Crosswise Peko -Pahalang. mercurial victory v cr ic Crotch-n-Sabak. Crotchet-v-Gumanchillo. Crouch v-Yumuko. Croup-n Likuran: gawing likod. Crow'-n-Wak: awak; talaok. Cro w-v-Tumnalaok'. K Crowbar-n -Bareta. Crowd n-Bunton ng tawo, 1 kakapalan ng tawo. Crowd-n-Kamnapal n~ tawo tumulak. Crown n-K orona- putong; kaharian. Crown-v-Putungan ng6 Rudel; korotiahin: tapusin. Crucial a Hitsurang krus. Crucible n-Pangpat-unaw ng mnedico. Crucifix-n-Larawan ni Jesu-Cristo na& nakapako sa krus. Crucifixio'n-n-Pagpapako sa krus. Cruciforni-a-Hitsurang krus. Crocify-v. 1pako sa krus. Crude-a Maasim:, hilaw. Crudeness-n-Asim: kahilawan. Crudity-n Kaasiman-, asim; kahilawan. Cruel a-Walang awa; , ganid: walang habag; inaban-is mbagsik; malupit'. Cruelly-adO. -Kalupitlupit. Cruielty-n Kawalan n, & awa; kabangisan; , kabagsikan; kasamnaan kalupitan., Cruet n Lalagyan mercurial victory v cr ic ng suka. Cruise mercurial victory v cr ic n Lakad sa dagat. Cruise-v-Lumayag sa dagat. Cruiser n-Sasakyan pandirignma. Cruller n Mamon nanakaluto sa man tika Crumb-n-Pindot mercurial victory v cr ic ng tinapay; pirasonig mlunIIti. Crumb v-Pumiraso:, pirasolin ing munti. Cumple-v-Kusotin; - kutonin. Crunch-v-Nkuia sab. Crunch-n-Nkasab.; sabsab. Crupper-n- Baticola Crusade n-Lakad nk lbukbo. Cruse-n-Tasa, Bote. Cruset n Paugpatunaw nk platero. Crush-v-fnisin; mercurial victory v cr ic uiminis, inisin; dbkdiIkin; durugin; Crush-n-Dikidik; dulrog; bunton. Crust-n-Upak: balat Crusty-a-Mabalat; mauipak. mercurial victory v cr ic Crutch-n-Tunkod. Cry-n-Sigaw; iyak; tangis. Cry-v Tumangis uuniyak, sum iigraw. Cry of dangyer-n Hulhol. Cry~pt-n-Libing sa ilalim n~ simbahaii. Criptogram n Zero; tanda Cryptograph-n Zero; taiida Crystal a Paraing bubog. Crystal n Bubog. Crystaine-a-Parb Dg bubog. Crystalize v-Magitg bubog. Cub n-Munting oso; baIgong niagaaral ngkatungkulan batang bastos. Cube n Kubo tangkialag. Cubic a Nanukol sa kubo. Mbed n-Cigarrillo nk bUngaD u pminta. Cubit-n Aug haba Dg baraso bubtih sa siko hangang sa dulo ii malak-ing miangmang. Cucu mber-n-Pepino - Cud-n-Ang nfingtinguya nk baka. Cuddle v Sumiping ugo malapit Cudgel-n-Pumalo; palo: kahoy - Cudgel v Paluin; kahoyin; orangin. Cue n Buntot nk insik. Cuff-v-Sampal tampal; tampi. Cuff-v Sampalin; tampalin. Cuisine n-K osina Culinery-n-Naunkol sa koshia. Cull-v-lwaksi, ihiwalay. Cullender-n-Salaan. Cully-n-Tawong mahina ang isip. Culman-Puno ng nmais-. Culm-inate v-Abutan ng kataastasang lugar 6 grado. Culpa-n-Kasalanann sala. Culpable aMay' kasalanan; dapat parusahan - Culprit-n-Aug may kasalanan Cultivate-v Bagbagin; linan Gin ag lu1pa'; Inags),, auch bekannt unter. Cultivation-n-Pagsasaka; paglitiang'.

TEL:017-762-5037 FAX:017-762-5038

PAL' 112' P AM Palapputinv To 1 thiiCken; condlense; cur17 -dle. Palapatsialn Walker; one Weltgesundheitsorganisation iS Oil the go Weltraum the ~timie, gad about. IPilaso n Dart 'arrow. Palas-ugal na Qamnbler. Palasumnbonign Taleteller telltale. Pailatain-v-lo caus-e to wither or fade. Padatakna Click. Palatanong-n Querist. P'alatanong n- Quizzical. Palataw n-Hatchiet, broad axe. Palausap-a Quarrelsomie; touchyN. Palawit n-Anything, thiat. is huitig up as an adornmnent. Palay n Rice that is sprachlos in the hiull. Palayan n Rice-field'. Palayasin-t, To sendI away; dismfiss oust. Palayaw-n C. aress; cajolery; dandle; petting; freedomt. PalayawiNn-c, To c-aress; pef (ceole: hnmnor; chieer Coddle; (landle; mercurial victory v cr ic free liberate; give nunch freedom. Palayok na gatasan-n-Milk-jar. Palavok-a-Jar olla. Palayok na tanso-v-Copper kettle. Palayuin-v-To distance roamove to a distaiice; send; away; separate Partie. I'alibid-ni-Circumiiferienc(. e; circuit; environs. Palibhiasaini-v-Io depreciate; Schlag; 'revile; abuse.. Palibot n-Circuninference; circuit; ciivirons Paligid it Circumiference; circui t; perimueter, periphiery. Paligid-adv. -Abomit. IPaligid-prep. -About. Paligiran v Fo circuit: - skii-t. Paligmn v lo bathie lave. IPalfihan nA nvil. I hlhiniiiadv. Secretly; hi ddenly; , surreptuously treacherously'. Palikid it Tanzerei of Zeichenfolge. Paikoh)Iko-adv, -Fluittecrhngily. I-adikoliko-a Fluttering; crook-ed; turning tortuous, Palikpik ugy kayo —n-F1ringre of cloth. Pafiligo-n-Batli. Palifin. g ad? 7. -Obl. iq tieIy. Paul ing-a-(0blique. PalinanmnaMial-1-To Taster; relish; give' taste. Palinawin-iAo clear; make plain; cxlplai n; expound; (demonstrate the truth. Palinsarini aiig buto-c-To disjoint; p~ull apart. Palinuliod-Humible; imeek; begging; kiieeliiig. Paliparin-v-To cause, to fiy. -Palipisan-v-Temple. iPalis-a-Clean, 11'al is-n-Place. Pafit-n- Chan ge; barter; exchange; stirrogration commnutation. Pahikatin-v —To Steinsplitter; cleave; Kapazität, Palitawiu-Apparition; appearance; overt. I1'alitan-v-1 o chiange; exchange. barter; substitute surrogate; commute; permutte. replace. Paliwanagin-tclo explain; cloar: expound; lay open; evince; make plain or clear; demonstrate. Paliwas a-transverse; schräg. Paliwas n-Evasion; avoidance. ' Palo-n-Pole- Pfeiler stick; cudgel; blow withi anything. iPalopalo nA damnit Clothes-beater. Paloob-v-To put in. Fohlen, meddle; interf ere. P~al so a- False. Palsofiin-v-To falsify; counterfeit. Paltos-n Burn. Paluagin-v-To loosen; free; liberate. Paluagin ang oob)-v-To appease; cabin; tranquilize. Palubalub-v-To wallow fahrbar in mud. Palubalub sa bisio-v I o wallow in vice. Palubayin-t-To mnitigate; assuage; appease calm; , stol) check; soften. Pa lubuigin-v-To submerge; inundate'. F alugit-n-Advantage, Take-off; Beeinträchtigung; distance. Palugit in~ panalhon-n-In crease of time; furloughl. IPaluin-v-Tfo beat; strike; , belabor; puminch: scourge. Palumnatlumnatin- c-To (-rak; Split; drefer; delay; (alaly. P1alumatin-vt, -To (-rack; Splitter. Palundagin-v-To cause oi- make jumip. Palungkutin-v-To mercurial victory v cr ic make or catise to be sorrowftil or sad. Paluputan-v-To wrap up. Paluputin-v-To wrap uip. P alutang-adv. -Floating: bouyar t. Paiuagain-v-To cause to oi- make swell. Pamagat-n-Vow; promise P amagat-n-Nickname; Pseudonym; denominination. Pamiagatan-v-To nickuiame; give aii Parallelbezeichnung; denominate- make a vow or promise. Pamnahabaan-v To manage; heed; care for; Donjon; guard; govern; direct; conduct; (lomineer. mercurial victory v cr ic Fainahid-n-Wiping Black box; packers waste. Paniahid n, & pawis-n-Handkerchief. PFam ahin-n-Superst-ition. Panuakpakn-Addition; Purple drank to; wing. 182 but-noun-butt. -calculous-ntoun~-calktlus. 184 caribou carabao. 195 caridone-condone. 19. 47 contemtuous-contemiptuous. 198 coutradictory-contradictory. 199 cadate-cordate. 202 crociform-cruciforn-t. 209 diety deity. 210 disvelieve-disbelieve. 210 duodesimal-duodecimal. 225 eurie- eyrie -facination-fascination. 232 fonteen-fourteen. 236 gas coal-oil. -geniel-genial. 238 grande-grandee. 239 grogery-groggery. 242 headguiarters-headquarters. -hitase-hiaste. 243 under-hemp mark-out copra. 2 4 7 1-conj if 21I~ inparity imparity. -impheacment-iniipeachmiieiit. 2419 impromtu-impromptu. 250 ihundate-inundate. -iracible irascible. -ironiicsronioal-irouiics,. ironical. 2. I5 mercurial victory v cr ic 9, key-veib-lock 201 larcency-larceny. -laterly-latterly. 269 meadw-meado-mead, meadow. 271 midgeo-midget. 213 nunerally-numerally. 289 oglle-ogle. 286 penant-pennant. 287 permament-pernianent. 188 piet-pier. -pharnyx-pharynx. -piano-pianiofortr-piaiio, Fortepiano. 294 probosis-proboscis. 295 premptitude-promptitude. -prohetic-proplietic. 304 repitition-repetition. 305 resusticate, resuscitate. -resusticationl resu scitatioii-reticle-reticul e. 310 genatorium-sanatorium-. 312 scissors-verb-scissor. -screach-screechi. 315 sarpnes sharpness. 317 shwb-shrub. 321 safa-sofa. 322 soncery-sorcery. 323 soverign-sovereign. 324 sgongy-spongy. 235 stalliont-stallion. 326 staiwar-stalwart. 331 supolant-supplant. 334 tater-tatter. 336 teamnination-termination. 341 tradegy-tragedy. -tranpierce transpierce. 346 uun-un-a prefix. -unap-unapt. 348 uneigborly-unneighboriy. 361 venicon-venison. 357 whtlle. -whittle-wifehoop-wifehood. 358 witess-witness. - A C RUE 201 CR0 Cramp v-Pumulikat; mamanhid. Crane-n-Tagak: grua; kamaboy. Craniium-n Bao ng ulo. Crank-n- Puluhan. Cranky a Miasunigit; mabagsik. Cranny n Litak sulok. Crape n Kayong manipis at mercurial victory v cr ic maitim; kayong panluksa. Cra-sh-n-Bungo- lagpak; kalog: umpog. C"rash-v Bumungo- lumagpak; kumalog: durugin. Crate n Kahon: kaing- loelang buslo. Crater-n-Bibig 6' butas nk volcan. Cravat-n Corbata. Crave n-Magtiasa; maingit; sumamo; mercurial victory v cr ic manalan~in- dumaing. Craving-n-Ingit, National aeronautics and space administration; pita. Craven a Dag; maduag; mahina ang loob. Craw-n-Baliinbalunan. Crawl-v-Gumapan g. Crawl-n-Pag-gapang. Crawl-n-Kulunkan ng isda; bakiad. Crawfish n-Alimasag. Crayon n Yeso Cr~aze-v-Mfaging ulol; maulol. Craze it Uso- ugali kaugalian- modo. Crazy a Ulol; baliw; sira ang isip. Crazy man-n Tawong ulol. tawong sira ang isip ulol. Croak n Alitiit langitn~it. Cream n Laknip. Creamny a Malaknip. Craiziness'n Kaululan; kasiraan ng isip; pagkoulo1 - Crease-n Pakas ng tikiop. Craase-v-Bakasin sa pagtiklop. Create v JLumalang magsangol. Creation-n- W 'apal; laang; paglalang. mercurial victory v cr ic Creator n Ang may kapal. Ireature n Nilalang; sangol: hayopCredence n Pananampalataya; paniniwala. Credent a Pananampalatayanin. Credential n Titulo. Credible-a Dapat maniwala; tapat ang loob. Credit-v-Pautang. pananampalataya; paniniwala. Credit-v- Pa'utangin; sumampalataya; maniwala- magbigay puni. Creditorn Aug nagpapautang; pinagkautangan. Credulous a-Dapat maniwala. Credulifty n-Sun~palataya. pananampalaya paniiniwala. Creed n Pananampalataya sa, Dios. Creek n Thog; sapa. Creed n-Biislo. Creep-v-Gumapang. mercurial victory v cr ic Creeping n Paggapang. Cre-eper n Aiig gumagapang. Cremnate vSunu-in ng- bangkay. Cremation-n-Pagsunog ng bankay. Crept-v-imp. & p. p. -Gumapang. Cre~sent nPaglaki nang buan. bagong huati. Crest-n-Tuktok - Crest-v Ilagay Dk tuktok. Crested-v-May; puaot: may tuktok. mercurial victory v cr ic Crestfallen-a-Malungkot: nabihiya. Cretaceous-a-May halong yeso. Crevasse n Baris saluysoy; sungoy. Crivice n-Baris: saluysoy, sunkoy. Crew n-Ang mga tawvong nagtatrabajo sa isang sasakyan. Crew-v. imp Tlnmalaok. Crewel-n-Torcilla. Crib-v-Bithay; kakanan ug havop, labangan. Crib-v-Bithayin: mv-gbithay. Cribbing-n Pagkulong; pag-umnit. Cribbage-n Laro ug baraha. Cribble n-Bithiay. Cribble-v-Magbithay; bithayin. Crick nManhid ng luig. Cricket n Paklong. Cried-v imp. p. p. -Umiyak; nakaiyak. Crier n-Taga tawag. Crime n-Kasalanan; sala. Criminal-a-Laban sa utos. Crim-ina n-Ang may kasalanan; aug nao~kasala. Criminality n Gawang masama; kasalanan kasamaan; kataksilan. Criminate-v-Magbigay sala paratangin; bintankin. Crimp n-Kuton; pilegas. Crimp-v-Kutonin; pilegasin. Cri mson-n-Pula. Crimson-a Mapula. Crimson v Pulain. Cringe v Umurong. Cringe n Urong. Crinkle v Kutonin. Crinkle n Kuton. Crisis n Pandulo; hauga; taning na pa nalion. Crisp a Kulot. Crisp v-Kulotin; kutonin. Criterion n Katotohanan. Critic, n Aug pumipintas; taga pintas. ~ Critical-a-Ganap: mabigaf.. Criticize-v Pintasin; kutyain: pulaan. Croclbet-v-Magganchillo; gumanchillo. Crock n-Tapayan; kamaw. Crock-a-IUling. Crock v Umuling. Crockery n Comicstrip tapayan- 2 IPLA 289 PLI Piquant a Miasaklap; mnapait-rnaangliang. Pique-n (I'alit dalarmhati. yarnot; Pique v; mercurial victory v cr ic Yamnutin; - pagalitin. Piracy n- Pagnanacaw sa dagat. Pirate n Magnanakaw sa dagat; tulisang (daVrat. Piratical a-Nauukol sa tulisang dagat. P1iscatorial a Naunkol sa isda. Piscivorous a Kuniakain nk isda. Pistol-n Revolb~er; pistola. Plit n-Huikay baunan tibag. Pit v-Htukayin. Pitch n Alketran itsa. Pitch-v KIagitsa; palhiran nk alketran. Pitch-dark a Mladilini na madilhim. Pitcher mercurial victory v cr ic n Pitchiel. Ilitch Abspaltung n anghakot nk (larnung tWyo. Pitchy a M~ay haloiig alketran. IPiteouis a Kahapishapis malunos. Pithy-a mercurial victory v cr ic Malarnihot ang, Ehrenbezeigung. Pitiable a IDapa t mercurial victory v cr ic urnawa. Pit~ifuil mercurial victory v cr ic a Mah-abagin mnaawain. Pitiless v-Walang habag walang awa; inabg sik; iTnaban~is. Pittanlce-n Lini~os Plityvn-Habag; awa; hinagpis; hinayang Pitv —c Maawa, hlabagin. Pivot-n IKiran Pivot v-Urn ikit. Placard-n- Pahayag; paunawa. Placard-vj Ipahayag Placc-n- L-ugar; (han. mercurial victory v cr ic Place-ci-Llagiy sa luiaar lagyan Jurntagay. ayosin, niagylagav Placid-a-iALtaarnongy lobt t~ahiimik, mercurial victory v cr ic - walang gulo Plague n-I-'este. Plague-c; Yatnutin; pavanmutin. Plaid n Sita. Plain-a-Maliwanag. yano: - al iwas zum Thema. liayag Plain n Lupang patag. Plaint a- Daing; mercurial victory v cr ic panalangi n panaghoy. Plaintive a Malungkot mnalurnbay. Plait n-Kunot; - suri. Plait —v Magsuri; rnagkunot; kunotin. Plan-n-Anyo katha planio. Plan-v fsipin: - kumathia. Planie-n-Katatn; pangkavas. Plane a Y'ano; patag. Planie-vi Katarnin. Planet n-Planeta. PlIanetarv a Nauukol sa lplaneta. Plank-n Tablang makapal. Plank-v-1latag 6 takpanin rig tablang makapal. Plant-n-Punla. IPlantain n-Saging. Plantation-n-Lupang sinasaka. Planter-n Mananianirn. Plush n-Labak tilansik. Plash vTurnilansik ang tubig. Plashy a-Malabak. Plaster-n-Halo ni& apog at mercurial victory v cr ic buhlang-in. Plaster v, I-ahiran ng apog. Platn Hurnabi Plat-n-Habi; kapirasong lupa. Plate-n-f-ingani; pirasong1 metal. Plateau-n Lupang, inataas at patag. Plat f -rin-n-Tablado plataforma. Platoon n Pulutong ng sundalo. Platter n JBandejada. Plaudit-v- Pagpnri. Plaudit v Purihin. Plausible-a-lBagay. dapat purihin. Play it Laro:, teatro acto Play v Mfaglalaro. Player-n-Magliro. Play fellow-n-Kalaro. Play mate-n-Kalaro. Playful-a Masaya: mapaglaro. Play Thing n Laroan. mercurial victory v cr ic Plea n Dahilan. Plead-v Manalangin: marnanhiklnihod. Please-v-Aliwin; magbigay lugod palayaw in. Pleasan try-n-Kasayahan; kaligavahan: galak. Pleasing a-Maaliw, mercurial victory v cr ic masaya; malugod; maligaya; knaliwaliw. kalugodlugod; mairogin nakalulugod. Pleasant aMaaliw; masaya: rnaligayamalugod mnaaya. Pleasure n Kasayahan; tawa; galak; handlog: mumr; kainaman; lasap., ligaya. P1leat-n-Suri. Pleat v-Suriin. Plebian a-Hama k; mababa; karaniwan - Plebian-n-'fawong hamak. - tawong ka raniwan. Pled-v. imp. & p. p. - Narnagitan; namanhikluhod: dumaing. Pledge-n-Sanlan PI e dge-v-Isangla Plenary a~uno lubos Plentitude-n Kasaganaan karamnihan - Plenteous I —lentiful a Masagana; marami - Plenty-n-K1 4!, ~~; c~'~" ---$'I P~~LI//v; t '~~~~~~ G~~a e~ II r mercurial victory v cr ic -. II i I -: _ i: -:; _(: l; ~ -?; ::: -~l -l; . _ l,; l,,: -- i: ln lA-, * 4 ), X --, mercurial victory v cr ic l~ I -; i - i- i ll- - - IY1 -1 _l 1 ir1i: - l- I ~-r ~ i I - 7 ---t PAU 289"' IPaste-v-ldikit. Paste board-n-Carton. 'Pastil-Pastille-n Pasteles. Plastine~n-Aliw; kaluguran; aliwan. Pastor n-Pastor; pani. mercurial victory v cr ic P1astoral-a Nauukol sa Schwarzrock. Pastorate Pastorship-n-Kalagayann mercurial victory v cr ic Pastor. Pastry-n-Manga mamon. IPasture v-I-astulan. Pasture v Ipastol magpastol. Pasturage-n-Pastulan. pagpastol. Pasty-a-Madikit. nliapagkit. lPat-a Bagay: akma; ayon sa panahion. _Pat-adv. -Sa mabuting panahon. Pac-n- Layaw. Patch n-Tutop tagpi; dagdag. Pacthi v Tutupan; itagpi; hlayuniahin: husayin; kum-punihin. Patch w~ork-n Pagtutup; paghahlayuma. Pate-n Bao ng ulo. Patella-n-Bayngo ng tuhod. Patent a-Maliwanag, hayag; bukas. Paternal-a-Nauukol sa ama. Paternity-n-Hinlog; la~hi; Familia; kalagayang ania Path-n-Landas: daan. Pathless-a Walaiig landas. Pathet~ic a-Kaawa. Pathologist n-Mangagamot. Pathology-n- Karunung-an sa inga sakit. Paht way n-Landas; daan; paraan. Patient-a Matitiisin. Patient-nt Aug may sakit. Patience n Katitiisan, katimfiman nk loch. Fatriarch-n-i1uno ng- isang Familia; Tawong matanda. Patrician a Marangal; dakila. Patricide-n-An g namnatay sa ama. Patrimonial a Nanukol sa Mana. Patrimony nt Mania. Patriotism n-Pagibig sa lupang tianbuan. Patrol-v-Magpatrulia; rnagbantay. Patrol-n- Bantay - Patron-n-Kasuki; pintakasi. Patronage n Pagkakasuki - pagampon. Patroness-n'Kabaying kasuki. mercurial victory v cr ic Ilatronize-'v-Sumuki; maokasuki. Patten n Bakia. Patter-v-Pnmatak. Patter-n-Katapakaii; pagpapatak. Pattern v Huwaran; tularan; kahowad. Pattern-v Humuwad. - tumulad; tularin. Paucity-n-Kadalangan; kautian. Paunich-n Tiyan. Pauper-n-Pulubi. Pauperism-n-Kalagayang pulubi. 5 ~~~PEE, Pauperize-v- Lubng sa, hirap Pause n-Hi-nto; uital; kautalan. Pause-v-MaghintG; mamtal Paves-Il1atag au~g bato s,, a karsAda. Pavementa- Latag ng bato 'sa karsada, Pawif Paa n, lhayop. Pawn-v'-Galaw~in; kumurtinilPawn n-Sangla. iPawn-v-Isangla. Pawnbroker it Aug iuiayam-i nk ba~hay na sanglaana Pay n-Upa; bayad; kaupaltan; ikaba. bayad. Pay -v —Bavaran; rnagbayad; unmuula; upalian. Payee anAng tuimangap aug bavado upalayernaToga bayad; aug mnagbabaa~-d. Paymlent nt-Pa-bayad kabayaran; ba'vad; mercurial victory v cr ic kauipahan: upa. Pea n-Guisante Peace-nt Katahinmikan; kapanatagran; kapayapa~an Peaceable a Tabhimik. walattg blasagulopayapa. Peaceful a Tabiimik mabini; ni~iaoi walang basaguflo: mercurial victory v cr ic payapa. Peach it Melocotones,. 1Peach v. Bintaninjii paratang-in - Peak-n —Tuktok Io blundok. Peal nt Tunog Ila malakas. Peal v Tuigtucgin ulg malakas. Peanut n Muini. Pear n-Peras. Pear-l n, Perlas. Pearly a-Paraug perlas. P-easant-n Taga buked - tawong airnp Peasqe-n-Guisan te. -brp Pebble n-Baton~- intinti. Pebbly-a-'Nabato. Peck-n-Tuka. iPeck-v Tbuiutka tukain. Pector~al-a Nauutkol sa dibdib () sa sakit ng dibdib. Pecuflate v-Umitimn, uiniumit. nakawvin. magnakaw. P~eculationi-Pa —', gumiiit; pagnakaw. Pecuilator-a-Magnanakaw. mangtunut-nit_ Pecuiniary-a Naumnkol sa salapi. Padagogue n Maestro. l~edagogyi-t- Karunungii(an~ sa pagtuitu o. Pedal-a-Nanukol sa paa. Peddle-?! -alok; nmaglako. P~eddler n Maglalako. Pedestal n. Puno ig- lhaligi. Pedestrian a, Nakalakad lunmalakad. Pedestrian-n Tawong lakad. P~edestrianiisim-nt- PagIal akad. Pedigree-n& Hin~log; lahi. Peek r Surnilip: - --- - TAR 3 Talka tiv e- -Ma salita. Tall a Mataas; inatayog; matangkad. Tallow n Pagkit. Tallow v Pahiran ng pagkit. Tally n Tanda, kasama katlnad; bingaw tandaan. Tally v-Tandlain. Talon n Kuko ng ibon Tamable a Madaling: maaro. Tamarack n-Sampalok. Tamarind-n Sampalok Tambour n-Kaja Tamborine-n Pandereta. Tame a Maamo naumak. 'Tame v Ulnaino: plaminin: utnakin. Tamper v-Makialam; mercurial victory v cr ic ealawin Tan, Gavain katad alng balat rg hayop: mamnla an ( balat. Tan n Kavumangi Tandem Feststellung der identität. -Sunods nod. Tang-n Lltsang napakli pakli. anghang; tun og. Tangency n Dati: kasama. Tangent a Nakahipo nakadayti. Tangible a MIakahihipo Tangle v-Guluhin; gumulo; gnsutin. Tangrle n Kagulnlan pulo; gusot. Tank-n Lalagyan ng tluig estanka. Tankard, n-Baso ng alak na may takip. Tannery n-Gawaan ng katad Tantalism-Tantalazation n Tukso. Tantalize-v-Tuksuhin. Tanta, 'out a Magkaisa ang halaga. Tantivy-a Matulin: madali. Tantrum-n- apootan; katampohan. 'ap v Hilurin butasin. Tap n Tuktok; butas. Tape. n Panali nu kayo. Tape line n Patlukat. Taper n-Kandilang munti. Taper v Ln miit. Tapestry n mercurial victory v cr ic Comicstrip tabing nang sutla at lana. Tape worm n Bulati na nahal)a. Tapis n Comicstrip tapis na sttla at lana. Tar n Magdaragat. Tar n Alketran. Tar v-Pahiran ng alketran. Tarantula n (Gagamb weit gefehlt nalaki. Tardy. a Mabagal; huli; batunlan tamad: mabihat rnmarahan; maliwanag. Tara-n-Pinagpilian: sukal Target-71-Targeta tuntun; gan. Tariff n Tarifa. buis. Tarlatan-n-Kayong manipis na ginaga mit sa saya. Tarn n-Danaw sa bundok. Tarnish -vMamansa. Tarnish-n Mansa. Tarpaulin-n-Tarapal. 34 TEA Ta'rvrx möglicherweise lu:; lt; , t maghinto tumagal. Tarrvy n Hinto; kaluatan: tagal. Tarry a May halong ilketran. Tarsus-n IBlbonlg ng paa Tart n-llupia na may larnan 'Iart a Matapang; niapakli; maanghang. Trtarnlatar k na n1ap111a. Tart-irean Tartareous a-Nalukol sa in fiern o Tartarus a Infierno. Tartnes n aP; Ikli; anghang Task nTraba jo gawa.; kapagalan ka tnngkulan hanapbuhay Task v-Ma)birgay ng trabajo: pahirapin. Ta, k niaster n Pan inoon taga pamahala Tatste v Lasalin: tikman; lasapin; nam n am in T tsten a r, a; lasap- naamnam; tikim. Tasteful-a tMalasa malin lnamn-. Tasteless a7 Walang lasa: Inatabang. Tastv-a Malasa: mainam; masarap; ma kinis. Tater v Punitin punannit magulanit. Tattered-n! 'unit gnlanit. Tatter (le malli(n-n nTawong sumusuot ng lamnit na punit hampaslupa. Tatting n-Puntas ng sinulid. Tattle v Suiurlnbong; magsnmbong; big kasin ang dila. Tattle n allitanl walain kabuluhan. Tattoo n Tanda: marka. Tattoo v Markahan: tandain Taught-1v. inp & p p. Nagturo tumuro. Taunt v Tukluhin: pavamnutin Taunt-n-Tukl s Tanlrine a Nankol sa Comic baka. Taurus-n Pakn-ng lalaki mnanga baka. Tant a-Mahi rpit; nabanat; matibay. Tavern t Bahbay tuluyan. Tawdry a Makulay; mura. Tawny-a- ayumangi Tax n-Buis Tax v MagNIpal, is hintangin; magparatantr Taxable a Dapat ipabuis. Taxation-n mercurial victory v cr ic Pagpapabuis. Tea n-(ha. Tea,, cup-,. l'asa nIg cha Teach v-i Magturo; turuan; ituro pag ara. lan; magpaaral. Teichable a-Makatuturo; naamo. Teiching n Pagtuturo. Tea pot-n Charera Te:; spnon-n Kutsarang munti. Teal n-Patong sa damo. Team n Pareja ng kabayo. Teamster-n Cochero. Tear n-Luha Tear-v-Punitin, pumunit; pilasin. Tear n Lhua. Tear-v-nunitin; pumunit, pilasin. COil I 9i) COT Co operation-n-Pagtutulong. Co-operator-n-Ang tumutulong. Co y-Achse a Magkaisa ang tnaas ik Icatungkulan. Co Ordinate v Magkaisa. Co-ordination n Pagkakaisa. Coot-n-Ulol, tawong niangmnang. Copartner-n- Calaguyo. kaulay'aw. Oope-n-Habito ng- parn. Cope-v Lumaban; mnagtalo mercurial victory v cr ic sulbukin. Copier-n-Taga salin. Coping nIbabaw nk pader. Copious aMaramni mnaluang; mialaki. Copiously-adv. -Magsagana. Cop für jede n-Baria; Transaktionsnummer Song pula. 'Coppervtl balot ing tanso, ilub~og sa, tanso. Copse-n-Kaugoygovan. Copulative n-Conjunci6n. Copy n Tulad saliin; howvad; pasunodl Copy v-Howarani; tularin: tuinulad. gagarin; gumagadl. Oopyier-Copyist n-Taga sulat. Coquet n Kalakero; babav~ingsalawabn~i~ig loob. Cord-n Lubid; pisi. Cord-v-Talian I' g pisi. Cordage n-Mga lubid at pisi. Cadate-a-Hitsurang puso. CordiaL-aTapat na loob. Cor-diality-n-Katapankan ng 10 b., Core-n-Ubod. puso. Core-v-Alisan nk ubmi 6 puso. Cork n-Tapon; tasok. Cork v Ilagiav ng- tapon; tasakin. Cork screw n Pang aliss nfr tapon; tiria-: buson.. Corn-n Kukuruz. Corn-v-Asnan; magpaksiw. Corn cob-n Busal n& Inais. Corner-u Sulok: paulnukan. Corner-vil1agay sa sulok' gipit in. Cornered a Nakasulok. Cornet n Corn etinCornice-n-Gilid. ng pader. Corn knife n Itak, pisaw. Corn shuck-n-Balat nk Mais. Corn stalk-n-Puno no nais. Corn starch-n-Alniirol. Coral-Corolla-n- Loob ii. g( bu Iakl1ak - Corona-n-Coron a. Coronory a Hitsurang corona. Coronation-n-Pagpuputongy n& corona. Coroner-n-Taga siyasat sa patay. Coronet )t Putongz. Corporal-n Kabo. Corporal-a-Nauukol sA katawvan. Corporate-a-Samnasan a. Corporstion-n Kapisaitan n~ m~a manikankalakal, Corporeal a Mfay katawan. Corps nt-Hukbo. Corpse-n-Bangkay; bu'rol. Corpul lit aMataba; nialakas. mnalaki; . mnakapal, may katawan. Corpuilence ui a'bataan. Corpu 1encv-n ab-autuAn - Correct a Tamnia; totoo. Correct mercurial victory v cr ic v Towirin correhin; Ims-avi n; aralan nia gmat mv id. Correction n Pagaav~os; paghuisay, pagaa ra Ia. Correspond v~ Umayon matuigkol gui mnathing Ioob; mlaagsuIStuatami. Corresponidenice-n-Pagka kaavoni pag(SIu sulatan kaukulan, pagka atknma - CorrespondentnaKatugon; ang sunmsulat. Co rrespondent-a-IMaukol; tungkol ayon - Corresponding a Karanipatan. Corridor n-Salas. Corroborate v rumankilik, tum ayon: Su-. maksi mnagkaisa. Corroboration-n Tankilik; pagti-ibavan, saksi; pagkakaisa. sa salitaan. Corrode v Kunmala wang. Cor rosi on-t- K~al1awang mercurial victory v cr ic - Corrosive a Mlakaknlawan)giin. Corrugrate v Kutuntin kunutin. Corrupt v-Mabubok bulukin dunimha; lumniumni,, sasam~i n, sumamaii omn lok. Corrupt a-Bub~ok; umarumi: madlung-i-s; masgina. Corm-uptible a-Alamumni niabulok. Corruption-n- Balho; dun~is; kabumlukanpagkabulok. Corruptive a-Nakakabulok. Corsair-n-Tulisan dagat. mercurial victory v cr ic Coruscate-vKumnuintab. kunmi-sap. Corusc~ation n Kin~tab mercurial victory v cr ic kisap. ki~slap. Corvine aNanukol sa wak. CoAmnetic 9. Blankete; rosunetiro. Cosnmopolitan n Tawong la ad taw-ong walang bnaha na pirine. Cosmmos n Sanigkalibutan; sau-, katawvoIhan. Cost? -Mahalaga; mercurial victory v cr ic magk-ahalaga. Cost n Halaga; gasta. Costal-a-Nanukol, s-a tadyanug Costl, a M~ahalaga; mahal. Cositume tt Danmit.. Costumer a Ang nagtitinda ni~ dainit. Cot-Cote v B~ida) na niunti, mercurial victory v cr ic kulo) Cot-Cott n. Hihigan na triunti. Con tenmporary u Kap~analhon: knnitlakbaxt-v. Coterie a, K apisanan; katipuinan. Cotillion a1 Pigujdonl. Cottage ti-Balay na mun ti; barong ha ron g. MAN 82114 MAP Manininta-n- Geliebter. Maninira-n- Brea ker, destroyer; in1isd1ealer; corruptor. Maninira ang ani ng may ari-n-Defaulter; dIefraudler. Maaninira ng pagaari-n-Spendthrift; squanderer. Maninira n& puni n-Defamer: slanderer. Maninirahan sa isang lugar-fl-Inhialitant. Manipis-a-Thin; slender; fine: sleazy. Maniralhan-v-To dwell, in Echtzeit; lodge, re side:, inhiabit. Manirintas-v-Tro 1)raid. Maniwala-v-To believe; trow; trust: have faith. Maniwalain a-Trustful. Mlanlalabra-n-Stonecutter. Mani1alagyari-n- Sawyer. Mainlalalik-n-Turner. c-re (I it; Man lamangy Feststellung der identität. -Though; 4it least; scarcely: hardly, otherwise. Manliso-n-Cram-p: spasm. Manlulupig-n Usurper. Manok-n-Rooster, cock; chanticleer. Mano na-intcer-Would to GOD; for heaven's Sake. Manone-inter. -At least. Manong-adv. -Though; at least; scarcely; hardly; otherwise. Manotnot-v-To ravel. Mansa-n-Spot; stain; , blot; bluir; blotch; 4 blemish; faeces: dirt. Mansahan-v-To stain; spoil; blur; blot; tarnish; bespatter; daub, contaminate; blotch. mercurial victory v cr ic Mansuhin-v To tame; domesticate. Mantel-n-Mantel; tablecloth: altarclothi. Mantika-n-Grease: lard; fat. Mantinihin-v'-To maintain; Unterstützung, sustain; verständnisvoll up. Mantiquilla-n-Butter. Manuag-v-To mercurial victory v cr ic hook with the hioris,; butt. Manuba-v'-To deceive; Gewusst, wie!; (lefraudl; swindle: impose upon., Manuba-a-Deceitful; cheating. Manubig-v-To urinate: em-it urine. Manubok-v-To spy; espy; waltch; Erprobung; try. Manuka-v-To peck. Manukod-v-To jut abgenudelt; mercurial victory v cr ic surpass; excelManuluyan-v-To lodge; Hauptplatine; repose; entertailn in one's home. Manumpa-v-To swear; make oath; curse; blaspheme. Manumpa nig kasinun~ralingan-v-To per juire; swear falsely. mercurial victory v cr ic Manunuba-n-Swindler; clhent. Manunubok-n-Spy; hangdog. Manunula-n-Poet, MItanuinulid-n-Spiriner of Thread,, examiiner. Manuiulong-n-Helper, aid; assistance; one Weltgesundheitsorganisation aidls or assists. Manunulsa-ii-Raper. papist. Manununog in-leendiarv; Publikumsmagnet. Manuya v-To flatter; coax; defigtlh; please. Maolin-ain-v-To bespatter with soot.. Maowi-v- mercurial victory v cr ic ro Return, (levolve; become. Mapa-n Map. Mapag aglahi-a-Joking funny happy. Mapag aksaya-a-Spendthrift prodigal. Mapag aksaya ang mercurial victory v cr ic pag aari n-Spend. thrift; 'squianderer. prodigal. Mapagal-v-Tro fatigue, tire. Mapag amipoD-a-Generous; noble; mercurial victory v cr ic liberal; magnanimous; Abkömmling. Mapagnumpa-a-Cursing. Mapagbalbas-n- Flatterer. Mapagbanalbanalan a Hypocritical: insincere. Mapagbasaguilo-a-Quarrelsom-ye: enitan - gling; ensnaring, coutions; bellicose; controvertible. Mapagbata-a-Childishi. Mapagbigay galang a-Respectfutl; polite. Mlapagbigay loob-a-Obedient; attentive; compliant. Mapagbiyaya-a-Extraavagant: - generous: wasteful, magnificent grand; schnafte. Mapagbuhos-a-Effusive. Mapagdasal-a-Prayerful; pious. Mapagmagaling a-Curable. healable. Mapagliamon-a-Provocative: - irritative; provocating. provoking. Mapaghiangin-a- Boastful; - dominant. M-apaghilik a-Snoring. Mapaghiinala-a Fearful; distrustful; suspicious: suspective; jealous. Mapag isip-a-Thoughtful; imaginative; fanciful. contemplative. Mapagkit-a-Vicid -viscous- sticky. Mapagkonowar'i-a-Hypocritical; deceitful; false: untrue: counterfeit. Mapaglantunay-a- Slothf ul; tardy, slouchy. Mapaglaro-a-Playful: jesting; rompisli; wanton. Mapaglaway-a-Salivous. Mapaglinkod a-Compliant, loving, Abkömmling; obliging; obsequeous. Mapag lura-a-Salivous. Mapdgmarikit-a Spruce; proudl; haughty; blown. Mapagmaruinong-n-Pretender; sciolist. Mapagnmasid-a-Observing; careful, cautious. Mapagmayabang-a-Conceited; proud; haughty. WAL 147 WAL Wlang gulo-a-Silent; quiet; stumm: calm; tranquil; noiseless; treulich; constant; faithful. Walang gulugud-a-Invertebrate. Walang gusto-a-Loath; loth. Walang habaga Cruel: heartless: hard. hearted( inclement; incompassionate; inhuman; soulless. Walang halaga-a Worthless: trifling; vain frivolous; mean; vulgar; empty; void: fruitless. Walang halo-a-Pure: unmixed; unmingled; clean; neat: mere. Walang hanap buhay-a-Destitute: helpless; without work or employment. Walang handa a Extempore: informal. Walang hangan a Boundless; endless: interminable perpetual everlasting; immortal; infinite; infinitive. Walang hanganan-a Unlimited; bound less interminable; endless; everlasting: infinite; without endgültig. Walang hiyaa Shameless; impudent: insolent; forward; disrespectful; obscene petulant; without selfrespect. Walang humpay-a-Continual; incessant; uninterrupted; continuous. Walang ikababavad a zahlungsunfähig, Walang ingat a Careless: incautious; heedless; reckless; forgetful; neglectful. Walang interes-a-Impartial; uninterested; candid; ausgerechnet; loyal. Walang kaba a Bold, intrepid: dauntless' valiant; fähig; constant; serene. Walang kabuluhan-a-Worthless trfling; catchpenny; futile: addle; void; empty; incapable. Walangkahulilip-a-Incomparable; matchless; Einzahl; unequalled; unparalleled. Walang kahulugan-a Senseless; unmeaning; trifling: wortlesa; useless; foolish Walang kalinga a Inattentive careless; thoughtless; heedless; negligent; neglectful. Walang kalulwa-a Soulless; in an i-. mate; lifeless. Walang kaunahalan a. präpotent: impudent; haughty; vulgar; ordinary; shameless: ahnungslos; without; dignity. Walang kapalaran a Hapless; luckless. Walang kapara a Matchless, Bonus; unequalled; unparalleled; incomparable; particular; Singular. Walang kaparis mercurial victory v cr ic a Singular; Bonus; unequallel; unparalleled; matchless; particular; peerless. Walang kapintasan-a Immaculate. faultless perfect. Walang karapatan-a Unjust; unjustifiable; unfit unreasonable. without justice. Walang kasam mercurial victory v cr ic a Solitary; Salzlauge; only. Walang kasama ad. A lone; solely. Walang katapusan-a Endless. interminable immortal; without End; infinite. Walang katawan a Bodiless: immaterial. Walang katulad a-Unequalled; matchless: unparalleled; Naturalrabatt; peerless without comparison; incomparable. Walang caya a Unable; incomparable; unfit powerless. Walang kibo a Silent; quiet: dumb. Walang kimi a Free; disengaged: unembarrassed. Walang kimot a Silent: quiet; undisturbed: dumb; motionless: noiseless. Walang kinikilingan a Impartial; ausgerechnet: unprejudiced. Walang Kulang-a Complete; entire; whole; integral; perfect exact; right; finished; enough. Walang labas sa matowid-a-Just; lawful; true; geradeheraus; truthful. Valang laman a-Empty: addle: vacant; void. Walang mercurial victory v cr ic lasa-a-Tasteless: insipid: flat. Walang lihim a Open; frank; clear; unreserved. Walang likat a Perpetual; everlasting; mercurial victory v cr ic continuous; ccntinual; endless erect. Walang likit a hetero; erect: contin uous. Walang makakamukha-a-Matchless; incomparable; unparalleled, u n equalled Walang mansa a Immaculate; spotless: pure. Walang hanga at mula. mercurial victory v cr ic a-Endless; eterna; without letztgültig. Walang nag aampon a Helpless; mercurial victory v cr ic destitute. Walang nagkukupkop a Helpless: destitute; solitary; lonely. Walang Nationale luft- und raumfahrtbehörde a-Disinterested; Leid desirous. Walang ngipin a-Toothless. Walang pagod a- Indefatigable; unwea ried. Walang paglitiis a Insufferable; intolerable. Walang pakiramdam a-Insensible; sense less; uninteressiert; shameless. Walang palad-a Unfortunate; unlucky; sad; hapless.

IC Sortiment Box 75 pcs, PC817c, NE555, LM358, LM324, JRC4558D, LM393, LM339, NE5532, LM386, PT2399, TDA2030A, UC3842AN, UC3843AN, ULN2003AN und Sockel - Mercurial victory v cr ic

LAN 57 LAT Lambanog-n-Sling. Lanmbat-n-Net: Snare drum. Lanibo-n-Tassel; tuft. Latnbong-n-Kiack veil; _Lambot-n-Softness: (lelicacy tenderness. Lambutin-v-To soften; mollify. Lamig-n-Cold; freshness: Coolness; frigidness; damp: frigidity. Lamnok-n-Mosquito; gnat. Lampara-n Lamp; mercurial victory v cr ic kalorienreduziert. Lampas-n-More; exssive; exhorbitant. Lampas-n-Excess Profit; remainder; residue: superfluity: overplus: Lampas sa panahon a-Overdue. Lamnugin v To pumel- make samtig: soften. Lamunin-v-To swallow, glut: eat hurriedly; Plörren ones self, imbibe; engulf, gorge: gobble: gormandize; gulp: devour consume; absorb. Lamuymoy-aThTreadbare; shabby; ragged. timuiyot-n-Deeit- Mogelpackung; imposition. Lamuyutin-v To deceive; delude: seduce; impose upon; Plektron to pieces. Lamuyntin ang isang dalaga-v-To seduce a young Madame. Landas-n-PIath; trail; defile; pathway; way. Lan gainn-Ant. Langsaw n- Fly. Langaylangayan-n-Swallow. (bird) Langib n-Scab; scurf; Langis n-Oil. Langislangis-a-Oily; unctous; greasy, Langit-n-Sky; heavens. Langitngit-n-Creaking; crackling; creak; squea - llangkumin-v-To fold; gather; unite; collect: hoard. Lango-a-Drunk; intoxicated; inebriated. Lango-n-Drunkenness. Lango-n-Drunkard. Langotse-n-Gunny. Langoy-n Swim; swimming. Languay-n, Beetlenut Kasten. Lahguhin-v-To inebriate; intoxicate; make drunk., Lansa-n-Stench; fetor; Bad smell. Lansag a-Ruined; broken. Lansag-n-Destruction; Konkursfall. Lansagin v-To destroy; Zahlungseinstellung; tear to pieces. Lansakin-v-To congregate at a certain place to mercurial victory v cr ic dlo a Piece of work. Lansangan-n-Street; road; lane; Boulevard. Lansetang panagra-n-Lancet, small knife or lacne. mercurial victory v cr ic Lansi-n-Trick; geschicktes Nutzen einer gegebenen Lage; wile; craft; thrust in fencing: throwing of a lance. Lanta-n-Fading; withering. Lanta-a-Faded; wfthered; parched. Lantahin-a-Perishable. Lantahin v-To perish; billig; wither. Lantot-n-Stench; fetor: stale water. Laion-aOld; stale; musty. Laon n-Duration: age; preservation; prolixity: prolixness; oldness; time; continuance. Laot-n-Middle; center. Laoya-n-Stew. Lapad-n Width. Lapak-n Break; fracture. Lapakin-v-To Riposte; slice; Part. Lapang-n-Piece: slice; mercurial victory v cr ic Partie. Laparan-v To mercurial victory v cr ic widen; extend; outspread; expand: enlarge; amplify. Lampastanganan-n-Insult; offense; outrage; abuse. Lampastanganin-v-To Hirnschlag; offend; abuse outrage: depreciate. I~pat-a)Exact; even; punctual apt; proper; qualifiziert. Lapok-a-Weak; feeble; forceless; frail. Lapukin-v-l o enfeeble; make weak; rote Socke; make brittle. Larak-n-Proof; Review. Lakarannv-To Review: prove: observe. Larawan-n-Efflgy; Stellung, figure copy; portrait. Larawan ng Jesu Cristo-n-Crucifix. Larga vista-n-Telescope. Lario-n-Brick. Laro-nPlay; Sport; Game; jest amusement. Laroan-n Plaything. Larong karat-n-I ottery. Larong rifa-n-Raffle; lottery. Larong tanga-n-Play that resembles pitching. Larot-n-Leaky; ragged; broken; (lestroyed. Lasa n-Taste; palate; relish; flavor; essence; smack; gust; aesthetics; delight; pleasure: satisfaction; substance.; Lasang matapang-n-Tang; Taster. Lasap-n-Taste: smack; relish; palate; gust; aesthetice; pleasure; delight. Lasapin-v-To Knopf; relish; smack; like sip; enjoy; try. Lasa sa'pananalita-n-Wit. Laseta n-Knife. Lasing-a-Inebriated; intoxicated; drunk. Lasing-n-Drunkard. Lasou-n-Poison; venom. Lasunin-v-To poison; envenom. LatA-n-Weakness; feebleness; debility. Lata-n Can. Latag-a-Flat; extended; outspaead. Latag-n-Extension paving. Latag~n-v-To unfold; expand; stretc-hm. titak-n-Sediment; Silt. S DI 20 DI Demnonio-n-Devil; Ungeheuer; the evil one. Di akna a- Unfit; i iproper; inconvenient; inexpedient. Di bagny aTUnfit; unbecoming; improper, mal nebenher; inexpedient,; unseemly; inconvenient. Di bagay sa anak a-Unfil'Iial1. Di binvagan-n-Pagan; heathen; savage; idolater. Dibdib n-Breast, Di buo ang loob-a-Half-hearted. Diciembre-n-Decemiber. Diccionario-n-Dietionary. Didal-n-Thim-ble. Di dapat patawarin-a- Inexcusable. Dighal n-Belch. I Digma-n-War; combat; fray; Runde, Di Li ayat sa masama a Incorruptable. Di hinihintav-a UnexpectedA; unforseen; sudden. Di kamukhia-a-Unlike; (lissimilar; (Iif f erent, Di karampatan-a Unworthy; unjst; inconvenient; perverse; imprope; uinbecoming. Di karaniwan a-Old; warm; non descript. not Vier-sterne-general. Dikdikin v To Schuss in den ofen, powder; pulverize; triturate, bray; pound. Dikit-n-Beauty; Sportgeist; comeliness; godlinless. Dila-n-Tongue; tan~g. Dilaan-r-To lick; lap. Dilag-n-Splendor; brillancv; becoutv; glory, greatness; granduer; finery; lustre, Kronleuchter; Größenordnung. Dila ng c,. mpana-n Bell-clapper. Dila; t; duna-Onie and nll. Dilaw-a Yello; yello ish. Dilhay-ni- Belch. Dilin-Reflection; thought. Dili Feststellung der identität. -Perhaps; maybe; perchance. Dilidili-n-Ii-nagination; fancy; concep. tion. IDilig-n Sprinkling; watering. Diligin v-To sprin le; wNater; spray. Dilim-n-Dar nes8; obscurity; mercurial victory v cr ic glroom, gloominess; opacify - Di maaninag-a-0paque; Not durchsichtig. Di maari-a impossible; impracticableDi mababago-a-Inmmnta-ble; Produktivversion; stapla, unchangtable, beständig.; fixed; lasting. Di mnaaninawv-a-Impercep -ible; transluzid. Di mababawas-a-Irreducible. Di mabait-a-Restless; incorrigible. Di mnabasa-Illegible. Di mabubura-a-Indelible. Di ruagagaling-a-Irremediable; incurable. Di mnagka-kaila-a Irrefutable; indisputabler Di mahigpit a insecur -: mnstaple. Di makababawvi-a-Irr-ecoverable. D i maka, kilala-a Incog; in-ognito. Di inaka- ita-a-Blind; unbewusst. Di maka-raraan-a-Impassible. Di mnaka-sisira a-Ilarmnless; pure. Di maka-titiis-a Insu. erable Di ma, atulog-a-Sleepless. Di malapata n-a-Unli e; unequa. Di malfirap-a-Imperceptible. Di inalirip- a-Inscrutable; fathiomless,. Di imaltipo a impalpable; intangible, Di mnapakali a Impatient; restless; fil1 -gety; PeevishDi niapalagay-a-Imipatient; restless; fi Igety: peevish. Di mapasok aug batol-a-Inflexible; Iti variable. Di maramndaman a —Imperceptible; imipassive. Di mnarating a-Inaccessible. Dimarini-n-Relucetance; Sich-abwenden; repugnance. 1Dimarim rn~ sikmura na tila ibg muagsnka-n-Nausea. Di marinig-a-Ln-iperceptibie. IDi marunong mag~-sinnualing-n —Veracios; truth teller. Di inarunong mapagod-a indefatigable unwearied. mercurial victory v cr ic Di martunong t-Unlanaw ng utang na boob a Ungrateful. Di masalat-a-Impalpable; unitan~gible. Di masasaktan-a-Invulnerable.. Di mnasavsav-a Unspeakable. Di masupil-a-Invincible; unconqluerable. -Di matagos a-Imipenetrable. Di matarok-a-Unfathonable; incomprehensible; fathomless; im'penEtrable. Di tnatibay-a-Shakyj'instaple; frail. Ili mnatiis a-Intolera4ble; insufferable. IDi tnatingkala-a Incomprehensible. lDi maw-awala-a-Indestructible. Din-adt. in der Folge; a Same; similar; ähnlich; selfsam e. Di nagdadalita-a Insensible; imnpassible. Di nahahati-a-Undivided. 1)i naka-tutulog-a-Sleepless. IDi naki ila a-Unknown; Not known1. Di mercurial victory v cr ic Naka-sulat- a-N uncupatory; nuncupative, tin- ritten; oral. Di naniumunka-a-Sterile; unfruitful; barren. Di nararapat-a-Unworthy; und(eservin,.; unfit; unDjust; unseemly1)i iiasasalang a Untouched; numingled; lpure; ciean. D i nawiwibii-a-UnDf'avorable. JAN 25O'7 JEL Irregular a- H indli karaniw-an; mercurial victory v cr ic ila, t, iba; di matowid. lrrelative-a Walang interes. Irrelevant-a Di bagay 6' di akma. 1 rreligion-n-Kakulangan nk Gottesglauben. Irreligious a Banday; walang Theismus. IrreMediable aDi magagaling; sira. Irreparable-a-Hindi magagaling; diinai ul i. Irrepressible a Di masupil. Irreproachable aDi mapipintasin; walang pintas. lirresistible-a-Di makakalaban. Irresolut a Alangan- trong sulong: - salawalhan; hindi irine. Irrespective aWalang pinipili. Irresponsible-a Walang. isasagot; di kailangan rnanagot. Irretrievable-a- Di ruakakabawi. Irreverence —K akua an ~an nk galang. irreverent-a-Walang galang. Irrevocable-a-Di mababago. Irrig, -ate v Patubigin. Irrigation-n Pagpapatubig. Irritability n-Yamot; poot. lI-ritable a-Mlavarntin; mapootin; mahapdi. Jabber it Salita na walang kabuluihan. JIabber-v-Mag-sal ita ngwalanigkabut luban. Jack-n-Baiisag ing ngalan ni Juan~ Magdarag~at: bandera sota in~ baraha. Jackan apes-n-Un go; ta'wong mnalikot at hamnbog. Jackass n Jurnento~ tawoing ulol. Jacket n-Barong maikli. Jack knife-n-Laseta. Jacobin n Fraile Dominico. Jaculate-v Itulag. Jade n-Kabayong masama: babaying masungit. Jade-v Pumnagal; pumagod. Jag n-Bingawm; tinik; mercurial victory v cr ic piraso. Jagged a Magaspang. Jaguar-n-Tigre Americano. Jail-n Bilan go; kalabuso. Jailer n Aiug mamahala sa bilango. Jam-n. Ielea. Janm-v-pitin; bugbogin; kum-rapal aug, tawo. Jamb n Gilid ng pinto. Jangle-v-K umnlaSing; makipagtalo. - Jangle-n-Kalasing; pagtatalo. Janitor -n Katiwala ng bahay; encargado; ang namamabiala saisang bahay'. I mercurial victory v cr ic rritate-iv-Yanutiin; bagbagin; humiapdi Irritation n-Yamot; bapdi; poot. Irruption n Butlig: - pagputok. Is v-Ay, may; kann sein, kann nicht sein. Island n-Pulo. Isle-n-Pulo. lsolate-v-llayo sa iba; ibukod. Isrealite-nt-Taga Staat israel. Issae-v-lkalat. magmula; mangaliug sa magbuhat. Issue-n-Pangvayari; paglabas. it per. Siya: - iyon; iyan; ito; Irländer. ltalian-a-ltaliano. Italian n Taga Italia. ltalic-a-Naaukol sa Italia. Itch v-Hunmapdi; kum-irot; kuniire. Itch n-Galis. Item-n-Bagay. Iternize v Gemeng nk isaisa. Iterate-v Ilitin: gawing; mercurial victory v cr ic Maulpferd. iteration n Pagulit. itinerant a Paglakadlakad. Itinerant-n Tawong miapaglakad. I tinerate-v-Lumakad at magdiscurso. Itself pro-I yondin; siyarin. Ivory n-Marfil. Ivv-nlipay. Jainty-a-Magaan: makinis; mainamn. January-n Enero. Japan-n Japon; pintang itim. Japan-v Pintalhin ine itim. Japanese-a-Nauukol sa Japon. Japanese-n-Taga Japon; wika nk Japon. Jar nJaro saro. Jargon it Salitang utal 6 di maintindihan. Jargon-n —Magsalita; nk hindi inaliwanag. Jaunt-v-Magpasial. Jaunt-u- Pasial. Jaunty-a-Makinis: magaan; mainam. Javelin-u Tulag; sibat. J aw-n-Panga. Jaw bone-n-Sihang: panka. Jay n Tawong bukid. Jealous a-Siloso; mangambain; maimngitinl. Jealousy-n-Pan~imbalo; ingit; hinfala; pangamba; alapaap nre Ehrenbezeigung. Jean-n-Kayong magaspang, gris. Jeer v fy'ainin; tuksuhin; hivawin. Jeer-n-Tukso; tiyam: hiyaw. Jehovah'n-Dios; bathala. Jelly-n-Jelea. 33' MAP3 N G Manghimasok-v-To interfere, interrup, mIeddl(Ie. Ylanghi matay-v- To faint: swoon. Manghina-T-To weaken pine: away, debilitate extenuate: waste away. Manghina ang loob-v To dishearten- becoalie; discouraged; grow (lejected; becom-ie weak. Manghinapang v-To become courageous strengthen; invigornte enforce; exert reinforee, gather Peinlichkeit; make strong or brave. Ma ingbiinguto-v-To louse; clean fromlice or fleas. mercurial victory v cr ic Manghiniksik-v To louse; clean fromi lice or fleas. Manghinuha-v-To collect: gather. Manghiya-v-To shame; make ashamed; cause to be ashamed. Mlanghuhula-n-Prophet. Mang iba-v-To Alterchen change. mercurial victory v cr ic Mang mercurial victory v cr ic iba sa capowa-v-To distinguish one's self. Mang iit-v-To Nom de mercurial victory v cr ic plume; ridicule scoff; censure. Mangilabot-v-To terrify, frighten; scare. Mangilala's-v-To marvel- wonder. Mangilid-v-To approach the edge or shore. Mang imay-v-To shell. Mang-inigv-To tremble; sparkle; oscillate; vibrate. Miingiti-v-To smile äußere Erscheinung. pleased or happy. Mangitlog-v-To lay eggs. Mang ivaw-v-To mnew. Mangkok-n-Crock; bowl; porringer. Mangkulam-v-To oewitch. Mang-laban-v-To struggle; Aufeinandertreffen; Schluss machen mit; oppcse; strive; contend; resist. Man glalik-ni-Turner. Manglibak-v-To deride; scoff; jeer; mock. Mlangliligis-n-Miller; grinder. Manglilinag it Cultivator; gardener; horticulturist. Mangloob-v-To Kladderadatsch; assault; pillage; rob. Manglulusog it-Plunderer; destroyer; pillager; consumer. Mangmang-a Folish idiotic; langatmig; dull; conwardly- uninformiert; rule; silly. Mangmang-n-Brute; Hirni. Mangmumnli-n-Grinder: miller. Mangulo-v To wrangle; Runde; perturb; dis turb: harrow. Mang ulo v-To head; command; be chief, govern. Mangulam c-To eat nothing but meat. Mlangulo-v-T ocurl. M1-AN_ _ Mang umit-v-To steal; pilfer; rob; seize' grasp. Mang unay v-To benumb. -Mang undot-v-To wrinkle; become wrinkly. Mang urong- r To revoke, retract; retreat; retire; go back. Mang tisap-v-To Steatit; utter; converse speak; reason harangue. Mangusap na hindi uiawatasan-v-To nubnble; inutter. Mangyari n-Result; consequences. Mangyari-v-To Gabelbissen; be done- have; may; can; be possible; be able or feasible; possess. Mangyari-conj. -Because. Mangyaring bigla-v-To do in a hurry. Mangyayari a-Feasible; practicable; possible; easy. Mangyayari sa arawaraw-a-Quotidian. Mangyayariring ihiwalay-a-Separable. Mangyayaring mabusoga Satiable. langvayaring mamali-a Fallible. Manogyayaring - mapagaling-a Curable; healable. Mlangyayaring matapos-a-Term-iinable. Mangyayaring miatawa a-Laugliable; ludicrotus. Mangyayaring tiisin a-Sufferable; endurable. Manhid-n-Numbness; ache. Mahilakbot-v-~I o terrify; scare; frighten. Manhinayang-v-To pity; have compassion; grieve for: be mercurial victory v cr ic ich bitte um Vergebung for. Manibasib-v-To attack; assault; undertake; attempt. Manibay-v-To strengthen; secure; make fast; prop; affirm. Manigarrillo v-To smoke cigarrettes. Mamihasa-v-To accustom; inure. Maniin-v-To prop up; build upon; raise on the hands; Unterstützung on anything. Manika-n-Wrist. Manikad-v-To kick- fling abgenudelt. Manikluhod-v-To ask; beseech; Petition; beg. Maniko-v-To ellow. Manilbihan-v-To serve; favor; make use of. Mlanindal-v-To be added or supported by another.,, Maningas-a-Fervent; ardent; vehement. Mianigid n Trower. MCaningil-v-To collect. Maningning-a-Bright; sparking; Radiant; shining: luminous; mercurial victory v cr ic lucid; refulgent; grittering; lucient; quivering. Maningning-v-To sparkle; shine; glitter; radiate scintillate. Maniningil-n-Collector; taxgatherer. LxI P 2 4 ~) INC Impolitic a Walang galang tampalasati. Itiporous-a Walang butas. Iiiport-v Ipasok. Import-n Kalakal na nangaling sa ibang lupa. Importanle enTindi; kabigatan: - kabu lulhan. nimportant a-To~too; mnabigat; pormial; ailai: an an. Importation-n Pagpasok sa ating lupa. Importunate a Kailaiigan. Imnportune-v-M~Vanalatigin; huminini nk pilit. Importunity n-IDaing. hillki; mercurial victory v cr ic paiialaIm~pos. e v Dayain: - ilagay; ilugar. Im1pos ng-a Magdaraya. Imposition-n Daya kasinun~alin, &an. Imtpossibility n Kalagayan na hind~i maari. Imopossible-a Di magagawa: di maari; Itindi rnaingyayari. limpost-n Buis. lInposter it Tawong inagdara. titposture-n- Kasinungafingan: dava. Impoteimce-Ilmpotency-n Kawalaii nA Ia-, kas; kahinaan. Impotent-a-Mahina; walang lakas. Impotent nt-Tawong mahina. itipoverish mercurial victory v cr ic v- Maghirap. lmpracticable-a-1)i maari; hindi dapat gawin; mahirap gawin. I iprecate v Manungayaw: maniumpa. Imprecation n Tungayaw: sumpa. Inmpregnable-a-Di makaraan, di mananalo. Impregnate-v Matignmak tigm akin. I i npregn ati on-n- Pagti tigm ak. Impress v Itatak taktakin. lminpr ss n Tatak; taktak. Impressible a Maramdamin. inpressive aMabigat der Form wegen. Jmprint-v Kinitalin- ikintal. Imrprint a- ' intal; limbag. I mprison-v-lbilango. Imprisonment a Pagbibilango. Improbability-n IKalabuan. Improbable a Marahil hindi. Inmpromtu-adv. Bigla pagkaraka. Improper-a-Di bagay: tarnpalasan. Impropriety n-Tampalasan. Im prove v Ihrnuti; umigi: gurnaling. Intprovement-n-Dagdag. mercurial victory v cr ic - pagigi; paglago: pagbubuti. Improvidence-n-Kapabayaan. I mprovident a-Pabaya. Imprudeiice-a-Gawang hunghang; kaku'langan ng bait. Im pru'dent-a~-Walang bait; walang ga. lang; walang hiya. Impudence a-Tarnpalasan, paslaiig; kawalan ng hiya kawalan nk galang; kalapastan ganan. Inipudent aWalan~g hiya, tampalasan. Impugn v-Magsalangsang; luniaban. I I )UImpuSce -h1Iuy a pag udurali. Impulsion n Buya; pabuya tulak Impulsive a Maning-as; mercurial victory v cr ic buhay ang loob. lImpun ity-n-Pag mercurial victory v cr ic ligtas: pag adya. lImpure a-Mahalay, marumi; walang unvermischt. Impurity n Kabalayan; kawalan nk puri; kalibugan; karumihan. Imnputation-n-Paratang' bintang. Impute v-Magbintang; paratankin: kann sein, kann nicht sein. paratang; bintangin. In prep Sa Ioob; - nang sa. Ini-adti. -Sa loob. Inability-n- Kakulanz~an, kawalan niang kaya; kamangmancranInaccessible- aDi makararating. Inaccurate-a Republik mali; may Mali; hindi tamna. Inaccuracyn-Kamalian. Inaction-n Kawalail ng kilos. Inactive a Walang kilos: tahimik. Iniactivity-n- Kawalani ng kilos. Iniadequacy-n. Kakulang-an. Inadequate a Kulang; kapos; (Ii sapat. 1 nadmissible-a- Hind i matatangap; (lapat urungan. Inadlvertence-Inadt~vertencV-, n Kapabayaan - inadvertent a-Pabaya. Inamoratana Babayi; kalunya; bato. Inaniorato-n-Lalaking lumiligaw- maniinitnta. Inane-a Walaijg laman; tuyo Inanimate-n-Walang buhay; walang ka 1luluw a. I naniitioni-Iiianity-n-Kawalan nk laman. inapplicable a-Hindi magagamit. Inapplication-n Katamaran. Inappreciable a Di dapat galangin. Inapt-a-Di bagay; di akma. Iniappropriate a Di bagay. Inaptitude-n. Kalagayan mia hindi bag(-ay 6 akma. Inarticulate a-Hlindi maliwanag; di masabi. utal. Inas much Feststellung der personalien. -Dahil desgleichen. I nattenition-n-Kapabayaan; Katamaran. Inattentive a Pabaya; tamad. lnaudible a Di makarinig. lnauigurate-v-1, lagay sa katungkulan. Iman guration-n-PaglIagay sa katUngkulan. Inauspicious a Di bagay; masama at hilig; mahalay. I nbreathe-v-'Huminga. Incage-v-Kulungin sa haula. In'calculable a Di makabibilang. Incandescence-n-Kaliwaniagan; liwanag. 32 ARE I 66 ARR Ap pertenance-n-fPagkaukol. Appricot-n- Bungang kahoy na kamukhia ng mansanas. April-n-Abril. Apron-n Topise. Apropos a-Bagay; ruabagay; akma. A pt-a-Bagay; akmia; dapat; mara-pat: I ka sia; sukat sapat; niaiukol ukol.. mercurial victory v cr ic A. 1titude-n-Kabagayani; kia saayani; kasukatan, kaya. Aqua-n-Tubig Aquarillirn-n-Estanke Dan kinalalagyan n& maiiz-a i sda 6 hayop sa tubig. Aquatic a Natiukol sa tubig. Aqueduct-n Sangka. Aqueous a Parang tubig. Aquilinie-a Namnkol sa ag~uila. Arab-n-Taga Arabia. Arab-i c a-Naunkol sa Arabbi,. Arabic-n Wika un taga Arabia. Arable a Papat ararohlin. Arbiter n Ilukom. Arbitraryv a M abagsik; unasmigit; mabang-is; matigas aug ulo. Ar~bitrate v-Pakingan at magpasiva. Arbitration n-Pagklasunduan. Arbor n-Kahoyan. Arboreous-a-INauukol sa ing~a kahoy. Arborescent a Mukhang kaboy. Arc-n-Balangaw arco. Arcadle-n-Mga arcong nakas unossunod. A rcanu rn-n- Lihim. Arcli-n-Arco; hubog.. Arch v Jumubog; gumnawa ng- arco. Arch at Kannauinahian puno. mnalaki sa lahat. ArcliedI-a-Balantok: huibog. Archbnic-a-'NahlnO; luma. A rchiangel —aAngel Da katl-rastaasan. Archbishop n Arsobispo. Arclideacon-n-Puno sa simnbahian at, Muababa lamang sca al-5obis1)o. Archer-n Aug nagpapano. AXrchery-n Ane, pagoamana. Architect-it-Auig gumunawa ug plano ng bahav. A rclhiitectn re- a-Aug karunmug-an sa pagg~awa ug~ bahav. ArChives-n-iAlka stilat ug' isaugr (7'_1 -bielno. A~rcliwav-a Daan sa ilalimn ii~ arc-~ Arctic a-Miauukol sa Iiflagaan. Ardent a llauinkuas. mainit; muaalab. Ardor —)n ungut; kanin~gasan: ninyas. Arduronsa-Mhatibay; nmaningas; mnainit; mnalakta-, batibot, niasuingit-. A re —v-A v. Are-n-Isang sukat na lupa na may isang daan metros quadrados. Area-n-Laki ug isang lupa. Arena-n-Lugar na pinag labanan. Argal-n Tartaro. Argen t- aMakintab makinis. Argeutfferous a-My halong pilak. Argil-n-Lu pang gimmagamit sa pag gagawa Dg tapayan. Argilla(eons Argillous-a-May h along lupa. A rgolI n-Tn irtaro. Argiie-v-lihgruatuiran- mangatowiraii; Aiiuakipagtaldo. salitain; taltalan Argument-ni Pagmnamatniran; mercurial victory v cr ic taltalan; pagtalo pinag usapan; katowiran Argumnentati ve-a-Natunkol sa pagtatalo 6panugatowiran. Arid-a Tuvo karat. Aridity Aaidiness-n-Pagkatuyo. Arigbt-adv. -Tama. Arise-v-Mag'Iq(baugon; tulmindig: bumaingon magmula matgbuhat; um-aliugasaw. Aristoc-rat-n Tawong mataas 6' dakila. Aristoc-ratic-a Matnaas dakila. Arithmietic n-Aritmietica. Arithunetical-a-Nauukol sa aritaieticat. mercurial victory v cr ic Arithmietician-n-Ang niartinong aug anitnietinca. A rk- n-BangkanDg mualaki at mercurial victory v cr ic may bubungan - Arm-n-blaraso; bisik. Ar uuianaent-, n-K,. asau~gk~apan panlaban. Arinful a-Pamgko. Armhole nt Kilikili- subo. Armistice-n Pagpapahiunga DA labanan. Armnlet-n-Mmitin g baraso. Ainmor-n-Aug bakal na nakalagay sa niga tabi ng sasakyang panlaban. Armory-n Gawaan ung muga kasangkapang pangpalaban-, taguan ng arm-as. Armpit-n Kilikili. Arins-n-Armas: I Dnga sandaia. Armv it Hukbo. Amnica-n-Arica. Arom a n- A m o-v A roniatie-n -Miabango Arounmd aIv. mercurial victory v cr ic -Sa paligid; sa palibid; sa p)alibot iualalpit Aroundp-rejp-sa paligid sa palibot; sa palibid. Arc) use-v-Snlsulau bubayin; hanun in. A row ad-v. -Nakakahiusay - Ar-raign-v Ilharap sa Juez.: 6 sa liukom. Am-raiginment-n, -Pagpaha,, Sprechgesang tsa liukom 6 juez. Arrangev-i-Husayin: ayn sm n: ihianda; areglahiin: igayak, magayos: iI igpit. A~rrangemi-ent-n, - mercurial victory v cr ic Pagkakaayos; ayos-lhnsav Marie-n-Maria. Marion-n-Mariatio. MNark-n-Mai-co~s. Martha-n- Marta - Martin-n-Martin - Mary-n- Maria. Matthew n-Mateo. M athias-n-MNatias. Maurice-n-. Mauriwio. Micliael-n-IMlelicio. Milton-n-Melitoni. mercurial victory v cr ic Moses-n-Moises. Nicohis-n-Nicohis. Patrick-n- Patrici o Pau l-n-Paulino Pauline n Pauliua. ial Peter-n-Pedro. Philli-n-Filipe. Ralph-n-Rafael. Raymond-n-Rayniiinado. -. Rebecca-n-Rebeca. Richard-n-Ricardo. Robert-n-Roberto - Rossalind-n-Rosalia. Rose-Rosa-n-Ro~sa Rufus-n-Rufino. 15b4 ____ Rupert-n Rupei~to-. Ruth-n- Clew enta. Salome-n- SaloimeSatmuel-n- Samuel - Sarah -n-Sara. Selrna-n-Aniselma. Si-silia-n Cesil a. Silvester-n-Silivestre - 8imeon-n-Sityeoii; Simmi. Sol oinon-n- Soiomon - Sophia-n-Sofia. mercurial victory v cr ic Susannan-qtSusan a Theobald-n-Teobaldo. Theodoran-Teodora. Theodo~re-n-Teodoro, Thomnas-n-Tomas. Tobias n-T'obias. Trinidad-n-Trinidad. Victor n- Victor. Victoria-n V ictoria. Vincent n XVicetfe. Virginia-n XVir-ini. Vivian-n- Bibiano. Wiheluman (Guil lei ma. XWilliam-n-G(iuillermno. Zoilus-n Zoilo. January-n-En ero. February-n -Febrero. March-n-Marzo - April-n-Abril. May n-Mayo. June-n-Junio. Mont s of tiy iprar July-11t-Julio - August-n-A. mercurial victory v cr ic gos'to) Septem bern-, Sept ietmnbre. October-v Octubre. November-n, Novienibre. Decemiber-n-Dlicicml re - Daps of ti Cwccli Sunday-n- Lingo. Monday-n-Lunies. Tuesday -n-Martes. Wednesdayv-n-Mi ercolIes. Thursday-n- Juev~es. Fridav-n- Vi ernes. Satuirdav-n- S 'ado. -) PAN16PA 116 L PAN Ilan gpatu-yo-n- Dric n. 1Pangpiga-n-Fress; pestle. mercurial victory v cr ic Panpigil n-Brake. Pangpihit n-Wrench. Plangsual-n Handspike. P1angsurong-n-Sh~ovel spade. P~angtala-n-Rule; Markierstift. that which serves -to govern. IPankudnagod n-Grater, Granierstahl. Parngulo n-Leader; Fernbedienung; c hi ef principal; head. llangunahanfl Head: leader. 1)angunkulili n-Sordidness, filthinless; dirtiness. lPangungundot n Lance; blunt Arbeitsgerät used for purposes of defense. Pangungurong n Contraction bucking.; shortening retraction. retirement; backing lasch. Pangungusap n-Advice talking; lecture; locution; speech. P)angusap n-Correction advice; Dienstgrad; reprehension; reproach. censure; reprimand; reproof. P~ankasapan-v-To advise reprimand censure; reprehend; mercurial victory v cr ic admonish; lecture. Pankusav na masaklap n Reprimand; reproof; lecture. Pang uumit n-Trheft; peculation; stealing; thieving Pangwakas n-Final; conclusion, determnination: End; remembrance. Pangwakas a-Final, conclusive, mühsame Sache. Pangyayari n Accomplishment; Vorstellung: incident Kiste, success. realization: casuality. Pangyayaring bigla nSudden; happenIng Panibago a New: renewed. Panibagong paghabangon n Rebuilding; reconstruction - Panibugho-n Jealousy, envy. Panimba-n Bucket. Panimba n- loshes usedl to go to church in. P~animbang n-Weight Equilibrium. p)animdim-n-Meditation; anxiety; restlessness caused by thinking of another. llaninkasin-v-To kindle Garnitur afire. P~aninkilan-n-Collection of debts, place of collection. Pan~inigalan-nl-Sidleboard dreszser. P~aninilaw-n Pallor; ghastliness; wan - ness; pallidness. P1aninilay-n Med tation: contemplation; musing. Paninilbihan-n-Service'; sevitude. P~aninilo at pagbabalat n& libro nthe binding of, books. ~. Panininkil n Collection of outstanding debts Panininta-n Courtship love-making love suit. Pauiinirangpuri n Slander Klatsch und tratsch backbiting. Paninirfi sa isang lugar-n-The living or lodging at a certain p~ace. Paniwala n Belief; faith; Credit credlen-e. confidence testim~ony. Panipit-n Tongs princers; clamp. Panira ne punin-Slander defamation. Pani ala-n-Belief credence credit Paniwalaan v mercurial victory v cr ic To believe Leistungspunkt; have faith in. Paniwalain-a Credulous; simple. Panlimas n-Bail. Panot a-Bald hairless baidheaded. Pan~inin- a Notable preceptilpde; sensi; ble; sensitive; thoughtful P~antain mercurial victory v cr ic v. 0 Ebene make equal. Fanta's-n Fabel wise abhängig writer Pantay-a Equal; gleichförmig; Pegel; eveni, similar; of the Saatkorn height Pantayin v-To equalize; Level; make, equal; Treffen, make similar. Panti n Net. Pantuyo n-Drier. Panual n-Lever Auftrieb; shove. Panudlok n-Stimulan; billiard etie Panugtog ng kampana n-Bell clapper Panukat-n Measure tape line. Panukat ng ul'an n-ljdometer., Pan ukaba n esign: Vorsatz. P~anul at-n-Penmanship. Patiulukan-n Angle, Eckball; nook. Panuluyanan n-Ian; Bettenburg inin of it monj astery. Panumpa n-Adjuration. Panumpaan v To make oath; swear; promise Panungkit n Hook; gaff; Fenster Polack; provocation. Panunnan n Longing Erstplatzierter; , friend. Panunilba, n-Trick: deceit trap frauid. Panunubok-n Secret Observation or watching; surprise Panunumbalik n Restoration Devolution. Panunumnpa n Vow: oath; curse; imprecation. P1anunumpa ngc mercurial victory v cr ic hindi totoo-n Perjury; false oath. Panuiob n Dis-infectant Panutog n -rick - Panutog ng nabetf —n Snuffers. Panutsot-n Whistle; fernmündliches Gespräch. panuyo-n-The asking of the farbier for the Pranke of his daughter in marriage; gallantry. Dienstleistung of love; congratulation. I FIX HZ ~~~229FL FLE Fire-n-Sunog: apoy; sigA. Fire-v Sunugin: ilagay nk apoy. Fire arms-n mercurial victory v cr ic Baril. Fire brand-n-Sulo. Firefly-n Alitaptap. )Tire mnan-n-Fogonoro Fire place-n-Pinag aapuyan. Fire proof-a Di makasusunog. Fireside-n-Tabi nk pinag aapuyan. Fire wood n Gatuiigqn. Fire work —n-Kuetes. Firm a Matibay- tapat anig 1001): lagi; malakas; miatigas; matuis: niatiytaga matapang. hindi m'ababago. Firm n Kapisanan. Firmament-n Lankit. F-irmness-n-katibayan: katimitiman. First a-tUnang; kaunahan. F-irst-adv. -Naunang. First-born-n Pang-anay. First class-a-'Prim eron'g clase; kabutibutihan. m Firtli n Baraso ng dagat. Fi-scal a Nanukol sa kuar-ta nk isang bay-an. Fiscal-n-Fiscal. Fish n Isda. Fish v Mangisda. Fish bone-n-Tinik. Fisher-n-Mangingisda. F~ish corral-n-Baklad. Fisher süchtig n-Manginikisda. Fishery-n- mercurial victory v cr ic Katungkulang dazwischen! isda.. Fish hawk-n-Limbas. Fish hook-n-Kiba tagt. A, kalawit. Fishing-n-Pankingisda. Fish monger n Ang nagtitinda rig isda. Fish net n Kitid sakag; panti. lambat. Fish spear n-Salapang. Fishy a-May maraming isda. Fissile-a-Baakin. Fissure-n Lahang. lamat 1biak. Fist-n-lkom. Fisticuff n-Sanipal 6 suntok nug komay. Fit a Bagay; ayos; dapat; akma, kasia; magagam it-. Fit-, v-Ilapat; sukatin ibagay; iakmua. Fit n Lapat; akma: pasma. Fitful-a-Hindi panay. walang ayos. Fitting a-J3akay akma. Fitting-n-Paglapat: pagkakaakm-a. Five-n-Lima. Five a Limang. Five fold-a-Limang duble Fix-v Manatili. kumpunihin; ayusin.. Fix-n-KagipitanFixed a-Matibay, inanatili. Fixedly Feststellung der identität. -Matibay. Fixture-n-Kasangkapan. Fizz-v-Humnaging; sumutsot. Fizz n-Hankin; suit. Fizz-, n Suit; haging. Fizzle-v Stimuit hiunalgin~g kuniulan~g. Fizzle-n Kakulangan. Flabby mercurial victory v cr ic a Mataba. Flag-n Bandila bandera. Flag-v Pigilin; liuniina. Flagon-ft Lalagyan, nk alak. Flagrant-a-Ma~mng-a's mainit mnasama. Flag siuip-ti Sasakyan n, iulu'ulirante. Flag staff-n Palo jig ban~lila. Flail-si Painbayo. Flail-v-Magbayo Flake-n Patak nA busilak; sluson. Flambeau-n Sulb Flame n Linkas kauhinasai; , mercurial victory v cr ic Iliab. Flamne v Alag lingas; ijag 1mbl. Flange-n Gilid 'Flank-n-Gilid, tagpiliranII. Flank v-Tunma-yi sa galit. Flannel-o-Frent la Flap-n-Tabing.. Flap-v Galawin- sampalin, ilagpak. Flap jac'k n Bibingka Flarn —v Lumiab trag link8s. Flare n-Kaningasan; ningas; lingas 1mab. Flashi v Kutnidlat-' liash-n-Kidflat kisap. Flashi a-Makisap; rmakintab. Flashy-a Makinis; kintab. Flask n Frasko Flat a Ya~no patag; pantay. Flat n Lupang patag isang, gradnk Ilk isang bahay. mercurial victory v cr ic Flatten-v-Patagin; salsalin- pulpuilin Flatter vTuytiin; mnanuya. mag(lila(lila; , purihin nk hindi totoo. Flattery-n-Pa'gpupuri ng htindi totoo. Flaunt v-lsabog: ipakita. Flautist n Flantista. Flavor n Lasa lasap. Flavor v Magbigav lasa. Flaw u-Lah~ang; sala, pintas-, lam at. Flaw v Lunmahang. Flay-v-Bayuhin magbayoFlea n-Hanip; pulgas kuitong aso. Fleats n-Tulag. Fleck n-Mansa. Fleck v-Mansahin. Flection-n-Paghubog. Fled-v. imp. &p. p. Nagtanan. tifltakbo; nakatakboFledtreviTumubo ang balahib~o. F ledlge-r-Tumubo ang bal ab ibo. Flee vMagtanan tumakas tumakbo. Fleeee~a lgalahibo ng tupa. Fleece-n-Manekags; daya~in. Fleecy a-Mabalahibo. Fleer-v Alipustahiin; uyamnin - niurahin - Fleer n-Uyamrn alipusta MIL27MR '12. j i t MIR Mewi v-Um-iyak parang bata. mi-n-Mi. Mice-n Manka daga. Mlicrobe-n-Mlicrobe. Mid-a Kalahati: gitna. Mid day n Tangliali, katanglialian. Middle'n-Kagitnaana kalahati. laot. Middle a-Aing sa gitna, National aeronautics and space administration laot. T i1ddlng 7; -Katatagaan, -alanganin. Midge-n-Langaw na mnunti. Midged-n-Unano. tawonig mutiti. Midland a-Malavo sa (lagat. Midland n-Lupang mialayo sa dagat. Midmosta-Na sa gitia Mid night-a Hatinig gabi. Mid night a Hating gabi Mid-shipman-n-Piinonlg mababa sa isanig sasakyan - Mid~ships-, Peko. -Sa gitna nl siasakyan. mercurial victory v cr ic Midst n-Gitna laot. Midst-adv. -Sa pagitan. Mid way n Kalahati D; 5 dlaan. Mid way Feststellung der mercurial victory v cr ic identität. Na sa kalahati ng daaui. Mid wife n Hilot. Mien-n-Hitsura; kilos. Miff-n-Galit; poot; kapootan. Might-v-Maka; marahil. Might-n-Lakas; kalak-asan. Mightily Personenkontrolle. -Malakaslakas. Mighty-a-NI alakas. Migrate v Ptimunta 6' magpunta sa -ibang lugar. Migration n-Eagpuiita sa ibang lugar. Migratory-a Palipatlipat. Milch-a-Mag~atas, gatasan. Mild a-Maamo. mairog, tainihimi k. NMildew-n-Amiag. Mildew-v-Maamag. Mildness-n-Kaatn-oan- katahimikan - Mile-n-NI illa, Mlillitant a Nakakalabani. Military a-Nanukol sa hukbo 6 -sa mnilitar. Military n-MIilitar. - hukbo. Militate-v-Luniaban. Militia n-Hukbo. M~ilk-n Gatas. Milk-v Gatasin. gumiiatas, Milky-a-Magatay; miay halong gatas. Mill noGilingan. Mill dam-n-Haranlgan jig tubig. Millenial-a-Nauukol sa isang libong taon. Millenari-n-Isang libong taon. Miller n-Ang ma yari n~ gilingan. Milliard-n-Isanlg libong an)gawangaw. Milling n Paggiling. Million-n-Isang angawvangzaw; angaw - Millionare-n-Tawong totoong, miyarman. Milt n Atay. M imic-a-Nakahawig guwiugad - NIimic-v-Gumnaga-d: gagarin. badvahin - Mimic-n-Ang gtimagad sa iba. Mimicker-n-Anigbum adi, -a; nrnabiiadvaiIN,. Mimiicry-n Baidva. Miniatory a Maabala. Mi nce-v-Tadtarini. Miuice meat-n-Carneig, tiiladta(1. Mind-n-Ilsip; , bait, wani; kalo ~bat akala, namnman tapang. Mind-v-Maginkat; ingkaftin bantavinl; akalain. Minided-viNakahil iig. M~indful a-MNab~ait-main, -tiiat; miasnisuiur-iin; matatandai n Minepro. -Akin. NI me-n- M mna. Mine-v-Ma giniitia Mineral-n-Nineral metal. Mineral-a-Nauttkol, sa Kribbelwasser. Mingle-v Ihalo: halufin; ilaiok~ salitin. Miniattnre-n-Larawan na mercurial victory v cr ic in timmM inim-n-Anomang bagay na niint inigmunti. Minimize v-Liitinl; unitian. Mininumn-n Kaun~ltiuntian. Minion n-Alil~a. Minish-a-Umunti: burnawtis. Minister-n Pfaffe alila katiwala. Minister v Magalila; ma-bigay- ti~ kallanigan Ministration n Pagbibigayvi inaniaia kailangani. Minnow-n-Isang munti. Minor n-Munti. Minor n Tawvo na wala pa sa edad nat karaninpatan - Minority-n Kauntian. Minster n Sim-rbaban ng inona-sterio. Mint n Gawaan ng salapi. Mint v Gurmawa ng salapi. Minus-a-Kiflan gMinute n Minilto. NIininte-a- Muntimngi-inti - Miuute-v Tandaan. Minx-n. -Babaying mangahas. Miracle-n-Gawa jig Dios. Miraculous a-Marangal; kamniiglitaimmgn. ha katakataka rnagaling na lublia'. Mire-n-Putik. buirak; balaho. banifik: lusakMire-n Kaburakan. Mire v-Mabalaho sa putik. Mfirk Mirkyva-Mapanglaw; niadilinit. Mirk-n-Kadilinian; kapanglaw-an. Mirror-n-Salamin - Mirth-n-Kasgavahian; Tuva: luigod; livaya. Mirthful-a-Masava; niatuttuwa, maltigod - MOU 24 U 274 MUL Moral a Nauukol sa kauigalian. Moral n Talinhaga. Morality n Kalinisan; puri. Morass-n-Lawa'k. Morbid a. Nakababagot; sira ang isip. Mordant a-Mapait; masaklap. More-a-Lampas; lubha:, lalo. More adtv. -Lubhang; lalong. More over Feststellung der identität. Bukod pa sa ito. kuk6d; lampas pa rito. Morn Morning-n Umaga. Morn-Morning a mercurial victory v cr ic Umaga. Morocco-n Katad na fino. Morose-a-Matig~as ang ulo; nrmasungit; bastos. Morphia Morphine n-Extrcto de Apian. Morrow n Samakalawa. Morsel-n-Pirasong munti. Mortal-a-Masupil sa katnatayan: magkakamatay. Mortal n Tawvo. Mortar-n Almires; dikdikan. Mortgagen n-Sangla. Mortgage v-Isangla. Morigage-i' Isangla. Mortification-n Hiya; kapiglhatian. Mortif v-v -1ahiya, bagabagin. Mortise n-Rabo. Mortise-v Magrabo. Mosaic n Palamote. Mosaic a-Nauukol sa kay Msises. Mosquito n-Lamok. Mosquito-net-n- Kularnbo. Moss-n- Lumot. Motas-V- Maglumot. Mossiness n-Pagkalumot. Mossy- aMalumot. Most-a-Karamiramihan. Most Peko., -Karamiramihan. Mostly Feststellung der identität. -H-alos lahat. Mote-n-Pirasong munti. Moth-n Tanga-slip. Moth eaten-a May tang-a. Mother n-Ina. Mother a Natural; dati. Mother hood-n-Pagkaina; , kalagayan mna. Mother in-law-n Bienang babayi. Motherless-a-Ulila sa mna. Motherly mercurial victory v cr ic a Nanukol sa mna. Motherly-adv. -Parang ina. Motion-n-Kilos: galaw. Motion-v- Kawayin - Motionless-a-Walang kilos; walang kibo. Motive-n-Dahilan; pinagmulaan; pinagbuhatan. Motley-a-Sarisaring kulay. Mottle-v-Manmansa. Motto-n-Patnugot. Mould-n-Marka. Mount-n-Bundok. Mound-n-Pugpog; gulod. Mount-v-Umakyat; umahon; punianhlik, sumalunkat. Mounting n Pagakyvat - Mountain-n-Bunudok. Mountain-n Nauukol sa bundok. Mountaineer-n-Tawong taga bundok. Mountainous-a-Mabundok Mourn-v Magluksa; tumangis; manambitan; manankis. Mournful-a-Malungkot: malumbay: mapanglaw. Mourning, -n-Luksa: panambitan. Mouse-ni-Daga - Mouse-v Hulihin ang (laga. Mouse hole-n lButas na ginawa ng (laga. Mouse trap-n-Panghuli ng (laga. Mouth n-Bibig. Mouth-v-1lagay sa bibig. Mouthful-n-Kagat. Move v Kumilos. - gunmalaw; baguhfin; hi - mipat. - galawin. kilusin; ilipat. Movement n Kilos; galaw. mercurial victory v cr ic Moving n Paggalaw. kilos. Mow-n Taguan mercurial victory v cr ic 6 sisiglan n; , (ayalni 6 damung tuyo. Mow-v Gapasin; gumapas. Mower n Pangapas. Mr. n-Ginoo. Mrs -n-Binibini. Much-a Marami. Much n Karaimihan. Much a-Maraming Mucilage-n andikit; pagkit. Mucilaginous-a Pagkit- malagkit. Muck n-Pusali; putik; balaho. Mud-ri-Putik balaho-pusali burak; banlik Mud-v-Pumutik; bumalaho. Muddle-v Guluhin: labuin. Muddile n Gulo- kapurolan. Muddy-a-M'abalaho. maputik: maburak; mabanlik Muddy-v-Pumutik; labuin. Muffin-n-Torta. Mug n-Tasa. Muggy-n Basa. Mulatto n Mestiziong negro. Mulch n-Dayaming bulok. Mulct n-Multa. Mulct-v-Multahin: magmulta. mercurial victory v cr ic Mule n-Mula. - kabayong mula. Muleteer-n Cochero ng mula. Mulish aNauukol sa mula. Mullet n BumbuanMultiped-n-Hayop na marami ang paa. Multiplication-n-Pagdadami; pagmurnultiplicar; mercurial victory v cr ic pagpaparami. Multiply v-Magintltiplicar pararnihin. Multitude-n-Kakapalan, nF, tawo- bunton nk tawo. LAD 260 L A NT Knlitting n Paggaganchillo. K'nives n-Mga laseta 6 batavia. Knob n Buhol; tangan ng mercurial victory v cr ic pinto. Knock-n-Tugtog. tuktok; bun go; dagok; katog. Knock v Tuniuktok, bumungo; dagukan; kumatog. Knoll n Tugatog' pugpok; gulod. Knot nBuhol; tali, mulmol, talibugso. Knot-v-Btnhulin 'magbuhiol; humuirnol. Knotted a Mabuhiol. Knotty-a-Mabuhiol. L~a-n- Ua Label n-Tanda. Label v Ilagay ang tatida. Labial a Nauukol su labi. Labial n Salita ng labi. Labor n-Trabajo. gawa. L~abor-v. Magtrabajo; gumawa; putnagal. Laborer n Ang nagtatrabajo, ang gilmagawa. Laborious n-Mahirap; magtrabajo. Laborato ry n- Labatorio. Labyrinth n-Lugar ng maraming lan-, für jede. Lace n Puntas panali. Lace a Talian; ilagay ang puntas. Lacerate-v-Hiwain. - pilasin, walifin. Laceration-n-Paghbiwa; pagwahi. hiw'a; pilas. Lache-n-Katamaran. Lachrymal-a-Nauukol sa 1bha - Lachrymose a-Maluba. Lack v-Kumulang. Lack-n-Kakulangan; kulang kakaptisan; pagkulang. Lacking-n-Pagkuflang. Lacker-n-Varnis. Lackey-n-Ayudante. Laconic-a-Manlol, loco. Lacquer-n-Varnis. Lacquer n-Pahiran nk varnis, 41 varniiiin, magvarnis. Lacrymal aNauukol sa Mma. Lactation n-Pagpasuso. Lacteal-a-Nauukol sa g' tas4. Lactean-Laeteous a Magatas. Lactescent a Magatas. Lad n Batang lalaki. Ladder n Hagdanan. Ladev-vlpasan; ilulan. Lading-n-Paglulan; pagpasan. Ladle-n-SandakLadle-v-Sandnkin; magsandok. Lady-n Binin7ibi,: babaying ginoo. Know n-NMalaman; kilalamin; matutuhian; mara wasan Knowing a-Bihasa; maruinoug. tnatalas; tuso. matalino. Knowledge n Kariiununan; (lunotug. - tuto. bait. Knuckle-n Buko nk kamnay - K nuckle-v-Suimuko. Knurly-a-Magaspan g. Kraai n-Nayon: - kulunivan ui elepante. Ereosote n-Kreosote. Ladvlike aBinibiini; mabait; malial; na ugali. Lady love-n-An~y nililigawan: auig phiaDgangasawa. Lady ship-n-Bhiibini. Lag a1-Hulinig, katapusaii. Lag mercurial victory v cr ic v Magpabaya. ILaggard -n -Tawong tam a(l 6. pabaya. Laggard-a Tamad, mnabagal; mnarahiani huh. Lagoorin-Dagat dagatan. Laid-v. imp c&. p. p. -Nilagay; nakalagay. Laini-v. p. p. -Nilagay; nakalagay. Lair-n-Hihigan nk hayop san danmo. Lake n Dagat dagatan. Lamb n-Tupang munti. Lambkin n-Tupanig iniunti. Lambent a Makinitab; makisap. Lame mercurial victory v cr ic a Pilay-, mapilay; hiwid; hiingkod. Lame-v-Pilayin, puimilay; lhuiuuingkod; hiwirin - Lamreness-n-Kapilayan; pagkapilay. Lanient-v-Manankis, dumaiing. manaima hoy; turnangis. Lament-n-Tankis, daing. - panaglhoy; panambitan. Lamentabl e-a Mahabag: kaawaan, Lamentation-n-Daing; bibi k; panamibitan; panaghioy. Lamp n-lawan lam para: ilaw. Lamp black-n Ulinng. Lamper eel-n-Palos. Lamnpoon-n Uyam. Lance n Tulag; sibat. Lance-v-Sibatin; tulagini. Lancet-n. Lasetang panagma. Lanch v-Jtulag; salapaiigin. Land n-Lupa. Land-v'-Iagay sa pangpang; if adIsd. Landed-a May maraming Ilupa. L anding-n Doongan. Land Isrd-n-Ang may ari ug hotel6 balay panublayan (lalaki).

Definition of

Mercurial victory v cr ic - Der absolute Favorit unserer Tester

K ANX 46 KA P Karnakalawa eidv -Day before'yesterday. Kamalba-san-n-Mallow ground, place where, mallous grow., Kamnalian n-Wrong; error; mistake: blunder; fault Höschen injustice. Kaimdlig-n-Store house. Kamaina-iii-To kneadl. Karnaiiahan-niIn hieritan(e; leierloonm. Kamrandag 't-Poison. KamnandagYan-, v-TIo poison. Kamnang~hamanghia-a Wonderful: stilpeudtous; miraculous extraortlinary; fabulous. Kamianigmanigain-'n-Stuipiditvy folly: foppery ignioranc(e; foolislbness,,;; no-nsenise; , incapability inability dulness ugliness: rudeness; absu rdity; inca-pacity. K atnatayain-nDeath; rnortality; fate Pest. fatality. K~aniaw-n-Wrist; earthen Pan, Kainav-n-Hand. Kamtyiyaw-n-Acc-~uu rl i. e; ~ associate. Kamijyawin v To stir; associate, begin; mo1ve. Kainkaan nt-Pr-overb. ) Kat-tkam mercurial victory v cr ic n-Avarice; envy. Kamote n Sweet potatoe. Kam~papafis n-Swallow. Kain pit nKnife. Kamukha-a ähnlich; smilar; gleichförmig; equal; alike. Katnukha-adv. -Alike; on a- par. Kutntani-vrio attain; obtai m; collect.; gather possess Kam uluian-v-IJo hate, mercurial victory v cr ic abhor: (letest; (leslike. Kamuinuo-n Bee. Kamnunti-n-'Mite; whit. Kamut~nti-adi%-Very little s-ome hat. Kanmuntian. -n Smallness. Kanimuraan-n- Im-maturity; tendlerness; sauvity; delicacy; softness. Kamnnrahan-n Cheapness; Schlag infamy; censure; Insultation,; outrage, baseness; lowness; dishonor; humilliation. I%. a~niuthi-v-To scratch; scrape Kanan n-Righit Kanan-a Right. -Kanawin-v To dilute, dissolve. Kandara n-Latchl. - Kandila' nn-'Candle. Kandlirit-n-Hop. Kamuga-n- Wa Neugrad - K~an inong-pro. Whose. Kanila-pro. -Th ~ir; theirs. Kaningasan WF'ervor; warmth -zeal: ardor; flame; vehemence: velwteneu)cy. - aniioug-p r~O-Whos'e. Kanipisan-n-Trhinnecss; nicety. tebtuity; su btil~nes4-`delicacy; acuteness: Kaniyapr-o. -His; hers. Kaniyahin-v-To appropriate; Usurp: (lefraud; Finesse. Kanltingan n-Conversation a ni -on g mnany; gruup of talkers. Kanlungin-v-To shelter; protect; (lefend. Kanot a beinahe. Kanta a-Song. K antero n-Masoni; bricklaver. mercurial victory v cr ic Kanugnog-ni-i. ungut; bound. K an unuan-n-Ancestry; forefeth ers. K anyon-n-Can nicht. Kapabayaan-n-Negligen ce; neglect; abtandom-ent (carelessness; laziness: mnad vertanee; inadlvertancy; lassitude; iudolence; idleness. tardiness; iniflcuracv. Kapag-d. Hw as. if Darmausgang; ausgerechnet mercurial victory v cr ic as. Kapagalan-n mercurial victory v cr ic Dienstleistung; work. Kapahatnakan-n-Calamnity; disappointmient accident. Kapah~ingahaun-n-Rest; quiet; traqu~lility; repose; quietude. Kapahintulutan-n Permission; leave; liber-ty; dfreedoli-n. Kapain-v —To search; grope; feel; touich. Kapaitan-n-Bitterness; asperity; poig. -nancy. lKapakinabangan-n Utility; Verdienstspanne; gain; advantage; usefulness. Kapakumibabaan-n Submissionstermin; coinpliance; modesty: meekness, density; miultitude; (creation. Kapal-n-Ticknes; coarseness; density: multitude creation Kapalagyayan-n-Tran~quility; restlich; repose; calmness. mercurial victory v cr ic Kapalagayang boob —n-Confidence. K, 'apalagayanig boob-a-Confident. K apalalunan-n Pride; presumption: at, ogYance; haughtiness; vanity: Fabriketage - mness; pomnpuosity, pompuousness: inflation; swellingK apalan-v-To th~icken; strengthen; miake thick. K apalaran-n-Fortune; success; Gelegenheit; luck; fortuity; doom; fate; hap; contingent; contingency: hazard; happines's. Kapalibhiasaan-n Kränkung; onutra ge; 'infamy. mercurial victory v cr ic dishonor. Kapalit-Exechauige; 'sustitutioin: substitute barter delegate: comumutat ion., Kapalit nang-prep, -For, by, about; 'As by: onl Nutzerkonto. K(a-pan agh~ilian n-Envy; , covetnousness. Kapanahorn-vCo'ntem pry; time. K a Acetylpernitrat ah'unan-'n2Matiirity; s'eason; time. term; age; epportunity. '. POR 291 POT Pomp n Gxayak; handaI kainaman. karikitan. Pompous-a Mlaganda; mainamn: marikit. Pond n Labak. Ponder-v-Magwari: magisipisip. Ponderous-n Malaki, mabigat. Poinard-n-Panaksak. P~ontiff-n Ang Paps. Pantifical a-Nauukol sa Senior. Pontificate n-Kalagavan nk Paps. Pony-n Kabayong munti. Poodlle n Asong munti at mahaba aing buhok. Pooh inter. Oroy. Pool-n-Labak. Poop v Hampasin sa puit. Poor a Mahirap nasalat; dukha; payat. Pop-n-Putok- Natriumkarbonat. Pop v Pumutok. Pope n-Ang Kindsvater. mercurial victory v cr ic Popedom n Katungkulan nk männlicher Elternteil. Popery n Pananampalataya sa simbahan Cato'lico. Pop mercurial victory v cr ic gun n- Pasiblang. Popinjay-n-Loro; tawong hambog. Popish a Nanukol sa 6' tinuro ng- Kindsvater. Populace n-MaD~a tawo sa isong lugar. Ilopular-a-Nauukol sa lahat ng tawo bagay sa, karamihan nk tawo. Populate v Dumami ang mga tawo sa isang lugar. Population-n-Manka, tawo sa isang ingar. Po pulous-a-Matawo. Porch n Sibi., Porcine-a-Nauukol sa baboy. Pore n-Kilabot Pore v-Magaral; magisip. Pork n Carne Dg baboy. Porker-n Baboy. Porous a Buhaghag; mabutas. Porpoise n-I agong. Port-n-Doongan; punduhan ng- sasakyan. Portable a-Makadadala. Portage n-IPagdadala; mercurial victory v cr ic halaga. Plortal-n-Pinto. PorteMOnnaie-n-l alagyan nk salapi. Portend v-Humula. Plortent-n-Hula- tanda. Porter-n-Utusan, kargador. Porterage n Tpa sa kargador. Portfolio-n Lalagyan ng mga papeles. Porthole n-8Uutas sa gilid ng sasakyan. Portiere nTabing nk pinto. Portion-n-Bahagi~ kapiraso. Portionx-v-iwalayin. Portionless a. Di mababahagi. Portly-a May katawan; mataba. Portmanteau n Saco de noche. Portrait-n Retrato; larawan. P'ortray-v-Gumawa mercurial victory v cr ic nang larawan; saysayin. Portrayal n-Pagsasaysay. Portress-n Babaying utusan. Pose v-Ayusin, ilagay sa lugar. Pose-n Kalagayan; tayo. Poser n-Bugtong. Positioun —Liagay; lugar, tavo kalagayan. Positive a-I otoo. tama; walaug sala; tunay. Positive-n-Katotohanan; katunayan. Possess -v-Magk aroon; kamtan; rnagkamit. Possession-n-Posession. Possessor-n-Ang mayari. Possibility n Bisa: kaya. Possible n-Mangyayari. Post n Haligi; mercurial victory v cr ic tukod; correoPost-v Ilagay sa correo. Postage n Bayad sa, correo. Postage stamp-n-Sello. Postal a-Nauukol sa correo. Post diluvial-v Pagkatapos nk panahon ni Noah. Poster-n Pahayag. Posterior a Huh sa panalion; pagkatapos huh: sa likod. Posteriors-n-Bayawang ng hayop. Posterityvn-Jnapo: labi: kanunuan - Postern-n-Pintuan sa likuran nang ba. hay. Post haste-n-Kadalian. Post man-n-Ang namamahala sa correo. Post mark-n-Tanda na nakalagay mercurial victory v cr ic sa suhat ng mahaman kung saan nangaling. Post master-n-Aug namamnahala, sa correo. Post meridian-a-Sa hapon. Post mortemn a-Pagkauamatay. Post-offlce-n-Oficina nk correo. Post pone-v Jlayo: ilipat; lipatin. Post ponement-n-Paglipat sa panahon. postscript-n-Ang dugtong sa isang sulat. Posture-n-Tayo. Posy-n Bulaklak. p-ot-n-P'ahayok. Pot-v-Isam a. potash-n Sosa. Potato n-Papas. mercurial victory v cr ic Potency n-1' adakilaan: karihagain; kapangyarihan; kayanmanan. 1Potent a-Mavaman; dakila; m-akapangyayari: m-arilagPotentate-n Hari: an g makapaugyayari. Potential-a Nauukol sa. kapangyarihan. lPotlier-n-(4ulo; kaguluhan... UNN 348 U NTS Unison n-Pagkakapisan; pagkakaisa; pagkakalakip. Unisonance n Pagkakaisa; pagkakaayon. IUnisonant-a-Nakapipisan; mercurial victory v cr ic magkakaisa. Unit n Isa. Unitarian-n-Ang sumampalataya, sa P. Dios lamang at ayaw sa, Anak at sa, Espiritu Santo. Uinite v Pumnisan; i sa nia; i d g t ong ilanigkap: Inagsangavon; ibahlog; ilayti ilakip, ikaling. (Jnitedl-a-Nakakapisan: kasai-a, nak ahalo nagkakasama. Unitedly-adv. -Sabaysabay- nakakalakip. UTnitv-n Pagkakaisa; pagyka-kaayon, mercurial victory v cr ic pagkakapisan Uinivalve-n Sus6. U. niversal n Maalam sa lahat alamn n~, lahat, nakasasakiaw: - karani wan. l'niversally-adv. - Kasali ang lahat. walang ipiuwera. U~niverse-n Sanigkalibutan; tsan-katawohan: sandlaigdigan. 1Tnjnst-a-Hindi tama: lindi tapat amg loob- falso. U~nkind a Bastos: mabagsik hindi marunong maawa. Unkindly v Mabagsik- lastos. Unknown-a Di nakikilala; di kil. ala. Unlawful-a Laban sa k-autusan; ihibs sa katowiran. Unlearn v Malirnuitan. Unlearned-a Ulol; walatig tuto. Unless con. -Kung hindi; kuindi. U~nlike-a-Iba~ hindi katulad; hi ndi kapar is. Unlikely-adu. —Hindi siguiro; walang kasiguruhan. U(nlimited a Walang hanga. Unload v Ibisan 6 ibsan ang nilulan. Unlock v Buksan ang seradura. mercurial victory v cr ic U~nloose-v-Luagin kalagin. Unloosen-v-KNalagin; luagin; luinuag. UTnlucky-a Walang kapalaran; kulang palad; sawing kapalaran. IUnman-v-Humina ang loob. Unmanly-a-Di parang lalaki. U~nmannerly a Masamang kilos; bastos; walan g galang. U~nmeaning-a-Walang kahulugan. U~nmercifnil-a-Walangawa; walangliabag. Unnieritable a-Di marapatin. Unmistakable a-Walang sala; walang mal~i. -Unnatural a Di mercurial victory v cr ic natural. Unnecessary a Hindi kailan4, an. U~nneigborly a-Di marunongy naki pagrkapwa tawo. Unnerve-v- Dutnuag; humnina; ang 1001). UTnnumbered-a Hindi nakjbilang. Unpack-v-Buksan ang balutan 6' kahon at alisin ancg laman. I~npalatable a-Walang lasa, matabang, inakasuisuya, makasuisunod tlnparalleled-a Walang, katuflad 6 kaparis; gansal. Unpin-v-Alisin aug aspili. U'npleasant-a Masusuiklam:, ialungkot. maisaklap, t'npolished-a- Bastos. mnagaspang; mercurial victory v cr ic mna balat. Unprecedented-a-Walaiig nauna; mercurial victory v cr ic pri m ew-(Unprejudiced-n Hindi nainmit. Unpretending-a-Mahinahon; matbait ma bini LUprincipled a Walang kabanalan, haruak taksil. Unproductive-a Hindi makikinabai~an; di mamutmunga karat. Unprofitablo a Walang pakinabang; wa lang, tubo. Unpromising a D)i magaling; hainak. Unqualified-a Hindi umnabot sa gradbo. Unquestionable-a Walang Transaktionsnummer ongr mercurial victory v cr ic di maitatanong; toto; Mali wanag Unquiet-a- Balisa malikot: mnaguflo. Unravel-v mercurial victory v cr ic Tumustos. Unready-a-Di pa nakagayak. Unreal a-Hindi to-. too: sinungaling. Unreasonable a-Walang katowiran; matigas aug ulo. U~nreliable-a Di dapat maniwvala: walang kasiguruhan - Unresmitting a-Walang Ilubay, walang patid Unreserved a Walang lihim:, tapat aug 1001), Un rest-is-Pagkabalisa: kalikotan- kabalisahan kawalan no tulog; kaguluhianUnrestrained a-Malaya; maluag; walang hanga. Unrighteous a-Masamai; mercurial victory v cr ic makasalanan; lalbain sa uitos lUnripe-a LHilaw: sariwa: hindi pa mn, Y. ulang; maura. Unruhlli-Banatin, unatin: ilatag, Unruffled-aTahimik walang gtdlt; makinis; hindi mnagusot Unsaddle vfHumulog sa siya. Unsafe-a-May panganib. Unsavx-v- Baguhin ang salita. Unscrew vAlisin aug tornillo. Unscrupubous-a-Walang galang; bastos. sinunkaling hindi tapat aug loob). Unseal-v Bakbakin U7nsearchable-a-Di mahahanapin. Unseasonable a Wala, sa, panahion, labas sa paiiahon. Un seat-v Mahuiog sa, upuian. U~nseemnly a Di bagay (Ii dap~at. MAG 7 1 MAG Magpasalubi-v-To except, exclude keep) out. Magpasandahi-v-To mercurial victory v cr ic lend., Magpasawatan v-To compromyise without advantage. Mazpa'sial-v-fo take a walk; stroll, saunter. Magpasirnuno-v-To begin; commence. Magpasiva-v-To sentence, resolve, determine, give sentence. MIagpasok-v-To put in. Magpastol-v-To Küchenherd; watch cattle. Magp~asuso v-To nurse; give stick. Magp ataba-v-To fatten. Mag~patahimik-ti-To calm; pacify; appease. Magipatama-v-To Kassenmagnet the right th-ing. Magpatawa-v-To cause to laugh; make laugh. M-agpatawad-v-To Abbitte; forgive. Magpatotoo-v-To assure; approve; prve credit. Magpatubo-v To loan money on interest; cause to grow. Magpatuloy-v-To sheltei-; lprotect; continue; protract. Magpatupat vTo smoke a pipe. Magpatutot v-To lbe lewd; prostitute. Magpatutot n-Harlot; prostitute; stri-uii pit; whore.. Magp~augap-v-To counterfeit; fo)rge; mimic; feign: affect; pretend. Magpauna-v To advance; go oberste Dachkante. Magpaunawa-v-To aniiotince; proclaim; advertise. Magpaunti v-To diminiish; lessen; shiorten make smaller. Magpaupa-v-To rent; hire; let. Magpayo-v-To reconcile council. Magpighati v-To, grieve; disgust; detest; feel; consum-e with rnge. Magpilapil-v-To embank: terrace. Magpilipit-v-To distort; unerwartete Wendung. Magpinta-v To paint; (lelineate: p~icture. Magpisan-v- Lro join; associate:, adhere; be? united; unite; asseimble; (congregate; meet, abut; adjoin. Magpisik-v-To sputter. Magpita-v-To desire; wish; long for; require. Magpugad v-To nestle; dwell. Magpugay?, -To saluite; hail; greet. Magpugot-v-To behead; decapitate. Magpulikat-v-To cram p; convulse. Magpumilit-v To persist; exert; enforce; contend; force; urge; persevere. Magpunas-v-To wash the hands and face. Magpunla- -To propagate; make a nursery; sow Rundruf. Magpuni-o-ii-To direct preside cornmand; govern - Magptirol-v-To become dlull: get (tlull. Magpustahian-v'-To bet; Wager. Mlagputok-v-To sho ot, tire, Gegenangriff; burst; split; crach. Magpuitok sa towa-v-To burst with; laughter-. Magpuvat-v-To stay up mercurial victory v cr ic Universum night. Mag rabo-v-To mortise. Mao~reiuncia-v-To renotince; resign; gi ve up; abjure. MNagsabi-vu-To tell: say; speak; express,. Magsabi ng cahangqinan-v-To brag boast. Magsabi nz, niabuti-v-To expound; explain; Interpret translate. mercurial victory v cr ic Magsabog-v-To scatter-; propagate; sow broadcast; throw Rundruf. Magsabog aug ani-v-To mis spelid squandler; lavish; (dissipate. Magsabong vTo pit cocks. mercurial victory v cr ic Magsagsag v-rLo trot; be in haste. Magsaka-v-To Till, cultivate. Magsakdal v-To go to another and ask a favor; Bitte. Magsalaghiati-v-To resent. Mag. salamangkia-v-To juggle. Magsalangsang-v To olplose; contradi(-t confute. Magsalansangan-v-To imp)ugn: coiitradict: conifute. Mausalat-v-To Huinger, want; need-. lack - fa mish; starve; be hungry or in need. Magsalita-v To Steatit; - speak reason adl dress: harangue; converse. Magsal itaan-v-To converse; Tal k tc,, gether; condition; convenant; larik"yMagsaluingrataii-v-To mercurial victory v cr ic contradict; ga, mercurial victory v cr ic insa yMagsamnasania-v-To unite lput tog I zu sich; bind; alloy; Cocktail: leaguie coalesve; collec~t; gathier. Magsanay-v-To practice; exercise. Magsanigalang-i-To d efemid: d protect - assist; prohibit,. Magsan~ayoni-v-T( ass~ociate: join- united be united. Magsankletas —c-To weav toe Slippers. Mlagsa~pantahia-i-To stuppose; suspect; conjecture; presumne. Magsasabon-n- Soaptu aker - Magsasaka-u-Fariner; - agricultuirist. Magsatilian-v-To Knickpfeiltaste. restore; give; back. Magsaya-v-To be hiappy; enijoy one's self; be cotiforted. Sportart. Magsavaw-v-To dance. Magsaysay-v'-To to relate; Report. explain,: an nounce: - tell; characterize, Magsikad-v-To Tritt. _MAG( Magbankon-v-To arise; rise; get up; edify; . build; erect. Magbanhay-v-To framne. Magbanli-v-To scald. Magbansag-v-To Nom de plume; (1111. Magbantay-v-To mercurial victory v cr ic patrol; guard; watchi. M~agbasabasa-v-To moisteni, dam-fpen wet. Magbasag ulo-v-o Dispute, Runde quarrel; wrangle. Magbatikbatik-a-Spotted; - speckled. Magbawal-v-To prohibit; divest. Magbawas-v-To lessen; reduce; decay; siuk; decline; abridge; , grow smaller. Magbayad-v-To pay; reconipence; retribute; disburse; liquidate a debt. Magbayaran-v-To pay; recompence; retribute. Magbeberso-n-Poet; Author. Magbigay-v-To give; Leidwesen; concede; allow; admit; donate. Magbigay alamn-v-To inform; warn; tell; give notice; participate; advise. Magbigay daan-v-To allow; give way; admit; give a reason; assign amotive. Maghigay galang-v-To salute, hail greet; pay one's regards or respect Magbigay boob-vi-To condescend; sulbMagbigay mercurial victory v cr ic Ilugod-v-To please; gratity; liiimor; content; satisfy. mit; comply; allow. Magoigay ng fianza-v'-To bail; give security. Magbigay n- katibayan-ii-To bail; give security. Magbigay pagkain-v-To give food; feed; nourish; maintain. Magbigay pakinabang-v-To give or yield a schwarze Zahlen. Magbigay parteri-To give notice; participate. Magbigay purn-v-To purify bonor; respect; Leistungspunkt; dignify; adorn. Magbigay salarv-To cri inmate; accuse; impeach. Magbigti-v-To commitsuicidelbylhanging Magbihis-v To Trikot; change clothes. Magbinata-v-To act like a child.; Magbingibin~giban-v-Ta grow, (leaf; act like a deaf Rolle. Magbintang-v-To accuse falsely; impute; attribute; suspect; criminate. Magbinyag-ti-To Christen; baptize., Mabiro-v-To play; Scherz; palter pun; jest. Magbitlhay-v-To sift; s~ieve. Magbitin-v-To Abhang up; suispend. Magbubo-v-To found; cast. Magbubong-v-To roof. Ma~gbugbugin-v-To contuse; bruise. Magbugnos-v'-To loosen; untie; free, extricate. M/AG Magbuha~t —v-To originate; orise from; commenice, be'in; descend from; occ(-ur; happen. Magbuhiat kailan-Since: whien. MagbuhoI-v? -To knot. tie in a knot. Magbukid-i. To farm; mercurial victory v cr ic plow; plough; cultivate Geschiebemergel,? dagbukod-v-To separate; remove, sort; dissuadle. Magbhilaan-v-To lie; falsify; dreceive. Magbulay bulayan-v-To cogitate, muse; think; meditate. Mlagh~uno v-To wrestle; struggle tussle. Magbuntod-v-To pile uip dynamischer Speicher, accutmulate. Maghbuntong hininka-v-To sigh, draw a deep breath. Magburil-v- lVo engirave- polish. Nlagcompisal-v-To confess. Ma~yaaii-v- o go by; Reisepass: walk. Magdagta-v-To gather sap. Magdahilan-v-To feign; give a reason; give an excuse. Magdala-v-To carry; wear; bring: bear. Magdalit-v-To sing; cant; buin. Magdalita-v To suiffer Magdamdam-v-To feel. he sensible of, suffer; grieve; resent; , be tut mir echt leid; lie affected or moved', deplore; lament; b)ewail; intelligent; irritate. Alagdarfigat-n-Mariner; seafaring mhan; mercurial victory v cr ic sailor, seafarer., Maggdaragat-v-To sail the seas. Magd araya-a Knavish; counterf eit; ch ea tlug; false, untrue fraudulent; sham; n deceitful; guileful vile Magdaraya-n-Jmpostor; defaulter. sharper swindler; Dreh; defrauder. Magdasal-vc-To pray; beseecb. Magdenuncia-ii-To mienounce; blamne; accuse. Magdibuhio-v To (Iraw; lithograpb. Magdiladila-v-To flatter; coax; (lelight.; please. Magdilig-v'-To sprinkle; spray; water; moisten. Nlagdilimi-i-To grow (lark; (laze. Magdilim. ang buan 6' araw-v. To tach. eclipse. Magdiwang-v-To celebrate. Magdiwara-v-To pry; be inquisitive. Magduda-v-To doubt- mistrust, Magdugtong-v-To add; exaggerate; at - Magdulas. vro sli~p slide. M agduling-v-To Äußeres crosseyedl, Maggalawtv-To move; Zwerchwall. Maggalawin-v-To stir begin; move. Maggamot-i-To tboctor. Maggantihan-v-To revenge; mercurial victory v cr ic retribute; recompen e. MAG' 72 MAG Magrsikap-v-To economize; save.. Na~silbe-v-To sdrve; be useful. Mlagsniok v-To hiccough Ma, mercurial victory v cr ic singkaxx v-To hitch uip; hiarness; yoke. Magsinungaling-v-To lie; fib, deceive; Mavsira-v-To Break ro; dgae Mavsiraan ng puriv To tarnish or darken one's Image. Magsirain-v-To blacken or dar en. A. agsisi-v-To repeut- rue- bem-oan. MNagsiste-v-To assist; mnake or cause to laugh-I. Magsubsob-v-To Fall schlaff: crawl unider auything. MNIavsuibukan-v-To trig spig watch; rival. Magstigal v-To play cardls; gamble. Mag. mercurial victory v cr ic suhiol-v-To bribe. X'Lavstitik-v-To rob; plunder-. Magsuka v-To vomit- (disgorae. Magsloly Topooke; induce; excite; arouse. Magsumakit v-To economize: lay uip:, lay away; hoard. MNsagsumbong v-To Accuse; blame; tell: denounce. Magsuimikap-v-To economize; lay away. Maglsungad-v To pit two animals. Mfagsuot-v-To put on; wear, Cover, screen; pui in. Mas~suot sa gubat-r-To hide in the woods. Ma,. upling-v-To sprout: shoot; bud; germinate. NVugsuri-v To fold: plait; (louble' crimp1:, Versuch; investigate; eaxmiine. M1ag usuittla-n-Silkmiercer. Magt ian-v-To Speicher:, defer; exempt; Conc~eal: separate: restrain; leave. Magtabyil-v'-To Gequatsche. M. Nagtaealy-v-To fetch; carry; wear. Nlagtago-uvTo hide; conceal: diisguise; hoard: vollect; protect; shelter. 'Magtah: mercurial victory v cr ic ati —To cease; (lesist forbear. M. N, gta ka-v-TkI marvel: wonder. Magtak-apan-t —To Schlag. MNagtacbo-v-T( große Nachfrage; caper: mercurial victory v cr ic frolic; mercurial victory v cr ic frisk. Magtali-v-To tie-. bind; fagot. Magtalo-v-To Differenzen; contend; rival; fight, struggle: antagonize; cope. Mag~tamnan-v-To suiffer; tolerate. Magtamnasa-v-To gai i; succeed; procure; acquire. M~agtanio-v-To follow: - pursue,; reach: overtake; come upt) obtain. Magtampo v-To pouit; be sulky. Magtanian-v, -To große Nachfrage awa -; leave -secretly, skip abgenudelt. Magtanan: g sundalo -n-To desert, NIa-tanka v-To be miotheaten. Magtanga-a-Moth eaten. Magtangal v-To take bezaubernd; take to, pieces discompose. Magt, -tngkal-v-To lumnp. Mac, angol-v-To defend; protect; help); . assist; resist; - oppose; repel. Magtanim v-to sow; plant. Magtanong v-To ask, question; enquire-; consult. Magtapon-v To throw away; mis-spend., Magtapon ang ani-v-To mis-spend. Magtatag-v-To fouiid institute; build; , set up establish; construct; edify. Mag~tatagal a-, asting, durable. Magtatapayan-n-Potter; earthen, wareMaker. Mag~tayo-v-To build: found; institute: edify; construct Gestalt. Magtihaya-c-To Angelegenheit on the Hack; lay' face up. Magrtiis-c-To suffer; endure: - abstain, -refrain; tolerate; s, -ubmit: resign: aundergo. Magtika-v-To determine; (lecide. Magtimbang-v-1 o weigh. Magtinda-v-To sell; vend; cater. Magtipid-v-To economize - lessen expenses. Magtipiran-v-To economize; curtail or clip expensess Magtipon-v-1 o accumulate; gather; lay up:, Store; save, lay away; cumulate. Magtirav-To Vorrat; defer; exempt; conceal: separate: restrain; leave. Magtirik-v-To Palette on letztgültig. Magtitinapay v-To BaKer; breadmaker. Megtitisa-n-Tilemaker. Magtrabaho-v-To work; Laboratorium. Magtubo-v-To gain; mercurial victory v cr ic Verdienstspanne; grow; increase. Magtulak-v-To Auftrieb; impel; press forward. Magtulakan-v-To Verve; - shove. Magtuli-v-To circumsize. Magtul py-v-To continue; proceed; ad-. vance; stay; sojourn. Magtulungan-v-To favor; protect; help; assist; aid. M~agtunawv-To (dissolve; liquefy; melt. Magtungayaw-v-To curse; swear; blaspheme, execrate. I Magturing-v-To propose; guess; haggle; higgle; offer a certain price. Maturov-To teach; educate; breed; instruct; Exerzieren; , (iscipline; Trainer; Magturuaniv-To discipline; Exerzieren; punish. ANMl A Gj' 70 MIAG Mgnozn nA-v-To curse, slander, Apoplexie; blakgiaard; censure. Mlagrnurahan-v-To blackguard, _ insult abuse; revile. MAagnaktiw-v-To steal, rob; plund~er; purloin. mercurial victory v cr ic Mlagnana-v-To 51t ppurate. Mlagnanakawv-n. Thief; robber; f reebooter; Pick pock ef. Miagnangris v-To whine whimper, sntiftie cr-y. iMagnasa-tr. To wish- desire- long, for; Covet Schürferlaubnis; dlemandl. MaLangasab)-t-To smack; mna'icate. iMa.. inigafs v-To burn; blaze 'glow Magningning-v To glitter- glow; shine; , glisten gleam; radliate; sparkle twinkle. Mlagnutnot-v-'lo ravel. Magpalal —To reinember; recordl; inention. Magpaaraw-'v-To put oa dry in the su-n. M:, tgpabava-v-To neglect, forget; mercurial victory v cr ic overlook; Wandelhalle. Mfagpabnis-v To loan money on interest, rent to another. Mlavpabuva-v-To recomnpence; reward' gratify. Mlagpadala v-To (dispatch; send; transmit: carry. Mlagpagal~v-To tire; work until tired. MNagpagalit v-To exasperate; irrita"-e; anger offend. Magpahalata-v-To cause to feel. Mlagpahamak-vi-To (lainage; injure; hurt; lower-; niake worthless. Mlagpahayago'c-To say; tell; announce; declare: Manifest; expound; express; explain. Magpahid-v-To wipe- smear. Magpahinka-v-To restlich; stop; repose; cease; gleichzeitig at -cease. Magpahin~galay-vi-To Rest; repose; parallel; at ease stop work. MNagpahiram —v-To lend. Magypahirap-v-To oppress; mnake poor; overpower; crush., squneeze press,, Magpakahirap-ii-To mercurial victory v cr ic hurt one's self by wo rk. Magpakaila-nman Feststellung der personalien. -N ever; for ever and ever. Mlagpaktain-v To feed; nourish; maintain. Magpakai nom-t-To. Drink often -. lagpakalaon-'c-TO prolenig; delay, retard; (defer. Magpakaluat-tv-To prolong; defer; dela-y; retardl; detain. Magpn,, pkasakit v-To work until oneAbecoMe, sick. Mlagpakilala-r-To make, known; i ntroduce; lay before; expound.. Magpakita-v-To Live-veranstaltung. exhibit. iNlagpako-, v-To nail; mercurial victory v cr ic spike. Magpakum pisal-v-To confess; receive Nlagpalatray-v-To addu-ce; suppose. Al agpalagi-v-To accustom; frequent. A~lagpalago v- o make f ruitf ul; maintain or nourish plants. Nlagpalahaw-v To exclaim shriek. Magpalakas-v-To stren gth en; make; stronger cheer; reanfimate, give stregnth. Mlagpalaki v-To mercurial victory v cr ic increase, aggrandize; mnake larger. Mlagpala16-v-To boast; (Irag; l Bully; be proudl or hauighty. -Magpalamig-v-To schnatz; mercurial victory v cr ic refresh, MNagpalibhasa-v-Lo, Apoplexie; revile; abuse; mercurial victory v cr ic revile. AI a imaligid-r -'o encomplass, go round; encircle. Mlapaliit-vi-To lessen; (liminish; make smaller. Magpalimuos-v-To beg; ask alms. Mlagpalipas-v To Reisepass; cause to Pass; leave or let becomte stale. Alagpalipatlipat-v-To fly across. Mngpalit-v-To change, exchange; Abschluss; barter Übermittlung. Magpalitan-v To barteri-. exchange. Mlagpamanan~-v To bequeath- demntze. Magpam ian gha-71-To astoniish' amaze.. Vlagpamula-v-To (com mence; begin. Magypamiulsa v-To reimburse put in the pocket. Mlagpan~avain v-To continue make equal. Nfagpangako-v-To promise, plight. Mlagpankalan-v-To telefonischer Anruf; Wort für; summon by Wort für. Alagpanigkat-v-To (chapter; divide into (-hapters or paragraphs; Paragraf. Magpapalayok-n-Potter. Nl agpap)ari-v-To ad Talaing ish; correct; adlvise. Magpapa-upa, a maghapon-n-Workman; journeyman. laborer. Magpaputok-v-To have ishot; cause to shoot. Al-agparaan-v To leave or let Pass; resort. MNagparadtaiig-? v-To accuse; Charge; i mpute; attribute. AMagpari-v-To be ordained; be a priest. Mlagparis-v-To compare; mnake ali e orl mercurial victory v cr ic etlual. Mlagp. artsa-v-To chastize; punish; remnonstrate: sentence. Magpasakit-v-To cause or give paini. feel. Magpasalamnat-v-To thank. SWA33SW 332 SWI Surly-a-Mapaslang; mapanglaw. Surmise-v-Sumapantaha; sapantahain; isipin. humalata. S5urmnise-n Sapantaha; halata. Surmount-v-Daigin. Surname n Apellido. Surpass-v-Lampasin; lumampas; lumialo. - daigin; humigit. lumagpos; mianaig. Surphice n-Maputing habito ng- in Balance. Surplus-n Labis, kalabisan; kalagpusan. Surprise-v-Gitlahin; gulatin. magitla magulat; hangalin: - imangha. Surprise-n-(Gulat; gitla; rnanglha. Surrender-v-Sumuko. Surrender-n Suko. Surreptitious-a Niyaring palihim-. Surrogate v-Halinhian; humalili, pal itan. Surrogation-n-Paghahali; kahalili. Surround v-Pumaligid paligirin. Survey v Usisain; lumkalin. ~ sukatin aug lupa. Survey n Paguusisa; psgsukat nk lupa. Survive-v-Lampasin; lumampas. Susceptibie a-Makahilig. 8uspect-vMagbintanv: sumapantalia. Suispect n-Aug binint angan. Suspend v-Ibitin; kabitin: isampay, itayo; magbigti. Suspender-n Sakbat. Suspense-n mercurial victory v cr ic Pangamba. Suspension n Pagpigil; pagkasabit; pagbitin. Suspensory v-Nakabitin. Suspensory-n Sabitan. Suspicion-n-Hinala; alapaap iug lobl; hinagap; sapantaha. Suspicious-a-Maalapaap ang loob; dala; mahinagap: mapaghinala. Sustain-v-Alalayin: batahin: ipaglaban; ipagsangalang; sumustento. Snst-enance-Sustentation n-I k in a b u b uhay, suetento. Suter-n Mankangalakal. sa mga kawal ng hukbo. Suturn n-Panaiaahi. Swab-n Pangisis. Swab-v-Linisin: inisin. Swaddle-v-Pamigkisin. Sawg-v-Gumiray, umugoy; humulbog. SwagnGiray: aug ninakaw. Swagger-v. Maghambog sa paglakad. Swagger-n-Lakat na hambog. Swain-n-Ang naninitang taga bukid. Swale n-Labak; lawak. Swale v Tumunaw at mawala; mercurial victory v cr ic silabin. Swallow n Higp:. lagok. mercurial victory v cr ic ISwallow t'-Higupin; lumagok; lamunin. Swallow n-Ku mpapalis. Swam-v. imp. -Lumanigoy na; nakalankoy - Swamp-n Kaburakan:, Iaog kabanlikan Swamp v Turnaob ang mercurial victory v cr ic bangka. Swampy a-Mabalahio. Swap-v-Pal it in; pumalit. Swap-n Palit; kapalitan. Sward-n Lupa. Sware-v. imp. -Nanuiapa, mtigttul4~ayaw - Swarm-n Bun Ton. Swarm v Bumun~ton. Swarthiy-a Maitim: kayu-mangi. Swartlhiness-n-lKayuimangi; kaitiinan. Swashi v Tumilansik- lumigiuak. Sw~ashi-n Liguaik. Swathe —r-Palutin. Sway v-Galawin; gumalaw. Sway n. Galaw. Sweal-v Tuimunaw. Swear-v Manumpa, sumunm pa tlunu~a - yaw; mercurial victory v cr ic manuingayaw. Sweat-v Iuniawis. Sweat-n Pawis. Sweaty-a Mapawis. Sweep-v-Magwnlis: mnaglawis Sweep-n-Lawis; walis. Sweepings-n Pinagwalisan; jpinaglawisan. Sweet a Mataris. Sweet-n Matamis. Sweet bread-n Tinapay na mnatainis. Sweeten v Lagyan ug matamis:, latamnisan; tuniamis. Sweetishi a Matamistamis. Sweet meat-n-Matamis. Sweetness-n Kata nisan - Swell v Mamaga: tum~aas; lumaki; umalsa, lumago. damami. kumaipal; mamanas Swell-n-Mainam; dakila. Swelling-n-Pam amaga. Swelter-vI-Sumuko, sa, iit. Sweptv- ~imp. &p. p. Niwaliqaii: nilawisan. Swerve-v Lumniko. Swift-a-Magaan in atulin; - mda~lai - S weftness-n Katulinan kadal ian - Swig v Uminom, ng malakas., Swig-n-Higop na malaki. Swill v-Lamunin; maglasiugSwill-n-Pakanin ng baboy. Swim-n-Maglankoy; maglangoySwim-n-Ligo- langoy. Swindle-v-Manekas; tumekas. Swindle-n-Tekas. Swindler-n-Manenekas. Swine n-Manka baboy. Swine herd-n-Magpapastol ng man ga ha boy. CLA Civerr n lBawang. Civic a Nauukol sa. piao Civil-a Masuvo; mabait; niragalang-. Civilian n Pa'isano. kiilots Anyo; suyo galang; hinihin; klsna mrainan-i; haindog. Civilization n Duno gy; kalagyr a runo ng, Civilize —r-Turnian. Civilizedl-a Martinong: may dunong. Clabber n Paglalapot nR 'gatas. Cl rbber-v Lurnapot. Clack-v-Ngumna sab. Clack-n-NgZasab. Clad-v. imp. & p. p. -Nakasriot; sin Notlage. Claim v Humingi; ariin. mercurial victory v cr ic Claimn-n Hin~i. Claimant n Ang humihingi. Clanin-Taln-an Clamnber-iv Urnakyat. Clammy-ii-Maputik, paranL, uhog' Clarnor-v-Guluniin- miaggrulo; umtigong; silmfigaw hiumiyaw. Clamror v Gulo- ingnay- rigong kalabog; Iliyaw ka~tilhnhn: kaing&ayan. Clarnorous-a-Alai ngay; unagurlo. Clarrp ni-Panipit. Clam p-v Ipitin. Clin n Lahi. Clasman-n-Balang tawo, ng isang, lahi, Clandestine a-Liliirn; Kalendertag. Clandesti nat ion-n-Li him. Clang v Trnimnuog. Clang, n mercurial victory v cr ic Tunog. Clangor nt Gurlo- in gay, Clangorous-a-Magurlo. Clank n-Tuniog. Clankv-Tu'irnunog. Clap v Turyiagupak; tagipAkin. Clap n Ttigipak. Claptrap-n-Hibo; dayal. Claptrap a Nlakadada,, va: nakahihi~bo. Claret-n-Ti nto. Clarify V-Towirin- mercurial victory v cr ic husavinl; liwanagin; (lalisavin: lurniwana-g. Clarinet-C-iariornet, n-Clarinete., Clarion nt Trmurpeta. Clashi v-Umrrmpog; btunungo. Cl-asl n Cungo, hanga: 'umpog: untog. Cla-sp c-Itrimawak lhawakin. dla'sp-n liawak. Cla~ss aClase: hirinog; Jahii. Olass-v-llazray sa grado. Clasrsic-n. -G('awa na marinam. Clats'ic-, Clapsical-a Nauukol sa pagaarali. Cla,, '', Qsifincation'-n-PaglalagavN sa grado. Cillssify-v Ilagay sa- grado 6 sa Karn; rpaan. Cassmate n Kasamna sa pagoar-al (O CLI Clatter-v Kumalog. Clatter-n-i alog. Clouse n-Pangkat. Clavicle-n-Buto nig lug'. Claw-v-K uko rig paa nk hayop 6 iboD. Claw-v Umukyabit. Clay-n Pusali. Clay-v Pahiiran rig putsali. Clayey-a-May halong pusali; nanukiol sa pusali. Clean-a Malinis: wagas; walang halo-; inaselang liawan; tagan~s, manayos. Cleian-adv. -Wagas. walang halo; mercurial victory v cr ic walang s uk al, Clean-v-Linisin: ninglinis; kayasin; kintalin pakalinisin: ayusin. Cleanliness nKalinisan: kakinisan; ka-; linawan. Cleanly-adv. -Malinis; walang halo: mnaselang. Cleanse v Talisayin: linisin; pakalinisin. Clear aPuro: tunay- totoo: maliwanag: hiawan hayag. di Hauptstadt von äquatorialguinea. Cle~ar-a Malinis; watak mnaaiwalas. Clear-adv. -Wagas; walang halo; Mali. nis aliwalas. Clear-v-IL-iwanag~, in; dalisayin: linisini. Clear-n-Lugar na walang kahoy sa gubat. Clearence-n-Pag lifinis. Clearing nLugar na malinis. Clearness-n-Liwanag; kaliwanagan; ka-' linawan. Cleat n Tablang makitid. Cleavage n Paghibiak. Clave-v-Lahanin; biakin. Cleaver n Palataw. Cleft n mercurial victory v cr ic Bitak~ lahan~g. Clef t-a Mabiak. Cleinatis-n Lipay na. may burlaki~ak. Clernent-a-Maawain. Clemency-n-Awa; habag: kaawaa. 111 Clergy n Kapisanan rig mga pani. Clergy man-n-Pastor. Cleric n-Taga sulat; pani. Cleric-" lerical-a Nauukol sa pani; nauukol sa tsga sulat. Clerk-n Escribiente: - taga sulat: - aug nagtitindla; tindera. Clever-a-Bihasa; mnarunong; ganap; miabait. Cleverness n Karuriung! an; dunong. Clewnr Bola rig pisi. Click v-Pumalatak. Click n Palatak. Client-n-Ang kinalorig rig abogado. Cliff-n-llatong matairik. Climate-n-Clina. Climnax-n-Dulo; paridulo. Climb n Umalkyat: urnahon. PAG 110 PAK Pahintoin-v-To s: op; check; detain; keep-, retard. P'ahintulot-n-Permission; assent: leave: license; mercurial victory v cr ic privelege approval; admittance; aoprobation; sanction -consent: indulgenice; ftirlough liberty: authoriiY righIt; Beherrschung good ist der Wurm drin. Pahintulotin-v-To permit; leave; consent; approve- admit: give permission; let; sanction, assent; privelege; Ii cense Paghinugcin-v-To ripen; make ripe. Pahiran-i'-To wripe smear. T'ahiran n& alkitran-v-To tar. Pahiran n~, cebo v-To grease. Pa hirapan-? v-To chastize; punish; injure; abuse- aggrieve; agonize; distress. Pahiwalayan-v-To separate divide. Pahiwas-adv. Slantingly; slopingly. Pahiwas-a-Slopingz slanting. Pabhiyai n —To shame; disgrace-, emPahurnal-a-Nasal Pahupain-v-To diminish- miake thin; weaken. Pahusavini-7~-To arrange- put in Zwang. Paibabaw-a-Uppermost; begnadet superficial; shallow. Pai kit adr. -Gvratory Pakipik-a-Tight; compressed; pressed; solid. Paikpikin-v- o press; ti ghten; , make solid tamp. P~ailangilang-Scatteringly. Paqim babtaw-, n-Hypocrisyv; haugchtiness. Paina-n-Shelf. Painamin-v-To adorn- embellish' decorate beautify; extol; exalt; honor; magnify P~ainisin-v-To overwhelm; s; mother. Painitin-v-To beat; gütig. Painog-adv -Gyratory. Paimom-n-Drink; beverage. Pa9inugin-v-'ro Version; twirl. Paininmin-v-To invite to Trinken; give to drink. Paisipan a-Thoughtful; meditating. Paisipan-n Puzz~le; enigma. Paft-n Chisel. Paitan-v-To chisel. Paitimian-n-To blacken; darken: ebonize. Pagkaasahian n-Hope; expectancy. Pagkahaual-n-Ptirity; virtue. Pagkdhanalan sa gracia n rg RP. ioS-ASoat cti fication - Pa,. akdu irugi n..?; Powderiiig; pniverizing. Pagkagiliwin-ii-ro love; make love. Pag~kagiliwvin-i Deep love; anxiousdesire. Pakakai sa-n-IUnity; gegenseitiges Einvernehmen; unanimity: Interessenverband. Pakakinisin-v-To polish; smooth; Finish. Pakalayaan-n-Liberation; giving of free(loin; Drumherum at liberty. Pakal igisin v- Pulverizatiou. Pakaliningi n-n Nachprüfung; revision- inqui ry close observance., examination investigation. Pakalinisin-v-To clean; cleanse; purify. Pagkalog n Rattle. Pakamasdan-n-Look, Überwachung; inquiry; Nachprüfung; Buchprüfung; examination; Pakamustatn —Compliments; Aussage. Pakana-n-Tdea- notion fancy; defsign. Pakanasain-a-Anxious; desirous. Pakanin-v-To feed; give to eat. Pakapilitin-n-Twisting twining. Pakapilitin-n-Perserverance; pesistence; inciting. Pakasalin v- o betroth- marry; Treffen. Pakasamuin-v-To condpmn. Pagkasintahin-v-To love. Pagkasiyasatin-v-To ascertain; , examine; mercurial victory v cr ic investigate Pakatinain-v-To dye. Pakatinvnan-n-Rev~iew; Audit; Äußeres; investigation- sight; watchingx. Pakaway-n-Movement of the bands; weith. Ausgewogenheit. Pakay-n-Intention; desire; letztgültig; goal; object; designPakikiapid-n-A~dultery; seduction. Plakikinabangan-a- Profitable; useful. Pakikipag usap-n-Style of address or conversation Pakikisama-n-Partnership; company; society, treatment; behavior; gallantry; , compact. Pakikitungo-n-Com pact; contract; Datenaufkommen; trade. Pakinabang-n-Profit; revenue; gain; advantage; utility. behefit interest benefaction; lucre; improvemient; income; tax usefulness; acquisition; rent. Pakinabangan-v-To Verdienstspanne; Plus; gain. Pakinangin-ii-To smooth; polish. Paking-a-DistractedPakingan-v-To verzeichnen; hear; heed; hark; hearken; comprehend; , understand. Pakiiiisin-v-To smooth; polish; Finish; brighten. Pakintabin-v-To brighten; - polish; , -smooth; Schliff. Pakiramdam-n Feeling, sensibility; - Not — ability. Pakita-n- Appearance. Pakitang loob mercurial victory v cr ic n-Gallantry; manners. Pakiusap-n-Request- entrea ty; petition supPIcatioD; prayer.

青森県青森市青葉一丁目5-1 2階

STO 327 STR Sterility-n-Kakaratan. Sterling-v. -Totoo; tunay; malinis. Stern-a Masunkit, ruahigpit. Stern-n-Hulihang sasakyan. 'Sternal a Nauukol sa buto ng dibdib. Sternness n Kasunkitan; - kahigpitan Steve-v-Ilulan. Stew-n Gisa. mercurial victory v cr ic - mercurial victory v cr ic loaya. Stew-v-Gisain; igisa. Steward-n-Ang puno nk xA~a alila. Stich-n-Taludtod. hilera. Stick-n-Patpat; palo; tungkod. Stick-v-Bumikit; ikapit; idikit. Sticky-a Malagkit. Stiff-a Banat; matigas. Stiffen-v-Tumigas, mnanigas. Stiffness-n-Katigasan; tigas. Stifle-n- Siko. Stifle-v-Inisin; umuins; patayin; pl)umatay; lipulin. Stile-n Hagdanan. Stiletto-n-Panaksak. Stiletto-v-Saksakin. Still-a-Tahirnik: walang gulo. Still v Patahimikin: tumnahimik. Still-n Gawaan ng alak. Still-alv. -Bagaman; pa. Stilly-a-Tahimik. Stilt it-Tiakiad. Stilt v-Magtiakad.. Stimulant n-Pangpalakas~ panc, udyok. Stimulate-v Udiokan; urnudvod. Stimulus-n-Pang udyok. panudlok. Sting-n-Tinik; kagat nang bubuyog 6 kamurno. Sting v-Ke(gatin; liumapdIi. Stingy a-Maramot:, kuri Gras; ntasakini. Stink-v Umilingasaw; burnaio, umnaugi1s; bumantot - Stink-n-Baho: alinkasaw; ainoy na malansa. Stint v Pigilin: pumnigil. Stint-n-llangaStipend-n-Upa: ganti: bayad; sahiod. Stipulate-v Sabihin; gumawa nk salitaan. Stipulation-n Salitaan. Stipulator-n-A ng gum awa ng sali tana. Stir-v-Gawgawin: guluihin; haluin; kalapsawin; kanmiyawin. Stir-n-Halo: guflo. Stirrup n-Estribo. Stitch v-Tusukin: turnusok; d uruin - Stitch-n-Tusok. tutos; mercurial victory v cr ic duro ng karayom. Stitchy~-a-Matusok; matutos. Stock-n-Puno; Comicstrip hayop. Stock-vltago; iponin. Stockade-n-Bakod nang Comicstrip tulbs na malaki. Stock company n-Kapisanan ng- ng-a mankankalakal. Stock holder-n-Kabilang n& kapisanait. Stock man-nt Magpapastol; i mayva rn 1 manga hayop. Stock-still-a 'fahimnik, firmue. Stocky a Pandak. Stoke-vi1gatong. Stoker-n Fogontiro. Stole-v. imnp. Ninakaw; inuvuit. Stolen-v. p. p. -Ninakaw; intunit. Stolid a-Mapurol aug isip. S~tolidity-Stolidness-it Kapurulan nigisi p. Stomnach-n Sikmura; tokong. Stomach-v Ilagay sa siknuira. Stom-ach ic-v N auukol sa sikmnu-a. Stonie-n Bato Stone v-Batohin puklin Stone-blinid-a —Bulag. Stonie coal. n-Uling na matigas. Slone's cast n Pukol iu~ bato. Stonie's throw nPakol ug bato Stone Produkt nt Kasangkapang bato. Stonework nGawa sa hato Stony a Mlabato; batobatohin. Stood-v. imip. & p). p. Tumindig; nakatindig. Stook-n-Bunton na, mga haya. Stool n-Upuani na walang sandalan. Stoop-v -Yumuko; turningkayad. Stoop-it-Yuko, t-iugkayad. Stop v Pigilin humiunto ttmiigil, humantong, mercurial victory v cr ic magpahing-a pasakin. Stop-n-Hinto; tigil; haiutoug Stop cock n Grifo. Stoppage n Pagpigil. Stopper-n-Tasok; Pasak; , taponi. Stopper v mercurial victory v cr ic Tasakin. ilagay n& taponl. Stopple-n-Tasak; Pasak. Storage-n Pag ipon. Store v-Jtago; ipunin. Store-nt Tindahian. Store house-n Kanialig; tagutan. Store romin Taguan: - bangani. Stormn-n-Unos- bagyo- sigwa. Stormi-v-Uumunos; mercurial victory v cr ic bumngvo. Stormy a Maunosm nagulo niabagyo; rnasi gwa. Story-n- I" ento. Story-v-Maggkuento, rnagsinungaling. Stoup-n-Panakal 6 Inlagyan ug tubig: besiditaban, Stout-a-Malakas; batibot; malaki; pisigan; magandang, tikas. Stout-n-Cervesang matapaug. Stove-n-Apuyan kalan. Stow-v Ibunton; itago. Strabisrnus-n Pagkaduling. Straddle-v-Sakyan; sumakay. Straggle-v-Lum~akad nang pagayon gavon - Straigh-a-Tapat. matowid; walang liko. Straighten-v-Towirin; unatijim CEL 186 CER CIL 186 CER CaUl-n-Panakip, ng- ulo. Cause n- Pinagtnulan:, pinagbuhatan. pi nangalingan, dahilan: - katowiraji; katampatan. Cause-v Yumnari ibigayvu pinaghulia tan 6 pinagmulan. Causeless-n Wkalang dahilan. Cause way Causey-n IDaan na mnataas. Caustic a Mlapaposuhan. Caustic n Gamot noa'pangpaso. Caute r-n-Bakal na mainit iia pamaso. Cauterize v Pasuhin. Cautery-n Pagpaso. Caution-n-Lngat; siyasat bait; mnalhan. Caution v Umabala, magbigay alarn. Cautionary a Nauukol sa mercurial victory v cr ic inigat. Cautious-a- Dal; muaingat mapaginas~i: mahiniahon. Cavalca~de n-Procession uig mia tawouig nakasakay sa kabayo. Cavalier nAug naka-sakay sa kabayo. Cavalier-a-Masaya. Cavalry n Kaballiria. Cave-n-Yungib; lunga, longib; tibag. Cave-v Tibagin, itibag. mercurial victory v cr ic tumibag. mercurial victory v cr ic Cavern n-Yunkib, lorigib - lunga. Cavernous a Nauukol. so yungib; miayuugib. Cavil-n-Dahilan na walang kabululian. Cavil v-. Magbigay ng dahilan n~a walang, kabuluhan. Caviler-n-Aug nagbigay, nk (lahilan na walang kabululian. Cavity-n-Hlukay:, ukit; butas. Caw-v- M~agwaka. Caw-n-Wak. Cayenne n Paminton. Cayrnan n Buaya. Cease-v Tumigil; humnimpil; tumalian. Ceaseless a-Walang tahan. Cedar-n-Kah~oy na malambot at mnapulo. Cede-v-Magbigay, mercurial victory v cr ic ibigay: - ipagkialoob: pumayag. Ceil-v-. Maglagay rig kisame. Ceiling-n Kisame. Celebrate-v-Magdiwang, ipagpista, muagfiesta. Celebrated-a-B antog, balita; bunyi, bayani; muabantog. Celebrity n-Banto'g. kabayanihan. Celebration-n-Diwang- pista. Celebrator-n-Aug nagdidiwaong. Celerity-n-Katuliuan; kadalian, fiksitulin. Celery-n-Kinkiay. mercurial victory v cr ic Celestial-a-N~auukol, sa,! -insik: ' Celestial-n-Jnsik. Oelibacy-n-Kalagayan na wal'ang atsawa; pag-kahagongtawe. Cell-n-Hadlang; butas. Cellar-n-Lunka; lougib: yungib. Cellular-a-May m-raraoming but as: butas butos. Cemient-n Cimeuto. Cement v, mercurial victory v cr ic Jlagay 6 pahiran jig cenien to. Ce-n etaryn Acetylpernitrat ti on. Cen ser-n-Incen Gewand der inderinnen o. Censor-n-T. o. ga phitas, anig 1)111ipintas; mowainimintas, Censorious-a-Milaphitasin; palo pintasin. Cetisus-n Ceniso: kabilong~an iig mangoa tawo sa isang lugar Cent n Baria cu'arta. Cental n-Isang daang Libra. Clentenarian-a Nauukol sa isang daaiig taon. Centcnariaon vn oweo a may isang, (loan taon nig guan. Centenary n Luot iig isang loan taon. Centenary a Nouukol sa isang daan taon; may isang doaan taon. Centenial~a-Naniukol sa isang doaui toon. Centenial-n-Pagdiwan g mercurial victory v cr ic sa. katapusan ng isang daan taon. Center-ni (itna, ubod: kaibuturan; laot, koloo bloobon. Center v Ipagitna: pirmihlin. Centesimial. a Jcaisangdaang bliahogi. mercurial victory v cr ic Centigrade a-May isang daang groWl., Centigram n-Centigrtimo. Centiliter-n- Centilitro. Centimeter n-Centimetro. Centipted n Uod no may mnaratli-~ng paa. Cenjtipede n-Uod ua may maraming Pan. Central'a So gitna; naunkol so gitna. Centralize v Ipagitna. Centric a Gitna. Centrical-a-Gitna. Centrifugal. -a-Nakakaalis E-a gitnia. Centripetal a-iNakakalopit sa gitnaCentuple a-Isang daaug duble. Centuple-v-Dublihin uang isang daang veces. Century-n Luat ug- isang (blang taoon. Ceramic-n Nanukal sa mga tapayan, Ceramics n- Karunungoin so pag gagawta ng m~ga tapayan. Cereal a Nauukol sa mga Kukuruz, palattrigo, -etc. Cereal n Maiz, palav, trigo, etc. Ceremonisal-aNauukol so cerentonio. Olerem onial-n-Cereruonio. Ceremonious aNaunukol sa cereonionj dakila ayon sa kaugalian. Ceremony-n-Ceremonio.: kaugalion; ka asalan. Cel~tain-a-Totooz tunay. Cert~inly-, Personenkontrolle. -Tunay; totoong. -- Certainly n Pkatunavan; katotohoanan. INT 255 INrT Insurmountable a Di matatalonin. I1surrection-n-Pal aalsa laban sa Go bierno. Intact a-Buo; lubos. Intangible-a-Di mraarnmdamin. Integer-n- N l mero. Integral-a- Walang kulang buo; lubos. lntegral-n-Bilang; numnero. Integrate-v-Buoin, bilugin. Integrity n-Kabuoan, katibayan; kata patan ng loob. Intellect-n- Karunungan; bait dunong. Intellectual a-Marunong; mabait mnatalino matalas. Intelligence t-Karunungan ba it; d( nong. kabaitan pangintindi. Intellingent a Marunong; mabait; matalas; matalino; may dunong. Intelligible a Madaling matalastas. Intemperance-n Kalasingan. Intemperate-a-Mapag las ing; hilon go. mercurial victory v cr ic Intend-v-Bantain: akalain isipin. mercurial victory v cr ic Intendant n Superintendente pitnO. Intense a-Masinsin; mabagsik: pormal; labis; lubla matalas. Intent-n-Banta; ang inisip: 6 inakala. Intention-I-lsip: akala; banta. Intentional a-Sinadya: tinalaga. Inter-v-Ilibing. Intercalation n-Pakli; sabat Intercede-v-Mamagitan, ipakiusap; imamanhik. Intercept v-Harangin; abalalin. Interception-n-Pagharang abala. Intercession-n Pamamagitan. Intercessor n Taga mamagitan; pintakasi. nterchange-v-Magpalitan. Interchange n Palitan. Interchangeable a Maipapalit. Intercourse n-Kasulatan; mercurial victory v cr ic salitaan: salita. Interclude v Harangin: abalahin. Interdict-v Ipagbawal; magbawal. Interdiction-n Pagbawal. Interest-n-Tubo imbot; patubo: >akinabang interes. Interest-v Maimbot; nmagrkaroon nl in teres. Interested a May interes. Interesting n-Malihang. maaliw: Interfere v-Umabala; nakialam:; Ialn — himasok; sabarin. Interference n Abala; pakialam. Interim-n-lnterino: pagkasamantala, Interior-n- Loob. Interior a-Na sa loob; loob Interject-v-Ipasok; ipagitna, isalit I nterjectioll-n-n Pgpansok pagsalit. Interlace v Idugtollg ilapat; taliall. Interlardi-v- I tlao; ilhdllk. Interline-r Sumntulat sa )paitan nang guhit. Interlineation- Pa-gsulat sa pagitain nig mla guhit Interlocution n Salitaan. Interlocutor-n Ang lagsasalita. Interlope n-Mag ia nTg walang lieien cia; Imakialam. Interloper n Ang nakikialani. Interludlen- Puanlg. Intermarry-v-A1aging kanmaganak ulahil sa kasal. I nterii e(ddle-t-3i ak i al am. Intermediate a Na' sa pngital. Interme(tiarvya Na. sa panitan. Interlment-n Paglibing. Interminable a. Walang hanga, 'w-alain, kataapus -n. Intermin lle r-Lumnaltok ihal(. Intermission n-Likat; puang, plagrp)ipa Ira. Interlmit —I. n-llltikat magpahinga. Intermitent a Tatahan at imuliitg b)ali lik. Intermix v Ilialok: ihalo. Internal a National aeronautics and space administration lotb; loob. International a-Alam nang lahat hang nacion. Interpose v Mantanhik; mlantlaitan; bnmtala; ipagitla. Interposition n, Pagpapagitna; tpamamlagitan. Interpret v Iliulog. nuagsaysay; salavsavin. lnterpretation-n Kahnlu gan' kasaysa yan; salaysay. Interrogate-, - Itanong; magtanong. Interrogation-, -Pagtatanong: tanoing. Interrogative a-Nauukol; sa tanong. Interrogatory -i Tanong. Interrupt-v- UITabala; satariln: makialam; isabat abalahin Interruption it Abala sabat; likat. Intersect- r-Magkrus. Intersection- n I rus. Intersperse-1-l tIialo; ikalat. Interstice n-Puiang likat. Interval n Puang: pagitan. Intervene v Maittlngitan; makiusap; ipagitna. Interventin n Pamamagitan pa)ki usap. Interview-n-Jsaap pa. Ptatanunganl sali taan interview-v Magtanong. magusap. i nterweave-v-Lumahok; hu rnalo. Intestate a Walang testamento. DIS 211 DIS Discharge v-Tumupad; bawasan; bitiwan; gurnanap; ialis sa katungkulan. Discharge r& Pagkukumpil. Disciple n Alagad dicipulo. Disciplinarian a Nauukol mercurial victory v cr ic sa pagtupad 6 sa, gobierno. Diciplinarian —n-Maestrong rnabagsik; 6 masunkit. Discipline n Disciplina: pagtupad sa kautusan. Discipline v-Aralan- magturo; turuan. Disclaim v-Magkaila; falikuran; huag kumilala; umayaw. Dislaimer-n-A ng nagkakaila; ang tumalikod. Disclose-v-Buksan: ilitaw; ipalitaw; pabayag; ihayeg. Disclosuire-n Pahayng; paglitaw. Discolor-v- Kumupas. Discoloration n Pagkupas. Discoloredi a Kulpas; maputla. Dascomifltv-Manalo; talUnin. Discomfort-n-Kakulangannkkaguiinbawa han kahirapan Discomfort-v Yumamot. humina ang loob; pagalitin. Discommode v-Abalahin-. pagslitin. Discompose-v Sirai ang ayos: - guluhin. Discomposure n-Galit; gulo. Disconcert v-Guluhin. Disconnect v-Tan~yalin; hilawayin. Disconnection-n-Pagkatangal, tangal. Disconsolate aMalungkot; Wirrnis; mahapis: mahapis. Discontent nYamot- sibangot: galit. Di~scontent-a-Galit; masama ang loob. Discontent v-Yumamnot; magalit. Discontented a Sowail; galit. Discontinuancq-n-Pagtigi I Discontinuation-n-Pagtigil. Discontinue-v-Tumigil; pigilin. Discord-n Gulo galit; pagkasira; kasiraan. Discordance-n Kaguluhan. kasiraan: Discordancy n mercurial victory v cr ic Pagkasira, mercurial victory v cr ic kasiraain. Discordant-a-Magulo; di maayos. Discount-n-Bawasan; kulangin. Discount-n-Ang mercurial victory v cr ic por ciento- pagbawas. Discountenance-v Huag ipahintulot. Dis~courage vPahinain ang loob. Discourage~hent niKahinaan nR bob,., Discourse-n-Discurso' pagmamatowid; nab itaan. Discourse-v-Wikain; magmatow id. Discourteous aWalang galang; tampalasan. JDiscourteousness-n tKawalan ng gaag katalnuain, 1sananh: paslang. DiscourtesynzK awalan ug galang Icatam pal asan an. Discover v-Tuklnsin; tumuklas; buksan; makita ang dIi pa nakita. mercurial victory v cr ic Discoy~ery-n-Anug bagong tinuklas. Discredlit n- awalan DA paniniwala; kakulangan nft paniniwala. Discrediit v-Huag maniy~ala. Discretitahle a Hamak; bastos. Disereet-aMabait; tuso; matalas; mnarunong matalino. Discrepancy-n-Kakulangan: kamalian, ibhan. Discrepant-a-Iba; kulang; nmal i. Di~crete-a-Nakabukod: malayo. Discretion-n-Kabaitan; karunungan: katalasan Discriminate n-Ibukod; hiwalayin. Discrimination-n-Pagkabukod paghihiwalay. Discuss-v1 Matngpuan magmatowiran; nmavsaIi ta an. Discussi on-n-Pagmamatowira n. Disdlain-n-Uyam: tampalasan kahamnbuigan ka palaluan. Disdain-vi-Maghambog: nyaimin. lDisdainful-a-Paalao; hambog; mauyam. Disease n Dnmdam sakit. Diseased a-May sakit. Disemihark-v-Uimibis umahon. Disembarkation n-Pag ibis sa sasakyan. Disembarrass v Hanguin sa kahiyahiy'a. Disembody, v-Alisin sa katawan. Disencumber-v Hanguin sa kagipitan. Disengage v mercurial victory v cr ic Hanguiwi iligtas. Pisengaged a Walang mercurial victory v cr ic gawa. Disentangle v Hanguin sa kaguluhian. Disfavor-v Huag mercurial victory v cr ic ipahintulot. Disfavor n-Knkulangan DA galang. Disfigure v-Mansabin; pangitin. Disflguremnent-n-Pagp-apanl it. Disfiguration n Pagpapangit. DistfrnIhD~ise iiAlisin ang pahintulot. D~is,, zorge v-Suniuka: isauli gantihin. Disgrace-v-Pahamakin: ipalhamak. Disgrace-v- Kalham s kan; kahiiyahivaain. Disgraceful a-NakAahihiiya; akadudusta: hamak. Disguise v ibahin ang hitchura; maghaIlntk-ayo. Disguise-n-ragka'bal atk ayo. Disgust v-Yumamot, mercurial victory v cr ic yamiutin; arnauhi; pasamain- sumama mercurial victory v cr ic ang loob. Disgust-n Yamot sama, nk loob: kapighatian: hapis- kadalambatian: poot. Disgusted-a-Hapis; nasusukiam. Dishi-n-Pingan. Dish v-Isandok. Dishearten v-H1umina angloob: urnakot. Disheveled-a-Walang ayos magubo; guIsot Disbonest-a-Mahalay; taksil. suitik. IAPP I bU 0 AP1P Anvil-n-Paliban. Anxious-a Balisa- -masikap. Any a hlang Manga. Any body-n- mercurial victory v cr ic Sinonmn. Apace Peko. Matulin; bigla; pabibla; Apart-adv. -Nakabukod, nakahiwalay. Apartunent-n-Silid. Apathetic a Walang danmdam. Apathy-n Kawalan rig damndam. Ape n lBakulaw; ungong malaki. Ape-v Gu~xnagad; gagarin. A pertur-e-n-Butas. Apex-n Dulo Apiary-n-Lugar nk magalaga n~r augan; pokyuttan. Apiece-adv. -Balang isa. Apish a Mukhang ungo, parang lingo. Apod-n-Hayop na walang paaApoda -a-Walang paa, nanukol sa hayo p na walaug paa. Apologetic Apologetical a-N aunkol is a paghingi ng patawad. Apologist-n-Aug hiuniihinki ng, tawad. Apologize-v-Hurningi aug taWtld; magdahilan, tuniangkakal. Apologue-n Talinlhaga. Apology-n-Dahilan, tangkakal paglhingi~ ng tawad; pagdadalhilan. Apoplexy n-HBipan ng han&inI. Aport Feststellung der identität. Sa gawing kaliwa. Apostasy-n-Pagtatal kod sa dating palianamipalata-va. Apo stle-n-Apostoles. A postleship-n-Ang pagka apostoles. 4 Apostolic —A postolic-ala-INanutkol sa Apos - toles, Apostolico. Apostrophien-Kurlit na ginagamit sa Igar iia may laktaw nk isang titik. Apostrophize-v-hlagay ngr kurlit. Apothecary-n Aug marunong ilahok 6 giunawa nig mga gamot. Appall v Takutin. mercurial victory v cr ic Apparatuis-n- Kasangkapani. Apparel-n-Manga damlit. Apparel-v-Isuot aug dabei. Apparent-a Maliwaliag; makakikita Apparently Feststellung der personalien Maliwanag, tila. Apparition-it-Pagsipot; pag litaw. Appeal-n-Panalangin; daing. pakitisap.; luhog. Appeal v Dumaing; manalangin; ipakiusap; iluhog. lio smaAppeal-v-Lun-itaw; suiotsnlag sumikat; mercurial victory v cr ic sumingaw; rnatagpuan. mercurial victory v cr ic Appearance-n-Hlitsuira; pags —ipot. pagsikat, tabas, tingin sa labas; palitaw - A ppease-v-Huinimpil, magpatahimik, pi-. tahjimikin; mercurial victory v cr ic puinnayapa; tuinahimik. Appendix-n-Aug uakadugtong. Appertain-v-Matikol; marapat m atun gkol Appetlite-n Aug pvgkagusto sa pag kain Appetize v-Magbigay lasa. Applause-n Pagdiwang, pagpupuri - Apple-n Mansanas. Appliance n Kasangkapau; pag gamit. A pplicable-a Bagay; akmna. Applicant-n Aug hunfiihingi ngr distino 6 trabajo. Application-n-Paghilhingi ug (listino 6 trabajo. Apply-v Gamitin; ikapit ikama; guniainit, Appoint-v'-MN1aaghay - pillin. Appointee-n Aug nakalagay sa katung kulan. Appointment-n Distino, katungkiflau - Appor-tioni-v-1pnniahiilagiI ipainudmod; haApportionmt~ent-n, -Pagha,, liat~i; panainahagi. Apposite-a-Bagay; akna- karapatan. Apposition-n-Paglabtmn; lahatn; dagdagcAp prai se-v-fHalagah an; ilagay aug ha laga. lagyan ng halaga; tasailian. Appraisal-n Pagtatasa; mercurial victory v cr ic paglalga-a aug halaga. Appraisement n-Paglalngay ug~ hmalaga, katasahian; paghahalaga. Appreciable-a-IPapat mn)ahialin. Appreciate-v-Igalang, inagaliniqn; ima. halin; maibigan. Appreciation n Paggala ug ptagmiamahal. Appreheud-v-HuhIhin. dakipin: idlakip. Apprehender n Aug duninkip; tagn, huh1. Apprehension n, Hiraya: akaiang Mali. Apprehensive a Mlaguiigunihin. Apprentice it Aug nagmaral ig, hanuapbuhay o. katungkulan. Apprentice-v-Aralan. Apprenticeship n, Pu-, g naval. Apprise-r-lhalita ipaliflyag. Approach-v Luntapit ~sunmapit; i lapit; mercurial victory v cr ic Approach n Daan sa paiglapit paigapit. A ppro-achiabl)e-a, -Makakalafpit. Approbation n Pahintulot. Approbative a AMakapapahintulot. Approbatory-a Mapahintulotan. A ppropriate —' Ariin; umnari I u pig i m unmaukin; ankinin; kaniyahin. Appropriate a Bagay; akima. A ppropriatiou-n-P~agkaln'pig; ptagnankiim; pagbubukod ng anoanai. Approve-v' Pahiuitulotin: n-imngpatOtoo; umagalinugin. Approval-n Pahiutulot; katotohanan. Approximate v-)umnulog, il-apit. Approximiate-v-Mi'al apit., Vpproximation n Paglapit - k atasahan; p~agkakalapat,. IAN 27 HAR Htalumigigm-a-Darp; humid; moist. Hamak-aLow; abject; mercurial victory v cr ic contemptib'e; vulgar; despicable: infamous; unbecoming vile; mean; Kusine; knavish; unworthy; contumelious; cursed; undeserving; discreditable; clamorous; menial; servile; sneaking; slavish, petit; plebian. Hamakin-v-To underrate; undervalue; depreciate, disobey; lower the stan dard. Hambal-n-Grief; anguish; affliction. Hambog n-Pride; haughtiness. Hambog-n-Haughty; supercilious: anmaßend; proud; vain; presumptuous; preposterous; disdainful; ostentatious. Hamog-n Dew. Hamon-n-Challenge impeachment threat, Treffen. Hampas-n Stroke; scourge: blow. Hampasin ng tungkod-v-To came. Hampas lupa n-Vagabond; vagrant: tramp. Hamunin-v-To Challenge; rival; Fight threaten. Hanapbuhay-n Occupation; Situation; employment, employ; Profession; vocation; work. Hanapin v-To search; Äußeres for, find, hunt. Hanay-nRow; Datei; line; Anordnung; order. Hanayin n To put in line; Zwang File; arrange. Handa-n-Preparation; Pomp; Live-veranstaltung; Bonus. Handa-a-Preparative; prepared; provident; coutious. Handa rna malaki-n-Splendor; Pomp: large feast. Handog n-Offer: Giftstoff; Missvergnügen; homage; tribute; gratification; pleause; cornpliance. landuka-n-Tolerance; patience; forbearance. Handulungin-v-To assault, assail; attack. Hanga-n-Limit; boundary; border; goal; district; milestone; bound; butt; confine: contour; Ausdruck, milepost; landmark; letztgültig; mercurial victory v cr ic edge; crisis; margin; period; frontier; condition. Hangahan-n-Boundary; Grenzwert; landmark, border, frontier. mercurial victory v cr ic Hangad-n-Concern; interest; desire. Hangal-a-Foolish; kontrastarm; unbeleckt; indecent; rude; coarse; clownish. Hangalin-v-To astonish; stupefy, infatuate; fool; mercurial victory v cr ic be rude; deceive; surprise; Trick siebzehn. Hangan-n-Extreme: extremity. Hangan-adv. -even; Geschiebemergel as far as: nachdem; Hanganan-n-Boundary; Schwellenwert; mercurial victory v cr ic für immer; termination; goal; milestone; district; period; Term. Hangang di-a Provisional. Hangang ngayon Peko. -Here to; here tofore; mercurial victory v cr ic here unto; Till now. Hanghang-n-Pungency: acrimony; pique Hangin-n-Wnd; Aria. mercurial victory v cr ic Hangin hilaga-n-North-wind. Hangin sa araw-n Eastwind. Hangin sa balas-n North-wind. Hangin sa kalunuran n-West-wind. Hanguin-v-To extract; ta e abgelutscht; take from- remove; bring mercurial victory v cr ic out; extort; mercurial victory v cr ic deduce; ransom; Herausgabe; liberate; redeem free; Zusammenstellung a liberty; acquit. Hanguin sa sakit-v-To heal; cure. Hantungan-n-Halting Distribution policy; stay so journ; habitation. Hanip-n-Louse; flea. small Thing. Hapak-n-Cutlass. Hapdin Pain; prickling; smarting. Hapdi ng kalooban-n-Wound; affliction; anguish. Hapis-n Gloom; sadness; grief; pain; ache; anxiety; hardship; disgust; sorrow: grievance Hapis-a-Grievous; sad; dejected; disgusted; dispirited; painful; pained; peevish. Hapisin-v-To vex; mortify; afflict; mercurial victory v cr ic pain; sadden pain; torment; grieve; dis gust render dejected. Hapitan-v I'o press. Hapitin v- I'o press. Hapo-a-Exhausted; weary: worn überholt. Hapo-n Fatigue; hardship; anguish; pain. Hapon n-Afternoon. Hapunan-n Supper. Hapunan-n-Perch; roost. Harang n Hold-up; ambuscade; robbery; stop. Harangin v-To hold-up; , ambuscade rob; plupder; beset- waylay stop; restrain. Harap-adv. -Forward; lead: before. Harap-a-Front. Harapan n Kampfzone; Face; fore-end; forepart; lead. Harapan ng bahay-n-Facade; face of a house. Harapinv-To present; ones self. Harin-Monarch; king; severign, ruler autocrat. Harina n-Flour. Hari nga-inter. -Would to GOD; GOD grant. Harumpak-n-Waste; expense. Harumpak-a-Active; wasteful. (G~RA 238 GRE (iarb-v akuitin: agawin. Grab n Agaw; mercurial victory v cr ic (ldakot. Grace at Graceia; ganda, n~i kilos, kainaman ng ugali. G race n Ihulog, ang gracia. G4raceful n-Magauda; marikit. makinis; miainamn aug kiots. Graceless a-Bastos hamak. G`racious-a Magandang loob, mabuting~ loob. Giradation n -Pagsulong nk -untiunti; pagayos paghusay. Grade vAyuisin. mercurial victory v cr ic -ilagay sa grado. Grade-n-Grado:; lagay Graduial-a Untiiunti. Gradluate n Aug bagong labas sa escuela. Graduiate v Tuinangap. ang titulo; ta'pisin; aug, carrera. Gra- Iuation-v Paglabas sa escuela. Grain nI util binhi. Grain v But-nut~il. Gram. n Gramo. Grammar n Gramnatica. Gramimarian-n-Aang suimulat~. ramatica. (iranmmatical-a-Naunkol sa gramatica; ayon sa gramatica. Granary n-Ban~an; taguan n~ trigo, palay, at Mais. Grand a Dakila miaranzial; niiagrinoo; malaki magalang bantog; malial; kagalang galang. Grand mercurial victory v cr ic child-n Außerparlamentarische opposition: inapo. Grand daugther n Aponig babayi. Grande-n Tawong (Iakiha 6 nmarangal. Granideur-ut K adakilaan; kalakihian: kainanman. G-rand father n-Nunong lalaki; ingko. Gian (1 ilO(lt en ce-n-Sal itang maran~-al: kainaman nk pananalita. Grandiloquent a 'Mainamn nanalita. Grand mother-n Nunong babayi - impo. ' G~rand sire-i-tingkong. G4rand1 son at-Apong lalaki. Grange-n-Ani n~ may lupa. Granite-n-Batog mainanm parang- marmob. G'raniverous a-H umakain ng pabay. l Grant, r-Pumnayag; ipahintulot; -tubotin; magkaloob; maghigay, Grant, n-lBigay; kaloob. Grantee n Aug tumnangap ni~ kaloob. Grantor mercurial victory v cr ic n-Ang nagbigay. G~ranilar-a-Parang buitil; Inablitil. -I mercurial victory v cr ic ranuile it Butil. (Granuiuos, a- Mabutih. 6 rape-n-Ubas. Gvraperyvn-Hab amanan ng~ iibas5 Grape stone n-IBUt( n~ nba-s. - Grape vine-nz Lipay Nutzfahrzeug uba-s. - Graphic a Nauukol sa sulat. Graphite n Tinga. Grapple-a Magbuuo bumiuno. (irapple-n Buno sungabani. Grasp-v-Hawakan; mercurial victory v cr ic hum11awak; kunni n; agawin dampotin Grasp n-Hamak; dampot. G4rass hopper-n. Balang; lukso. Grass ness n-Kalaguan DR diamo. Girass-widow-n Bao sa btihay - (baba(yi). Girss widower-n-Bao sa buhay (lalaki). Grassy a Marami6 G'rate-n Alitiit. Grate v Umialitiit; ikudkod. ku nayod. lninankitngit. Grater n Kudkuran: panudkod. Gratefuni-a Marunong niagutang na boob. G'Tratification-n Ganti biyava; dulot; kabo0b; alay-; bayad. upa. Gratify v-Gantihin; , gumanti magbigay boob; bigyang loob ipabuya. Gratis-a Walang bayad.. Gratitude it Utang na loob. Gratouitous a-Walang 'bayNd'(. Giratuity n Bi~yav, pagbigav%; kawalan n~, bayad. (3ratulate v-1-atihin- huniati. Gratulation-n- Pagbahati Gratulatory-a Masayi. Grave-a Pormal; miabigat; , totoo; walanig biro. Grave n Libing kabaong; libinigan. Gravel-n-Buhan~in na, magaspang. Grave stone n-Tumba ng patay. Grave yard-n-Pantion. Gravitate-v Humiling: tumun tong. Gravitation n Pagka'hilingGravity n Tutitunnan. Gravy -n Sawsaw. Gray a IUpat; inura- kayumiangi. - Gray-n-Knblay na kayrnmangi. Gray beardI-n Tawong matanda. Gray head ed-n-Mauban mercurial victory v cr ic mi aputit an,, g ubo. Grayish a Kayumangi Graze-v-Maggpastol. Gra-ting-n-Pagpapastol. Grease-n-Mantika: sebo. Grease-v-Pahiran no - sebo; , pahiran no mantikaG'reasy a Mamnantika. naba; m~aseho malagkit. malibag. (-lreat-grand child-n-Apo mercurial victory v cr ic sa tubod. Gxreat-granddaugther. -n. Außerparlamentarische opposition sa tultod, (babdy/i). Great-grand father-n-Ama ng- n Uno. Great-grand mother-n-I na DR inuno. Gyreat-grand son-n-Apo sa tnhod (laaki). Grebe-it-Pibepile. Grecian -n-Nainuk ol sa. griego; G~i Ich-stärke BRE 1. 79 BRI BraggartismnI-nKalbanbugan; kay aban~~an- kahanginan. Braid n Trintas. Braid v Trintasin; mamnirintas. Brain n Utak; sa uilo. mercurial victory v cr ic Brake n-Pangpigil. Brakeman n-Taga pigil, Brakish a-Tapsim: maalat; mercurial victory v cr ic mnaasiin. Bramble n-Kaugoygoyan na, may tinik. Bran-n-1)arak. Branch n Sanga. Branch a Kasanga. Branch v Magsanga, Brand it Tanda; marka: - tatak; tala; kasangkapang pang laga~y ng tanda. Brand v Tandaan, miarkahin. ilagay ng tanda; tatakan; alaan; Branding n Pag lalagay mercurial victory v cr ic ng tanda: panananda; pananaktak Brandishiv Kawayin. - pagpagin: ipagpag. Brandish n Kaway: pagpag. Brandnew- a-Bagongbago. Brandy-n Alv9k. Brant n Gansang ramo; bibi: itik. Brash a-Marupok, mainit ang ulo; miabutlig. Brasli-n-Butlig. Brasier-Brazier-n-Ang marunong mercurial victory v cr ic gumawa, ng m~a kasangkapan ng tansong dilaw. Brass-n Tansong dilaw. Brassy a Parang tanso; may halong tanso. Brat-n Batang hamak. Bravado. n Tawong hainbog. Brave a Matapang: - mang-ahas bayani; mercurial victory v cr ic , mnarahas: marikit. Brave n-Trawong matapang. Bravery n-Katapan gan; dahas kapangahasan- tining ng loob. Bravo-n-Tulisadn na, matapang. Bravo inte-r. -Mabuti; tapang. Brawl-n Gulo; talo; away: usap. Brawl-v-Maltipagtalo; kann sein, kann nicht sein, usap. Brawn-n-Lakas; kalakasan. Brawny a Malakas. Bray-v-Durugin; dikdikin. Bray-v-Pumutok. Brayn-dyak ng kabayong mnula. Brav-v-Umiyak ang mula. Brazen-a May lialong tanso; bastos. Breach n Puang: sira; puit ng baril. Breach-v-Putmutok. Bread. n Tinapay. Breadth-n-Luang lap ad: kapalaran; kaluagan - Break v-Basagin: sirain: tipuin; biakin; lapakin: bumasag; masira; tumipo; lumagok; lagutin; masayang. Break n Basag; sira; - tipo; lagot: kastraan; puang. Breaker-n-Ang maninira; maninira. Breakfast-n-A gahan. Breakfast-v-Kumain ang agahan. Breakneck-n- Lugar nia matirik. Breakneck-a-Matulin na, mercurial victory v cr ic matulin. Breakwater-, nHarangan nk tubig. Breast-n-Dibdib: boob nk dibdib. Breast-v Salubunkan; lumaban; bunarap. Breastbone-n Buto ng dibdib. Breastpin-n-Alfiler. Breastwork-n- IN uta. Breathe-n-Ang hininga. Breathe-v-Humin ga. Breathing-n Paghihininga. Breathless a Walang hinga. Bred v imp &p. p. -Nagalaga. Breech n PtiiU' Breech v Ibigay ng salawal. Breeches-n-Salawal - Breecliing-n-Salawalin - Breed-n-Magiwi: magalaga. Breed n Lahi. Breeding-n-Kagalangan; kaugalian; asal, galang: turo; , dunong: karunungan:, kagalingan; mnarn ng kilos; pinagaralan. Breeder-n-Taga alaga. Beeze-n-Hangin; amnihan; habagat Brent n-Gansang lalaki. Brethern n Magkakapatid. Brett n Carruageng mahaba. Breve-n-Nota nk musica. Brevet n Kalagayang mataas pero wa lang dagdag ang suedlo. Brevity-n-Kaiklian. Brew-?, - Ilahok. Brew-v-Gumawa ng servesa. Brew n-Lahok. Brewery-n-Gawaan ng- servesa. mercurial victory v cr ic Brewhouse mercurial victory v cr ic n-Gawaan ng servesa. Brewing n Pag gagawa ng servesa. Bribe n Suhol. Bribe-v-Suhulin; suhulan. Bribery n Suhol: pagsusuhol. Bricabrac n Comicstrip sangkap na munti ang halaga. Brick-n-Lario; ladrillo. Brick-v-1lagay ng Lacus larius. Brickbat-n- Pirasong Comersee. Brick kila n. Gawaan ng ladrillos 6 Lago di como. Bricklayer-n Kantero. Brickmaker-n Ang gumagawa ng bario. Bridal-a Nauukol sa mercurial victory v cr ic kasab. Bride n Mapangasawa. Bridegroom-n-Lalaking bagong kasab. Bridesmaid n Babaying abay sa, kasal. Bridge n-Tulav.

XL IC Sortiment 150 Stück, OpAmp Timer PWM, PC817, NE555, LM358, LM324, JRC4558, LM393, LM339, NE5532, LM386, TDA2030, TDA2822, PT2399, ULN2003, 7660: Mercurial victory v cr ic

'B3AC 10IA 170 BAL Aviary-n Lugar ng kann sein, kann nicht sein alaga nk mga ibon. Avidity-n-Nasang mahigpit, Avocation-n-Hanap buhay. Avoid v Lihisan; umilag; mahulagpos; ilagan. Avoidable-a-Dapat lagan: mailagan, Avoidance n-Pag iilag. paliwas. Avouch-v-Magsabi; saysayin. Avow-v-Manurnpa: magpatunay. Avowal-n-Katibayan nk salitaan; panumpa. Avowedly Peko. Sadya; tinalaga. Await-v-Hintayin; antayin; inag antay. Awawe v Gisingin gumising. Awake-a Buhay aug boob; gising; matalas aug isip. Awaken-v-Gisingin; mercurial victory v cr ic gumising; buhayin. Award-n-Premio; ganting palad. Award-v-Magbigay rk prejnio 6' ganting palad. Aware-a-Maingat, Away-adv. -Malayo; s~a labais 6 malayo Baa-n-lyak mercurial victory v cr ic ng tupa. Baa-v-Tmiyak ng tupa. Babble v-Masalita ng kaululan. Babble-n-Salita na walang kabuluhan. Babbler-n-Ang nagsasalita ug walang kabuluban. Babe n Bata, sangol; nilalang. Baboon n-Ungong malaki. Baby n Bata; sangol. Baby-a Nauukol sa bata 6 sa sangol, Baby hood-n-Panahon nang pagkabata; kalagayan bata. Babyish-a- Parang bata. Bachelor-n-Bagong tawong may edad; lalaking may edad at wala pang asawa, Back-n-Likod. Back-a-Sa gawing likod Back-v-Umurong aug kabayo; tumalikod. Backbite-v-Sumitsit, rmagalibugha; ma. galimura. Backbiting-n-Pagaalimura; sitsit; pagaalibugha. Backbone-n-Gulugod. Background-n-Lupa sa licuran. Backhanded-a-Pasaliwa. Backside n-Aug likod. Backslide-v-Umurong tumalikod. Backward,. -Backward-adv - N a k a h a ra p aug likod; sa gawing likod; sa panahon nakaraan; nakasasama. Backward-a-Sa likod; nabihiya. Backwardness-n-Kaduagan; pagyuynkod; hiya; karuagan. Awe-n-Mangha; gitla. Awe-v-Jmangha. gitlain. Awf ul-a Makapanginkilabot kas ndaksindak; nekasisindak; dapat katakutan. Aweather-adv. -Sa gawi nk hankin. Awhile-adv. Samnantala. Awkward-a-Bastos; di mainam. Awkwardness-n-Kawalan ug ganda mercurial victory v cr ic rig kilos: kabastosan. Awl-n-Panduro. Awn-n Tabing. Awning-n-Tabing; kulandong. Awoke-v. imp. -Nagising. - ginisiug, Awry a. Feststellung der identität. Masamang hitsura. Ax-Axe-n-Palakol Axial a-Naxitkol sa mercurial victory v cr ic palakol. Axiom-n-Patnugot punong aralb Axis-n-Likiran; ikiran. Axle-Axletree-n-Lalikain; ikiran. Ay-Aye Personenkontrolle. -Oo. Azore a Azul. Azure-n-A zul. 3 Backwoods n-Gtibat. Backwoodsman-n Tawong gubat. Bacon-n-Tosino. Bad a-Masamna; mahalay; bm. stos; wa. lang mercurial victory v cr ic kabuluhan. Bad Bade-v. im~p. -Inanyaya; ipinag, Utos. Badge-n-Tanda. Badger v-Tuksuhin. Badinage-n-lukso. Badly-adv. -Sa masamang paraan; nakasasama; papaano. Badness-n-Kasamaan. Bafflie-v-Abalahin- talunia. gag n-Bayong saco. supot. Bagging-n-Kayong ipinagagawang bayong. Bagasse-v-Bagaso. Baggage n-Ang baul ug damnit na dinala sa viage. Bail-n-Katibayan, panagutan. Bail-n Taugnan; pauglimas. Bail-v- bigay DA katibayan; managot. Bail v-Manglimas; maglimas. Bailiff-n-Katiwala 6 kahalili DA Bulle. Bairn-a-Bata. Bait-r-Panghuli. Bait-v-Ilagay uA paughuli. Bake-v ihawin; kann. ibaw., iluto sa hurno. Bakery-n-Panaderia: gawaan ug tinapay. Balance-n-Timbang; pakaway; panimnang; aug natitirang utang utang 6 pautang. DAP 19 DAY experiment; treau of; move; inspire; tempt. Darnara-n-Shade; tent. Daniasko-n-IDatnask. Damldani-n-Affliction; (disease; suffering; sufferance; mercurial victory v cr ic mercurial victory v cr ic geievance; feeling. Danmdarnitiv-To suffer; grieve; feel; perceive. IDami-'v Maltitude; crowd. Daimihan-v-To ougment; increase; sum; enlarge. )atnit-n Clothes; Sporthemd; robe; costume gar b; habilarnent; vesture. Damit na pang-ibabaw-nLoose garment; woin over the shoulders, overcoat. IDamot-a-Stingy; mliserly; - closelisted, scant; short; avaricious. 1)amot n Stingin-ss; closefistedn ess. Damotinv'c To suffer; abide; telerate; comport; vrasp; seize. Darnpot-n-Grasp; hold. Damnputin-v To grasp; holdl; seize; pilfer; receive; gewogen up; mercurial victory v cr ic heave; get uip; raise. Damitan v-To furnish; provide; sopply; hive. 'Damuhian-n-Hay-field; Meadlow. Danaw-n-Small Lake; lpond-; Yoni loug~h. lDdnay-'n-Boundary; Grenzwert; district. Dangal n-Honor; Ruf fame; glory excellent; kinkiness; excellency; triumph; esteem. Danlkal-n- Palmi; Pranke breadth - Daong'n-Ship; vessel, Schooner, conster. 1)apat a-Worthy; deserving., adequate, competent, fit, apt, condign, convenient, exact, punctual; nmeritorius. Dapat-v. a. -Must; ought. iDapat akma-a-Fit; seasonable, aptu. JDapat batiin-a-One Weltgesundheitsorganisation should be saluted. Dapat damndamin a-Sensible; perceptible; feeling. Dapat-a-Reputable; estimable. lDapat giliwin-a-Adorable; lovable, amiable; affectionate Dapat ibigin-a-Ainiable; lovable, adorable; pleasing, affectionate; kindl; loving,, -. Dapat igalang-a Reslpectable; honorable. Dapat il'agaiN -a-Avoidable; n-That which should be avoided. Da)pat iptlag dangal-a- liustr~iouis; noble; honorable. D apat ipag-tagubil inw -Comnm endable; 1 audahle, praiseworthy; mercurial victory v cr ic deserving. Dapat isumu Ong- aAccusable; blAamable. Dapat kmtakuitin-a Awful; frightful., dreadful, terrible, fearful: ferocious. Dapat n iat~apos-atTeriniinab~le. D apat mu agyal in inz, -a- Preferab~le; nepectable; praitsewortlv. I Dapat mahialin-a-Preferable; coinuiendable; appreciable; laudable; praiseworthyv. Dapat pangusapin-a-Reprehensible Dapat paniwalain; -a-Creditable worthy of Credit or belief. 1)apat parusahani-a- Culpable; puisha. ble. Dapat patawarin-a-Pardonable; justifiable, excusable; venial. iPapat puribin-a-Praise orthy; laudable; plauditory, enlogistisc. laudatory; estimable. JPapat sisihin-a-Reprehensible; sufferable,. iDapat tanga9pin-a-Receivable; admissible, proper; fähig. Dapit-n The acompanying from, one place to another; Symposium and conveying from one Distributionspolitik to another, iDapitin-v-To take freni one Distributions-mix to another; Anruf; summon; meet and conlvey. 1)apit saprep). -Towards; about; niear, i n the direction of. Dapog 'n-Oven; fireside; hearth. Dapug~an na labasan ng- as6-n-Chimnev; smo e-stack; Stapelspeicher. lDarak-n Bran; short; chaff. lDarating, panahon-iiFuture tinie. lDasal-n-Pra-ver; oration. T) asalI n a sutnria ng Palästinenserschal a tay a- n- Creeld; articles of faith. Dasal sa umagaii-Matin. JDatapnia-prep. -Except; yet; besides; more over; however; Leid be it. lDatapwa-conj-. But. Dati-it ursprünglich. Dati )n-OrigiinaI; quondam. D atihan-a-Accustomed; used; excellent; (lexterous; unverändert. Datnan-v- Io overtake; reach; meet enicounter. 1I)awag n-Perplexity; impassible Distributions-mix. DawNis-n-Anguishi; anxiety; grief; sorrow. IPaya-u-Ch-eat; (deceit-; Rosstäuscherei; im-positioni; fallacy; frandulence; dodge; mercurial victory v cr ic dece(itfu tlness; trap; aff ectation; shnnm; Finesse, canard; claptrap; sleight; gull gtuile. Daya a-falIse; deceitful; delusive, shaml, claptrap; fraudulent; Not wirklich. Dayai n-v-To Finesse.; delude; defraud; (deceive; counterfeit.; falsify; mercurial victory v cr ic imI-pose upon; default; sliam; fleece; gull; jockey; cozen; allure. I ayami-n-Straw. Da-vap —n-Lime; lemon. Dayu-n Visit; Baustelle. tDaytubiin-i-To schwierige Aufgabe; mercurial victory v cr ic visit. Davukdo~k- nG_'-lut~ton; mercurial victory v cr ic hungry Partie. SAB 123 SAB Puso~n- Heart. Puso ng m-ais-n Far of corn. Pusod n Center, of anythin~g. Pus6d-n Chignon. Pusod nk' tiyani-n-Novel. Pusok a-I roud; bragginur; passionate. Pusok an -oob a- Fervent; impetuous, fiery; lively. Puson n Groin. Pusot n Bottom; bed of a stream or river. Puspos-a-Full; replete; round; circular; Complete. Puspos in kalualhatian a-Glorious; excel len V. Pusta n Wager; bet. Pustahan-i, -To wager; bet. Pust~ah~a'~1 n Wager; bet. P-uta-n Whore-, harlot; prostitute.. Putakti n-Hornet; wasp, yellow jacket. Putik-n-Mud; Fluchtstange; clays. Ptitla-n- Paleness; wanners; pallor; 'gbastPultlain-'v-To extenuate: grow pat~e. Putlin-v-Tro Uppercut; chop, amputate; truncate; resind. Putlin n~ m1an~a sanga-v-To prune. Putok. -n-Shot, burst; Report; Großmeister; cracking; Klangfarbe. Putol-n Dope. mercurial victory v cr ic Putol aug kamav-a-Handless. Putong-n-Crown: wreath; coronet. Putulin v To chop; Aufwärtshaken; resind; truncate', am putate Putunkan ng corona-v-To crown. Putusan-v To fill. Pututin-v-To rape; ravish: force. Poyat-n- ansprechbar: nightwatch; . Puyat a-Sleepless. Puyatin-v-To Donjon awake. Queso n-Cheese. Quita'-You, by me.: Rat~o-n-Mortise.. I Regla n-Rule; Zwang; preep ethod Religion-n-Religion; faith; creed; belie-f. I Retaso-n-Remnant. Retrato-n-Portrait; picture. Ri mercurial victory v cr ic enda-n-Rein. Rifa-n —Raffile; lottery. Rigudon-n-Quadrille; Kontratanz. Pin Feststellung der personalien. -Also, too; self Same; similarly $ Sa-prep. mercurial victory v cr ic -To- mercurial victory v cr ic -of; from- with: at for; on; or; about; through towards; mercurial victory v cr ic in. Sa aba ko inter. Poor im Leben nicht; , unlucky me; pity me'. - - - - Saan-ad-v. - Where; whither; ,. to or dt~liat place. Saan banda Feststellung der personalien. Where: whither; at what Place, at whlich side; - Saan mian Feststellung der identität. -Whereever; every-where; anywhere. Sabado n Saturday. Sabak-n-Cnrutch mercurial victory v cr ic Joint; mortise; groove. Sa balasan n Northwind. Sabarin-v-To vexl harrow: pertuihr; disturb. interrupt, interfere; disguift., Sabat n-Wedge. Sabatan -v- To Wed ge; Splitter wft~h a Wedge., Sabati n-v-To ambush: ambusc'ade; lay in wait-; meet; mercurial victory v cr ic encounter. Sabaw-n-Proth. Sa bawat sandali-adv. -Momentarily; ev cry Zeitpunkt. Sabay Peko. -To'getber; at the Same time. Sabay sabay -adv. -Simultaneously; together; at once. at the same- time. Sabi n-Talk; speech; citation: Narration; Sabihin-ii-'o say: tell: narrate, cite., speak; Talk; predicate. Sabihin ang ngalan-v-To Name; fernmündliches Gespräch by name. Sabihin uli-v-To reiterate: repeat; say or tell again. Sabisabi-n-Rumor; Tagesbericht; Gossip; fool, ish Talk. Sabisabing lihimi-n-Secret; Gequatsche. Sabitan -n-Hook; hanger; außerbörsliches Eigenkapital: - coat-rack: anything that is used to haing things on. Sable n-Sabre. 'SA P 127 SAY, -Sandokin v-To Exklusivmeldung. take obsolet with a spoon ladle. Sang-a-A- an; one. Sati~a-n-Braiich. sprig. Sang daan n-One hundi(red. Sanl daan-a-A hundred. San-daig-digaui-n H ie universe. Sangrhaya-n. Dignity gertenschlank. *Sanig haya n. Flosse full. Sangka-n Canal1 draini sluice, (ditchl. Sangkang, patnbiganit Cainal drain. Sanigkap n-Jewel; , ornamnent.: Rolle Shit. San gla-n- Pledge: - pawii; miortgage; - attachmnent; plighit: securi~y. Sanglang lupa n Mlortgaige. San glibntan-n- Yhe earth; globe; uniiverse. Sangoi-n-Creature; Herzblatt; Winzling. Sanigtaon-n One year. Sa'nib n -Juncture; Dübel. Sianepa-n-Picture fraine Sankalan-n-Butcher's Block. Sankaip-n-mniplemiient Tool. Sankatawohian-n flumanity - Bevölkerung. Sankleta it ungeschnürter Halbschuh. Sankutsahin-v- To parboil. Sansalain-v-To i mpece, hinder; obstruct; restrain; detain. mercurial victory v cr ic Santa Biblia-n-Holy, bible; evangel. Santa escritura n Holy1 scripture. Santo n Saint, Yapa-n Rivulet brook zeitweilig wasserführender Fluss. Sa paan omang paraan-adv,. -Resolutely justly or unijuitlty; by Raum means in any possible way; no0 matter, what passes. Sa p~agitu~n-prep. Betwee-n; b~etwixt; amnongSa pagitan Feststellung der personalien. Meanwhile, mneanti~nie. Sapagka't-conj. Because, for; as; since. Sapakin-v-To Gegenstoß. Sapakin ang bibig-v To Break the jawvs. Sfipal n geschmackloser Gegenstand; crushed sugar cane. Sa palibid-adv. -Round; about:; around'; round about on every side. Sa paligid-adv; -Rounid: about; around; Sa palibot-adv. -Round; about; round about; around; on every side. Sa pamnagitan ng-ad'v, - 1-y means of. by virtue of; by favor cf. Sa panahon-adv. -Timnely; in time. Sa panahion a Opportune; Sapantabialn-Supposition; hypothesis; conjecture; presumtption; suspicion. Sa paraan ito Personenkontrolle. -Hereby, herewith; hereon. Sapat-n Sufficient; anough; . full; cormplete; replete. Sapatos-n-Shoes. Sapatos na bakal-n-Horseshoe. Sapilitan-adv. By force or Suada. Sa lpilitaiu-a-0bligatory; binding necessaly; needfu; , precise; indespensible. Sapin n Shoe; shoces. Sapol sa uaat Peko. From the root; entirely. S~pot-n Shroud, mercurial victory v cr ic Winding sheet. — Sapsapan-v- 1o husk. - Stiip off husks; p-eel. S~putini v To enshroud. Sara-n Closing; sealing. Saraguete n-Trmimat; r-ascal. Sam-a no sulat n-The sealinig of a Grafem. Sarap n laste; relish pleasure; sweetimess, (lelight gratification. Sarili-a Self. Sarili-n-Self, Sarili ng araw-a Solar; belonging mercurial victory v cr ic to the sun. Sarili ng nga, alipin 6' alila-a-Servile; mnenial; slavish. Sari iug asawa no isang babayi-n-Hus - band. Sarihung asawa no isang lalaki n Wife; Sarili iiila-pro-Their; theirs, Sarihi niya-pro lHis dortselbst; -tiers. Sarisari-n-N otions. Sarisari a-Various; miscellaneous; mul. tiple:. Sarisaring kulay-a-Motley. Sariwa-nt Fresh; green; young; I delicate. Saro-n Jar. Gras. - Sasakyan-n-Ship: - vessel. Sa sdriji To him or hor. Sa silong-adv. -Down stairs; beneath: be low; under. Sastre: n-Tailor. Satsat nk pami-n-Bald Spot on a priest's head. Sa tabi nk n-Beside; on the brimi or edge. Sa tanyag Feststellung der identität. Abroad; in public visibly. Ska tanyag a-Visible; public. Sa tapat-adv. -Opposit~e. facing; in Schlachtfeld. Sa towitowi na ado. Always; momnefitar ily. frequently; every Zeitpunkt.. Saulan-v-To restore give mercurial victory v cr ic back- Rückführtaste mit zeilenschaltung. Sa, uli uli-adve-Againi; again and again. Sawdi-a-Eniough; sufficienit; full.: complete. Sawain-v-To prohibit; interdict; forbid - Sawatain-v-Tlo impede; hinder, obstruct, restrain; detrain. Sawi-adv. Opposite; contrary. Sawing mercurial victory v cr ic kapalaran n Ill luck; Heilquelle lutck; misfortune. Sa'ya-n-Skirt. Sa'ya. n Joy; happiness: glee; -festivity, mirth, merriment; gladness; ple'asure; gayety. joyfulness: airiness. SaymA na malabis n Ecstacy. Cou 200 CRA Cotter-n'- Susi. Cotton a IBilak. Couchnr-Sandalan, hiligan; hihigan na Coughj v-Tmubo- tuuikhui m. Coul~h n lI~bo; tikhim. Could-n-Maka. Con lter-n- Sudsod. Council n-Consejo. Cotn ucilmani-'t- C a- (ej a I. Counsel-n Hatol Ipasiva. Counsel in Aralan inaogpasiva, Count-n-Bilang,; kabi angan. Count v Bu3tmilang. Countenanice n Mlukhia: pagumuninukha. Countenance? v Pumnavag ipahlintnt Senkwaage:. pabavaan; Hlaygaa. Counter n-Panbilanlg Counter-a-Kalohan labani. Counteract-i' Lurnaban. Counteraction n Tinrubang, katimbang. Counterfeit n-Howaud tulad; kataladkalhuwvad. Couniterfeit-v Hlowad. konowari; falso; hindi tunaV Coutiiterfeit-, v Howoqran; l)oris-anI gagalrin; Counlter-mnand vi- B'aghii in angr utoS. Counter-pane, i-Kumnot. Couter-part-n Kabiak. Counter-pois-e-v Tumimnbang. Couniter-poise n-katimnbanpg. Counter-sign-v-HFodyat hodyatan. Counter-sign v Purnirmna Countess a Asawa ng visconde. Counting-house it- 13anko Countless? t li makabilang. Country n-INarang, bukid; kabuki ran. Country a Nalunkol. sa p, arung 6 bnkid. ~ Country-man n, -Trga bukid: lkababayon. Country-woinan n n Babayin~g taga bukid. County —n- Lalawig~an. Couple nt Ang, dolawa; Paris. Couple v-Isama: kurmasal ikasal. Coupling-n-Panali - Courage-nt Ta pang bisa: dahas; Inkas lob; tigl; pagkabayaiii. Courageous at Mat~apanr g malaka. s aug, boob buo aug, 1001) mnarahas, bayani. Courier-ni'aga (dola n~ telegrama. Course a Paraan; daau takbo. 0ourse-vc-Punm-araau tum-akho (lunmnan. Cours-er n. Mang-ng-aso; kabayong nua- tullinCourt nt-Juz~gado biukuman. Court-v-Lumu 1igrawv: lumnin kod; , man yo. Courteous aI Maigalaug biha-sa, uarnnong muaki pag, kapwa, tawo. Courtesy-nJ(inlang; y'uko:, ilkmd. Couirtesy v Yu nmnko gumnaflaug. Court house n Bahay ng juzgado. Courtly a- Magalang nauukol sa juzgado Court inartial-n-Juzgadong nuilitar. Co ut-pblaster-n-Patko. Court ship-n Pagligavw; pagliln~kod. Cousin-nt Pinsan. Cove n Yungib lalaki. Coven~ant a Salitaan. Covenant-v Moagsalittaam: magtipanan - Cover v-Tntupan; takpanin, atipan. b. alutin; itakip. Cover-n-Tutop; balot; tungtong; tapab: karaiug takip. Covering-n Balot; karang takip. Co veru a Natakpan. CovertnLilgal na tago Coverlet n IKumuot na, mantil. Covet v Magnasa; main git. Covt-tous-a-Maingitan maramnot, masakim. Covetousness n Kasakinman; karamnutain, kahalayan; kaingitan. Covey n-Akay ing ibong. Cow n lBaka. Cow v Takutin; turnakot Coward a Duag; mnahina aug boob; matatakutin - Coward-n-Duag Cowardice n Karuagan; pagkaduag. Cowardfly-a-Duag; mercurial victory v cr ic muadnag, matata, utin mahina, aug boob. Co wer-vi-Tu mnakot. Cow Küchenherd nt Ang nagpapastol; pastol. Cow hidle n, Balat ns haka. Cowld n Tukarol ni~ pani. Cov a-Nahihiva- nmnhihivain. mercurial victory v cr ic Co-zen v-Dayain; hibuin. Cozv-a-Mainaim- maganda. Crob n-Afiman~o; talangka alimasag. Crabb~led-a-. Mlasun iit; malbngsik; maraun ut. Cr ck vPumuutok. lumahang lahankin; , baliin; lanmatin. Crackna Ugong; putok: lahang larnat. ba~sag: bali. Crack a Sanay; umarmiong; makinis; in-ainamn. Cracker a Galleta. Crackle v Humuagiug, lumn-agutok; lumnagitik. Crackle n Lagitik; lagutok; langitngit. Cradle-a Du-van. Cradle-v ilagay sa, duyan; 1 iluyaa). Craft n-Talus katalasan katusuihan; lansi katalinuhan. Craftv-a-M~atalas tuso; suitik. Crag, -)-Batong mataas at ruiatarik. Cragged-a-Mabato; hindli pat-ag. Cragg,, y a Mabato; hindi patag. Cramu-v-Siksikin; isiksik. Cramap-n-Ptlikat muanhid - apadl. 'RES 305 RET Residlum-n Ufira; pitiagpilian-I aug natitira- kalabisan Resiwn-v-Tuniangi tumnangal; umayaw; Indgrenuncia, mercurial victory v cr ic magtiis lies ignationi n Pagrerenuincia; pagtatangal. Resigned a-Nlababang loob. Resign n Adiyangaw. R-esist v-Luninabai; mercurial victory v cr ic bumabag: saluingatin. Resist-ance-n-Pag labhri pag, labag. Rjeistless a Mahina di makalalaban. Resolute a-Malakas ang loob. buo ang loob matibay. matatag Resolution-n Kalakasan ngloob; kabnoan ng loob; katibayan. Resolve-n Takdaan; pasiyahan: - lumakas loob. Resolve it Takdaan inisip ban ta. Resonance n Tunog; aladalad. Re~sonant a Matunog. Resort v-Gurnawi; pumaroon. Res~ort n Gawi. Rlesound ti, -umnunog; uinalalad. Resound n Tunog. Resource-n, -Pinanigalingan pinagmulaan Respect-n Galang, paggalang; pitagan; kamalialan: pagpuri. Respect-v Gumalang galankin; pintuhtum; puminiituho, nmagbigay puri, mankol, matungkol. Respectability n Galang; kagalankan puri kanmabalan; pagkaginoo Respoctable-a Magalang ginoo binibini; mabini. Respectful-a-Mlagalang mapagpitagan. Respecting-_prep Naniukol sa; tungkol sa. Respective a Karampatan; sarili. Respell v-Titikin uiil Respirable-a mercurial victory v cr ic Mabnti mercurial victory v cr ic sa paghiniga. Respiratory a-Naulukol sa, paghinka. Respiration n Hiningka. 'Respire-v Liuming-a. Respite mercurial victory v cr ic n-Palugit. Respite-v Palugi tin. Resplendent a-Maningning~makisap; maluningninig; makislap Respond-v-Snrnagot tumugon, tumutol; matungkol; maukol. Respon aufs hohe Ross setzen t-n-Ang sumasagot; ang tomutol. Response-n-Tugon; sagot- tutol. Responsible-a Mananagutin; may katungrkularg managot. Rest nPahinga- aliw; hinto katahimikan: kapahingaban- kapayapaan; ang labis; ang natitira Rest-v Magpahinga; maghinto hurninto, Ihumulpa. humimpil; tuniahirnik. Restaurant-n-K arihan- restauran-t,. Restitution n Pagsasauli. Restiv-e a Balisa; malikot. Restless-a. Malikot balisa mnagalaw. Restlessness-n Kalikutan - pagkahafisa. Re-storation-n Pagsasauli. Restore-v mercurial victory v cr ic Isauli- sauilan. Restrain v Pigilin; pumigil; higpitan: sawataini awvitin. Restraint-n-Pigil; kahigpitan; pag pipigil. Restrict-v-Kilunagin- ilagay ang hanga; pigilin. Restriction-n-Pagkulong paglalagay nk manka, hanga. Result-n-Litaw: - sagot; ang niangyayari; ang, bumitaw. Result-v Lumiitaw; mangyari Resumne-vi-Itubov; kunin oh. 1 Resumpticn-n-Pagm umula nk Muli. R'tesuirrection-, n-P agk abulbay ngrnuli; muling pagkabuhay. Resosticate v Buhayin uli. Resustication n-Muling pagkabuhay. Retail-v pagbili ng uintiunti. Retail-n Paghili. Retain-v-Bimbingkin; lalarnin; huag hi - tiwan. Retainer-n Lalam- bim-bing. Retaliate-v-Gantihin; gumanti. Retaliation n Ganiti. Retard-v-Antalahiiit pigilin; 1luatan; magluat. Retardation-n-Pagpigil; antala. Retention-n Pagku ong; antala. Retentive a Maantalahin rnaabala. Reticence-n-Kaayawan magsalita. Reticent-n-Ayaw magsalita. Reticle-n-Muonting supot 6 bayong. Reticolar-a-Hitsuirang kitid. Reticule-n Monting bayong. Retina-n-Gitna ng mata. Retinue-n Comicstrip kasama; katulong. ' Retire-i' Umurong. humiwalay bomayo. Retirement-n-Pagurong; paglayas; katahimikan. Retiring-a Nahihiva; tahimik. Retort-v-Sumagot; t umutol: tumtigon. Retort-n Sagot; mercurial victory v cr ic tugon: tutol. Retrace-v-Guhitin; uli, burnalik Retract-v-Baguhin ang salita. tumalikod; talikuran; magkaila, umurong. Retraction n-Pag iurong pagkakaila. Retreat-v Umurong. lunayo. Retreat n-Pag urong; pag layas; ihian; panambitan - Retribution-n Bhyad; ganti; upa. Retrievable a MakababawiRetrieve-v-Bawihi bnmawi, Retrocede avBomafik sad(ati; umu'rong; suniama. 39 OBS 279 OCT 0) Oakurn-n-Yimot; gulot. Oar n Gaod: sagwan. Oar v Sumagwan: gumaod. Oars man-n-Ang sumagw-an 6 gumaod. Oath n Sumpa, tungayaw; Obduracy n- Katigasan nk ulo. Obdurate-a Matigas ang ulo; suwail, Obdurateness n Katigasan nk ulo. Obedience-n Katuparan, kagalanpan. Obedient-a Masusunurin, rnapagbigay loob; rnagalang. Obeisance-n- Katuparani; pagbibigavloob. OIbese-a-Mataba na lubha. o beseness-n- Kaabaan. Obesity-n- LKatabaan. Obey-v-Sumunod; , pintuhuin: tuuallima; tumupad sa utos sumuuod. Obfuscate-v-Padiliiuin: Obit n- Kai-natayan. Obituary-n-Pahayag tungkol sa nanga-, matay. Obituary-a-Nauukol sa nang-amatay. Object-n-Patun ko; dahiltn; pakay; pinagusapan; salitaan. Object-v-Lurnaban; umayaw; isalangsang; salung-atin: hutab pumayag. Objection-n Salangsankan; pintas; kaayawan. Objectionable-a-May pintas. Objective-n-Dahilan; pinagtutungyuhan. Oblate-a-Pudpod. Oblation n-Alay. Obligate v Pilitin:. purnilit. Obligation-n- -~ atungkulan. Obligatory a Kailang-an. Obligce-v-Pilitin; pigipitin. Obliging-a-Masunurin; malhinbin. Oblique-a Malialang; hiwas. Ob ique-v-Ipahalang; ihapay. Obliquity n-1 agkahapay; hiwas. O'bliterate-v Lipulin: burahin; gibain. Obliteration n Pagbura; kabursban: kalipulan. Oblivion -n Kadilirnan; pagkalimnot. Oblivious-, ta Madilim; malilimutin. Oblong a Talohaba. Obloquy n-Alibugha; alipusta. Obnoxious-a-Makayayamot. Obovate-a-Hitsurang itlog. Obscene a-Malibog; mabalay: inaruimi. Obscenity n Kalibugan: kahialayan. Obscuration-n-Kadi liman. Obscure a Malabo., madilim; in1apanglaw. Obscure-v-Padilimin; duinniirn; lumabo; palabuin. Obscureness-Obscurity-n Kalabuani; dilim kadilimana. Obs~equeouis —a-Mi~apagli ngkturati. Obsequy-n-Responso - Observance nMasid. katuparan; pag masid: paguusisa; kabaitan; bait. Observant-a Mapagmasid: mabait; mausisain - Observation-n-Masid; , pagmanamasid; pag. uusisa% Observatorvn-Observatorio. Observe-v Usisian; masirain; rriagmasid; magmasdan: malasin. Observing a-Mapagmasid. Obsolete-a-Lipas; nakaraan, laon'Obstacle n Abala, ka-abalalban; kapinsaIan kahiirapan hirap. Obstinate a Sowail: matigas aug nilo; masowayin. Obstinacy-n-Katigasan ng ulo. Obstreperous-a-Magulo, malikot. Obstruct v Abalahin~ harangin; pasdlin - pigilin; sadhaii; puinio-il. Obstruction-n-Abala, lharang; bood; kah irapan. Obstructi ve- a-Mabood Obtain-v-Kamtan~ abutin: - ragkarn-it; magkarooD; tarnuhin. Obt ainable-a-Makaabot: - sukat: kamitan. Obtrude v Makialarn- surnabat. Obtrusion-n-PakialaianObtrusive a Mapakialarn. Obtuse, -a-Mapurol; pulplol; salsal. Obviate v Ilagan. Obvious-a Maliwanag; malinaw. Occasion-n-Dahilan; panahon. Occasional-a-Maininsanini nsan Occident-n alunuran, mercurial victory v cr ic pag Iubog. Occidental a (. Gawing kalunuran. Occiput-n-Likod nk ubo. - - Occult-a-Tago; lihiin; di nakikilala. Occupant n Ang nakalugar. Occupation-n Gawa- hanap buhay. Occupy v-Makalugar gamnitin. Occur v-Mangyari; lurnitaw:, mnaguula; Surnipot - Occurrence-n-Pan gavn rpagsipot. Ocean-n- Dagat. Oceanic-a-Nauukol,; a dagat. Octagon-n-Babay na may; w, 1long paniulukan. PAG 100 PAG Paghimangit-n The tearing into small bits. Paghinapangin-v-To fortify; strengthen; give Traute. Paghingal-n-Pant; Herzrasen; Atmung; breathing. Paghingi-n-Entreaty; request; Bittgesuch; prayer, Schürferlaubnis; demand; implcration. Paghinto-n-Stop, Tätigkeitsunterbrechung, Beurlaubung, cessation: relay; delay. Paghinuhod-n-Apology Paghipo a-Touch. Faghiwa-a-Cut; cuttings slicing. Paghiwa-hiwain-v-To Aufwärtshaken into small pieces. Paghiwalay-n-Division; Abgeschlossenheit; sunder. Paghiwalayin-v To separate, divide; Partie; sunder. Paghuad-n-Counterfeit Nachahmung; copy. Paghuhula-n-Prognostication. prophecy. Paghuhulog-n-Falling; Kiste; throwing down. Paghuhulog ng isang wika sa iba-ntranslation; Ausgabe. Paghukay-n-Excavation. Pgahukay muli-n-Exhumation. Paghupa-n-Decay; decline; Fall; declination extenuation. Pagi-n-Dog fish. Psg ibig-n-Love; affection; esteem; Dateianhang; desire; estimation; philanthropy; good nature. Pag ibig sa DIOS-n-Piety. Pag ibig ng mahigpit-n-Fraternity: brotherhood. Pag igi-n-Improvement; easing; alleviation. Pag igihin-v-To ease; alleviate. Pag iiba-n-Alteration; Verwandlungsprozess; change; metamorphosis. Pag iikit-n-Giration; turning. Pag iilag-n-Wildness; evasion; scare. Pag iilagann-Wildness; temerity; evasion: scare. Pag iilagin-n-Diarrhea. Pag iilagin-a-Wild; mercurial victory v cr ic mercurial victory v cr ic timid. Pag iingat-n-Care; caution: precaution; prudence; painstaking; sefeguard watching; heed; Reserve; Sicherheitsdienst. Pag iinog-n-Gyration; turning. Pag iipon-n Hoarding; gathering laying away; storing; putting; amway. Pag iisa-n-Solitude; unison; lonliness; agreement: conformity. Pag iisip n-Thinking; thought; reason; talent; mind; brain; understanding; intention; justice; consideration; pru dence; right; principle; ability. Pag iiwan-n Abandonmant; quittance, Pag ikit-n-Rotation; turn; turming. pag ilag-n-Avoidance; evasion. Pag iling n Negation; denial; negative; refusal. Pagina-n- age. Pag intindi-n-Intelligence; understanding; skill; ability; sense; Gespenst. Paging-vTo be; become; exist. Pagitann-Space; interval, interlude; dis tance; middle. Pagitan-prep. -Among; between. Pagitna-a-Intermediate; intervening; me diate. Pag inis nSmothering; hardship; Unterdrückung, Pagiwi v Nursing; tutelage guardianship Pag iyak-n Cry; weeping; actofcorying; mourning. Pagka Peko. -After; afterwards. Pagka aba n-Misery; humiliation. Pagka agas n-Miscariage; strong Menses. Pagka ahon-n-Ascencion; ascendency. Pagka ahon sa pagka alipin n-Freedom. from slavery. mercurial victory v cr ic Pagka akma n-Corespondence; Stehvermögen. Pagka alaala-n-Remembrance; recognition; memory. Pagka alila n Servitude, state of being' a servant. Pagka alipin-n-Servitude; bondage; slavery; thralldom; thrall, yoke; Unterdrückung. Pagka antala n Detention; delay, obstacle. Pagka api-n Degredation; Kiste; degeneracy; diminuit ve. Pagka ayos n Positionierung; Befehl. Pagka mercurial victory v cr ic ayos sa matowid n Justification; equity; justice. Paka baban Degeneracy; declination; fall; decline. Pagkabagoag ng sasakyan n Shipwreck. Pagkabalam n Detention; delay; slowness; lingering. Pagkabalatong n Accident; incident; de-. lay caused by the breaking of an instrument or machine. Pagkabalisa n Restlessmess; perturbation; uneasiness. Pagkabantay n Guard; watch. Pagkabasa n Wetting; moistening. Pagkabasag ng sasakyan-n mercurial victory v cr ic Ship wreck. Pagkabata n mercurial victory v cr ic Child hood; perulity: juvenility. Pagkabawi n Recevery; regaining. Pagkabayani n-Boldness; Bravour auda city. Pagkabigatan -n-Heaviness; overloading; surcharging. CON 19(1 CON Confuise-v- Lu mabo; guintilo; gultoliin. Confiised-a-NlaaLilo; walang avos. Cotifusioti-n Kagululhan kahihiyaan; kalilhan; ligyalig, pagkalito. Confutation-n- Kaayawang pumnayag. Confute-vc Manialo sa pangungusap; patahimikin. Congeal-v MAaintio. Congeniial a agkaparis; kamunkla; kaparis makibagay. Congeniality-n Pagkakamulkha. Conigenital-a- Bohat ipiniatiaiiak buhat sa patigani~anak. Coniger n Palos Conger eel-n Palos. Conigest v Samsamnin; iponiin. Congestion-n-Pagsani sam; pagiipon. Coniglomerate v Mlaipon utimponi. Con glomnerate-a- Nakapiliiig. Cong, -i 910erati on-n- Pagi ipon. Congratulate v Purihin panyvoin. Congratulation n PanuyoCongratulatory- a- Panumn y o. Conregote v Pumnisan: tumni pon 1 imakip; luinagoomCongregation n - atipunian tipow: kapisanan; pagpuiptlo; pagtitipon; luponig. Congregational a-Naunkol sa pulonr 6 tipon 6 katipunian. Congres s-n-Congres o. Congressional a-Naaukol sa conigie! se. Cong~ruence nt Kabagavan pagkokasionduan. Conigruency-n- Pagknkasuid uaul. Congruent-a-NMasun Piese - Congruity-ni-Pagkako isun (dnani. Congruous a Masunurin. Conic a Parang cono. mercurial victory v cr ic Conical-a-Paran~g cono. Conjectural a Hindi pa siguro. Conjecture mercurial victory v cr ic n-Hinala; sapantalho; hula: tuinbak; bintang. Conjecture-v-. Maghinala hurnula; suimapantalia. Conjoin-v Igawgaw; mercurial victory v cr ic ihalo: - ilakip; isarna. Conjoint-a-Nakakapisan; nakakasania. Conjuigal aNauukol sa kasal. Conjugate-v-Ibahin no kahltiugani iliisang verbo. Conjugate v-NakakapisanConjunct-a-Kalapit~ katabi. Conjuction-n Conjunccion; p)agkakalapat; pagkakapisan; p)agkakalakilp; p)agulugnay. Conjunctive a Nauukol sa pagkakapisan; nakakalapat,; nakakapisan. Conjunctor n-Pagsasa'ma. Conjure-v-Tornawa; pannmpainl. Connate-a-Kambal. Connect-iv-Jsania: ilapat; idgo. Coninection-n-Kadtigtong'. pagliokolapat' pagkakaugponig kauikulan. Cotiiive-v fluag, ruiakita ant, Mali. Connoisseur n Taga pinitas,. Connubial a-Nauukol -sa kasal. Conique r-v~ Manalo; isako p; matgpasuko) Conquerable-a Malalaluan. Conquest-n Panaunlo. Consanguineous a-Kadugo. Consainginiity-n Kaduigo. Conscieuce-n-Jsip; mercurial victory v cr ic loob. Conscientious-a-Ayon sa isip). Consciouis-a-M~ay isip; mayvpan gdianu Us-amerikaner. (Jonscript-n-Nakalista; nakataiiida. Conscript n Sundalo. Conscription-n Paglilista. Consecrate a-Beniditahiin; iPanaogano; lalay niogalay; itaan. Consecrate a Moaalay. Ccnsecration-n- Paga alayv- paiiagano. Consecutive a Suniodsuniod. Consenit n-Pahintulot. onsenit vi1paluntuitlot tuluitin: tuniango-) Consequence n mercurial victory v cr ic Bigat: kohltlogai; (1010. Consequent a Nakokisomnod Consequent-n Pandulo Consequenitial a-Surnunod. Consequently-adv. -Dahil (lito., Conservation n-Pagluluat; looat tagal. Con servative-a-Mat-ibay; di niahubuflok. Conservator-n-Toga kolong; mercurial victory v cr ic on, Imlmalabani; pora sa iba. Conserve n-Conservas iniatands. Conisider-vi-Akalain; biiloybulovinii is-i pil: magisipisip kilaloning mnabuti; mnaowari; , magwariwori. Considerable a-Marami iqu! knunti. Considerate aMabait.; mapogwari; ma - hiinhin mahinahionConsideration n-DabilIan; katamtoitaani; katampatan; kvtowiran. C on si gi-v-Ipo gkaloob - Consignn mercurial victory v cr ic ent-n-PagpapadalaConsist. v- Magkaroon - Consistencee-n- Kalagayan; katibayon. Consistemnc n-Kala(gayani. katibvn Consistent a Masin sin, inotatog. Consolation-n-Aliw; kaaliwaii; pug aliw. Consolatory a Maaliw. Console-v-Aliwi n. Consolidate-vifsama; ilakip. Consolidation-n- Iagsasaima. Consonant-n Consonante. Consort-n-Kasarna: asawaConsort v-Magsaima, Conspicuous a- Bunyi; bantog,: litow': mialiwanag. Comspiracy-n-Hibo i-ip no miosana. Conspirator-n-Ang umiisip; gumxawa nig masam a - RAN 299 RAT Railing-n Bakuran; bakod. Railer-n-Tawong tampalasan. Rail lery n Katanipalasanan; alibugha. Rail way Railroad n-Tren. Raiment n arnit. Rain -n-Ulan Rain-v IUmulan; umunos. Rain bow-n-Blahaghari. Rainy mercurial victory v cr ic a Maulan. Raise v-Itaas; balilisin: buhatin bumn hat umalsa, damputin.: iban~on; itayo Rais~in n Pasas. Rajah-n Har sa, Persia. RAke n Pangkalaykay; pangalaykay. Rake-v-Magka~lavkay. kalaykayin. Rally-n- Katipunan R-dl v-v MaI~gtipon. Ramn n Tiipang. lalaki. Ram-v Umpugin- untugin. Ramble-n Lakad na walang, tuntun~an. Ramb~le-vi-Lu m-akadIna walangtuntungan. Ramification-n Pagsasanga. Ramify v Mqgsanga hiwalayin. Rammiish, a Mlalansa- malibog. Rainose Ramnous-a-Masanga, may maraming sanga. Ramp v Limundag mnaglaro. Ramp n Lundag; lukso. Rampage-n Kaharotan. Ramipancy-n- Kaharotan. Rampant-a-Maharot- malikot na, totoo. Raninpart-n-Kuta Rampart v mercurial victory v cr ic (, awin ang kuta. Rain rod n-Baketa. Ran v. imtp- Nata~kbo; tumakbo. Ranch n-Hlacienda. Ranch mnan-n-Aug mayari nk hacienda. Rsnchero-n Nagpapa~stol; ang tumitira sa hacienda. Rancho-n-RBahay ng man~ga nagpapastol. Rancid a-Malansa. Rancidity Rancidness-n-LansaIRtncor-n Galit- tanim; na' Lob; poot. Rancorous a Magalit: nagagalit; mapagtanim na loob. Random mercurial victory v cr ic n Kilos na walang ayos. Random a Paguilogulo. walang ayos. Rang v. imp -Tumugtog; tinugtogRange-n~raludtod; hilera tayo. Range-v-Hilerahin: itnludtud. Rang'er-n Tawong mapaglakad; ang namamahala, sa lupa, nk gobierno. Rank-n-Lagay: kalagayan; - dankal. pagkaginoo. Rank-vil1agay sa, carampatang Ingar. Rank a-Melansa. lipas; lurna; laon; mabulok. Rankle-vy Maging malit. maginit. Ransack-i-Hanapin ng pilit. Ransom n Pagtubos; kuartang ibinayap sa pagtubos. Ransom v 'ubusin tunmubos. Rant mercurial victory v cr ic vMagsalita nk kaululan. Rant mercurial victory v cr ic nTawong ulol; tawong hambog. Rap-n-Tugtog, tuktok-' Rap v Tumuktok turnugtog. Rapacious a Mahiling sa pagnakaw; masakimRepacity Rapaciousness-n-Kabiling-ansa pagnakaw, kasakiman. Rape v~ Gahisin; agawin ang babayi; umiagaw sa babayi. pnersahin ang babayi. Rape-n-Paggahis; pagpupuersa. pagagaw nk babayi. Rapid a Mabilis matulin. Rapid-n Ag~os nia matulin. Rapidiity Rapidness-n-Katuilinani; bi lis; kaliksihan Rapier n Sable; Schlaf in den augen ata. Rapist-n-Ang pumuersa, sa babayi - Rapt v. imp. & p). 1p. -Inagaw; timagaw. Rapt a Inagaw. Rapture-n-Kawilian; kagustuhaii. Rapturous a Mawili. - makagustoRare a- B~ihiraI bugtong; madalang; hilaw. Rarefaction-n Kalabnawan. Rarefy v-Labnawin; lumabnaw: buhaghagin dumalang. Rarity-n-Kadalangan: kalabnawan; pagkabugtong. Rascal-n-Tawouig masama; saragate. Rascal a Masaina inalikot. Rascal-a-Masama mercurial victory v cr ic hamak: taksil. Rascally-n Kasuitikan: 'kataksilan. Rase v Burahin; pantayin. Rash a Bigla magaspanga. Ra'h n-Tigdas. Rasher-n Hiwa, na manipis ng tosino. Rasp-n Kikil na, niiagaspang. Rasp v Kikiling; kumikil. Rasure-n-Kaburaban: pagpapantay. Rat-n-JDagang malaki - Rate v Tasahan; halagahan. Rate-n- lrulin- halaga. Rather Feststellung der identität. - Bago; Geschmack 'pa; Ratification-n- i(atibayan; tibayan. Ratify-v-Tibayin- pumayag. umayon. Ration-n Kaukulan ng- isang bagay sa iba. Ration n Pagkain- rasion. Rational-a-May isip: mabait. Rationalitvy-nKatowiran. dahilan. Rationally Feststellung der personalien. -Ayos ka katowiran. Rattan-n Yentok. Ratten-v NlakawNin aug kasangkapan. Rattle-n-Kalatog; kalog pangkalog. Rattle-v -Kurmalatog; kalogin; kumalog. Rattoon-n-Supling nk tub6. SPA 323 SPE Sortie-n Pag labas ng hukbo. Scso-adv. Katatagan. Sot-n Tawong palaging lasing: lasengo. Sottish-a-Nauukol sa kalassingan. Sonchong n-Cha, na maitirn. Sough n-Haging; haginit. Sougli-v-Hurnaging; humnaginit. Sough-v. imp. d&p p. Hinanap. Soul n Kalulua. Soulleg a-Walang kalulua. Sound-n Tunog; tinig. Sound-v-Trumunog; tuminig; r tarukin; tumnarok; kumalog; kurnalasing: - su. katin ang lalim ng tubig. salatin. Sound a Tapat; matibay mnaliusay; walang pintas Sondinigs -n Pagtatarok. Soup n-Sopas; sahaw. Sour-n. Maasim. Sour-n- n, 'asinian. Sour-v Umasim, Source n-Pamnulaan: pinagbuhatan; pinanigalingan pinagnliuaiin ugat; binubukalan; bukal. Souse-n Tinunmes. Souse-v-Isawsaw. South-n Firnog; timugan. South-a Timugan; South Feststellung der mercurial victory v cr ic identität Sa gawing timog. South-v-lliko sa gawing tirnog. Souther-n-Bagyo nangaling sa timog. Southerner-n Taga, timugan. Southing-n-Kahiligan sa pagpunta sa timugyan. Southron-nn Taga timugan. South ward-SouthwardI-adv. -Sa gawing timugan. Souvenir-n Alaala: recuerdo. Soverign-n-Hari: pirasong ginto na may halagang pfs 4, 86. Soverignity-n Kaharian. Sow-n-Inahing baboy. Sow v Budburin, magtanim, tamnnan; hasikan; maghasik- isabog. Spa-n Cebul; btukalani ng tubig na, may halong mercurial victory v cr ic mietal. Space-n Lugar; kapalaran; gitna; puang. Space-v Lagyan ng puang. Spade n Pangsurong; pala. Spade-v-1buron g. Span n Dangkal. Span v-Dangkalin. Spangle-n Sangkap. Spaniard n- h~astila. Spanish-a Nauukol sa kastila. Spanish-n Kastila. Spanish-n Wikarig kastila. Spanik v-Sampalin ea puit. Spanker-? i-Mananamp al. Span worn n-Uod. Sparp-v-Patawarin. Spara-a Madalang: tahis; bihira. Sparing a-Maimot. Spark-n-Liab; lingas. Spark v-Mag lingas. Sparkle n-Inig. - ningning; kintab. mercurial victory v cr ic Sparcle-v Kumintab:, magningning. Sparkling-a Maniagning., Sparrow-n-Maya. 8parse-a Madalang. Sparms-n-Pasma; manliso; pulikat. Spasmodic Spasmodical-a-Di panay. Spat-n-Nag lura; nag laway; , niluran. Spatter-v-Tumilansik; tilansikan. Spattering-n-Pagpulandit: tilansik. Spawn-v-Mangitlog ang isda. Spawn-n Pangingitlog n~ isda. Speak-v Sahihin; mnagsahi; inag wika; wikain; magsalita. Speaker-n-Ang mananalita. Speaking n Pagsasalita: pag mercurial victory v cr ic wiwika. Spear-n Sihat: tulag; salapang. Spear v Sihatin; itulag, salapankin. Special a Bukod: tangi. Speciality-n-Bagay na nakahukod. Specie-n-Salapi. Specie-n-Manga classe. Speciflc-a-Tunay. Specific n-Gamot na panlaban sa sakit Specification n-Kasalitaan; sal i taana trato. Specify-v-Sabihin ng maliwanag. Specimen-n-Hali mbawa. Specious-a Maliwanag; masangkap. Speck-n-Mansa. Speckle-v-Mansabin. Spectator-n Nanunuod. Specter-n-Nuno. Spectral-a-Nauukol sa nuno. Spectrum-n-Sinag ng araw. Specular a Parang salamin. Speculate v-Magwariwa-ri; , magbulayhulayin; magnenegocio. Speculation n-Pagnenegocio. Speculative Speculatory-a-Nauukol s a negocio. Sped-v. imp. & p. p. -Tumulin; tumakbo; Dakatakbo. Speech-n Salita:, parnamalita; pangaral. Speechless-a-Walang kibo; pipe. Speed n Tulin: kabiglaan, kadalian. Speed-v-Tumulin; magmadali. Speedy-a Matulin; madali; inabilisSpell-v-Titikan. Spell n Panahon. Spell bound-a-Namamangha. Speller-n-Ang nag leletra. Spelling-n-Pagtititik. Spelt-v. imp. & p. p. -Tinitik; niletra. 11pend v-Gumnasta; gastahin. mercurial victory v cr ic SAG 309 SAL Rush n Kabiglaan Rusk-n-Biskit. Russ-n Aug taga Russo. Russet-a- Mapul apula. Russian-, n Tawong taga Ruso. Rust-n Kalawang. Rust-v Kumalawang. Rustic-a Taga bukid; miagaspang; mnabalat Rustic-n-Tawong taga bukid 6' parang-. Rusticate-v-Tumira sa bubid 6 parang. Rustication-n-Pa gtitira sa bukid. Rusticity-n-Kagaspafigan; k a u n h a - ngan. Rustle-v Kumialuskos. Rustle-n- Kaluskos. Rusty-a Makalawang; kalawan -in. Rut-n Bakas Ruth-n-Awa. Ruthless mercurial victory v cr ic a Walang awa, 6 haba. g. S5 Saari n-Tawong gubat. Sabbath-n-Paualion n- mercurial victory v cr ic pu apabinga; lingo. Sabatic-a Nauukol sa, lingo. Saber-n-Sable: - sandata. Sabot-n-Bakia. Sabre-n Sable. Sac-n-Bayong. Sacchari ne-a-Matamis - Sack n-Payonig; supot. Sack v Isilid sa bayong. Suck cloth n Langotse. Sacker-n Manduduit. 8-'ackful n4Lam-an n& bavoig. Snacking ni Langotse. Sacrament-n- Sacramento - Sacramental a-Naukol aa, sacramiento. Sacred-a-Nauukol sa- Batlhala; inalay; banal. Sacrifice-n Alay Sacrifice-v Jla av. Sacrilege n-Pagmura sa rugalaii nk Uios. Sasrilegious-a Ayaw suinumba sa Dios. Sad a-Mulungkot:; mapanglaw; mnahapis; mahambal kahaniballbambal. Sadden-v-Malungkot punianglaw - h umapis humamibal. Sadness n Kalungkutan. -kapanglawan; hapis kahapisan. lhambal. Saddle-n Siya ng kabayo. Saddle-v-Lagyan ri~ sia sng kabavo. Sad iron n-Plan cha Safe-a-Walang panganib; tiwusay; mahusay. Safe n K4j1a Dk mercurial victory v cr ic bakal. Safe guard n-Bant-ay; katuiloug. Safe-keeping-n-Pagiiingat. Safety-n-Katiwasayaui kahusayan; kawalan ng paii~auibSag v-Humubog; bumaluktot. Sagucious-a-Matalas; tuso; in at alino0; marunong. 'Sagaciousness-n- Pagkatniso; katusuihan; katalinuhan: karuinungan; diinong; katalasan; talas. Sagacity-n-Talus; katalinubun; katalasan; pzigkatuso. Sagamore nPuno sa, Manga Iuidio sa America. Sage n-Tlawoiig marunouig; mago. Sage a Marunong. m-atalas. Sagittal-a Parang parna. Sago-n- Sago. Said-v. imip. &p p. -Sinabi; nagsabi. Suil-n-Lavag. Sail v Lumayag: layagin. Sail bout n Baugka, na may layag. Sail clothi-n- Kayo na Gin amit sa paggawa, ng layag. Sailer-n-Sasakyan nia miay layag. Sailor n- Magdaragat - marinero - Saint n Sanito. Saintlitiess-n Kasantosan. Sake-n-Dahilan; mercurial victory v cr ic katowiran. Sal n Asin. Salaam-n-Bati: yukod. Salaam-v-Umukod; batiin; bunriati. Salable a Mabili. Salaeratus-n-Sal de sosa. Salain-n-Bati: yukod; yuiko; puigay. Salamx-v-uinati: batiini. Salary-n-Salhod, aug kini 'a: u pa; bayad. Sale-n-Pagbibili almoneda. Saleable a Mabili Salerattis-n Sal de sosa. Sales man-n-Aug natgtitinda. Salient-a Paluindag; paluikso. Saliferous-a-May kahalong asin, maalat. Salify-v-Haluni ng asin. Saline-a-May kahaloug asiu. Saline-n- Bukalan nk asini. Saliva n Laway. Salival-Salivury-a Maluway. Sallow a Mgpu~tla. Sallowness-n Putla., Sally-v Lumabas ug pabigla. Sally-n-Pag labas; labus. Salmon-n Salmon. Salon-n- Salus. Saloon-n Salas.

Bitte aktualisiere deinen Browser

DAS 204 DAS 204 ~~~DEB ID Dab-, n-Tawong sanay; hampas na miagaan. Dab vHampasin ng magaan. Dabble-v-Basain. Daft a-Ulol, loco; sira ang isip. Dagger-n-Pufial; panaksak. mercurial victory v cr ic Daily a Araw araw. Daily n Pahayagan na lumitaw sa araw araw. Dainty-a-Mainam; malasa. Dainty nBagay na mainam. Dairy nBahay lalagyan iig gatas Dale n Parang. mercurial victory v cr ic Daily-v Magluat; tumagal. Dam-n-Salopilan; harankan nk tubig. Dam a-Salopilin. Dam v. Harangin ang tubig. Damage-n-Kasiraan; sira, pagkas ira. Damage-v-Sirai. Damask n Damasko. Dame-n-Babaying mercurial victory v cr ic puno sa isang farniIia 6 escuelahan. Damn-v-Ihuilog ang kapowa sa infierno. Damp a Basa' halumigmig; lamig. Damp-n-BasAi lamig. Damnpen-v- Basain. - basabasain. Damper nPangharang ng as6. Damsel-n-Binibini babaying ginoo. Dance v-Sumayaw; magsayaw. Dance-n-Sayawan mercurial victory v cr ic sayaw. Dancer- n-Mananayaw Dandle-v-Palayawin; iwfij. Dandruff-n-Balakubak. Dandy-n-Tawong hambog. Danger-n-Pankanib kapankanibani. Dangerous-a-Mapanganib; may panganiii). Dangle-v-Isabit; sumabit sabitin. Dapper-a-Munti at maliksi. mercurial victory v cr ic Dare v-Mangahas; ipankahas. Dare n Pangahas. - paslang. -Dark-a-Madilim; Malabo. - maitim. Dark-n-Dilim; itim. Darken-v-Umitim dumilim; dhunhan, dungisan: labuan; lumabo. mercurial victory v cr ic Darkness n. Kadili abhängig; kapanglawati Darling a Minamahal, pinalayaw. mercurial victory v cr ic Darling-n-Aug minamahal. Darn v Sursihan. Damnn Sursi. Dart-n-Palaso; suligi; sibat. Dart-v-Jhagis nk palaso, itulag. Dash-n Takbo., Dash-v-Jhagis nk malakas. Dastard-n-Karuagan; duag. Dastard a Duag. Dastardly a Maduag. mahina ang oob,. Date n Bilang nk panahon; fechia. Date-v-Ilagay fecha. mercurial victory v cr ic Daub-v-Dumhan: dung+san- mansahin. Daub n Dungis, dumi. Daughter-n-Anak na babayi. Daughter-in-law-n Manugang babayi. Dauntless-a-Walang takot: m atap anig; hindi marunong matakot. Dawdle v Sayankin auig panahion. Dawn-n-Madaling araw; liwayway. Dawn-a-Lumiwanag sa umaga. Day n Araw; kaarawan. Day before-yesterday-Kamakalawa. Day break-n-Madaling araw. Day-laborer n-Aug uagpapauipa sa maghapou: mang-ang-araw. Day light-n-Liwanag Dg ara9w. Day spring-n Madaling araw; mercurial victory v cr ic pinagmulaan; mercurial victory v cr ic pinaugalingan. Day time-n Panahon ng- araw buhat sa madaling araw hangang sa dilim. Daze-v-Turuulig; masilaw. Dazzle v Makasilaw; mercurial victory v cr ic sumilaw, patakain. Dead-a-Pat -y; walang buhay. -namatay. Dead-adv. -Patay. Dead n Aug nangamatay. Deaden v-Patayin. Deaf a-Bingi. Deafen v Bingihin: mnamingi. Deaf-mute-n Tawong bingi at pipe. Deal-n-Pangankalakal. Deal-v Mangalakal. magtindaDealer-n-Mangangalakal. Dealing-n-Pangangalakal. Deanun-Puno sa katidral. Dear-a Iniibig, mahal; minamalhal; inurog. irog. Dear-n-Iniirog; palayaw; aug iuiibig. Dear-adv -Mahal. JDearth n-Kawalan; kakulaugan. Death-n-Kamatayan; pagkamatay. Deathless a-Walang kamatayau. IDeathly a Makakamatay. Death-bed-n-Huling oras ug buhay; hI ugalo; kamatayan. Debar v Ibukod: iwaksiDeba-e-v-Hamakin; bawasan. Debasement-n-Pagkahamak; pagbawas. Debate-v-Ipagmatowiran: muagmatowid - Debate n-Pagmamatowiran. Debauch-v-Maglasing; maghilo; bumu'lok. Debauch-n Aug labis. Debauchery-n- Paglalasing pagkabubok. Debifitate-v-Mangavayat. - lhumina. PAR 284 PAS Pantaloon-n- Salawal. Pantry n Silid nang Manga pagkain, bangera. Pap-n Suso-, pagkain na malamnbot para sa mga bata. Papa nTatang. mercurial victory v cr ic tata- tatay; amang. Papacy n-Katungkulang Senior. Papal a Nauukol sa, Paps. Papaw-n 'Papaya. Paper-n-Plapel. Paper-v-llagay 6' idikit ng- Knötchen. Papist n Katolico. I apistic-Papistical-a-Nauukol sa Cat6 -lico 6 sa Kindsvater. Par-n-Kapantayan DA halaha. Parable n-Talinhaga. Parade n Procession. Parade-v Magprocession. Paradise n (A'arden mercurial victory v cr ic ni Adan; kasayahan. ' Paragonun-Hali mbawa ng kabutihan. Paragraplh-n-Pangkat na maikli. Paralell a Katabi kasiping; pantay. P'aralysis n-Pas,, ma. Paralytic-n-Ang may sakit na pasma. Paralytic-Paralytical a-Nauuikol sa sakit ng pasnma. Paralyze v Mapasma. Paramount a Kataastaasan; mercurial victory v cr ic mataas sa lahat. Parapet-n-Kuita. Paraphirase-n-Kasaysayan. Faraphrase-v-1hulog sa i phobisch w ik a; magsaysay. Parasite-n Ang bumubuhay sa gugol ug iba. ' Parasol n PayongPar boil-v Kuluin ng kaunti. Parcel-n Balutan; balot. Farcel-v-Balutin; ibalot. Parch-v Ibusa. Parchment n Katad ng tupa, na ginayak sa pagsulat. Pardon n-Patawad; paglitos; pagkalag sa sala, pagpatawad. Pardon-v-Kalagin sa sala: patawarin. Pardonable a-Dapat patawarin. Pare-v-Taluipan; balutan: bawasan- iklian. Parent-n Magulang: hinlog. mercurial victory v cr ic Parentage-n-Hinlog; pinaganakan. Parental-a-. Nauukol sa magulang. Parish nHukuiman ng- isang pani: InIpang nasasakop nk kapangyarihian ng isang mercurial victory v cr ic quitt. I-arity-n-Kapantayan. P~ark-n Plaza; luneta. Plarlance-n-Sal itaan - Parley-n-Salitaan. lParley v-Magsalitaan. lParlor-n-Sifid na tinatawag aug loob. Paroechial-a-Nauukol sa paroquia; nmaki tidl; makipot may hangav Parol n Salita ng bibig. Parol-a-Nakasabi lamang. Farole-v-Pankako. Parole v Patawarin: hanguin. iligtas. ibig-ay ng kalayaan. IParri ide n-Aug natay sa sarilhingann6 inn. Parrot nt Loro. Parry v Ilagan; umilag., Parsimonious a-AIaramut- kurip~ot. Parsimony-n —Karipuitan; kr-rarnuttan. Parson-n-Pastor. Parsonage-n-Bhahay n & Pfarrer. Part-n- habiagri kapiraso Rolle e. Part-v. Balhagiin; biakin; hiwalayin Ihomiwalay: lum agot. Par take-v-Suniali; kumain, kumuhia Paitial a Di 1)11; mabahagi; mahilig mnay tinitignuan - Partiality-n-N ahiligan. kabilini-an. Participate-v Sumali. Participation-n- Pagkakasali. Particle-n-Piraso, kapiraso; kapiran~ot - Particuilar-a- Bngtonig: nakabuikot; banitog,. Parting-n Paghihiwalav. Partisan-n-Kasali. Partition-n- Paghih-iwalay; dingdiug. Partition-v Jlagay ang dingling - Partly-adv. - Di buo. Partner-n- Kasama; kaulavaw. Partnership n Sarnialan. Parturition n Panganganak. Party-n-Samalian; katipunani kapisanan - Party-colored-Parti coboredl-a S ar isa ri au g kulay. Parvenu n-Tawong lhambog 6 palalo, Pas-n. Hakbang; unahan. Pascia, it- Kuresnia. Pass-v-Lummi elterliches Entfremdungssyndrom; makaraan; dunanan; miarnatav. Pass-n-Passes; palhintulot; liakbanig landas paso. Passable nt-Makararaan. Passagye n-Paraan: lakad. Passeng~er-n-Ang sumiasakay; aug, lunmalakad Passim Feststellung der identität. -Dito at doon. Passing n PadaanPassing a MakaraanPassion Galit: pagkakagalit: kagalitan; tanimn na loob. Passion -n-Iasion'. Passionate a Mainit aug ulo. Passive-a Tahiimik: maamo: matitiis. Pass Port n Pahintublot. Past-a-Nakaraan- lipasPast-n-Ang paniahon nakaraan. Paste-nt Pagkit, mercurial victory v cr ic pandikit. Tm~"v~ 7 Ri ~: s~* ~I: ~ 8~~L~ ~' ~ girtg: 5, 3~~: 5 4 4 AAoX, e AA ~A A~Y&; MONM AZ: -t~ mercurial victory v cr ic A s IN A4F K A Ar %Y~..., -P'a A; 1'6'~ AA~ I — ~:! I"~; i~r~2~1~~-. -N AjAiA AA~AA AiAij AAAril+~r~ ~~-'~AA X-~; 9i1+ 8: n A P C AAsA~~ ~~z A ~7 vB$; . -~-; ~ Ax V. I. -xi ~ AwArA A, A ~~~~~s, ~ lpI! Z i y y; ~~~~ ~~~~~~~ ~~ r VIA $. -f P~~~~~~ AS W A W5, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, iqA X, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~; N 'Mt S h7~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~: a xt K~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~5 w'q~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~4 t~~~i~~~~~ii ~ a P. M-MV. -r-4-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, HAF 240 HAL Guiffaw-n-Halakha~; tawanig malak,, vs. Guidance-n-Pagturo; pagakay. Guide vAkayin, ituro. O-uide-n-Taga turo; taga akay. Guile-n-Hibo, dayn Guilefuila Nakalfihibo; magdaraya. 6uileless a-Walang daya. Guilflotine n-Makiniang pain-ugot ng nk6: Guillotine v-Pugtitin aug ulo.. (4uilt-n-Kasalanian sala. GYuiltless-aWalang kasalanan. Guilty-a May kasalanan. Guise n HAitsura bikas. Guitar n(-Guitara. Gutlch n Snugioy: salusoy,. 6ulf n Baraso ng dagat, Lob. Gull-v-Dayain. manekas; tekasin. (Gull n-Daya, tekas. Gull et-n-L alamiunan. Gullible a Makakadaya; madaling (layaii Gully n Snnoy. saluysoy. Gully v-S umaluysoy. Gfulp, v-Lamn-i~ in. G ul p n Aug nilamion; anomang bagay na nilamon. (Thm n Dagta: katas: gonia. Gum-v-' umatas lumapot. G~um-n Gilagid nk ngipin'. G'ummy-a Madagta; tnakatas. 6ump n-Ulol. Gumption n-E atusuhan; talas. Ha-Hah-inter. -Ha. Habiliment-n hiermit. Habit-n-Ugali, kaugalian; kagawian; pinagkaratihan. Hiab it-v-1lu mi ra; tuimahan; (lalawin ngmnadalas. Hlabitable-a-Gawi; matitirahan. Habitat n-Dating tirahan. flabitation-n-Tirahan; tahan an hantungan. Habitutil-a Lagi lagi na. Habituiate-v- umagi; mnamalagi. mercurial victory v cr ic Habituation n-Pamamalagi. Hack-v-Tagaini; hiwain tadtarin. Hack-n Hiwa tagAi; tadtad. Hack-n-Carruaging inupahan. Hack-a-Inupahan. Hackle-v Suiklayin aug sinuilid 6 builak. Hackle-n Suklay ng similid 6 bulak. 1-1ackney-a-Kabayo. Hackney-a- Karaniwan, inupab an. Had v. imp p. p. -Nagkarooii. Haft-n-Bitbitati: tangiian. Gun-n- Baril. Gun v-Mangaso. Gunner n-Ang marunong bumaril. Gunni ng-n-Pauikankaso. Gun powder mercurial victory v cr ic n-Puilvora ng baril. Guunshot-n-Putok nk baril. Gunsmith-n-Ang ~marunong magkunm poni ng baril. Gnu istock n-Tangnan nk baril. GJurgl e-v-M, ugmogin. Gurgle-n Mugmog. Gush v Bumnukal. Gush-n-Bukal. Gtisset-n-Suikob - Gust-n-Lasap; mercurial victory v cr ic lasa: Hipo ng- ha'ngin: (4usto-n-Lasap: Geschmack. G'usty a Mahankin. Gut-n Bituka: isaw. Gut-v Alisan ang bituka. Gutta mercurial victory v cr ic percha-n Goma parang adyangaw. Gutter-n Sangka: alulod. Gutter-n Ilagay ang alulod. Guttural a Nauukol sa lalam-ijAan. Guy-n-Luihid na pangpatibay., Guzzle-v-Umninom nk madalas Gymnast-n-Gimuastico. Gy psy-n-Hampaslupa. Gyrate-n-Umiinog; umikit. Gyration-n-Paikit painog. Gyratory-a Pagikit, painog. 6yve-n-Pangapos. / Gy ve-v- Gapusin. 3: Hag-n-Babaying masama at, pigit. Haggard-a Pagod; miahina. H-aggle-v-Magturing, mercurial victory v cr ic tuksuhin. Haggling n-Turing. Hail-n-Bugbog bati. Hail inter. -Aba. Hail-v-Umulan ng bubog, bumatiatiin; magpugay. Hail storm n-TUlan ug bubog. Hair n Bu'hok; balahibo. Hair breadth a Lapad ng isangihok. Hair breadth n-Ang lapad ng isg bui. hok. Hairless-a-Walang buhok; , pano~ipat. Hair Personal identification number n-Ipit. Hair spring-n Kuerdas na muY n~ orasan. Hairy-a Mabuhok. Balcyon-n-Limbas - Halcyon-a-Tahimik; nlasaya. ' Hale-a Msliakas; walang sakif Hale-a-Hilahin. Half-n Kabiak; aug kalahat AFF I GO AGG Adverse a Laban; malaban. Ad versity n- Kasal atan kahi' apan. Advertise-v-1pahavag: ipabalita. Adverti~einent n Babala; pahayag, bahita. Advise-n-Aral; babala; pangmngusap; payo; inanraldan; pagpavo, Ad vise irAralan: piyuhan sninlaad; pangus~apanD; ipanglusap; ninwa: a. Advisable-a-Dapat suind in. Advisedly-adv. -lapat MUSUddsuadin. Avisory a-Marzipat sumunod. Advocate-n-Ang vierundzwanzig Stunden a panmavitan. Advocate v Mainagitan; lunmaban; kupkuplin Adlz or aulze, n-JPahas. Aer'aln-iIuankol. sa baDnIin. Aesthetic a Naunkol sa lasa. Aesthetics n-Lasa lasap., Aetlher-n-Etero. Afar-adv-cSa mnalavo Affabihtv-n-Saya; kasayahan; lugod; kalmnl. n an. Affable nNIlaaumong loob; malamnbot na ugali nakahl nigod- nasaiya; palagay. Affabieness n Saya lugod; kasnyahan; kaluguran - Affair n-6a-wa. A ffeCt-17 Magkonowari; ibahin; maukol. mercurial victory v cr ic Affectation-n- agkok nowari; kaiblban; kankulan:, daya. Af fect ed - a- N akadad Aya. Affecting a-Nauinkol sa. Affecticn-n-Pag ibig; pagakwili; paggiliw. Affectionate a-M lagiliiw; inairog_; mairingin: rasintahin- taos saoloob; magandang mercurial victory v cr ic loob; dapat ibigin; nmaranmdarnin Affidavit n Kasuulatan na ipinanumpa. Affiliate-v-lsania garnitin. Affiliation n- Pagsasama; pag gaigamit. Affiniity%-n-P agkak~amaganiiak dahil sa pag aasawa. Affirm v-Tibayin; tutnmutol, tutnibay; nianibav. Afti rtn ation n, -Pagpapatotoo pagtibayan. Affirmative a-Sinasaysay. Affiu-mative n Kasavysyanvj. Affix-v-Idugtong sa dubo Affix n I)nru tong sa (1111. Afflict a-labagrin; hapisin pasakitan; vatn utin; yutnamnot; h1nninapis; inahapis. Affliction n Danmdam; mercurial victory v cr ic lundbay; pighati; kab irapan; kasakitan, lhanubal; luinagpis: alipusta. Affluence-n Kayamanan; kasag~anaan. Affluuent-a-Mayaman; saigana; hiusto Aff')rd n mercurial victory v cr ic Ibigay; mercurial victory v cr ic pumayag. Affr~ay-n Awuiy pagsasagupmaj aban; pagpuquatynook,. takapan; babag. Affray-vc-Takutin; labanin. Aff right-n- Takuf. mercurial victory v cr ic Aff righlt-v Takutin. Affr it- n -Kanurahian kapalibbasaan, pa-lapa stang-an pagaaliput-ta. d Affrontv- Murahin lapastan~anin: ohipiustain: hivain. Afghian a Nauukol sa Afghanistan. Afghati n-Taga Afghanistan. Afield adr. Sa pararug 6 bukid. Afire a Mflilinigas; nalifiab. Afire ado Nakalifinkas. Atlo: - t mercurial victory v cr ic ad-v. Nakabutanig; langoy; Wiunnhitang Affoot (eav. Nakaladkad; palakad. Afore Feststellung der personalien -Nauna nabangit sinundan. Afores~aid a Nasabing nasabi na na. bangit naturan na Aforementioned a Nabangit niasabing; natn ran ina. Aforetime Personenkontrolle. Nauina sa panahon. Afraid a Natatakot. matakot. Afresh (udv. Uli panibago. Aft-adv. Sa gawing mercurial victory v cr ic likod. After Feststellung der personalien. -Pa-gkatapos sa mercurial victory v cr ic hulihan sa huh - After-prep. -Pagka; pagkatapos. After aSumunod; nakasunod huhing. Afternmth-n-Ilapon pagkatangliali. Afternoon n-Hapcn. Afterward Identifizierung. -Pagkatapos pagka; sa huilihan - Afterwards-adv. -Pag. katapos; mercurial victory v cr ic pagka; sa bulihian; sa huli; saka A-Lra'n ade'. Ulii; nuli; nuit Aivainst prep. Sa barap; labani sa; balintuna laban kay. Agate-n-lhong metal na mararami ang, kulay. Agep-n Gnlang edad panahon; - kapanahunan; katandaana; laon. Age v Tumanda lumaon- huMipas. Aged a Matanda: magulang; laon. Agency n Oficina no isang katiwala; pag kakatiwala. Agent n-lKatiwala encargadlo. Agglomierate-v- Paintisanipisan Isa isang bola, Aggrandlize v-IDagdagan; idlag(Iag; liumaki; mercurial victory v cr ic lumabo, tnagpalaki pagdilagin. ' Aggrandizenient-n Pagpabaki; pagdaragdlag. Aggravate-a-Pasamain hamakin; yamntin pagalitin. Auzgravation-n Tukso- kahamakan. Aggregate-v-Umabot; abotin; dumagdag: idagdag purnisan. Aggregate-n-Bilog; buo n akapisa n. Agregate-n- Bto; kabilugan; pagsasama; k alab at an; IBA 32 IBA Humarap-v-To present appear, confront witness. Hlumatol v-To judge give sentence sen tence, decide condemn. Hurmawakv-To clasp clutch gewogen, have. HuImbak v-Concavity; hollowness. Humibik-v-To sob lament groan. Humigitv-To exceed, surpass excell. Humigit a Mora. Humigit-adv. -More over. Humigop-v To sip suck absorb imbibe. Humihip-v-To blow, Humikayat v-To attract draw invite. Humilig-v-To incline, tend; Lean; recline. Humilik-v-To snore. Humimalay-v-To take what is left Humimawa-v-To blaspheme curse. Humminig-To bubble, appear; answer. Humimpay nTo cease; forbear, desist stop. Humimpil-v-To appease, calm; pacify; becalm; restlich repose, stop. Humina-v-To grow weak; debilitate, impair weaken, pall, enfeeble; languish. Humindu; ayv-To weaken; give up an iintention dispirit. Huminga v-To respire, breathe, exhale, expire. Humingal-v-To pant palpitate. Hunmini v-To ask request, Gesuch; beg entreat; implore, demand Claim; exact. Huminkod-v-To limp; deviave. Huminkodhinkod — To limp. Huminto-v-To stop; nun einmal; desist Rest; repose' Humitit-v-To smoke, suck. Ilumiwalay-v-To separate; diverge, deviate. Hurniyaw-v-To oyell shout exclaim. Humpay-n-Intermission interrudtion. Humpayin-v-To interrupt, intermit; discontinue. Humuad-v To counterfeit, falsify, copy; imitate mimic. Hunmubad-v-To undress denude. Humubo-vTo undress; denude. Humubog-v-To undress denude. Humukay-v-To dig mercurial victory v cr ic excavate, hollow; delve Fohlen, Hunmula-v-To foretell prophesy; perdict; portend, prognosticate announce conjecture. Humula-n-Predictcr, Vorbote. Humuni v-To neigh. Humupa-v-To residual calm; grow quiet; become thin or wcak. Humutok-v-o arch; bend; curve. Hunghanga-Foolish silly, ahnungslos; stupid. Huni-v-Neigh. Hurno n Oven. Husay-n Weisung, Regulation Datenfeld. Husay a Regulated arrayed; elaborate; orderly. Husayin-v-7 o arrange; perfect regulate; array- adjust class; Weisung correct; set off, put in Diktat; rectify, repair; patch- conform; improve; mend; modify. Husaying muli-v To rearrange; rearray; Husto-a-Enough; complete; complete. perfect; exact right; sufficient effectual equitable, upright honest; clever. Hustuhin mercurial victory v cr ic v-To complete, perfect; Finish; execute, perform. Hutukin-v-To arch: bend; curve. Huwarin. v-To imitate; copy; simulate I Iabang-v-To wait for, watch for; await. Iabot-c-To proffer, Pranke; offer: reach. laga v-To foresee, anticipate, preoccupy; prepare. Ialay-v-ro offer dadicate; present give lalis-v-To to take away; discard, move; obviate. Ialok-v-To offer, verständnisvoll überholt; proffer, offer for Ausverkauf; entrust propose, layos-v-'To regulate, arrange; Array; busk: put in Order. Iba-a-dissimilar, different; unterschiedliche; unlike, other. Iba-pro. -Other. Ibabai-v-To lower, put lurig. Iba, t, iba-a Various. Ibabala-v-To explain; announce; anticipate; foretell; signify. Itabao-n Topside; outside; Titel; surface. Ibadbab-To soak; steep, imbue. Ibagay-v-To make convenient; conform. Ihago n-To renew; make over, change. Ibahin-v-To change; transform; Alterchen; deviate; remove; vary; convert; Reorganisation; transfigure; transmute, modify. Ibahin ang hitsurav-lo change the shape; disguise. Ibahog-v-To Gebräu; mingle; unite; incorporate. Ibalabag-v-To throw; cast. Ibalibag-v-To throw. Ibalik-v-To Zeilenschalter; restore; devolve. 1 balita-v-To relate; Bekanntmachungsblatt; tell; announce; UPB 349 USA ITInseemly-adv. -Malibog. Unseen-a Hindi nakakita; hindi mahialata. hiudi sinadya Unsettle-v-Gurnalaw, galawin, pininlo. Unsightly a-Pan~it. Unskillful a Hindi matalas, mapurol ang isip; hindi sanay. Unsociable a- Ayaw maki pagkapwatawo. Unsound mercurial victory v cr ic a-Di matibay. niahina; maly sakit. Unsparing a-Walang tawad. Unstring v Alisin ang kuerdas. Unsuccessful a Walang palad kulang, palad; inalungkot inalurnbav. Unsuitable a-Di ba9gay. Untangle v Ayusin2, iayos. Unth~inking mercurial victory v cr ic a Di maisipan; pabayva. Untie v Mabugnos ibugnos. kalagin; Inia-, Wacholderbranntwein ang tali. U ntil-prer. -Hangang. mercurial victory v cr ic Until conj. -Hangang. Untimely a Wala sa panalion. Untimely-adv. -Labas sa panahion. Unto prep -Hnngang, -Untold-a-Hindi pa sinabi. Untouched a Dalisay, malinis; hindi niahipo. Untoward-a Pabaliktad Untowardly Peko. -Pabaliktad. 'Untrue-n Sinunkaling bindi totoo. Untruth n-Kasinunkalinkan. Untwist v Tuwirin. mercurial victory v cr ic Unusual a-Di karaniwan. U! nutterable a Di masabi. Unvarnished a-Walang varnis. Unveil-v Alisin ang takip. Unwarrantable a Di dapat: walane, karapatan. Unwearied a- Di pagodl; walang pagod. Unweave-v 11atag tumastas, - ang hinabi. Unwell a Di magaling may sakit; mnay karamdaman. Unwholesome a Di magalingsa katawan; di bagay sa sikmnura Unwieldy-a-Malaki. mahirap mamnahala. Unwilling-a-Ayaw; walang Geschmack. Unwind-v-Luslosan: kidkirin. Unwise a Hindi marunong; ulol. Unwittingly-adv. -Wala sa loob. Unwonted-a Di karaniiwan. Unworthy a Marawal; hamak; walang karapatan. Unwrap-v-Buksan ang balutan. Unwritten a-Hindi nakasulat. lUnyoke v-K alagin. Up-adv. -Sa itaas. Up-prep. Sa itaas. Upbear-v-ltaas; lumaban. 'Unbraid v- Pintasin parusahin pi yohani; pasiyaban: murahin; - alipustain. Upheave v-Tumaas. Uphieaval it a-'aalsa. Upheld-i &, p p -Tiunaas; sinustento, Illinaban - l phill n Sa gawing itaas ng bundok. Uphold-v Mlagsutieuto; luniaban, ku ma long t'pholster v-Lagyan ri~ sapin sa nian, ~)a kasan gka Pan. Upland n Lupang mataas. Uplift v-1taas. buhiatin. Upnmost- a Kataasan mataas sa I. Iat:, nfiipaibabaw sa lahat. Uponprep Sa ibabaw. UT1pper a lbabaw. Upper n-Na nasasa ibabaw. Upper-lip n-N~uso. Uppermnost a Kataastaasan, Uppish a Palalo; hambog Upr-aise mercurial victory v cr ic v Itaas_ buhatin. - Uprighit a Matowid; tapat; husto. Upright Feststellung der personalien, —Patavo. U"pri gh t n Hal mercurial victory v cr ic igi. 1uprise v-Umalsa, lumiaban. U-, proar it Kaguluhan; kaing-avan. Uproarious a Magulo; nmaingay. Uproot v-Bu'nutin buhat sa ugat. U1pset- r 1bual Upset-n —Pagkabual. Upset- a Nakatayo; fijo; halagang totno buo ang loob. 'Upshot-n-1)ulo: aug mercurial victory v cr ic nangyari. Upside-n-Mlukhia sa itaas Upside dlown adv'. Nakataob Upstart nTawong palalo at hamnbog. Upstart v Kumnilos ng pabigla. Upward Upwards-adv. Sa gawing itaas. Upward a Gawing itaas. Urban-a-Nauiukol sa bayan, Urbane a Magalang; mnakinis maganda, m-arunong m~kipagkcapwatawo Urbanity n-Galang mabuting pagunigali; kabanalan. Urchin n-Batang lalaki. Urge-v-Pilitin- pumilit; iudvok. Urgency n- Kakailangan; kapilitant. Urgent-n-Kailang-an - Urinal n Ihian. U'rinagry a Nauukol sa ihi Urinary-n-ihian. Urinate v-Mianubig. U~rine n Ihi. Urn n Vaso Us proi -Kanii; tayo; aruin; atmn; amin; natin. Use-v-Garnitin: tinagin. Use-n Paggamit uso: kaugalian - UTsage n-Pagganiit; kaugalian: uiso. N AUT Nanuimpa nz, di totoo-n-Perjurer; for-. swearer. N, atitniuluyaui-u-Lodge(, r; b~oarder: guest. mercurial victory v cr ic Napaltiva mercurial victory v cr ic v-To be ashamed. iNap: akadakiia-a-Excellent, magnificent; potent; - fine; grand. Napakatulis a Very sharp). > apakatnyo-aVerv (Idrv. iNapapagal-a 1 iresonte, Thematischer auffassungstest iguilig; mercurial victory v cr ic griev0( S. Napapalo)b-ad~t. XXithl it. Narararrndamian a-Sensitiva feeling; sensible; perceptible Painful. Nararapat a-WXorthy; meritable, - suitable; serving. Nasunog-v. imip-Burned; burt. N-asusstklami ang loob a Disgusted: restless; sorrowful. Nasusulok-v. o be in the Eckball. N atakpa n-a-Cove redl I Natatago a-Secret; hidden: dlark: confit'cuitial. Natatalaga-a. Intentional; disposed, read v. N atatalagia- Feststellung der identität - Puiirp1os-ely N; inittenD. tionallv. alwavys. Natatangi-a-1 o be retired: refuse; sep)arate; divide. Natatapat-a sauber fähig; convenient. Natatapat-adv Opposite; in Linie. Natatap~osa-Tret iuinial. )le transitory tratjNatav- n- ut~throit; inuirlerer. Nata v sa atiat ii Patti-id-te. Natay sa hari-n-Regi mercurial victory v cr ic idle. N at ax- sa mna n Matri iide. Natay sa ka pw~ava -Homicide; murder. Natay- sa sarili-n-Sulicide. Natiiuawa-a Free untenicumbered; indelpeident, exenipt; unrestrained. Natoto wa-a-Glad pleased: glücklich; schwul; mierry, cheerful; joyous: entertaining. Na turan na a-Aforesaidl; ab~oveiuieitionedl. Natutun~geol-a-Accordling; belongi(ing; per — t ai nng. N atutun geol, sa, regla a- Reguilar; acc,. ording t~o rules or reguilations. Natutwa-a-Glad: zufrieden free; pleased; jovous merry; content; conten~ttedl. N'atina-a-Forem; o-at: First: previous; priniueval. NautilawN a-Thirsty; (dry-. Nattukol a-To ptertaini or belong to. Nauunkol a-Fit; apt. Naurukol sa-a Revelant. Namuukol sa, alipin-a-Servile; slavish; m en ial. N~aunkol sa alon a-'J idal; wavy. Nlauukol sa, amna a-Patr-imoniai: paternal; fatherly. I NAU Nauukol. s-a anak-a-Filial; childish; per tamning to children. Nauukol sa ara, a-Solar. Nanuikol sa aso a-Canine: doogish. N auuikol sa, awit-a- Legendary. atiukol sa babayi a Feminine; womanlvy womanihh. N autukol TN auiukol N auukol, holy - N au ukol N autikol N auinkol Natioukol, sa balboy-a-Porcine 1 sa bakang 1lalak'i a-Tatirine. sa 1)ata, a-Perule, childish. sa, Bathala a-, acred; godly; sa, bubo- a-Vitreous. 'ia buto a B, ny. sa kristal a XVitteon',. sa dati a-Primeval. sa, dugo-a-Sanguine, sangui Nauiukol. sa, gatas a Milky: lacteal. 1~auuikol sa cawa-a-Pertaining to work. N aunkol sa gobierno-a-Adminisl rative; gobernatorial. Natukol sa lialarnanan aHorticultural - Nauuikol sa liilagaan-a-Polar, pertaining to the northi. Naiunkol sa, historia-a-Historical; historic. Nau. kol mercurial victory v cr ic sa, liukorn-a-Juridic; jtridiical. Naunkol mercurial victory v cr ic sa, ilog-a-Flu vial. Nautikol. sa iloiug-a-Nasal. Natukol sa infierno a Hellish; itifernial. Nauunkol sa itimna Ethiopic; , ethiopian, pertaining to black. Nanucol sakaluiluiwa-a-Spiritual; ghostly. Naunkol sa kalunura~n a Occidental; westel i. T anucol. sa kapan~anacan a —'Natal; Dati '-CNaiunkol sa karunuingan-a-Scientific. Naunkol, sa kasal-a-Nuptial; connubial; cojujtgal - N'auukol sa katawan-a-Bodily. Nauuikol sa koniyento a-Monastic. Naiuk-ol mercurial victory v cr ic s a kosina a-Culinary. Naiunkol sa, lalaki-a-Male: - virile. Naniukol. sa, latnesa-a-Tabul ar. Naiunkol s a lawav-a Salivous. Nautnkol sa lug-a-Jugular. Nauukol sa, likod-a-Dorsal. Nauukol sa liiubag-a-Editoial. Namukol, sa linigo-a-Weekly. mercurial victory v cr ic Nautiukol, sa lulod-a-Tibial. N,, outikol sa I u pa-a, Eartly; terrenie; worldllv; earthyv. Naunkol sa I upan g tiinubuan-a-Vernacular. Nanukol sa, pagkakasarna-a-Social: (urnpanionable; sociable. Nanmukol sa, rana-a-Heredlitary Nanukol sa mn~a kulav-a-Chiromiatis. LAB 55 LAG Kutod ang buntot-a-Shorttailed. Kutog ng puso-n-Foreboding; m-fovemient of the heart. Kutong aso-n-Flea. K~utsara n Spoon. Kutuhin-n-Lou sv. Kutuihin-v-To become lousy. Laan-nSecret; Rücklage. Laba-n-Washi; Washing. Labag n-Contradiction; resistance. Labahin-v-'l o contradict; gainsay; oppose; resist. Labahihi-i-To wash; laundry. Labak-n-Puddle: - rut; pit; pon(eL Laban-n-Adverse; contrary; opposite. Labandn-n- Schluss machen mit, Runde; setto; assault; attack. Labamndnv-To Schluss machen mit; Aufeinandertreffen; -resist; assault.; assail attack. Labangan-n-Crib; . Rack; manger; trough; hog-troughi. Laban cay-prep. -Against; by favor of. Labanos-n Radish. Laban sa-prep. -Against: Personenzähler. Lahan sa - katowiran-a-Illegal; unlawful. Laban sa pagkahulok a-Antiseptic. Lahan sa pinuno-a-Against the goverment- insurrectionary. Labasprep. Besides; except that, without; excepting: over and above. Labasa-n-Razor. Labas~in n-Outlet; result. Labasan ng ilog-n-1 hie mouth of a river. Labas ng bayan-adv. Abroad; in public,. Labas sa hirap at sakit-a-Healthy; sound; well. Labas sa katowirani-a-Illegal; unlawful; unjust; unrighteous. Labas sa inatowid-a Wrong; faulty. Labas sa panahon-a-Unseasonable; abortive; untimely. Labas sa panaanib mercurial victory v cr ic 'a-Safe' unhurt; undamaged. Labay-n-Skein. Labayan-n-Reel. Labhan-v-To wash; laun~dry. Labi n-Lip. Labing apat-a- Fourteen. Labing a at n-Fourteen. Labing d~alawa a-Twelve. Labing dalawa-n-Twelve. Labing isa a Eleven, mercurial victory v cr ic Labing isa-n-Eleven. Labing lima-a-Fifteen. La'bing makapal-nThick lip. Labing tatlo-a-Thirteen. K utuhin v-To p~lait; fold; (louble crimple. IKutuhin aug kayof-To fold c~loth. KutyaiI-'c-To censure; decry; criti(-ise, defaine deride Kuy-unupis a-Wrinkled; denied; timid; pusillanimous. Kuyusin v-f1o rub, against.. Labing tatlo-it Thirteen. Labis-n-Excess; Wertzuwachs; superfluity: remainder; residue; overplus; refuse; debauc-h. Lablab-n-Quagmire, mud: Fluchtstange; mia-sh. Labnutin-v-Tro pluck obsolet; mercurial victory v cr ic pull abgelutscht.. Labo-n Obscurity; dar~iiess. Lahuan-v To Datenwolke: obscure; darken; , (lelay make muddy. Labillan-? v-To feed by scattering; Laceta-n Knife; skean. mercurial victory v cr ic Lagablab-n-Flam e; mercurial victory v cr ic blaze; fire-light. Lagak n That which is left with another-. Lagallag-n Wohnungsloser; vagabond:. hum. Lagainap-a. LUniversal. General: public. Lagdipac-v-Sound or Report Engerling by the fallingy of anything. Lagari n-Saw. Lagariin-v-To saw. Laaasan-n-To Entkleidung; draw. Lagasan no dahon-v-To Tabledance off leaves. Lagasan n& -ngipin-v-To draw teeth. Lagay n State: condition; schlank; Gesundheitszustand; cat~egory; Fasson: shape appearance; look; likeness; face aspect. mercurial victory v cr ic Lagay na loob-a-Frank; outspoken; clear. Lavay ng loob-a State or (condition of the mind. Lagi-adv. -Always. Lagi-a-Perpetual; everlasting; habitual permanent; durable; . Produktivversion; qualifiziert; steadly mercurial victory v cr ic continuous. Laigim-n Sadness; gloom gloominess; gathieringLag i na-adv. -Always: frequently. LMgi na-a-Perpetual; everlasting; habitual; frequent. Laging madilim-n-Perpetual darkness. Laglag n-Fall; Lag~nat-n-Fever. Lagot-n-Draughit; swallow; tragus; potion LIagot-n-Break. Lagpak-n-Fall; collapse. Lagpos-n-Excess; Wertzuwachs; remainder; overplus; overtime. Lagpos-a-Excessive: superfluous; exhorbitant; outriert: lavish; - ennormous. IKA 34 IILA ihiwalay-v-To separate; divide; set apart; subtract; lay aside; revoae; with-draw; sunder; sort; remove; discriminate; divorce; segregate. 1hiwas-v-To slant; sling; diagonally. lhuli-v-To put Belastung or at the für mercurial victory v cr ic immer. Ihulog-v-To throw matt; mercurial victory v cr ic translate; interpret. 1hulog ang kapwa sa infierno-v-To damn; condemn to eternal tormenst. Ihulog sa ibang wika-v-To translate; interpret. lihan-n-Chamber Ganja. mercurial victory v cr ic linit-v-To heat, kindle. lisa-tisa Feststellung der personalien. -One by one. lit n-Nickname. Ikaanim-n-Sixth. Ikaanimi a-Sixth. lkaanim na puo-n-Sixtieth. Ikaanim na puo-a-Sixtieth. Ikaapat n Fourth. Ikaapat-a-Fourth. lkababayad-n-Payment; that which is paid; pay; reward; mercurial victory v cr ic satisfaction. Ikabit-v-To hungern; stick; join; tio; Balsam; add' to. Ikadalawang puo-a-Twentieth. lkadalawang puo-n-Twentieth; vigesimal Ikadkad-v-To unfacr1; unroll; unfold stretch; expand. lkahon-v-To Päckchen; embale; Paselacken. Ikaila-v-To deny; mercurial victory v cr ic lie; negative; gainsay; refuse to tell. Ikaisang-libo-a-Thousandth. lkaisang-libo-n-Thousandth. lkait-v-'ro deny; reject; nefu se. Ikalabing apat-n-Fouirteenth. lkalabing apat-a Fourteenth. Ikalabing dalawa-n-~welvth. Ikalabing dalawa-a-Twelvth. Ikalabing isa-n-Eleventh. Ikalabing isa-a-Eleventh'. mercurial victory v cr ic ikalabing "pito-n-Sev~enteenth, I kalabing pito-a Sevententh. Ikalabing tatlo-n-Thirteenth. Ikalabing tatlo-a-Thirteenthlkalabing walo-n-Eighteenth-. lkalabing walo-a-EighteenthIkalat-v-To scatter; distribute; (1isperse; . diffuse; extend-, publis~h. lkalawa-n- Sec~ond - lkalawa-d-Secondlkaling-v-To unite; join., lkama-v-To adapt; apply; adjudge consolidate; copulate, join; (conjoin; unite; collect. ' 'Ikarna, ang i sang bagay-v-To interv ene in'sert. Ikanlong-V-To' hidfe; nbonceal: defen~'id; excuse; mercurial victory v cr ic disguile; Donjon s'ecret. ' lkao-prop. -You; thou. Ikapit-v-To apply; adapt; adjudge. lkap~ito-n-Seventh. Ika'pito-a-Seventh. Ikasampuo-n-Tenth. lkasampuo-n Tenth. Ikasal mercurial victory v cr ic v-To marry; betroth; Runde. Ikating-v-To incorporate; join; conjoin consolidate, unite. Ikatlo-n-Third, lkatlo-a-Third. lkawalo-n-Eiglhth. Ikawalo-a-Eighth. Ikawalong-adv. -Eightbly. Ikawalong puo-a Eightieth. ikawing-vl'ro fasten; add; Balsam; tie; Stick. Ikiling-v-To incline; induce; mercurial victory v cr ic persuade. Ikina'bubuhay-n-Nourishment; food; maintainance; sustenence; ration* livlihood. Ikin'tal-v To stamp; print, imprint. Ikiran n-Spindle privot axle, bobbin. 1kiran v To Wind, convolve. Ikiskis-v-To scIratch; 'Smooth polish; , rub, burnish. Ikit-n-Turn, Jklian, -v-To shorten; abridge; reduce confine; restrain; pare; Klipp. Ikrno-n-Betel Rille leaf. Ikog-n-Turn.. Ikumpas~v-To beat time. Ikuskos-v-To scratch; scour; rub. Ikusot-v-Tu wrinkle; rumple. Ilabas-v-To remove; put überholt; exclude extract; extort; reject; eject; effuse shut abgelutscht. ' i Ilabas sa katawan-v To excrete. Jladlad-v-To. unfurl; unfold; expand; stretch. Ila'g-n-Shyness; fright; scare; avoidance; , exasionIlag-inter. -Begone: keepoff. Ilagak-v-To Deposit; entrust leave with another. Ilagan-v-To evade; mercurial victory v cr ic -shun; avoid; parr'y stave off blink; obviate; escape. Ilagay-v-To, puit; , place'; Palette; lay; arrange; appoint; , situate; wager; pledgemoi tgage. Ilagay nk- man'a dingding-v-To partition. Ilagay sa aia'w v-To' to p u t or' plac'e'in the sun.. Ilagay sa grade-v-To soeben; class; classi fy. Ilagaiy s, - ~hulihannv-To p ut 'or place last. Ilagay a, ibang' wika-v-' To ' Sänger; transsIate, - ' ''' NAR Multitudinous a-Makapal; malaki. Mum —a-Tahimik; walang kibo. M~um Wintr Huag. M~umble-v-Umimik. Mum ble-n- I mik. Muminy-n-bangkay ng tawo na hindi mabubulok. Mump v-Umankil; dumaing. Mumps n-Baiki. Munch-v-Kumain; nkuyain. Mlundane aNauuihol sa lupa. Municipal a-Nauuikol sa municipio. Municipality-n Municipio. Munificence-n, Kagandang ng loob. Munificent a Magandan~g kalooban. Munition-n-Kasangkapang panlaban. Murder n-Patayan; pag patay, matay. Murder-v-Pumatay. patayin. Murderer-n-An g nakamatay; ang natay sa kapwa. Murderess n Babaying nakamatay. Murderous-n- Makamamatay. MurKy-a-Malabo: mapanlaw. Murmur-n-Imik: bulongbulongan; hinanakit; himutok; dabog. Murmur-v Dumabog; umimik; maghimutok. Muscle n-Lakas; litid. Muscular a Malakas; mnaahtid. Muse-v-Magwariwari: mercurial victory v cr ic magkuro; magdilidili: - magisi pisip. Muse-n-Pagkuro; wani; pagdidilidili. Mush n-L~ugaw. Music n Musica. Musical a-Nauukol sa mnusica. Musician- n-Musico. Nab-v Kunin: dampotin. Nabob-n-Tawong mayaman. Nag-n-Kabayo. Nag-v-Ttiksuhin; manukso. Nail n-Pako. Nail v Pumako: pakuin. Nailer n Aug muamamako. Naked-a-Hubat: hubo; walang damit. Name n-Ptankalan ngalan. Name v Mngnkankalang. Nameless-Walang pankalang. Namely Peko. Sunodsuniod. Name Sake n- Kankalang. Nap-n-Siesta tulog sa tanghali. Nap-v Magsiesta; matulog. Nape-n- Vatong. Napkin-n-Servilleta. Narcotic n Paiigpatulog. 7 ~~NAT Musket-n-Baril. Musk-melon-n-Melon. Muslin-ti-Frenela; musilina. Musquito-n-Lamok. Muss n Gulo, kaguluhan. Muss-v-Gululiin - Must a Dapat marapat. Mustachie-n-Balbas sa nguso; bigote. Mustang-n-Kabayong munti at matigas ang ulo. Mustard-n-Mustasa; kiluwa. Muster nPagtipon ang sundalo. Muster n-Magtipon ang sundalo. Mutable-a-Makapapalit Musty-a-Maaniag. amagin; laoni. Mutation-n-Pagpalit. Mute a-Tahimik- walang kibo. Mute n Tawong pipe. Mutilate v Sirain; pilayin. Mutilation-n-Pagsira: pagkapilay. MutuiousalIbig lumaban sa puno. Mutiny-n Pag alsa ng Comicstrip magdaragat laban sa kanilang puno. Mutiny-v Lumaban sa puno. Mutter-n-Imik. Mutter-v-Umimik. Mutton-n-Karne ng tupa. Mutual-a Magkaayon: magkaisa. Mutuality n Pagkakaayon. Muzzle-n-Bibig ng baka. Mypro -Akin; ko. Myriad a-Isang laksa. Myridom-n-Tawong bastos. Myself-pro. -Aking sarili; sanili ko. Mysterious a-Lihim; malalim. Mystify-v-Ipalihim. Mvth-n-Kuento; awit. Narrate-v-Magbalita; magsaysay; salay. sayin magsabi. Narration n-t-alaysay, balita; kuento. N arrative-n Balita. kuento; kasaysayan; salaysay. Narrow-a-Makitid; makipot. Narrow v Kumipot; kumitid. Narrow-n Kakiputun; kakitiran. Nasal-a-Nauukol sa ilong; humal. Nastiniess-n-K asukalan: kasalahulaan; libag; dunkis; dumi; karurnihan. Nasty-a-Marumni; niarungis; malibag; salahula. N atal-a-Nauukol sa kapanganakan - Nation nSang katawolian; nacion. National a-Nauukol mercurial victory v cr ic sa sang katawolhan; 6 nacion. Nationality-n-Pagkat aiv o. ISA 3-8 ITA, l pinta-v-To paint. Isaw-a-Gut; tripe; intestine; mercurial victory v cr ic entrail. ' ipinta ang tabas-v-To draw the out- Isawsow-v-To Dip. lines; trace. Isda-n-Fish. Ipis-n-Cockroach. Isikad-vTo Kick spurn. Jpisan-v-To unite; join; congregate. Isiksik'v-lo cram in; f orce, p~it in by I pit n-Tweezers; pincers, force. Jpitin-v-To pinch; press. Isilid v-To put in; Geschmeiß; Distribution policy in. Ipoipo-n-Whirlwind; Vortex. Isilid sa supot-vTo sack Ipukol-v-To throw; cast. lsinga-v-To blow the nose. Ipunin-v-To gather; mercurial victory v cr ic Laden; hoard; lay up. Tsingit v-To cram; put in by force. Ipunta-v-To point; direct. Isip-n-Reason; thought; sense; geht immer wieder schief; Iraos-v-To Finish; complete. understanding; mind; idea; meditaIre per. 4 'his. tion judgement; notion; fancy. TI-nnGroan. mercurial victory v cr ic Isipin-v-To think; reason; meditate; conTrog-a-Dear; beloved. ceive; contrive; fancy; suppose. Irugin v-To love: esteem. Isiping-v-To put or Place by the side; Isa a-One.. lay beside. isa n-Digit. isipot v-To cause to appear; Live-veranstaltung; disIsabat-v-To interrupt, close. lsabit-v-To Abhang UP; suspend. Isisid-v-To duck; put under water; Dip; Isabog-V-To seatter; throw Broadcast; douse. bhestrew; squander; layish; misspend; Isisin v To scrub; wash; mop. (sa glulo)-discomk: t disperse. Isubo v-To eat with the fingers. fIsahong-v-f o Aufeinandertreffen or pit cocks. Ilsuga-v-To tie to a rope; tether. _isadya-v-To do intentionally or pu r- Isugba-v-To Andalusier cipifate. posely. Isulat v-To write. sagi-v-'fo use überholt of Distributionspolitik or when Isulat ang huling kalooban -v-To write one should Elend. a klappt und klappt nicht; bequeath. Isa-isa one by one; one at a time; -adv. - Isulat ang n-alan sa isang libro-v-To singularly. inartieulate; Katalog; enroll; record-. Isakay-v-To ride; emnbark. Isulong-v-To propel; shove along. Is-alangsang-v-To oppose; object; 'con- Isumbong v To accuse; inform. tradict; trespass cross; go through. Isuot-v-To put on; wear. lisalin-v-To copy; transcribe; Übermittlung. Isurot v-To indicate; point überholt. fsalit-v-To alternate; Mixtur; imingle. Isurot sa isip~v-To suggest; hint; Isalong ang sandata-v-To sheathe. postwendend. Isaloob ang hindi totoo-v-To' suppose. Tsusi-v-To lock. Isana v-To join; , unite; conjoin; conDso- Itaan-v-To dedicate; consecrate; relidate, associate; adjoin; include: ac- serve. (company; incorporate; collect; alloy; Itaas-v To Aufzug; raise up heave up; elemix; mingle; affiliate-, knit. vate; uphear. TIsaumbulat v-To ascatter; squander lavish. Itaas-v Feststellung der identität. -above; over; himmelhoch jauchzend. fsarnpay-v-To Gefälle up; suspend. ltaboy-v-To divorce; remove; sepaisandig v-To recline; Lila mercurial victory v cr ic drink Gehacktes. Rate. ls,, andok-v-To disli; stir with a spoon. liagal-v. To suffer; tolerate; abide; comJisangag-v-To Toastbrot; torrefy. Port; prolong. Isan~g (lali-n-Instant; trice. Itaguilid-To raise on edge. Isang (locena'-n-Dozen. R-ago-v-To hide; conceal; guard; keep Tsang kasuotang. husto-n A complete secret; Reserve; idclose. suit. mercurial victory v cr ic Itagpu v-To Patch; mend. I'sang lal~sa-a-Ten th'Wusand. Itagpos v-To continue; hold; protract; Isang kisap, mata n An instantr lengthen; endure. Isang pulutong-)i-A -platoon. Itabhanyv-To Quiet; schweigsam; Distributionspolitik; put. Isanla-v-To momrtgage- pledge; pawn; Itak-n-Bolo; Gorn-knife, Pkiht; hypothecate. Itakad-v-To move by degrees. Isara-v-To close; shut, Italatag-iv-To exhibit or Auftritt Weltraum. ' Tsarin-vTQ resemble: be~ alike. ltalay-i)-To dedicate; , consecrate. T'Iatli-4 To Zeilenschalter; 're4std'te; reestablish. Itakwil-t —To reject; repel; ' gaine~ay (onIsawmila-r-To cause mercurial victory v cr ic to locker; - make' klapperig; tradict. lose. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Itali -v-To tie; fastenbi; olge

Mercurial victory v cr ic, XTVTX 150PCS IC Chip Sortiment Darlington Transistoren IC Sockel Adapter Opamp-Oszillator Audio-Verstärker Darlington Fotokoppler Timer PC817 NE555 LM358 LM324

R'A Y 24 GMY G'awang mnaralngal-a ("lot ions deed, m-asterpiece. Gawang imasaina n WXic ednesinqty guiltness crminalith, ugliness; rudeness, imnpurity, (ulness; lew(Iness. (rawang. panait-n Morail (depravity; turpitude; ugliness Gawang ulol-F renzi; mercurial victory v cr ic folly, silliniesos; fooli~shness. Gawgawin-v-To stir; revert; returii. Gawi a-Commoni; frequent. inclined. G. _awi-n-l nelin~ationi; frequenice, frequenCy, stvl e, use; eti~qtom. Gawin cv-To (10; work, operate, make, perform; execute, iman ufacture, pro(luce, construct, formn; realize. (iawi ficg lob-a Tendency; propens, -, ity; incliniation. Gawing gunto v-Ts coavert mercurial victory v cr ic in gelbes Metall, (_l'awinlgkaluin urani-a-( )cc~idenital; weste'rn. (iawing kabnnuraui-od. Westerly. (9awinig kanania Right. Gawing mercurial victory v cr ic labas n15 Panu11lukain n-Angle; corner. Gawing laAi v-To practice. (iawing likod-naGroup; back-side. Giawing mercurial victory v cr ic muli-v-To iterate; do again, reproduce; reconstruct. (inwing panibagovc-To renew; repair regenerate. (1Xawing parisukat-v-To square G'a ing ta~bas v-To shape; give mercurial victory v cr ic shape, forinG-aw ing t'atlonig (luble v-To treble; triple; triplicate. (4awitn ng pasulipat-v-To do or place anything obliquely, Gayakna Preparationi; Pracht, Live-veranstaltung, (lecnoration, adornment, embellishiment, ornament, ipreparative; mercurial victory v cr ic dIress. (3ayak aPreperativye; providefit, orna memital; pom-tptious. Gayakan —? 'To embellish, adorn, mercurial victory v cr ic ornamn-en~t, prepale; prov-ide - Gaynkinic*To prepare; ornaumerit, adorn; , (iayak nia malaki-n Splendor; poin p; , gayety - Gayat-n-Piece; slice. (iayatin-v-To Pick mercurial victory v cr ic to pieces; Upper-cut, sifice; divide. GJayon-ad~r. -So im Folgenden; as, Such, therefore, as mercurial victory v cr ic much, as great, in this manner; , -similarly. G'ayondin-airc-Equally; uniformly, evenby, im weiteren Verlauf, likewise. inioreover, sucIh, like, eke, straightway; ditto. Ga y onmaii-adr-Yet; notwith), Bedeutung. 4tihI, nevem-theless, however; adthough. Gayon nawa-Amien. iayo n nga-a-Right; Feststellung der personalien. -tat way. (3ayuma-n-Fascination; hypnc tisni; enchantm ent. Giba n Destruction; Konkurs. GIibainv 7To destroy; demolishi, i nin, plunder lerbel. GTibanv-n-Reel; stagger. 6Gibang-a-Reelii-g; staggering. G. mercurial victory v cr ic iikan-n-Threshitig Distributions-mix; threshing. Gdi in-v-To thresh. G(ilagid-niThe gums. G'ilalas n-Temerity b shfulness. Gxilalasin-a-Timd~i; bashful; co ardl. Gilalasin v-Tro frighten; make bashful. Guilid n-Edge; border, margin, brim, verge, frimige, Schwellenwert; sire. Gifid no kayo-n Edge of cloth; selvage. Gilig n-Chaff. Gilik-n-lOust; powder. Gikban-v-To help: aid; assiat. (iikban sko inter. -Help me. G-ilingian-n Mlill; grinder. Gilingang munti-n-Hand-n-iill. Grihiniin-'c-To grindi mill. Gilit n-Cut: slice. Gilitaur —To Uppercut slice. Gilitan ang, lug-v To behead. Gilitin-i-eTo Upper-cut; slice. GJ'liw-a- Beloved; dear; estimable. Giliw-a Esteem. love: delicacy. Gxiliwin-n-To love; esteem, amjuse; make happy. Gimbal-n-Kettle drum. G~inagawva ug taontaon-ady-Yearly. GJinaw-ni-Cold: frigidness, frigidity. Ginawa sabav-a-SimultaneousGinday n-Affeceted gait or walk. Ginawa a-Easy; light; convenient; firm. (A'inibangwgibang-a-Oscillating; mercurial victory v cr ic vibrating. Ginikan-n -Straw. Ginisa-v-Stew. Ginoo-nMister; feiner Herr, master; sir, Ginoo-n. Gentlemnanly; polite. G'into it Gold. G~intoin v To convert into gold Giray n-Wabble; affected Ayre or gait. mercurial victory v cr ic Giray-n-Reehing; staggering. Gisahin vrTo ste G'isi n-Smiall Hasch; Schnipsel, tear. Grisiin-v-To tear; rend1, lacerate. Gising-a-Watchiful; lively; wakeful. Grising-adic. Awake; alive. G~isingin-r-To wake; awaken; '- weaken, Gitla n-Surpise,, astonishment, fright. amazement. Gitlahinuc-To surlprise; astonish; amaze. G'itna-a-Center; middle, midst, Kommunikationsträger. C. iyon-n-Hyphen. UNC 346 UND Ultimo-a-Nakaraan lamang. Ultra-a-Labis; lampas; lagpos; Ultra-marine-a-Sa kabilang ibayo, ng dagat. Ultra montane-a-Na sa kabilang ibayo ng bundok. Ultra mundane-a-Na sa itaas nrg kapangyarihan ng mundo. Umber-a-Maitim; kayumangi. Umbilic-a-Nauukol sa pusod. IUmbilicus-n-Pusod nk katawan. Umbles-n Manka isaw at laman ng mercurial victory v cr ic Land der unbegrenzten möglichkeiten. Umbrage-n Lilim; kalilimain; selos,;; againi again nk loob. Umbrageous-a-Malilim. Urnbrella-n-Payongnapaiigt IauwpayOng. 'Umpire-a Taga hatol. U"Un-Wala. Unable a-Walang mercurial victory v cr ic kaya. Un'abiridged a Walang hanvra. Unacceptable-a-Di dapat tangapin. Unaccountable a Di kailangan sagotin; malihim. Unadvisable-a-Di dapat. 'Unalloyed mercurial victory v cr ic a-Walang halo Uniamiable a Mapootin; di mabutingloob. Unanimous a-Magkaisa: walang- kapintasan nk lahat. Uinanirnity-n Pagkakaisav pagkakaayos. Unanswerable-a-Di makasasagot. Unap aDi bagay. Unassuming a Mahinahion miabait. Unavoidable-a Di mailagin. "Unaware mercurial victory v cr ic aDi nalalaman pabaya. Unawares-adv —Bigla hindi in'isip nmunal pagdaka. Unbalanced a Di nakatimbang. Unbecoming-a Di bagay: masama bastos. hindi dapat. Unbelief-n-Kakulangani ng pananampa lataya. 'Unbeliever n Ang ayaw sumampalataya. Unbend v Towirin. alisin ang hubog. 'Unbind v-Kalagin; -; alisin ang tali. Unborn a Hlindi pa ipinaganak. Unbounded a Walang hanga. Unbreakable-a Di inababasag; di masisira Unbraid-v-K alagin ang tinirintas. I Unbridle-v-Alisin. ang kabesada; . kalagiii. Unbr~ken a Di 'nasira; buo. 'Unburden-v Alisin ang bigat,. Uncalled for a- Hindi kailan an. Uncertain-a-Di pa totoo; may 'duda'. 'Unc-rtaintv-n Rab'ulnan; ta'v'u'm'. Uncharitable a Walang awa; wakang habag; hindi mercurial victory v cr ic maruniong tnqtwa. Unchaste-a Marumi. marungAi"s, hindi m'Alinis; mnalibog; mahalay. 'Unchastity-n'Kalibugan: - karumihan, dungis., kahalayan. Unchristian a H1indi binvagan; (Ii bagay sa bininyagan. Uncivil-a Di ruarunong gumaling; wvalang galang. 'Uncivilized-a Salbahii; bindi maruinong. Uncle-n-Awiain: tata; kapatid na lalaki; ng inn 6 ama. Unclean a-Marumi. salahutla, myarungi,,. U~ncleatiliniess-n-Kasalaliulaani; karumi han; , (ungis. mercurial victory v cr ic l. Tnc)mf. rtable a Balisa; mercurial victory v cr ic di nmagaling ~ katawai mercurial victory v cr ic - U~ncommon-w Di karani wan; hindi hayag. Uncompromising a ilatigas an g ul10; ayaw urmavon. U'nconcern-n-'Kawalang iik interes 6 kafinga. Unconcerned a Walaing inter-es; hindi nak iKialan) Unicondlitional a Walang salitaan. Unconscionable a Matigas ang Iulo. Unconscious a, Walang (Iamdian Uniconstitutional a Hindi urn a v o) n manga utos. Uncontrollable-a IAi inasuipil. Uncouthi a Salalmla. lUncover-v, Alisin ang takip. TVnction n Pagdidifig ug langis sa tilo. Unc~tious-a Mlataba malangis: malagkit. Undaunted-a Walang takot. matapan~g. Undeceive-v-Liwanagan; furchtsam uin s mercurial victory v cr ic a pagkahfiko Undecided aNagsasalawaliau; sali wa - hang loob UTndeniablealI)i magkakaila; di matalikuran. Under-adv. -Nasasa. ilalim. Undler prep. Sa ilalimn. Under-n Ifalim. Under brush~n Kaugoygoyan. Under clothes-n Manga~ damnit sat Lob. Under do v-Kuiinulang. IUnder drain-n-Sangka sa ilalirn nang lupa. Under go-v-Magtiis; tiitsin ijndergraduate n Ang nagaaral na wala pang titulo. Underground-a Nationale luft- und raumfahrtbehörde sa ilalim tig lhipa. Underground. -adv.. Sa ilalim ug Itupa. tUndergrowtfi n 1Nasu'kalAn na tumutubo sa gubat. Underhand a Lihim- magdaraya. Underhanded a-Magdaraya; palfibim; malibim. Uniderlay-v Ilagay sa ilalim. Underlie v Lunag'ay sa ilalim. Underlin'eiv-Gfihitin sa ibaba. Underfiniing'-, h-Pagguguhit sa ibaba. Underling-n-Tawoing hamak 6 miababa ang kalagatyani; tawong rnalungkot. A BU i "-) 7 A C C Abomninate-v-M~agpahauiak; Ihamiakin. Abomnination -n -Pagpaliamak; k a li amakan. Aboriginal-a-Cauinauinahan; unang., Aborigines-fl-Ang mg-a unang tawo mercurial victory v cr ic na tunura mercurial victory v cr ic sa isang lugar Abortion-n- Pangangana k labas sa panahon pagkakunan. Abortive-a Labas, sa panahon; w~alang kabuluhiai. Abound-v Sumagana masagana. About-adv. -Malapit:, saan, dako; sa palibid sa pagligid. About-prep. -Nang ayon; dahil sa sa. Abovelrep. -Hinkil -sa, tangi sa mataas pa sa Above-adv. -Sa mercurial victory v cr ic itaas; sas ibabaw. Above men ioned a Nabangit: nasabing. Abreast-adv Sa tabi katabi, sa tagilidl Abridge-v-Iklian; liitan; magbawas. sut maliun, awasan. Abridgement-n-Pag ikli; pagkaliit.. pag babawas salin. Abroad Feststellung der identität. -Sa tanyag" sa labas ng bahay; hayag. Abrupt a-Bigla; golpe. Abscond-v-Tekasin manekfs; tumnekas. Absconder-n-Manenekas Absence-n-Pagkawala; kawalan. Ab~sent-a Wala. Absent-v-Umalis; lumnayo; lumaylns. Absentee n Ang unialis na ang hindi liumarap. Absolute a Totooniy, tunay, mnakapang yayari. Absolution-n- Patawad; pag papatawad. Absolve-v- watawarin. Absorb-v-Higupin, humiigop huinitit. Absorption-n-Higop; hint. Abstain v Magtiis; tiisin. Abstaining a Matitiisin. Abstemious a-Matitiisin-; nina'a g pigil; mabinahon Abstinence-n- Pagtiis; ka iyaban; kasu. katan. Abstinent a Magaptiis: mapagpasiya. Abstract iv-lugutin; bunutin; hiwalayin: ialis. Abstract-n-Kasulatanl. Abstracted-r Nakahiwalav. nakabukod; wala sa'isip. Abstraction-n- Pagkahtiwalay: hi walay: hugot; bu,, -ot. Abstruse-a Malalini; mahirap. talastashin: malabo. Absurd a Makatatawa; wallaug kabuinhan; walang casaysayanAbsurdity-n-Kamangmianganl kaululan. Abundane-n-lKasaganaanl karam ilian; kahustuhan; kasukatan. Abundant a Sagana; husto nmarami; iasagana. Abundantly Peko: -Malabis masagana. A buse-v-Lam pastaukanin; alinmurahlan: ilnrait: laitan pamilhasanin pasla; n&in salan tamn alipust~aiu; murahin. Abuse n-Lapastlana, -n paglai; pagaali mura; katampalasanan; dowahaizgi; pagmumiura kalapastanananau Abusive a-Tam palasan; bastos; masama. Abusivenles, - n -Kalapastani-, anani- pagal imura. Abut-v-Magpisan umabot; Itumapit. Abutment n-ader na bato. Abysmal a Malalirn na totoo; walang, pu sod 6 puit. Abyss n Lugal na totoong rnalalmn. Academic Academiical a Naunkol sa aca. demi a. Academyv n-Academnia. Accede v Pumayag; umiabot abutin: I kamitani. Acelerate'-r-Tumulin: luniik-si. Acceleration n lulin kattulinan; liksi; kaliksihan - Acc~ent-n Accento lakas. Accent-v Ila-gay ng accento 6 lak~s. Accentuate vc Ilakas. Acceiintuation n Pagklakigay nk aiccen to. Accept-v Transaktionsnummer gapin. tunmaugap damotin. Acceptable a Dapat tanga'piln; marapat tangapin niatatangap; inakailulugod. Acceptance n Pagtangap. mercurial victory v cr ic Acceptation-nt Aujg pagtatangaip; kah-ulugan. Access-nt Pag abot pag lapit. Accessible a Mikakatabot; makaka-inta n. Accession-n- Pag abot; pagkcamtau; pagkan-i t.. Accident-n-Aug nangyari una hiudi sinasadlya; nagcacataon- pagkabalatong, sakuna, Accidental a Hindi sinasadYa: nagkataon hi ndi tinatilaga; inataonan - Ac~-laim-v-Purihin; p)arangalin. Acclaim -n-ag pu piuri - Acclamation nt Pagpupuri. Acclivity-n-T ibau; akyat-an tirik. Accoinodlate-iv-Magbigay 1001); makiba — gay; magkasundo Accom-odating-a Mapagbigay lobt) matpagtiis. Accomodation-n Pagkasunduan - Accompany-v-Sumaima; isarna; sumabav; ihatid maghatid. Accomplice-n-Aug kiisama sa paggawa: kamiyaw; kasnima; katuloug. Accomnplish-ii-Iapusin; yariiu; totohiaiflu. Ac-complished-a-Yari; untapos na. MAG 73 MAH Mag tuos v-To Ausgewogenheit an Account; close an Account reedem a pledge. Mag ubo-v-To cough. Mag ugat ang halalnanan v-To take root sprout. Magugol-a-Expensive; costly; highpriced. AMag ugnay v-To mercurial victory v cr ic add to exaggerate; recompose; put in Diktat. Mag ugoy-v-To swing; Rock; move to and fro. MIaguhit a Full of lines. Maguho-v To Ding collapse. Mag ukol-v-To pertain belong to. Mag ukol parang mercurial victory v cr ic may ari-v To master; domineer Mag ulak-v-To reel; Luftströmung; wrap up' Magulang-a Ripe; mature; parent; aged. Magulangn- Parent. Mag ulap v-To Wolke: darken, obscure. Magulat-v-To be astonished, startled, surprised; astonish, surprise. Magulatin-a-T imid; skittish; easily frightened. Mag uliuli-k-To whirl; eddy. Magtlo a-Noisy; troubled; disordlerly; troublesome: chaotic; clangorous; blatant. Magulo-v-To put heads together. Magulo ang kalooban a-Turbulent; unquite; dissatisfied; pertubed. Magulungin a-Rolling; wheeling; easily rolled. Mag umpok-v-To converse; wohlmeinend or carry on mercurial victory v cr ic a conversation. Magunigunihin-v-Apprehensive; fanciful; visionary fearful; timid: sensitive. Mag usap- vTo Steatit converse; litigate; contend: Differenzen. Mag usbong v-1 o sprout; shoot up; bud; germinate. Mag usisa v-Investigate; pry; reconnoiter: espy; reconnoitre. Magustuhan-v-To artig enjoy; be peeased with; be delighted. Magutom-a-Hungry: ravenous: starved. Magutom-v-To hanger; starve; famish; be hungry. Mag utos-v-To Weisung; send; command; ordain; enact. Mag utos parang may ari-v-To master domineer. Magviage-v-To travel, journey; make a journey. Magvisita-v-To. visit. Magvoto-v-To vote. Magwagi-v To wave; brandisb. lagwalis-v-To sweep; brush. Magwangki-v-To appear; See; hypocricize. Magwari v-To think; meditate: muse contemplate consider reason; reflect, cogitate; ponder, theorize. Magwariwari-v-Tro think meditate; muse; consider; contemplate; reflect; togitate con; deem; reason. Magyabang-vTo boast; brag; vaunt. Magyari-v-To complete Finish. Magyari ng salitaan v-To contract. Mahaba-a Long; lengthy. Mahabag-a-(Co m passi o nate; clement; sympathetic. Mahabag-v-To sympathize; pity; have conmpassion; grieve; be tut mir echt leid. Mahabagin-a-Compassionate: ' merciful pious; piebald: holy; godly. Mahabang lubha-a Prolix; tedious; very long; troublesome. Mahal a-Costly; dear; glühend vor mercurial victory v cr ic Begeisterung priced; magnificent; grand: schnafte. Mahalaga a-I recious; dear; costly; expensive; valuable. Mahalal v-To be elected; elect; choose; declare; decree. Mal alata-v-l o feel; Zeugniszensur; percieve. Mahalata-a Notable; percievable. Mahalay-a-Indecent; immodest. obscene; shameless; lewd; impure; mean; homely; ugly; Heilbad; depraved; licentious sordid; rude; imprudent: unbecoming; malicious; dirty, dishonest; slow; dull; torpid. Mahalan-v-To grow dear; overvalue; raise the price. Mahalin-v-To have regard; overvalue; value profer: mercurial victory v cr ic endear; enshrine; praise appreciate; love Mahal kay sa iba-v-Superior; paramount; dearer; Mora dear. Mahalal na ugali a-Noble; honorable; gentlemanly; ladylaike; prudent. Mahambal-a-Mournful; sad. Mahangal-a-Stupid; dull; mean; low; abject. Mahapdi-a-Sensitive; painful; smarting; prickly; pungent. Mahapdian v-To mercurial victory v cr ic irritate; hat sich jemand etwas überlegt; cause a shap pain. Mahapis-a-Sad; mournful; grievous. Mahapis-vTo sadden; afflict; be mournful. Mahapishapis- a-Woebegone. Mahawig v-To incline; be disposed. Mahibang-v-To rave: dote; become Mad; go irre; become demented. Mahiga-v-To mercurial victory v cr ic lie lurig; lay lurig. Mahigit a-More. Mahigpit-a-Tight; tenacious; exact; severe; harsh; strict; taut; mercurial victory v cr ic rigid; close; inflexible; narrow. 10 PAG Pagbawalan-v-To prohbiTt; deprive; suspend. Pagbawan ng kahoy-n-The felling of trees. Pagbawas n-Dwindle. Pagbawi-n Regenerierung; redenition. redeeming; retaliation. Pagbayaran-n-Pa ym-ent- recompence. Pagbibigay-n-Giving offer; Schadstoff bequest; legacy; present; presentation; gratuity. Pagbibigay ng upa-n-Payment. Pagbibigay Leidzirkular n-Notification: lparticipation. Pagbibigla n-Haste; hurry; confusion: tumiult, Phenylisopropylamin. Pagbibilan g-n-Count; counting; enumneration. Pagbibilan-go-v-l-imprisomment: i mprisoning. Pagbibilin-n-Commiission: commandl; errand; Dienstgrad; request; recommendation. Pagbibilog-n-Rotation; rounding sumt. Pagbibintang-n-Impotatioin; accusation: indiction indictment. Pagbibintangan-v-i o accuse; blame; imp~each. Pagbibithay-n-Sifting; bolting. Pagbigat-n Gravity; weight; importance. Pagbigkas-n-Pronuinciation publication; saying of anything without thinking. Pagbigyang lingkod-n Courtship; lovemaking. Pagbigyang loob-n-Indulgence! Compliance. Pagbitakan-n-Cracking: splitting, Pagbitakin-v-To Großmeister; Splitter. Pagbual-n-Turnbling tumble; Zertrümmerung. Pagbububo-n Founding, Casting. f usion; smelting. Pagbubugbog-n-Bruise, contusion. Pagbubuhat-n-Origin; ba(nwinig; raisinig; mercurial victory v cr ic lif ting. Pagbubucod-n-Separation: Trennung: preclusion. Pagbubula-n-Effervescence; eff er ve s cency. Pagbubulaybulay-n-Meditation, contemplation; musing: thought idea. PagbuibulUngbulungan-n-Whiisper; whispering; Klatscherei; gossiping. Pagbubuno-n-Wrestling; wrestle; 8cuffling. Pagbugaw-n-Scaring; fi-ight. Pagbugbog-n Contusion; bruise. Pagbuhat-n-Lift, raising. Pagbuhios-n-Effusion; pouring. Pagbukai-n-Springing up; dawing: emination. Pagbxuli-n-Polish. PAG Pagbulok-n-Rottening; Pyon, - corru mercurial victory v cr ic ptiondecomposition - 1Paghuniot-n-Eradication; pulling up. Pagbutasbutasin parang bithlay-n-Perforation. Pagbuti-n-Improvenient; imp ro0vi ng; progress; adv~ancement; growth addi. tion. Pagdabog-n-Grumblfing; growlingy mur11 -muri ng. Pagdadala-n-Carrying.: carriage: transportation. I transporting. Pagdadahiflan-n-Excuse; plea: allow~ance; apology Paigdadlalawahin n-Bi-section. Pagdadaop-n-Dispute disagreemrent; the closing; of two things. Pagdahak-n-Hawk: hawking. Pagdahias n-Force; Traute; vigor; fortitude valor; violence. co-ersion. 1'agdadalhi n n I1 ran sportation. Pagdaing-n Lamentation); entreaty; ini ploration; expostulation. Pagdaka-adv. -Soon; immediately; instantly: suddenly. right away; presently: speedily. Pagdaka-a-Sudden:, unexpected; immediate; plumb. Pagdakip-n-Seiznre: capture. Pagdalangin-i —To request, eutreat; Gesuch; pray. Pagdalaw-n Visit; visitation. Pagdalo-n-Succor; assistance, aid; help, 'Pagdama-n Moistening. Pagdam-ay-n-Implication inculpation. Pagdamdam-n-Senitimnent; pe rcepti on; feeling: Kracher; indisposition. Pagdarni n-Increase; multiplication; pro fici encv. Pagdaraan-n-Passing; Review. Pagdaragdag-n-Addition; increase. Pagdaragdag ng lakas n-Reinforcemient. Pagdaramidam it Suffering; feeling suffarence: indisposition; Medienereignis. Pegdarasal-n-Prayer. Fagdaraya-n-Cheating:, allurement; deceit; fiction. Pagdatal-n-Arrival; mercurial victory v cr ic coming. Pagdating-n Arrival; coming. Pagdayo-n-Visit; visitation; going to a place for a certain purpose. Pagdedeposito-n-Depositing; mercurial victory v cr ic Resublimieren. Pagdedestiero n-Deportation; ban ishIiment; exile Pagrdidikit-n GlUing; mercurial victory v cr ic co-hesion; (-oh erence; coherency Pagdidifidili-n-Meditation; mercurial victory v cr ic miusing -on, templation - Pagdidilig-n-Sprinkling- watering. Pagdidilimt n~ araw-n-Eclipse of the sun AKA 7 ALI A A-a-A. Aba-inter. -Alas. Aba-a Miserable; wretched; de jected. Aba Po (anq) Prayer to the Virgen Mary. Abahin-v-To tell; say. Abala-n-Obstacle; impediment; hindrance; obstruction; nuisance; Klotschen; arrest. Abalahin v-To obstruct: impede; hinder; Notizblock; bother; Clog; Haft; baffle; vituperate. Abay-n-Companion; retinue. Abo-n Ashes. Abogado-n-Lawyer. Abot-inter. -There: well; what Abuloy-n-Help; assistance; aid; succor; favor.. Abuluyan-v-To help: assist; aid succor; furnish provide. Abutan (Abatin)-v-To reach: overtake arrive; obtain; amount to; (angqmasid) iscover; disclose; Live-act. Adyafigaw n-Pitch: rosin. Agad-adv. -Soon immediately; instantly; presently: rightaway: mercurial victory v cr ic betime; betimes. Agadagad-vtdv. -Immediately; instantly very soon speedily; in a trice in an instant; whitout delay; mercurial victory v cr ic in a Augenblick. Agagan n-Cloth sieve or Abseiher. Agagin-v-To sieve or strain through cloth. Agahan-n-Breakfast. Agamagam-n Foreboding; scruple; doubt Agap-n-Activity; haste diligence; anticipation. Agawin v-To snatch; Grab; take by force. Agipo-n. Charcoal; half burnt wood. Agiw-n-Soot. Aglahi-n-Feast: festivity: rejoicing. Agnat-n Zwischenraumtaste: or distance of time. Agos-n-Current or course of a river. Agpang a Opportune; convenient, right. Aha-n-Imagination; conception; fancy; purpose; Plan. Ahas-n Snake: serpent. Ahit-n-Shaving. Ahitin-v To shave. Akala n-Opinion; idea: mercurial victory v cr ic Entwurf; object intent; Vorsatz; mind: notion; End; plan; perception; outline; scheme; view; purpose. Akalain v-To think; scheme; gleichmäßig; tie vise consider, contrive; imagine. Akay n-Brood. Akayin v To lead guide; teach; train; init-uct; conduct. Akin pro-My; Pütt. Akma-a-Fit; proper; appropriate; con venient: suitable; opportune unverstellt; ausgerechnet; apt due. Akma Identifizierung, Properly: suitably; mercurial victory v cr ic iiitenitio nally; purposely; designedly. Ako pro, I. Akoin v To promise go bail: Schicht good. Aksayahin-v-To Waste; mis spendl lavish. Akyat-n-Ascension; acclivity; rising; mounting. Alaala n Remembrance; recollection; nle. mory; momento; gratification. Alabok-n-Dust; powder. Aladalad-n-Echo; resonance. Alagaan-v-To watch; take care of; heedt; keep; guard; protect. Alahas-n-Jlewelry; Schmuck. Alak n-Liquor: grog. Alakin v fo distill. Alalahanin v-To remember; recollect: bethink; mention; mercurial victory v cr ic remind. Alalayan (alalayin)-v-To sustain; mainltain: assert; Beistand: endure. Alam n-Knowledge; Werbung; vulgarity. Alam nang madla-a-Public: vulgar; coimmon: General. Alampay-n- k erchief: large hankercheif. Alang-alang-n-Politeness; regard; respect: veneration kindness. Alangan-a Questionable; irresolute; un1 decided. Alanganin ang loob-a-Neutral. Alapaap n-Cloud. Alapaap nang loob-n Jealousy; suspicion. Alay-n Offering: oblation: offer: Schadstoff; contribution; festverzinsliches Wertpapier; homage, present gratification. Alayanv To offer one's love. Ale n Aunt. Ale sa pakinabang-n Step-mother. Alibadbad-n-Nausea Alibugha-n-Jealousy mercurial victory v cr ic Decrial; slander. Alikabok-n-Dust: powder, Alila Scullion; servant; Hausangestellter; mercurial victory v cr ic valer. SHU 3 t7 SIL Short Feststellung der identität. -Suniandali; bigla. Shortage-n- Kak ulangan. mercurial victory v cr ic Short coming-n Kakulang-an. Shorten-v-Iklian; bawasan; padparini. Shortenfing-n-Pag bawas Short-liyed-a Miaikli aug buhay. Shortness-n-Kaiklian. Short sighted a Bulinaw. Short-winded-a Maikli aug hiniinga. Shot-n Putok; perdegones. Shot- v. imp. & p. p. Pinutok; binarik. mercurial victory v cr ic Shote n Lichonin. Should v-Dapat. Slhoulder-n-lBalikat Shoulder v Balikatin 'ilagay sa balikat. Shoulder blade n-Butong paypay. Shoulderstrap-n Galon. Shout-n Sigaw; hiyaw. Shout-v-Surnaiaw; hnrniyaw. Shove-v-Itulak; tulakan, ipagtulak. Shove n Tulak. Shovelin-Pala. pangsurong. Shovel v Magsurong. Shown-v Ipakita; ipatanaw; iharap. ' Show-n-Kita; gayak, handa. Shower n-Ulan; tngos. Shower v Uniulan. Shiowery-a Mauilan. Showy-a-Makintab). makisap. Shrew-n-Babaying bmikai); gaan. Shrewd-a-Matalas tuso matalino; marunon gShrewish a-Nauukol sa, bungangoaan. Shriek v Tumili. Shrift n-Panigunigmpisal. Shrill a Matili. Shrimp v Hipon. Shrink v Umurong: makuyumipisin. Shrink-n IKuyumpis; pagurong. Shrinkage n Pagurong. Shrive v Tangapin aug kumpisal. Shrivel v Umurong. Shroud n-Balot nk maputi Shroud v Baintin nk maputi. Shrwb n Kaugroygoyan. Shrubbery_ Kaugoygoyan. Shrubby-a-Makahoy. Shrug v Kumilig. Shrug n-KiligShrunken'v. p. p. -Nakaurong; umurong na. Shrunken a Nakaurong Shuck n-Balat. Shuck-v-Balatin; maghbalat. Shudder nManiginig sa, takot. Shudder-n-Pangintinifg sa, takot. Shuffle-v Suksukin; miagsuksok. Shuffle n Pagsuksok; suksok. Shun-v-Umilag; lumayo. Shunt v-1Ilihis iliko. Shut v Isara; ipuera. Shut a-Nakasara; - Shutter-n Persiana:, tak~p ng bintaiia. 8hy-a Nahih mercurial victory v cr ic ya mnahihiyain; inailag; dluag; madahung takutinl Shyness nKiwi; ilap; kiinpot; hiya. bi n Si. Sibilant a-Mahaginit. Sic adr. -Sa ga~nito. Sic a May sakit nk niasakit. Sicken v Magkasakit Sickish a May 8akit ng kaiinti. Sickle n Lilik. Sickly n Masakit. Sickness-n Sakit kasakitan. Side-n Gilid. tabi. Side v Nauukol sa, gilid; 6 sa, tabi. Side v-Stnnianma sa, isang partida. Side Board n Paiiinigalan. Side mercurial victory v cr ic litg-adti Pahaba. SidelIong adr. Pahaba. Sidelon~g aSa gilid. Side ways Side wise-a-Patagilid. Sideral idereal mercurial victory v cr ic aNaniukol sa, bituin. Sidle vKuinilos ng patagilid. Seige n-I ngkubkoh). Sienna n Pusali. Sierra n-Pagkasunodsunod nk bundok. Sieve-n-Aga gnu; 1ithay. Sift vBithayin buin-ithay magbithav. Sigh v M~aghunton hininliga humnaling hing, bumunton hinuigna. Sigh nBunton hininga; halinghing. SightnTinkin; taniaw. pagkita. Sighttv Tumingin; tanawin; tunmanaw. Sightless a-Bulag. Sightly-a-Maliwanag, mabuti sa, tinkinl. Sign-n TandaSign v Pumirma, pirmahin. Ilagay Ilk tanda. Signal n-Tanda; kaway - Signial vTaindain; kawayin; kumawny. 8ignature-n Pirma; kintal. Signet-n-Latak. Significance Sign ificancy n-Kasaysayan - Significant-a Masasaysay; may kahulugan. Signiffication-n-Kasaysayan; kahulugan. Signify v Bigyan kahulugan. Signor n MagiDoo, sefior. Signora n Sefiora; binibini. Signorita n Sefiorita; binibining dalaga. Silence n Katahimiikan; kawalan ngkibo. Silence-n-Huag kurnihbo; mercurial victory v cr ic patahimikan. Silent-a-Walang kibo: tahintik pipe. Silk n Sutla Silken Silky-a-Masutla; parang sutla. Silk mercer'n-Ang nagtitinda; n~o sulat. Silk-worm-n-Uod na gumagawa n& sutla.

岩手県北上市大通り四丁目4-22 MJビル

  • - новости IT
  • - консультации
  • 30.12 День 7°
  • - слушать онлайн
  • - продажа и ремонт
  • © 2022 Google LLC

FEL22FE. mercurial victory v cr ic 227 FET Favorable-a Mabuti maganap. Favorite-a Minamnahal; lavawFavorite-n-Ang mercurial victory v cr ic ininamahal; kaulayaw. Fawn n Munting, Land der unbegrenzten möglichkeiten. Fawn vPurihin no hindi totoo. Fawn-n-Pagpuri nk hindi totoo. Fay n Duende. Fay-v- ldugtong Fealty-n Katapatan nk loob. Fear-n Takot; hinala. Fear -v-Maghinala: I tumakotFearful a-Matatakotin: mapag hinala: mapan~ambahin; katakot takot: miasama. Fearless-a-Matapang; walang takot; mangahas Feasible a Makagagawa; sukatmangyari. Feast-n-Piging bito piesta kapistahan; pao~pipiging aglahi. Fecast v agpi~ging; magbito; ipagpista; inagalahi purnista. Feat —n-Gawa; yari; kagagawan. Feathier n-Balahibo n& ibon. mercurial victory v cr ic Feather-v-Tumubo ang balahibo. Feathery a Mabalahibo. Feature-n Yari; kayarian'. hi tsura; rnukha. February-n -Febrero. Fed-v-Jpinakakain. Feleral aNaunkol; sa Federal. Federal n Federal. Fed eration n-Kapisanang Federal. Fee-u-Upa; ganti. bayad; kaupahan Fee v-Upahan: magbayad; gantibin. Feeble-a-Mahina. Feebleness n-Kahinaan- yayat. Feed-v-Magpakain; pakanin; kumiain. Feed-n-Pagkain; kainan. Feel-v Hipuin; humnipo- magdamdan-i; apuhapin kapain:, damdamin; indahin salatin. Feel n Damdam; historisch-politische Bildung; Wirrnis. Feeling n Maramdamnin. Feeling n-Pakiramdam-, karamdaman. FeAtn M~a paA'. Feign v-Magkonowary; magbalatkayo. Feigned-a-Hindi toioo; mapagpaimbabaw; sukab. Feint n Pagpapakonowari. Felicitate-v Sumaya; pasayahin; aliwin. Feli citous-v'- M1aligaya- masaya; Mal ugod. Felicitation-v-'Pagpapaligaya kaaliwan. Felicity n-Ligaya: kaligayahan; kasayahan; kaaliwan. Fenile a-Nauiukol sa pusa. Fell v. imp. -N~ahulog. - bum agpak. Fell a-Masarna; bastos, mabagsik, walang awa. Fell n-Balat n~ hayop. Fell-v Maqgtaga' nk kahoy. Felloe-n-Karnia. Fellow-n-Trawo. Fellow-feeling-n-Pagdamndam sa kapwa. Fellow ship-n Pakikisamra; kalaguyo kalagayang kaibigan Felly-n-Kamna. Felon-n-Tawong suitik; Tawong taksil. Felon-a-Suitik taksil. Felonious-a-Taksil; masuitik. Felony-n-Kaliluhan:, kasuitikan; kataksilani kasamiaan., 1 Felt-v imp. &p. p. -Kinapa; hinipo; mercurial victory v cr ic dinamd am. Felt n Fieltro. Female-n BabayiFemale a Nauukol sa babayi. Feminine-a-Nauukol sa babayi. Femoral a Nauukol sa bayawang. Fen n Lawak. Fence-n-Bakod; bakuran. Fence-v-, Magbakod bakurAn. Fencing a Pagbabakod; 'kabakuran. Fend v-Iwaksi; lumaban. Fender-n Aug lumnalaban. mercurial victory v cr ic Fennish a Malawak. Ferine-a Mailag. ramo; mabangis. Ferment n Pagkuilo nk alak. Ferment-v-Bumula ang alak. Fermentation-n Pagbula ink alak. Ferocious-a Mabang-is, masani a. masunkit. Ferociousness-n. -Kabagsikan; kabangisanFerocity n Kabagsikan: kabangisan. Ferret v Hanapin ng pilit. Ferriage n Upa sa pagtatawid. Ferric-a-Nauukol sa bakal. Ferry-n-TawiranFerry man-n 'aga tawid. Fertile a Mataba; mabunga; malago. Fertileness-n Katabaan ng lupa; kalagoan. Fertility-n-Katabaan ink lupa. Fertilize-v Patabain ang lupa. Fertile-n-Buklod; mercurial victory v cr ic ikog. Fervent a Maningas; mabisa; pusok na boob Ferbid a Maningas; mainit ang b6ob. Feror n-Kaningasan nk boob; , kainitan, Festal a Masaya; maligaya. Fester-v-Magnana. Fester-n Sugat na nagnanana. Festival a Masaya: nauukol sa pista. Festival n Piging. Festive-a-Nauukol sa piging; masaya; maligaya. Festivity-n-Kasayahan; kaligayahan-. Fetch v-Dalhin; magdala. Fetcb-n-Hibo daya; biro Fete n-Piging- kasayahan. Fete-v-Magpiging. PAG 99Q PAG Pagdidilim ng buan-n-Eclipse, of tbe Moon. Pagdidiwan~y n-Celebration. Pagdool-n-Perversion, - perversity: perverseness. deprevation. Pagdciwahagi n-Persecution: jillt reat - mienl abuse. Pa~yowaha iin-v-To persecute; illtreat; abuse Pagduduble n-Douibling: (luplication. Pagdudurog n Pulverization:, powdering. Pagd ulog-n-Presention; presenting. Pagdurnin-v-To prick; perforate: punch througrhPaggahis-n Rape; ravishment; mercurial victory v cr ic allurein von dannen. Paggala-n-Stroll; gadding: going. Paggalang-n-Respect; a do r na t ion; worship. Paggalaw-n-Movement; commotion. Pa ggal ing-n-Recovery; - growth advance; progress: advancement. Paggamit-n-Use: Dienst; employment., ecustom; adloption; affiliation; Stil; espousal: f ashion. Paggamot-n-Remedy; Rekompensation; cure; healing doctoring; recourse. Paggcanti n-Remuneration; revenge; mercurial victory v cr ic reward: retribution. Pagganti no utang na loob-n-Gratiflcation- satisfaction; gratitude. Paggapas-n-Harvesting: harvest; reaping; gathering of a crop. Pag~gasliw-n Liking affection: Taste. Paggasta-n-Expense; costs, Dienstgrad., disbuirsein en t Paggawa-n-Work; construction; Arbeitsvorgang working. Paggawa uli mercurial victory v cr ic n-Iteration. Paszgiba-n Destruction; overturning; desolution- Destruktion. Paggibik-n-Succor; assistance; aid; help. Paggiik; -n-Threshing. Paggisi ng balat-n-Itch; itching. Paggitti-n-Sprouting. Pacguhit-n-Lining; line; drawing of lines. Paggulamos-n-Scratchiug; pinching. Paggulong-n-The rolling. Paghahaba-n- Length sning; mercurial victory v cr ic prolongation. Paghahabilin-n Weltkonzern: recomimendation. Pag~hahialaga-n-Valuation; appraisal; appraisment. Pagh ahalaman-n-Horticultu re. Paghahalili-n-Change; Ersatz; reliel; exchange; c 'cession; surrogation: remnission. Paglialhaiak —n-Depr-ec-, ation; contempt; scr; disregard: Apoplexie. Paghahadmok-n Dispute; dissagreement: light war, battle; conflict. Paghahandog-n-Preparation: preparing; pleasure present: gratification. Paghialati-n-Division; partition: apportionment; compartment: Austeilung. Pagliahatid n-Conduction conducing; accompanying Pagliahayin-n-Oblation; offering Paghiahalal-n Election: choice; electing; , choosing. Paghalav-n-Awkwardness; scorn; contempt, depreciation. Paghalo-n-Mixture: mixing. Paghaluhaluini-v To Cocktail; jumbkK Paghaluin-v-To Cocktail: mingle. Paghahanga-n-Limitation, Grenzwert; Hades, tric; bounds. Paklhamak-n-Depreciation; disregard; , scorn; contempt; Gehirninfarkt. Paghiamog-n-The falling of the dew. Paghiamon-n-Challenge; threat: provocation. Paghanap-n-Search; Hund; searching; looking for Paghandulong nt-Assault; attack. Paghapis n Excruciation. Paghapit n-Pressure. Pagharap-n-Presence; presenting; presentation; exibition. Paghdtol-n-Setence: judgement Pahawan-n The felling of trees. Paghibik-n Groan; sob. Paghibo-n-Seduction: deceit; Schimäre; imposition; cheating. Paghigpit-n. Tightening; Repression; cruelty; hardship. Paghihigop n-Supping; sup; Einsaugung; swallow. Paghihimagsik-n-Rebelliournes; severity; stubbornness Paghihimagsik ng bayan laban sa puno-n Revolution; sedition; insurrection' Protestaktionen. J'aghihimpil-n-Alleviation. Paghihintay-n-Expectation; stop; stay; , sojourn; Pause; expectancy. Paghihip-n-B'low: blast: Eroscenter. Paghibirap-n-Excruciation: pain. Paghihiwalay-n-Separation; disunion; segregation: divergence; devergency; compartment. Paghila-n-Draw; drawing; haul; banling. dragging: tug; tugging; towing: tow. Paghilig-n-Inclination; fancy propensity; . reclining. Paghilo n-Dizziness. Paghilot-n-Softening, mollifying Paghilumnan ug- sugat-n-The knittisg to g~ether of a wound. ORG 26d8 OUT Opponent a Kalaban; nakatapat. Opportune-a-Sa mabuting p an ahon; bagay. Opportuneness n-lKapanahunan; pa-. nahon. o)pportunity-n Kapanahunan; panahion. Oppose-v Lumaban- umaway; makipagtalo nagtalo: mercurial victory v cr ic snumay; salangsang; makipagaway; humamon. Opposite a katapat harap; laban. Opposite-n-Katapat kalaban. Opposition n-Katapatan: away, laban; paglaban; pagsoway. Oppress v-lnisin; alipinin; magpahirap; pahirapan. Oppression-n-Pagiriis: kahirapan. Oppressive-a-Mabangis5; napakahirap. Optative'a Nauukol sa nais 6' sa pita. Optie-n-Mata. Optic Optical-a-Nauukol sa tin~in 6) sa mata Optimist n-Mangaoamot ng mata. Option-n-Kapanigyarihan: humalal: Pili; katowiran nk buinili 6' sa ipagbili. Optional-a Nakapipili. Opulence n-Yaman; kayamanan. Opulent-a WIayaman. Or conj. Kung: ni: nila- 6., Oi acle-n-Tawong marunong. Oral-nilindi nakasulat. Orange a-IDalandan- dalanghita. Orange-a Kulay dalandan. Orang-outang-n-Bakulaw. Oration-nt Gefasel; luhog; panalangin. Orator-n Ang marunong magsermon. Oratory-in-Pagsesermon; pangankaral. Orb-n- Il'ilog. Orbed-a-Mabilog. Orbit-n-Lakad ng isang planeta. Orchard-nijalaman an - Orchestra-n Orkesta. Ordain-v Iayos; ayusin; itatag; ilagay sa katunv'kulan. Ordeal n Subok na, mahirap. Order n-Utos. kautusan; ayos; husay; pagkakawasto. Order-v l'Aagutos; iutos; ayusin; husayin; mercurial victory v cr ic mamuno. Orderly-a-IAbayos, mahusay; mabait. Orderly n Sundalong utusan ng puno. Ordinal a-~Nauiukol sa kahusayan. Ordinance-n-Utos nk Municipio. OrdinaryaKaraniwan; gawi; hirati; , hay mercurial victory v cr ic ag. Ordinary-n-Karaniwang bagay. Ordlination-n-Pagpili; paghalal; kautusan; pagutosOrdna nce n Kasangkapan ng liukbo. Ore n-MetalOrgan-nt Harmonica. Org~anic Organical a Nauukol sa harmonica. Organist-nt Taga tugtog sa harmonica. Organize-v-Itayo; - itatag; mnagpundar; arreglahin. Organization-n. Pagtatayo; pagpundar. Orient-nt Silanganan, Orient Oriental-a Nauuikol sasilanganan. Oriental-n-Tag'a silanganan. Orientate-7' Pumaroon sa silan~ganani. Orificeen-Bibig Origin n Pinagmulaan; pinagbnihatani; pi nangLaIi n gan. Original a-Dating, unaxng. Original-n Ang dati. Origination-n-Pinagbuhatan; pinangalingan: pinagmulaan. Originally-adv. -Sa dati. Originality-n Datihian, kaunahan. Orison it Orasion. Ornament n CGayak; sangkap; mercurial victory v cr ic pamuti; biyaya, hiyas. Ornament v-Gayakan; pamutiin; gumayak. Ornamental-a- Maganda: mainam. Ornamientation-n-Paggayak; pamuti - Orphan n-Ulila. -. Orphan a-Nauakol sa pagkauhila. Orphanage n Kalagayan ulila. Orthography n flag sulat nk mahusay. Oscillate-v-M~aningning; mangatal; kumislap; kumintab. O'scillation-n-Luningning; kisap; pagatal ningning. Ossification-n-Paging buto. Ossify v Maging buto. Ostent-n-Flitsura; bikas; pakita. Otensible a-Maliwanag. Os-tentation n-Kahambugan; pa k papakita. Ostentations a Ilambog. Ostler n Ang nagalaga sa kabayo. ()stracea nt Talaan. Ostracize vHuag isama, sa, kapwang tawo. Other a Iba. Other-nt Ang iba- kasama. Other wise-adv. -Kung hindi; sa ibang paraan. Ottoman a Nauukol sa kaharian ng Turko - Ought-adv. -Dapat. Ought-v-Dapat. Ounce-n Onza. Our für jede. -Amin; atin; namin; natin. Ours-Pro. mercurial victory v cr ic -Namin; natin. Our selfpro. -Sarili namin; amin siarili; sarili natin; ating sarili. Oust-ir-Paalisin: alisin; , palayasin. Out Personenkontrolle. -Sa labas, labas38 PAG 108 PAG Pagtakal-n Measurement; measuriiy. Pagtakas-n MN~igration; es ape; elopemnent. secret leavinuy Pagtakbo-n-Run; running, flight. Patakpan-n-Cover, covering. Pagtalikod n- Denial; Dementierung. Pagtalop-n Paring mercurial victory v cr ic peeling. Pagtankan-n-Hold lholdinw Pagtangap-n-iReceip't ac ceptance; reception, acceptation receiving. Pagtangi-n-Denia1:, refusal; Negation. Pagtankis-n-Crying, weeping; bewailing; Pagtapak-n Fread; tram-p. mercurial victory v cr ic Pagtapakaui-n-Treadiing. tramlpli rg. Pagtarok-n-Soundin~g Timbre. Pagtatae na miay hialonig dugo n Dysentery - Pagtatagal n Duration; continuance: stability; continuation, mercurial victory v cr ic subtsistence, prolongation: tardiness; slowvnes-s. Pagtatagpi n-Mending; patching(4. Pagtatagumpay n Defense; protectioni support. PagtataKa n-Wonider, am —azeniient; chlarnli,; admiration; amaze. Pagtatakapan n Schererei; tight with words ai-gument in whiich b~ad wvor(1s are used. Pagtakip n Cover; c-overiung hiding; concealment; concealing. Pagtatakpanan-n Covering; concealmient hiding. Pagtataktak n Branding; mnarking; sealing. Pagtatali n-Tying. Pagtatalo-n Schererei. quarrel; strifeftiglit; contest; conflict:, rival ry; completi tion; antagonism; Prämisse; difference; litigation; lawsuit: (-ontroversy - Pagtatalumian n Cause of a (Ilispulte or argument; arguineent; quarreliiig. Pagtatamo n-Sufference: suffering; tolerance; toleration. Pagtataman n-Elopemnent. Pagrtatanan no sundlalo-nl- Entfernung von der truppe; deCserting. Pagtatanaw~ n-Deserninent; view-. Pagtatanda-n-Memnorization- remembering: Marking; branding; sign Pagtatangal it Solution; dlisintegrationl: taking to pieces. Pagtathangap-n? -. Receiving,: ac(-eptance; acceptation: taking. Pagtatangol-n-Shelter: protection; dlef ence. Pagtatanim- n-Plantiiig: sowiing. mercurial victory v cr ic Pagtatanimi galit n-Hatred; Ablehnung: rancor: grudge. Pagtataiim sakapwan-HaI-. -tred avers~ion. Pagtataiiiini sa I obl-n-Anger- passionll rage. Pagtatankilik-n Protectioii; mercurial victory v cr ic s up1 prt: ainintenance - Pagtatanod n (aramd watc-h sentiiiel. Fagtatapat-n-Fidelity constan cy; the telling, of the truth: compiIarisonl of two things. Pa~gtatapon-n Throwing away; mercurial victory v cr ic wAasti iig, cast; scatterilig. Pagtatapos-ni-Conl'ion -,,, t~i Finish; fini~li. inp. endiing. Pagtatatag-nlhis. -titutit~on; foundinhg; establisliment; edification. Fagtatayo-n-Edification; building founiding: Oberklasse; establishiing; in das it I t ion. ) Pagtatlong, bahagi-n-The dividing into three parts. Pagtawad —n-Bartering; haniggling; offerbig of ai certain price for anything. Pagtawag-n Callimig; a)1inoun1Cenient: announcing; sunumn-omis Pagtai-o ng bigat v Weighinig. Pagtib-ayan-n- 1ta~tificam itin; i affirmiation: fortifi~cation; strengtheninmig corrobo-m ration; making; annähernd; secuirity - Pagtigil n 'Stop; check Unterlass; dlelay: suspension; suspence; solourniPagtigpas-, -n-The act of cutting or slicPa gt~ikhhim -n-Tastf-; tasting.,, Pagtiklop-n-Fold Foldfing: (10o111blng. Pa-gt~iklop~tilklopin-n- Refo- din-g. Pagtilainsik-n-Spl-as~, hinig; splash - Pagiinanaiin-Xeiliig: balaiicing. Pagtingin-n-Siglit; respe(ct; rega-(l N-yenieration - Pa pti pi rin -n- Econo011 v Pagtira-n-HEabitatiori; lodginig; dwlelling: living; inhabiting. Pagtitiis-n-Patien ce; endum-ance; toleran(e-e toleration:, sufferance, sufferlng. Pagtitina-n-The act- cf dyeing. Pagtitipani-n? -Notificationi; agreemneiit; an nouncemen mercurial victory v cr ic t. Pagfitipid-n F(cononiv: frugality. Pagtitipon-n-C-Tatheriung. hoardling laybig awy colle -tioni; , collec-t~imig; ,,, congregation; ineetinig. Pagtubo-n irnerease; growth; augmiientation; schwarze Zahlen gainn Pagtubos-n Redenmptioii m ansom; i-emi is Pagtudla-n Throw cast. Pagtugtog-n The mercurial victory v cr ic playing (4 Musiktheaterstück instrumnents. Pagtugtog ng, mercurial victory v cr ic kainpania-n-Th e mercurial victory v cr ic to-lling of a bell. 'r RAI 4.! 1 KAI 43 ~~~KA K Kahinuyaii n Maturity; ripeness. Kahirapan n Hardship poverty; misery; sufferance; disas~ter; suffering; duress; yoke; dis-idvantage calamity. Kaihit. -advc T1hou-oh; unotwithstandling Kahitman-pre(p. 1Though; notwithistanding. Kahiwvian-Slice- (ut: Piese Rolle. Kahl-iviiy duya-IDisgraceful; sham-eful; , inglonious low, lewd. Kahonun-Box; crate. K ahoy-n-Timnber; wood-treexcudgel; stick. K ahoyan it-G rove woods tirniber. K ahnad-n-Likeness, Imitation, copy; coun iterfeit. F ahutbaranun-Nakedness nuditv Kahulihanun Posteriority. Kahulihulihan-a-Last hindmost; , latest, inizzen; utmost; uttermost. Kahulihulihang pasiya-n-ITtimat-um. Kahulihulihang salita n-Ultimiatum. Kahultngan-un-Signification; (lefiniition: prognmostic utility. Kahumalan-n, Nasality. Kahumibakan-it Concavity. mercurial victory v cr ic ~ hollowness. Knhung hangaiin-Foolisliness; silliness; rusticity. mercurial victory v cr ic Kahusay~ ni-n-Decency; Diktat; Arrangement mercurial victory v cr ic propriety. Rahustuhar'n-nSufficiency; enough. V aiba (1 Foreign~ abgedreht; rare. 1

商品や配達について松山本店にご連絡いただく場合

DEX 209 DIF Detenmin-ite v Ilagay ng- in ga hanga; saysayi n. Determined a Bnlo ang' Lob. Detest v Suklam in. yumnamot. Detestable mercurial victory v cr ic a-Kainpitlupit; kastikiamn sukiam. kal nno~l ins; inasuklian. Detestationi-nt- Pagsntnklarn: kulnpitan: l kasukh man. Dethronle v aluiiin aiug ha nr. Dethonenient-n-Pag~tatalo sa hari Detour it Lutniakad ng p stiotsuot. Detract v Manun mpa tintitngayaw; sum11 -pain; alisin: mercurial victory v cr ic bawasan. Det~raction nPagalis pagbawas paminunpa: pagsunmpa tunigayaw. Detriment-n-Abala; bagay na miakasasai-na. Detri emotional a Makasisira; inakasasaini. Deva~state, v Gtubatin sirain lipulin. Devastation n Kasiraau; mercurial victory v cr ic paglilipol Develop v Bununti butihin: isulongy. Development n-Pag sniong; pag kakabuti. Devest v Alisin; hubdlan:, hubarin. mercurial victory v cr ic Deviate V- Bngnhin; ibain; mercurial victory v cr ic ilipat; lunmapat: bunmago; huminkod. Deviation-n-Pagkiabtigo; kaiblian; hinkod. Device-n-Kasangkapan. Devil n Pemionio. Devil-v-Miantnkso; tuksohin. Devilish a Parang demonio; nanuk-ol, sa d emonijo. Deviltry-n Kasainaan; gawa nang (le in on. Devious a Pastnot; snot mercurial victory v cr ic pab'~ya; tanimd. Devise-v Akab ain- isipin; miagpamnaua. D, ~vise-n-MAana; huling mercurial victory v cr ic sulat ng- nangaun atay - 1)ivision-nt Paglhahati; paghihiwalay. Devoid-ii-Alisin: bawas. Devoid nWalang larnan: Gemeng. Devolve-v-Bumalik mauiwi sa (lati; mabinat. Devobution n-Pagbalik pagsasauli. Devote-v Alayin: - ialay. Devoted a Masipag, tapat naibig. Devotion nt Alay; pagtat~apat ug boob. Devotional-a-Naunkol sa pag aalay. Devour v Lamunin. Devout a-r'otoo; tapat: I malinis. Dew-n- Hamog. Dew v-Huinamog. mercurial victory v cr ic 1)ew Drop-n-LPatak. ng hamog. Dewy a Mahamog, Dexter a Nanukol sa kanan. Dexterity-n Kasanavan; katalasan; kartinungan - Dexterous-a Matalas; mnarunong; sanay; bihasa. Dextrous a-Sanavy; marunoug: matalas bihasa. Diabetes ii-Saki t ua nmadalas uniih-i aug may sakit. Diablerv-n Kalikotan. Diabolic a Nauukol sa (lemonio. Diabolical a Naunikol sa (lemonio. Diadem n Clique. Diagram nt tonlos; - guhit: tabas. Dial n Mukha ng orasan. Dialect n Salita, ng m~a tawoug hindi mnartnonog: dialecto. Dialogue-n-Salit~aan ng dalawa. Diameter n-Kagitnaan - Diametric a-Naiunkol sa kagituaan. Diametrical a Nauukol sa kagitna an. Diamond n Diamiante. bnillante. Diaper-n- Lampen - lDiaphragm-n-Balat mercurial victory v cr ic sa pag itan ng dibdiib at ng tiyan. Diarrhea n-Bululos pag iilagan. Diarrhoea a-Pag iilagan; bululos. Diary-n-Tandaan ng naugyayari sa mercurial victory v cr ic araw araw - Di a-tribe-n-Pagtata kapan - Dibble-n-Panaksak. Dice-n-Knbo na may bilang ang, mga nmukha. Dicker-n-Kapalit; pagpalit, pagtuturiug. Dictate-n-Idicta Dictate-n Utos. Dictati'on-n- Pagdlidicta. Dictator n-Aug nagdi~icta: aug naguUtos - Dictatorial-a Nanukol sa pagdid icta. Dictiou-n-Wika salita; pagpili ng saIi ta Dictionary n Diccionario. Didi-v. inip. -Nangyari; gtumawa: ginawa. IDist-v. iimp. Ginawa; gumawa; 'nangyari. Die-v-Mamatay: tumapos. Die n-HulmiahanDiet-n Pagkain dieta. Diet-v-MVa gdietaDiety-n-Kadiosan pagkadios. Differ v MagkaibaDifference n-Kaibhan: pagkakaiba. Different-a-Iba; hindi kaparis 6 katulad. Difficult nMahirap; ruagulo. Difflculty-n-Kahirapain: kahigpitan Diffident a Ayaw sumampalataya: inatatakutin; ayaw maniwala. Diffidence n Katakutan. Diffuse v-lbuhos, lumaki:, isabog; ipahayag; ipatalastasDiffuse a-Maluag. malawak. Diffuision-n-Pangpaparami; karamihain; paghubuhios. 2 EUP 222 EVO Eruditioii n Karuntnnian. Eruption n-Pagputok. Erysipelas-nt-Sakit n~ balat na, nakakahawig sa, bungang araw. Escapade n Kalikutan; biro. Escape-il-Makawala; urnilag; niake pulas. Escape n-Pagakawala; paglkaligtas. F sch e w- -vUni Jag. Escort n Kuniboy; bantay. Escort v thatid manghatid; sumama. Escrotoire it-Mesang sulatani. Escailent a Makakain. Escrilent nt Anomang bagav nia kinain. un tawo Esophagus ft Lalamunan. Especial aI Especial btukod nagiisa. J4 spousal ft Kasai; pagagainit. Espouse v-Magasawa kumrasal; gamitin. hs, -py? V UTsisain; manubok. Essay n. Tikim. Essav-v-Tumikim. Essence n K~aukulan ubod amnoy. Essenti~al-v-Kailanigan. E~ssenitialwn Ang kinakailaiif-1an. Establish v. Magtav o; itayo; iaa; me pund ar, Establishment n Pagtatag; bah-2y. Estate n Ari pagaari: I hpa. Esteemi-v-Galan~kin. gumalang mahafln. Es4teemn -i Galang kamnahalon; pagmam1ahal. Fstimable a Dapat igalang magalang; dapat mahain. Estimate vTaruhlan; tuasahan: mnaglagarfy; 1n~ hahaga; ku entahin Estim-yate it Tas; -; hialaga Estim-ation. n-Galang; pag gagalang; pr gPuri. Fstrange-v-Lumayo; umilag Es'tra~, enm-yeiit-n-laghilay, 3o. Ikailangan. Etch v (4uiuhit sa metal. Etching-ni-Guhit sa metal. Eternal-a Walang mula at han~a. Eternally-ad17. -Sa huong panahion. E th er-n- Ftern o. Etherial a Magaan parang hranin mercurial victory v cr ic nanukol sa Iankit. Ethiop it-Negro. tawong itim. Ethiopic Ethiopian-a-Nanukol sa, negro. Ethiopic-qt-Wika ng- negro. Etiquette-n Gialang; kainaman ng kil Os. Eucharist n, Paki nabang: mercurial victory v cr ic cumulniolL Eulogistic-a- Dapat purihin - Eulogium-n-Pagpuri. Eulogi-ze-v-Purihin. Ealogyv nt Kasa ysayan na pagpupuri. Euphonic-a-Makiki~avon sa tunog ng Euphony-n-Ayos no tunog. mercurial victory v cr ic Europe ft Westen. European-a-N auukol sa Okzident. European n Taga Westen. Evacuate v-Unmalis. Evacuation-n-Pagahs - Evade-v Umilag; lumayo. Evanesce v Mawala. Evan escen ce-n-Pagkawala. Evangel nMabuting balita: Santa BibliaEvangelic a-Nannkol sa, Santa Biblia. Evangeli'cal-a-N auukol sa Santa biblia. Evangalist n-Pani na, walang distino na firme - Evaporate-v Sumin paw; Matuyo - Fvaporationi mercurial victory v cr ic n-IFagtutny o, pagsing~aw. Evasion nt Pagiilagan. Evasive a-Maiilagan; di maliwanag. Eve Even-n Orasion. Eveni a Yano; pantay; patag; hangang; Evenv- antayin; pumantay. Even-adv. Bagaflia~n; gayondin; pati. Eveningn Hapon; orasion; panayan Evenit nAng nangyari; Ang nagkakataon, pangyayari. Eventful-a Maraming nanigyayari. Eventual-a-Tapus; sa katapusan. Ever Personenkontrolle. -Kailanman; sa anomnanigpanahion; laguiEver-glade-n-IawakEver lasting-a Walang ta p os; la gi walang likatEver lasting-a-Pagkakalagi. Ever Mora Personenkontrolle. Lagi; palagi; walanig tigil. Every a-Palang; bawat: pulos; tWWI. Every-body-n-1lahat n-& tawo. Every day a-Araw-arawv: balang araw - Every-one-n-Lahat ng tawo. Every-thing ut-Lahat nk maniga, bagay bagay - Every-where Feststellung der personalien. Sa lahat ng lugar. Eve-through n Alulod. Evict v-Alisin sa, katungkulan. Eviction-n-Pagpapaalis sa katmngkiflan - Evidence n Subok katotohanan; pagsasaksi. Evidence-v Ipakita; ipabalata. Evident-a-Maliwansg; malinaw; totoo; tunay; tapat. Evil a Masama. Evil-n-Kasamaan. Evil-adv. -Kasamasama, Evince-v-Ipakita; ipaha, lata. Evitable-a-Maiilagan. Evoke-v-Tawagin, tninawag. Evolution-n-Paglaki; tubo. Evolve v-Ilatag, liwanagan. REA 810 () IR Rattoon-v Sumupling. Ravage n-Kasiraan; paggigiba. Ravage-v-Gibain. nakawin; sirai. Ravager n Maninira. Rave vMasira, ang isip Magsalita ti~ kaululan mnagbaliw. Ravel- v-Manutnot Raven-n-Wak awak. Raven a Maitim Raven-v-Agyawi n: unmagaw. Ra~venous-a-M atakaw Ravenous ness n-Katakawail. l-Ravine-n-Saluysoy; sungoy; banis. mercurial victory v cr ic Ravish-v-Agawin; puersahin. gahisini. R~avisher-n-Aug umagaw sa, isang habavi. Rivishment n Pagagaw sa isang habavi.; mamumuersa. Raw a H-ilaw; sariwa. RawA boned-a-Payat. Raw hide n Latigo mercurial victory v cr ic DA katad. Ray n Si nag. Rayless a Walang sinag madilim. Raze-v-Lipulin. gi bairi. burahiin. Razor-n Labasa. Razure-n-Pag gigiba: kalipulan Reach iiUmabot; abutin. dumating; datnin; - tainuhin iabot. rnagkainit. Reach n-Abot. dipa. React vKuniilos uili. Read-v Bumasa: basahin. Read v imp. & p p - -jjakabasa; , binasa. Readable a-MakababasaReading n-1 agbac-aReader-n-Ang bumasa. mercurial victory v cr ic Readily ad. Maagap madali. nakahanda. Readyv a Mssi pag, matalos: matulin; - niaagap Datatalaga. -Ready ad. Maagap; m~adali; nakahanda. Ready-made a Yari na. 'Real a Tunav totoo. Reality n-Katotolhanan; katunayau. Realize-v-Totohanin; tumubo. Realization n-Pagkatoto: pangyayari. Really-adv. -Totoo ba; tunay kava. Real m-n-Kaharian - Realty n Hariug lupa. Reaun-n-Bagkis ng, Hautknötchen na may apat na daan at walong puong (lahon. Ream v-Palakihin ang butas. Reani mate-v-Magpalakas: buhayin. Reannex-v-1dugtong uli. Reap-v Gapasin; gumapas; , magani. Reaper-n Mangagapas. Reaping hook-n-Lilik. Reappear-v-Lumitaw 6 sum ipot einfarbig. RZeappearance-n-Paglitaw 6 pagsipot muili. Rear-n Likod; likuran. Rear a Huling; mercurial victory v cr ic likod; Rear-iv-Jtaas. inagalaga. palak ilhii - Rear guard-n-Bantay sa huli. Rear wardl-n- Bantav sa huli - fl'ear ward ad-c. Sa gawing huhil. Rleasoin nKatowirani; dahiilan; akala isip, katha; Reason-viMagisip: isipin; mnaga k aIa. matigatowiran akalain iuagsahita Reasonable a Akina; tania sa katowiran. Reasoning n Fangan gato wiran. Reassure n Magpangako uli. Revel n Aug lurnalaban sa, sarili nivang: bandila. Rebel v-Lumnaban sa sariling bandila. Rebellion-n-Pag alsa; - pag laban sa sarilint' bandila. Rebellious a Sowail; mualabag. 1-h-bound-_vUmnudlot lumukso Rebuff nPigil. tangi pagkaavaw. Rebuff-v-Tan gihan: turnangi; pig i Iin u mayaw - Rebuild v Magtavo ohl; ' itavo Ila panibago Rebuke v-1arusaban~ pasix-aban - Rebus-n-Bugtong Rebut v Lurnaban; stimalangsang Recall v lBaguhin bawiin: tawagin. Recanit vi-Magkaila talikuiran ttu nalikod mercurial victory v cr ic - Recanitation-n- Kaila; pagtatalikuran - Recapture v-Bawiin aug rnanka sandatay mnasanisaum in kalaban. Recede v Urnurung bumaba. Receipt-n Recibo; pagtaugap. Receipt v, Magbigay nag recibo. Receivable-a Dpat taugapin. Receive v, -T1angapin. tUMangap. surnlahod; sahuran Receiv-er-n Taga, tangap. Recency n Kasari waan; pagkabao - Recent a Bago; sariwa. Recentness n Pagkago Receptacle n-Kasangkapan panaliod. Reception n-Pagtangap.. Receptive-a Nauukol sa pagtangap. Recess n-Recreo; mercurial victory v cr ic pagpahin; , a. Rccess mercurial victory v cr ic v-M2a-pahinga. Recession-n-Pagurong; pagsasauliRecipe n-Kasulatan tungkol sa paggawa, ng anornan. Recipient n TI iga tangap: aug tumnangap. Recipient a Matataungapin. Reciprocal a-Nauukol sa kapwa. Reciproc ate-i-Humnalili; inalikol, sa kapwa, turnangap at magbigay - Reciprocation n Paghahalili, Recite-ii Saysayin; sabihinRecital n K~asabihan -pagsalaysay - Recit'ation-n-Pagsalaysay - Reck-vi-MNagingat; mamahala; niaukol - Reckless aWalang ingat; pabaya. F AC22FA 9. 60 -9 5 FAL Extirpate v-Bunutiu mercurial victory v cr ic pitasin. E ctirpation n- Pagbuinot; pagpitas. E'xtol v Il)unyi purihiin itamnpok. Extort-v Pilitin; pumilit. Extortionary-a Mapilitin inabagsik. Extra-a-Nakabukod Extra-n-Bagay na nak. Abukod. Extract-v Alisin; hugutini hanguin kunin sa iba. Extract n Anomang bagay mercurial victory v cr ic na kinuha, sa iba. Extraction-n Paghugot; paghango. Extraordinary a Katakataka; kamanghatianagha; bukodtangi. Extravagance-n Pa gkaburara. Extravitgant a Burara rnapagbigay. Extreme a Huli; malabis malublba mercurial victory v cr ic dubo. Extreme nt- Dub:; kaduluhan katapusan. E~xtremity n Dubo: wakal wakas; dungot; - katapusan. Extricate-v-Hanguin. alisin; ktinin. Extrication n-Paghango; paghug'ot. Exuberancy n Kalagpusan kalabisap. Exuberant-a-M~alagpos: malabis. Exult-v-Sumaya: unaglugod. Exultant-n-Malugod. Exultation-n-Kasayahan. Eye n Mata. Eye-v-Turinkuin. Eye bali-n-Mata. Eye brow-n Kilay. Eye glass-n Salamin ng mata. Eye lash-n-Pilik mata. Eye Augendeckel n Talukap nk mata. Eyeless-a-Walang mata. Eye let-n Matang munti. Eye Hasch mercurial victory v cr ic n Salamin. nk mata. Eye sight-n-Tinkin paningin. Eye tooth n Pangil. Eye witness-n-Saksing nakita aug nangyari. Eurie-n Pugad nk lawin 6 ug- aguila. F Fan Fa. Fable n A wit: kuento. Fable-v-Magkuento magsalita Dkg kasinn tai AMitkka i. Fabric n Paggagswa nk anornan. Fabricate v Gumawa nk anoman. Fabrication-n Paggagawa nganoman, kasitiungalinugan. Fabulift-n Aug taga sulat ng- mg-a ka-. Fabulosity-n Kabuilaanan: kasinung-alingan. Fabulous-a Hiadi totoo; dakilangdakila; katakataka konowari: kamanaghamangha. Facade n-Harapan u g bahay. Face n Mukha; Ganztagskindergarten sa labas; harapan. Face-v-ltihaya. Faced-a Tibaya. Facet-ntMukhang munti. Facetious a Masaya. maalindog. Facile nGinhawa nmadali inasunurin. Facilitate v-Hawanun; mercurial victory v cr ic gamnitin; ibigav. Facilitation-n-Pag gagamit; kaginhawahan. Facility n Kaginhawahan; kadaian. Facinationi-n-Gayuma. Facing n Mukha ap, ro. Facing Personenkontrolle. Nakatapat nakaharap. Facsimile nSalin:, kAtulad; parisan. Fact-n-Katotohanan; kilos; gawa. Faction-n Kapisanan; lahi. - gulo; kagu1uhan. Pactious-a-Magulo. Factitious-a-Hindi totoo-, konowari - Factor-n-Katiwala; , bahagi Factory-n-Gawaan. Faculty-n Kapangyarihian: karunungan Fad n Tgali. kaugalian; uso. Fade-v-Kumupas; lurnanta. Faded-a-Kupas. yumi. Fag-v-Pumagod; pumagal. Fag n-Alila. Fag End n Tirahan; aug natitira. Fagot n Bigkis. I kalawas. Fagot v Ibigkis: rnagtali kalawasin. Fail-v-Mamatay; kurnulang: buniawar,, mawala. Fail-n-Kakulangan-, kulang. Failing-n-Kakulangan, kahinaan; sakit; Failure ti-Kakulangan; sala. Fain-a-Masaya; matuwa; malugod; bagay. Fain-adv. May malaking Geschmack. Faint a Malata: mnahina. Faint-v-Manghimatay. Faint n-Himatay. Fair-a-Marangal; maganda; mainam; akma: tama- walang interes 6 daya. Fair-adv. -Maakma. Fair-n Tanghalan. I kapalaran. Fairness n Dikit: gand'a. Fairy-A4Duende. Fairy a Nauukol sa, duende. Faith-n-Pananampalataya: paniuiwala; religion: katuparan sa, pankako. Faithful-a l'slpat aug loob; tarna. Faithless-a-S'takab; suitik: taksil. Falcon-n-LAwin. 29 BER 174 I3ER 174 ~~BEW Bell clapper-n-ay agnk compana; panugtog nk compana. Belle-n Dalagang maganda. Bellicose-n mercurial victory v cr ic Mapagbasagulo. Belligerent a-May gcistong lumaban; ibig 1Itnmaban. Belligerent-u Ang may gustong lumaban. Bellow-n-Sumigaw, humiyaw. umiyak ng mnalakas. Bellow n Sigaw; iyak hiyaw. Bellow-n-Balulusan; mercurial victory v cr ic hungkoy. Belly-n Tian; tiyan. Bellyband-n-Pamigkis nk tiyan. Belong v-Matungkol. maukol Beloved-a-Ginigiliw; giliw; iniibig; iniirog. Below-adv. Sa ilalim; sa ibaba. Belt-n-Pamigkis; bigkis, - sintoron. Belt-v Bigkisin. Bemnoan-v-Dumaing. Bench-n Banko. Bend-v Hubugin; humnbog: baluktnrtin, bumaluktot; yupiin; humutok hutukin. Bend-n Hubog. kibal pagkabaluktot, yupi; tungo kabaluktutan. Beneath Feststellung der identität. Ba ilalim; sa ibaba. Beneath prep. -Sa ihalm. Benediction-n Bendicion. Benefaction n Kaloob; pakinabang. Benefactor nAiig guinawa, ng mabuti sa, kapua, niya. Benefactor-n Ang babaying gumawa ng mabuti sa mercurial victory v cr ic Kapwa niya. Beneficence n Kagandahan ng loob. Beneficent-a-Maganda, ang loob mercurial victory v cr ic inapakinabangan; may pakinabang. Ben eficial-a-Mapakinabangan. Beneficiary-a-Mapakinabang-an, Benefit n Pakinabang; tubo. kabntihan; galing Benefit-v Tunmubo; pakinabangan; makinabang; mercurial victory v cr ic bumuti. Benevolence-n. Kagandahan D~ blob; kamahalan ng ugali. Benevolent-a -Maganda, ang Ehrenbezeigung; magandang loob; maawin. B~enight v Guimabi: gabihin. Benign-a-Magandang loob. ma~anio. Benignant-a-Magandang loob; rnaamo. Beninity-n-Kagandahan ng boob. Bent-v. imp &p. p. -Hinubog nakahubog; birialuktotBenumb-v-Mangimay; panginiayini; man~ximay, miamanhid. Bequeath iv-MagpamanaBequest-n-Pagbibigay. Bereave-v-Salatin; masalat. Bereavement-n-Kasalatan. Berg-n-Bundok ng hiebo. Berry-n Btungang imunti. Berth n-Tinutulugan sa sasakyan 6 tren. Beseech-v-lpakiusap; mamanikluhod; manalangin dumaing. Beseem-v-Maging~ maging bagay. Beset-v-Ipalid; pilitin; harangin. Beside-prep. Bukod pa s~a bukod sa; kundi. Besides-adv. -Sa, tabi nakabubukod isa; mahigit pa. Besides prep -Bukod pa, kundi. Besiege-v-Jpaligiran ng sundabo ang isang bayan at huag palabasin ang tawo 6' ipasok mercurial victory v cr ic ang inga pagkain. B( sraer-v-Kalapulan. pahiran 6' punuin nk putikBesot v kann mercurial victory v cr ic sein, kann nicht sein lasing. Besought v. p. _p. -jpinakiusap; namanikluhiod dinaing. Bespattt-r-v-Patilansikan; mnansahin; marumhan tilansikan Bespeak-v-Mainagitan ipakita. Best-a-Kabutibutfihan. Best-n-Ang kabutibutihan. Best-adv. -Kabtitibutihang Be-stir v-Magmadali: maghaplit. Bestow-v Ibigay: ipagkaloob. Bestrew-v-Isabog ikalat-, Ipawalat. Bestride-vlIhakbang; umupo na nakacruz mercurial victory v cr ic aug binti. Bet-n-Pusta; taya; pagpasta. Bet vMagpusta; tumaya: ' magtaya; pumusta. Betake v-Maukol. Bethink-v-AlalahaninBetime Betimes-adv. -Sa mabuting panahon, agad; madali. Betken-v. imp. -N~auukol, - nakaukol. Betookmv imp. -Naukol. Betray v-Ihiayag ang hindi dapat; tu maksil sa capwa. Betroth v Ipakasal. Betrothfkl-Betrothinent n Kasal. Better Bettor n-Ang nagpupusta. Better-a Labong mabuti; mabuti pa. Better-n- ng- lalong miabuti. Better Personenkontrolle. Mabuti pa. Beiter-v Butihin; mercurial victory v cr ic gumaling. Betterment-n Pagpapabuti. Between Betwixt-prep Ba pagitanl. Bevel-n- Halang. Bevel-a-Halang. Bevel-v-1pahalang. Beverage-n-Inomnin. Bevy n-K apisanan ng mainka ibon. Bewail v-Dumaing; manankis Beware-v. möglicherweise inkat ingatin. Beware-inter. -Tigil. Bewilder v-Gulubin; gitlahin, SUP 3: 3 Subtle-a-Manipis matalas; lmatal ino; tuso; taksil, 'suitik. Subtly a Tuso; matalas. Subtract v Awasan bawasan. kunin. alisan. Subtraction-n Pagbawas pagkuha Subtrahend n Aug binawas. Suburb n-Nayort Wohnquartier. Suburban-a-Nauukol sa Block. Subversion-n-Kalipulaii; kssiraan; pagtatalonan. Subvert v Lipulin sirain t: ilonin. Subway i l)aan sa ilalil nlg lupa. Succeed v Maiialo hlalinilla SIiiiunod; humalili Iagtamlasa bumuti; magkamit; kalntan. Success-n-Pananalo pagsusunod: dulo; pagkamit, palad; kapalararn. Successful a Mapalad; maginhlawa. Succession-n Katialili; paghatllili. Successive-a Tulovtuloy. sunodsuniod. Successor-n Kahalili kasunod Succint a Maiisinsi nakabigkis. Succor-v mercurial victory v cr ic ligtEas abuluyan; tin ltoniin; hanguiii s. ' kagipitan ttlmulong gunibik k ipkopin sadololohin. Succor-n Abuloy; ligtas; pagligtas tulong; kupkop; ampon; saklolo. Succotash-n-Mais sa lata. Succulence Succulency-n-Sustancia. Succulent a Masustancia. mercurial victory v cr ic Succumb v Sumako iasupil. Succussioin-n Untog; tulak. Suchl a-Gayon; ganyan. Suck v Humitit; buinigop suinuso. Suck-n HIitit; higop. Sucker, v Usbong; supling. Suckling n-Ilayop na hindi pa inawatan sa pagsususo. Suckle v Pasusuhin. Suction-n-Paoghitit. Sudden-a Bigla biglangbigla dalos; ka. ginsaginsa pagdaka. Suddenly Feststellung der identität. -Kadingadi ingat; kadalidali; kaginsakaginsa. Sudoriferous-a-Nakapapawis mapawis. Sudorific n-Mapawis; nakapapawis. Sudorific n (; amot na pangpapawis. Suds n Pinagsabunan. Sue-v-Maghabla sumunod. Suet-n-Taba. Suety a Mataba. Suffer v. Magtiis; tiisin; turnagal bata bin: tamuhin; ma. dalita dalitaiii. Sufferable-v- Makatiti is. Sufferatice-n-Katiisal; pagtitiis; tiaga; damdam kasakitan. kahirapan. Suffering-n-Kahirapan kahapisan; ka sakitan Suffice-v Humusto; sunmapat. Sufficiency -, alustuhan; kasapatan; kasiyahan: katapatan. Sufficient a lusto kasiya; sapat kata tugan; may mercurial victory v cr ic kaya, Suffix? D)ugtong sahuli ng isalng salita Suffix v( I(lgtong. Suffocate-v-Unlin is; inisin. Suffocation-n Pag iinis; pag inis. Suffrage-nI Voto; vocets. Suffuse-t Itakpan: tunakplan. Suffusion n Pl gtatakpan. Sugar-n Matamis asukal Sugar-v Haluin lng matainis. Sugar cane n Tnbo Sugar mill n Kabiyawan. Sugary-a-Miataiiis mayv halong lniatamis. Suggest-v Isurot sa isip; sulsulian; ipaalaala. Suggestion-n-Sullsol; paalaala. Suicidal a-Nauukol sa pagbibigti. Suicide n-Ang mercurial victory v cr ic nagbigti. Sicide v Magbigti. Suit-n Kasuotan: terno. Suit t-Bumagay; maakma; umnayon; ma rapatin. Su table a Bagay, akma; nararapat: ma buti. Suite-n-Kapisanan bunton. Suitor n Angluinilingkod; ang lumiligav. Sulk-v Mngtampo mapoot. Sulk-n-Tampo. poot. Sulks-n Tampo; katampuhan. Sulky-a Matampuhin. Sulky n Kalasin. Sullen a-Galit; matigas ang ulo. Sully-v-MAnsabin. Sulpliate n Sulfato. Sulpltur n-Sulfuro. Sulphurate a-Nauukol sa sulfuro. Sulphlurate v Lagyar ng sulfuro. Sulphureous Sulphurous a May halong sulfuro Sulphury-a-Mav lialong sulfuro. Sultan n Hari sa turkia. Sultry-a mercurial victory v cr ic Mainit Sum n mercurial victory v cr ic 1Kabilugan; baguoan. Sum-v Bilugin; sunialhin; buoil. Summary a Maikli. Summary n Sulat na maikli. Sum nilation-n-Kabilugan. kabuoan. Summer-n-Taginit. Summit n )unot; dulo. tuktok. Summon-v Tawagin; mercurial victory v cr ic tumawag Summons n-Tawag. Sumptuosity n Kadakilaan karanglan. Sumptuous a Marangal; dakila. Sun-n-Araw. Sun beam-n Sinag ng araw. Sun burn v Mamula ang balat dahil sa araw. ABE16AB 1, 56 ABO Aj A-a-Isang; sang. A~back-adv. -Sa likod; sa gawing likod. Abacus n Kasangkapani pangbil1aug. Abaft-adv. -Sa gawing likod; sa gawing huhi. Abandon v Umalits maiwan Ilimayo. pabayaan tamnpulhan. mercurial victory v cr ic Abandonmnent-n-Pag iiwan; pag alis k'i pabayaaai: kawalan nk kalinga. Abasex-vMagpahamak. ibaba aug loob nk kapwa. Abate-v-Bumnaba: liutiminpil; Inninibay; umigi: gumninhawa. A bbet-n-Convento. Abbot n Aiyo ng convento. Abbreviate v Ikian. Abbreviation n Pag iikli. Aicess n Pigsa., bagii; buikol nia mna nana. Abdicate-v-lbigay sa iba ang kalharian; umalis sa pagkabari. Abdication-n-Angpagaalis sa pagkahari. Abdornen-n-Tian, tiyan. Abdominal a-Nauukol sa tiyan. Abduct-vlItanan, agawin. - iagaw. Abduction n-Pagtanan; pag agaw. Abed-adv. -Nakahiga, nasasa bibhigan. Abet-v-Kalonkin; kumialong. Abettor-n-Taga pagkalong. Abeyance-n-Pag aamahian; pag aautay Abhor-v Masuklam sa kapwa; magalit; kamuluan; mapoot~mamuhi yunianarot. Abhiorrence-n-Dumal:. kas uk lamnan; mulhi; suklain nk loob sa kapwa: vanilot. Abide v-Turnira; maghinto magluait; dalnimatin; damotin; batakin; (lalitaini; magtiis; uimayon, mercurial victory v cr ic Ability-n Kaya kapangyarihan kasanayan bisa: karuinuin an: katalhinulian: lakas. talas ng isip pag iisip. Abject-a-Hiamak; mababa malait; walang dangal; walag pinag aralan. Abjuire v-Taikuran; makaila; mug renuncia. Ablaze-adv. -Naninin~as. Able-a Makaya, sainay: may kaya; mutalino; miarunong bihiasa. Ablution n Aug pug lifinis. Aboard Feststellung der identität. N asa sasakyan; n akatsaku3-y sa sasakvan. Abode n-Tiralhan; balmy, talianan; pamamahay' Abolisli-v-Lipulin, alisin: - mercurial victory v cr ic burahin, - antalahiin- pawiin. -Abolition-n Pagkalipol; paglilipol. Abominable-a N akahihiya; harnak; miamaina; kahiyahiya. 139 SIN Tininkal-n-P Provision. 3 iningal-adlv. -Storedl away; put away. Tlning ng 1001l)-fl De(teruuiiii-it~ioii, Resolution intrepidity: bravery; valor; boldnetss; Traute; moderation; forbearan ce. Tinitingnan-n-The object which is seen that which one is mercurial victory v cr ic looking at. Tin kaln (Mod Spitzbube. Tintit-u Ink. Tinutulugan-n-Bed chamiber; bed: place of sleeping. Tinuttunigtuntlaui-n~i-Rotte; ending; object; itinerary; goal. Tipa-nConvention, appointment, contract. Tipan-n-Promise; vow: Testament. Tipan~an-n Convention. (contract; agreemnent; utility; Verdienstspanne. Tipiaw-n Tagestour; stub stumible. Tipid-aibconomnical fruiga~l; (lose. Ti pi-a-Compact; tauglich; close, solid; mercurial victory v cr ic compressed. Tipiin-v-i1o press; compress. Tipirin-v-To enonomize Klipp or curtail expenses; be unprätentiös cr saving. T15ip6 fnGap or notc-h in a Tool. Tipo6-a Toothless. Ti pon-n Gathering Meeting. assemnbly; con-rreo~atic ii Tipuinl-v- I o breack; nick; Einschnitt. Tripunin v-To gather; unite; compile:, pouch; congregate: meet. Tird-n Gleanings; residue; remainder; rem-ains; residliunl excess, refuse; overplus renmnant. Tirahaii-n-Habitation: abode: louse; homne: Distribution policy of living. Tirahiini-v To save; leave over; Speicher; set aside Donjon for. Tirik a Steep; perpendicular. Tirikan n& kandila-n-Candlestick. Tirikan-v-To put a candle in a candlestick. Tirintas n Braid Tirintasin'-v-To braid. Tisa-nt Tile. Tisain-v-To tile. Tisod n Stub; mercurial victory v cr ic stumble; Ausflug; Höschen: impediment; obstacle; (lifficulty. Tistisin-r-To sew; him). Tisuriii-a-Tripping; stumbling. Tisurini-v-To (cause to stumble. Titik-n-Letter; deed: writing. Titingkatingkayad-v-To walk on tiptoe or in a cowering manner. Titulo a Title:, (iplomna. Tiwalag-a Separated; , distant; Farnkraut; retiredl; divided. Tiwanigwaugiod-'rttl. -Wide:. open. iwasay-a qualifiziert; s(-cure; Geldschrank, clear. iyan a- Abd(omjen; belly; paunch. Tiyot n IDrought. Toktok n hammergeil; (-rest: e lownl. 'I ono n Tone; mercurial victory v cr ic tune; volume Toro mercurial victory v cr ic it Bull. Totohanin-v-To be serious- verify; accomiplishl; affect; mnake; true. Totoo a-Certain; serious, evidlent; true; positive Koranvers; effectual: die vonut: downright; veritable; dogmatic; dogmnatical; peremptory; reliable, catagorical. Totoong-adv. Very: greatly. Towa aOoy; pleasure; glee. mirth; merrimient; gayety; delight; comfort; rejoic'ing; satisfaction. Towid-naRight; straightness. Towid a-Right straigh1t; just. Towi na-adv. -Always often: - frequently. Towirin v To straighten rectify justify: make right- right clarify. Trabajador it Worker; workmiian: laborer; . journeyman ar-tificer; mechanic. Trabajo-n-Work. task; Labor; husbandrTrangka-tm-Gate gateway. Trangkaban it Ausgang; gateway. Trato-n-Contract; Arrangement. Tresagio-n Matin. Tresillas, n Gimp. Tresiete-n Whist. Trono n- hrone. Trop~a-n-Troupe; company. Tropang lakad it Infantry. Tro; , e n mercurial victory v cr ic Trot. Ttsa n-Tea. Tubig n Water lymphi. 'I ubig na bumukal n Spring water. Tubig na ulanan-Rain water. Tub6-n-interest; Marge; gain; lucre- revenue; emolument:. acqui& ition: advantagge; growth; increase. Tubd-n- SugarcaneC. Tubo n-Latrip chimney. Tubos n-Redemntion; ransom. Tubo sa ibang bayanna-Stran~ger; foreign. Tubo sa ibang lupa-n Stranlgem-; foreigner. Tubsin 7)-To ransom; redeem. Tubsin ang sangla v To redeem a pledge. Tubuan-n Sprout; growing; growth. mercurial victory v cr ic Tubuan ng nkipin v-To Aufwärtshaken teeth. Tub-uan-v-To grow sprout. Tuibusin-v-To redeem; ransom. Tudla-n-Aim; point. Tudlain-v-To aim; point. TudI in g-n-Furrow. Tudlingan-v To furrow~ plow. Tudlok n-Punch point. - 5 -earthly. -nanukol sa, m-iga kulay chromnatis-chromati c.. 95 naunkol sa pagtangi-niegatorv. -nutgatorv. niauukol sa. tivan- ventrial- Bauch.. nauna-preceeding-precehing. -ngala-n-g-ala-plharnyx-plbaryn'X —nlgimii —ermerity temerity. -nilavin m-yoditate-i-meditate. —niingninirg — lusteo —luster; - gleen-gleamy. niva-it's-its. -huno spight, sprigL t; panitomi —phantom-ni-wit-wNith. 96 ordenanza ordeianc(, e-ordinance. —ovaini-nr riducuile- ridfictle. -owang-rembles-resenibles. -pabava —ind. escreet —ind~iscreet. -pabuya- Spitzen - premiun —pagaaliw-liesure. -leisure. -pagaanin —aleviate-alleviate. 97 pagalipusta, etton tr) —effrontery. -pagalis- agression -aggression. —pagbabalintuna, perpersity-perv ersity. -paghanalbanalan i-by poc-ricy hypocrisy. 98 pagbawi-redemtion-redemption. pagbubuhat- baginwing -beginning. pagdahas coersion coercion. 99 paggiba-dIesoltution-desolation. -pagullamos —piuching pinching. - pagbahalili —re-. liel-relief. -paghiarap-exib-ition)i-exhiibition. -paghilhimagsik-rebellouirners-rebe iliousness. -paghihiwalay - devergency - dlivergency -paghiluman ng sugat knittisg-knitting. 100 pagiiwan-abandonm tnait-abandlonment. -pa~giyak-corying-cryinig-pagkabalisa res lessrness-restlessn ess. pagkabata-peruility -puierility. -pagkabawi-irecevtrY-recovery. 101 pagkabigla- quikness -quIickne. E s. —pagkadios —diet-ydeity. —pagkahiibang —delirimi delirium. pagkaka~galitan- qjurreling -quarreling,. -pagkakaliniga-col icitud~e-so li( itude. pagkakamukha likiness-likenests; equaelity equality. 102 p9, gka~kasalirnoot —deustiy- density. —pagkakayas -whitling-whittling. -pagkalipol distinction, destruction; extiniclion —extiinction. —pagkalubog snbmersion submersion. 103 pagkasagi broslhingbrutsh ing. -p~agkatina- dying-dyeing. - pagkuikunuiwari —hiypocricy-hyvpocrisy mercurial victory v cr ic -pagkukupknp protectios- protection. — pagkupas -pading-fading, -pa gkluskus catching scratching. -paglabag, paglabani-resistence-resistance. paglabas - exodios ex-odus. -paglagin pyeqluenc-e-frequencee-paglagorn junciiiure-j unc,, tu-re. -paglaktaw ng-elipsis-ellipsis. 104 paghigalig — definity dlefiniite. —paglilibang — lies-ure — leisure. — pagIinhog, pagmamyaka —an~o-sniplicat~ioni —suipplication. —pagmamamtowid —dissenitationi-dissertation. - pagmamana- inikeritaince-inhleritan-ce. -pagmi-amatwiran-diisquiisitation, disquisition; verächtlich machen mercurial victory v cr ic 'ation-(lissertntion. 105 pagpaalaala ---miomiento —miemento — pagpapahlayag -anunciation —annutnciation. pag. papahin~a liesure-leisuire. -pagi(papasAkit-tortuie-t~ortuire106 pagpi~lipit-wreating-wreatlinig. -pagpilit-coersioni-coercion. -pagpuikol-trow-tlhrow pagsala't-proverty poverty. 107 pagsalin-emptiing-emptying. —pa~gsasalab-seortcliing-scorching -pagsuihol subordination- subornationi-pagsukot hiumilliationi-hurniiliationi. 108 pagtatamo-suifference-suifferance. -Ipntatanaw- diceriim enit discern ment. -pagtigil1 suspence-suspense. 1019 pagtupad ebedience obedience. 111 palakasin renove-reni-iove. -palanPov boulyantt-buoyant. 112 palasugal —quambler- gambler. -pal ih im-surreptuously surreptitiously. palutang bouyant-buoyant. 113 p~amamanglaw- lonliness, ---lonieliness. —pamiankin. —neice-niiece. -pamutti-adlormnient adornment. 114 panauhan-bordter-boarder. -pan&-: amba, -suspence-suspense; -indicision indecision. pangapas siekle sickle; -gyue-gyve. 115 pangatngat - nible —nibble. —panghinuli- earphick - earpick. -panginoon-propietor proprietor. panglaw-loniliness-l-onieliness. -pangpatulog-marcotic-narcotic. 116 pangl)atuvo-drieii-drier. -panimiba-closlhes-clotlles. -panip~it-princers-pincers —panu(110k- Std mulan-stimul ant. 1 17 panyo-lhankerchief-handkercb-ief. paragala-girt-gift. 1 18( paruisa-penality -penalty. - -requittal —requital --- pasalurga —pe- ugnaut-ly — rcpugnan tly. -pasuini —scortch-scorc! h. -pIatabain miaka-make-patago -clandest-inety clandestinely. 119 patawarin- Pardel on- Pard lon. —patayi n-(iuenca- quenclh. -patutot-poostitute-prosti - tuite. —pay~o-a(l moniiton-admoniitioni.

Mercurial victory v cr ic | Xinghuanhua Fußballschuhe Herren High Top Spikes Cleats Jugendliche Trainingsschuhe Professionelle Outdoor Fußballschuhe Männer Football Schuhe Unisex

D)E N 2M Demnarcation-n-Hianga; lianganani. Demean -v-Gumawa. Demeanor n-Gawa; mercurial victory v cr ic paguugali ugali, palakad asal- kilos. Denientate a- Ulol; walang isip. -Demented-a Ulol: sira ang isip. Demnentia-n- Kaululan: pagkaulol kasi-m ngn isip. Demerit-n-Pintas., gawa 6' kilos na ma. sama. Dem. ijolin-n-Damaj uana. De mis e-n-Kam atayan. Demi se- v Magpamana. Demolisti-n-Lipolin; sirain; gibnain; gu - Juijin. Demnolition-n- Paglipol, pagsira; kasiranat. Demon-n- Demon io. Demnoriac a-Nauukol sa demiioio. Demioniacal a-Nauukol 'sa demionio. Demonstrate-v-Jpakilala; ipakita: paliwanawan-; ipatalastas. Demonstration-n-Kilos; kasaysayan- pagpapakita. Demonstrative a Sinasaysay. Demonstrative n-Kasaysayan. Dem~oralization-n-Pagkasira ngmabuiting kaugali an. Demoralize-v-Siraini n; - mabuting kaugalian. Deniur v-Sumalangsang; tumigil. Demur-n-Ti'gil. Demure a-Mababang loob. De-n-n Yunkib. 1)engue n-Lumipo. Deniable-a-Maipagkakaila; imapagkaila. Denial n Pagkakaila; pagkaayaw; pa hindi; kaayawan, pagkatangi. Deanizen-n-Ang tumitira sa isang lugar. Denominate vPamagatin: - puimagrat; magsaysay. Denominate a-May nkalan. Denomination-n-Tawag, ngalan; pumagat: bansag. Denote v-Tandlaan. Denounce v Magdentincia; i pagl1a it; isumbong. Dense a Siksik: mercurial victory v cr ic masinsin. Density n Kasiksikan, kasinsinan kapal, kadiliman. Dent-n'-Ukit. Dent-v-Ukltin; umiukit. Dental-n-N'auukol sa' ngipin. Dentist n Mangagamot ng ngi pill; dentista. Dentistry-n-Karunungani sa ~paggagamot ng- ng-ipin. Dentoid-a-Hitsurang ngipin. Denudation n Pagliubad. Denude-v- Hubarani; humu-ho; h umu badl; mnaghubo; maghlubad; hubdan. Deny-v-Magkaila; tumangi. tangihan.; huag ipagkaloob. ipaink-ayaw. Deodonize-v-Alisan n, ~ atinoy. Depart-v-Umalis lumakad: - tumakas. Departure n- Pagalis paglavas; pagtakas. De partmeniit-n- Dep1, artamen to. Depend-v-Sumabit inabitin: humilig. Depict —v-Pintahin: I ipinta saysayin liwanagin. Depicture-n-Pagliliwanaig. Depicture-v-Liwanagin. limniwanag. Deplorable-a- Kahamnbalihambal; kahapishapis; kaluinosluinos. Depopulate-v-Uinalis ang Manga tawo sa isang mercurial victory v cr ic lugar. Deplore-v-Magdanmdam - Deport v Ipaalis sa isang lugar Deportation n-Pagpapanaw; pa gd e destiero. Dep~ortment n Kilos; uigali. 1Deposal Pagpaal is sa' kattmgktilan - Depose v lalis sa katungkulan. Deposit v Ideposito: I ilaigavy, -ipak-atiwala: -kilaga. Deposit n-Deposito; lalagyan. Deposition-n Pagdledeposito. Depot-n-Deposito. Depravation n Kabulukan - kahamrtkan. Deprave v-Humnamak; pasanmain. Depraved-a-Paslit, Iibasama; hamak. Depravity n- Kahamakan; ligalig; mercurial victory v cr ic paigIkabulok. Deprecato v-Manalan -ginl. 1)eprec ation it Patialaig-in. Depreciate-i-Hamuakin: bawasan au halaga; lhalayin; mercurial victory v cr ic laparan Depreciation n Pagalipusta: paghaiamak. Depreciatory a-Mnapaktiabanak. Depredate v-Nakawin: lnanilllit.. Depredlation n-Pandudnitit. Depress-v-Hamnakin; inisin; tunmiuzal - Depression-n Pagiinis. Depressi-v e-a-Llatuimal - Deprivation-n Kawalan: pagkawala. Deprive-v-Alisan ang mercurial victory v cr ic kailang-an; i wala Deptli-n-Lalimi: kalaliman. Deputation-n Kahahiaili; kat-iwala. Deputy-n Katiwala; kalhalili. Derail-v Umnalis 'sa railes. Deralnge-v-Simmi ang ay-os,, Derangemient n-Pagkasirq Dg avyos. Dereliction n Pag iiwan. Deridlev7-Uniupasala, uyvamni:, Iibakin - Derision n Upasala: tivain. IIi ba k. Derisive-a Mauvam. Derive v-Hang-uin sa iba. Derivation-n, P agkubha sa iba. Derivative-n-Salita nia natigaliii sa ibang- wika. Derive v-Etiniin sa. KAU 51- KAW Katulad na lubos-a. mäßig similar; equal; even; mercurial victory v cr ic on a par. IKatulinan-n-Swiftness agility; activity; rapidity; promptitude; Phenylisopropylamin; quickness celerity; accleration. Katulisan-n-Sharpness; keenness. Katulong-n-Co-operator; accomplice; helper; helpmatie. mercurial victory v cr ic Katulun~gin v-To associate; cause to help or ai d. Katuna-yaunn-Reality; truth; fact; certainty; legitimacy; legitimateness; Rausschmeißer; truthfulness. lKatungkulan-n-Position; occupation; dtity; employment; Anleihe; work; profession; Umgebung; geschäftliches Miteinander; Trade; engagement; employ; contract; coram and; Stärke; authority; prefecture. Katunugan-n Sonorousness. Katuparan n-Complianice; excution; discharge. Katusuhan n-Craft; cunning; astuteness; sagacity; sagac( usness; ability. Katutubo-a-proper, fähig. Katutitdbong hilig-a Natural. Katuwaan-n-Joy; gladness:, drollery; mercurial victory v cr ic mirth; merriment; diversion; gayety; mercurial victory v cr ic happiness comicality: comedy; comicalness; joyfulnes. Kauvalian-n-Customn; Marotte; use; usage; style; fashion; Zeug; manner; rite; skill. Kaug-alilang sarili-n- Natuiral customn. KaugoygoyF n-n Underbrush; cops e; shrubbery. Kaukol- n-Coreespondent. Kaukulan-n. -Correspondence; relevancerelevancy; pertinence. K aultilanl-n-Nonsense; foolery; foolishness bosh; madness; insanity. Kannahian-n-Preference; preceedence. Kauinauinahan-a First. Kaunaunahan-adv. -First. Kaunaunahan martir-n-Protomartyr. Kaunkasan-n-Nonsense; ignorance; stupidity: foolishness: turpitude. Kaunti-a-Somne few; little; scanty; not innu clh. Kauntian n-Smallnless; scantiness: paucity. mercurial victory v cr ic K"aun tiai riA pagm amahal-n-Lack of respect: scorn; contempt. Kautinfunti! an-a-Minimurn; least. Kauntiuntian n-Minimum. Kanunuian-n-Ancestry; fore fathers; ancestors. Kaunuran-n-Duln ess; ~tupidity; non sense; mercurial victory v cr ic ignorance; foolishness. Kaunuran-n-Confidante; crony. Kaupahan-n-Wag~es paymnent; ee; salary. K aupasalaan-n-Threachery; perfidy; inconstancy; mercurial victory v cr ic treason. Kausap-n-Companion in conversation; the Part with which one coverses or speaks. Kausutin-v To move; Anflug; manage; direct. Kautalan-n-S~, ammering: stuttering. Kautusan n-Proclamation; Weisung: command; errand; Aussage. edict; pe cept: rule; law: mandate. Kaiwa-n-Caldron; Boiler. Kawad-n-Wire. Kawalaan-n-Loss; deficiency; lack; ab sence. Kawalang hiya n-Shamelessness; imipudence; insolence; immodesty. Kawalan magamnpon n-Lack of Betreuung; destitution. Kawalan nA awa-n-Inhumanity; cruelty; inclemency; Rigor; severity. Kawalan nA ayos n-Slovenliness; carelessness disarrangement. Kawalan, rig bait-n-impudence; indescretion. Kawalan DA darndam-n-Health; welfare; prosperity; apathy. Kawalan rig damit-niNakedness; nuidity. Kawalan DA dunong n-Inaptitude: inability: ignorance lack of know-ledge. Kawalan DA galang-n-Incivility: imnpudence; disrespeot, inattention; lack of beautv. Kawalan nang ganlda-n-Awkwardness; lack of Gummibärchen. Kawalan DA gawa n-Liesure; lack of work; idleness. Kawalan nA gusto-n-Displeasuse; lack; of Schalter: dissstisfaction. Kawalan rig hiya-n-Imnpudencee; shamefllippancy. Kawalan rig interes n Sangfroid. Kawalan n& kailangan n-Necessity want; need; lacking. Kawalan riA kailanaan-n-Inattention: abandonmant; carelessness. Kawalan DAg kaya-n-Incapability; in~capacity: inability; inaptitude. Kawalan ng, laman-n-Vacancy; vacuity; emptiness. Kaawlan - nrg lasa n-Want mercurial victory v cr ic or lack of taste; Badeort Schalter; disgust. Fawalan ng pag-ibig n-Lack, of love; unconcern. K awalan rig pagmamnahal-n-Scorn; contem pt. Kawalan 11 pananarnpalataya-n-Incredulity; unbelief; disquisition. PIN l1ighati n-Disgust: melancholy; annoy an noyance: distaste duidgeon: grievanice grief; sorrow; gloomi- sadness; affliction Pigi n B~reech; buttock; hiaunch; hrip:, rump; posteriors. Pigil it mercurial victory v cr ic Curb: check: stop. Pigilan-v-To stop curb check reinweg. Pigilin v-To stem- constrai n; check; curb: br (Ilie stop obstruck restrain. withhold Piging-n Banquet feast: Fete. Pivingin i' To banquet give. a feast in hionor of another Pigsa —n Tumior~ abcsss; tu mnefaction:, boil. Pigtain-ti-To dIrenclh; soak Piliit n Turn sin Volk. Pihitin r To turn t ghten sinuiate. Pikit n Anspielung; blink. Piklat-n mercurial victory v cr ic Scar. Piko n Plektrum. Pilak n Silver. Pilapii n-Terrace; dike:, dama; embankment: imbankmnent. P iliay a Lamne. Pilavin v To lame (isable t' unvate; make lame Pilduras n Pill. P legas n-Plait ruff: ruffle. Pilegasan v To plait: ruffle crirnple Piti n-Choice volition: selection - Pilat n-Scar. P~alihin v To unerwartete Wendung; warp; disort: turn; curl. Piliirn v-To choose select elect. Pilikm~ata-v Eyelash. Piling n Kategorie, hunch -Pilipit a Sirnons; twi Halbstarker contorted. Pilirit aSiniuation unerwartete Wendung, -Pilipitin-v-To unerwartete Wendung; curl sinuate Pilit n-Persuation festverzinsliches Wertpapier; enforcement; compulsion Pilitin vTo persuade; urge: enforce; oblige: extort press: persist. beset; compel; Ply; prevail convince; Verve, persevere. Pina-n Pine. 11ifia n Pineapple. Pinia aapuyan n Hearth: fireplace; stove:. Pinag aaralan n, -Breeding. education; manners. Pinag bubuan n Foundry: Vorsprechen house. Pina buhatan-n-Cause; Mezzie. beginning- motive- Sourcecode; origin; Backhefe; nception; principle ancestry; forefather. 1Piinag gagawan n& sabou-n-Soap fac. torv. Pinagbhugasati n-Dirty water left after -wash i ng. 120 PIN Pinagkakautangan n Creditor. Pina~'aratihian n H4abit custom. Pinagkaskasani n Filings; scrapings Pinagkasund nan n Vereinbarung reconici Iiation. Pinagkikilan n Filings Pinaglagarian-n Sawdust. Pinaglilibankan n-Place of recreation or -amusement. pinaglilimnbavan n Printing Store. pinaglinisan-n Oleanings rubbish. Pinig-luluitu- a n Place of c-ookingPinagmnulan, n Quellcode: origin beginning. inoti've cause; uccassion principle, i ception - Pinagpag-v imp Shook Pinaupagih~an-n Filings Raupe by filing,. with the tail of the pagi. Pinagpilian n Remainder: -residue; refuse; leavings offal. Pinagpupuigutan n-Place of beheading,. garrote. Pi nngputulan n-Residue or remainder of anything that has been Cut. Pinag-qabunatin-Soapsuds: suds: lather. Pinagsasabunan n-Place of making sud1s Pinagsuigpun~onn n Join; juncturePinagtabasan-n-Clippings or leavingys cf a tailor. Pinagtatalan mercurial victory v cr ic n-Chips faggots. Pinagtinghasan-n Chip fagotsPinag usapn n Contract subject of conversation: Grund Arrangement. Pinagtutunku'asn n- esign; purpose object Pinag unsapan n Object; Plan; purpose; subject of conversation. Pinag utusan n-Servant Vermittler errand boy. Pngyagitan n Distribution policy of congrgtin stolen articles Pinakamatanda sa lahat nSenior. Pinainilii-n-Furchases Pinamil6i v. imp. Bought; purchased. Pinangalinkan-n Quellcode origin head; spring beainning,; cause: ancestry - -ancestors: forefathers root: Gärmittel. Pindang-n-Jerked beef; dried beef. Pindangin v To jerk or dry beef. 1'iadot m Pinch; nip, press; squeeze., tweak. Pindutin-v To pinch; nip:, squeeze-, press tweak. Pindutin-v To pinch squeeze; press; tweakPinga n-Lever; carrying stick. Pingan n Plate. Pingan na maloki-n Magnetplatte. Pingas n monolithischer Schaltkreis; Aussparung; chink; gal). AUT NUT ~~~169AV AVE Attest-v Sumaksi; magsabi ng katotohanan. Attestation PagkasaksiI pagsasabi nang katotolhanan. Attic-n-Ang loob ng bubungan. Attire v —N1agbiluis: isuot, Attitude n-Tayo; lagay: hilig; kiling Attorney-n- Katiwa Ia; abogado, taga kanlong. Attract-ii-Hikayatin; hiumikayat. Attract by deceit-v-Mangati. Attraction-n-Paghalina; p anghin an g; panghikayat. Attractive a-Mawili; makahahalina, ma-. panghalina- mapanghikayat. Attribute-v-Magparatang; magpalagay. Attribution n- Pagparatan g; pagsumbong; pagypalagay. Atributive a Mapaparatangin. Auburn-n-Kulay kayumanging mnura. Auction-n-Alrnioneda. Auctioneer-n-Ang mercurial victory v cr ic may katungkulang mag, almioneda. Aucui-ioneer-v-Mag almoneda. Audacious a-Matapang; m-ankahas- walang takot tanipalasan- walang~hiya. Audacity-n-Pangahas. tapang~ katampapalasan an. Audible a Makaririnio, Audience-n Ang Manga nanunuod. Audit v Isulat 6 ilista sa libro. Siyasatin aug nakasulat sa libro. Audit-n-Pagsisiyasat ng manka libro. Auditor-n Aug dumninig; taga siyasat ng Comicstrip libro. Auditory-n-Ang Comicstrip nanunuod. Auiger n- Palibol; barren a pangbutas. Aught-n-Wala; walang anoman. Augment-v-Dagdagan; kurniapal; lumaki4 ipaibabaw; dumamni- damnihan; mercurial victory v cr ic patunkan~ salopinlin, palakhin. Augment-n-Patong: dagdag: tubo; Augmentation-n Patong; dagdag: pagdaragdag pagtutubo: pagpalaki; Augur n Panghutas barrena. Augur v barrenahin; butasin. Augury-n-Hula. August-a-Mai'narn, dakila; mercurial victory v cr ic marangal. August-n-Agosto. Agustness n-Kadakilaan; karangalan; kainaman Aunt-n-Ale. Aural-a-Nauukol sa tainga. Auri ch-n-Tainga. Auiricular-a Nauukol sa tainga. Aurist-n-Mangagamot ng tainga. Aurora-n-Madaling araw. Auspicious-a-Makakabuti ang hula. Austere-a-Mabagsik; masungit. Austerity-n- Kabagsikan; kasungitan. Authentic-a-Totoo; tama, tunay. Authenticate-v Magsabi 6 ibigay ug-katotohanaD. Authentication n Paghibigay 6 pagsasabi n& katotohanan. Authenticity-n-Aug katotohan. Author-n-Aug gumragawa. mercurial victory v cr ic mang gagawa; author, may gawa. Authoress-n-Aug babayin g Skribent. Authoritative-a-M, 'akapangyayari; may kapangyarihan. Authority -n-Kapangyarihan: pahintulot; bisa. Authorization-n-Pahintulot. Authorize-v-Pahintulutin; ibigay nk kapangyarihan. Authorship ft Aug kalagayan Konzipient. Autobiography n Aug pagausulat nang sariliug kabuhayan. Autocrat n Hani. Autocratic Autocratical-a- Nau uko01 sa bani; mabagsik. ~ masunkit. Autagraph n-Aug sulat ng sarili. Autographic mercurial victory v cr ic Autographical-a- N auukol sa sulat ng sarili. Automatic-Automnatical a Talagang su. musunod na walang magturo. Autononmy-n Aug kapangyarihan 6 katowiran na mnagogobierno sa sarili. Autopsy n Pag unsisa ug mercurial victory v cr ic dahilan nk karnatayan - Autumn-n vierundzwanzig Stunden araw. Autumnal-q-Nauukol sa tagaraw Auxiliar Auxiliary a Nakatulong. Auxiliary-n Katulong. Avail-v Ganapin: gumanap, Availin-Pag ganap. Available mercurial victory v cr ic a Makaganap. Avalanche-n Tibag ug busilak. Avarice-n-Kamkam; karamutan; sakim; kasakiman- kaingitan; ingit. A varic ious-a-Masakimn; matakaw; kuripot; mararnot. Avaunt-inter. Laumayas; layas. Avast-inter. -Lagyas: sulong; maalis. Avenge-v-Gantihin. Avenue-n-Pasialan; Carsadang mahaba at may tanim na mg-a punong kahoy sa dalawang tabi. Aver-v-Patunayin; patotohanan; sabihin saysayin. Average a Karaniwan; katatagan. Average-v Ilagay sa katatagan. Average n-Katatagan. Averse a-Ayaw; laban. Aversion n Sukiamn nang loob; dumal; pighati; kasuklaman; tanim sa loob. Pagtatanim gatit. Avert-v-Lihisan; ilayo; pigilin aug anoman upang huag mangyari. 22 URG 145 USI Umugit-v To steer, Pilot. Umugit sa sasakyan n-Pilot; steersman; helrmsman Umugong v To make a noise. Umugong parang kulog vTo fulminate; make a noise artig thunder. Umnugoy-v-To Kittel; swing. Umukit-v-To dent. Umayabit v-To claw; scratch. Umulayaw-v-To coax; wheedle; fondle; pet; Humor. Umulan-v- o Abgrenzung; shower. Umulan ng busilak-v-To Snow. Umulan ng bubog-v-To hail. Umuliaw-v To Gegenwirkung, resound. Umulit-v To pilfer: steal: peculate: filch. Umunav-To go before; go Dachfirst; anticipate; forsee; expect. Umunat-v-To stretch; lengthen; adjust; anlarge; upon. Umugot-v-To whisper. Umunouno v- o stutter; hesitate; stamrner. Umunti-a-To lessen; decline; Angelegenheit: descend; dwindle; grow or become smaller. Umupasala-u-To defame; slander; Hirnschlag; deride. Umupo-V lo sit. Umupo v. imp. Sat. Umuriturit-vTo stammer; titter; stutter; hesitate. Umurong-v-To recoil; Fall back: retrogradle back Regress: backslide. Umurong ang kabayo-v-To balk. Umurong ng marami v-To quaff. Umusig-v To investigate; inquire; examine; follow Verzeichnis. Umusos v-To go matt; descend. Umutalutal-v- o stutter; stammner; haw; hesitate. Uua Feststellung der personalien. Soon; early; First. Una a Dachfirst primitin e. Unahan-vTo go First; preoccupy; mercurial victory v cr ic preceed; lead; anticipate; expect; foresee Unahan-n-Front; lead; fore ein für alle Mal; beginning. Unan-n Pillow. Unang araw ng buan sa langit-n-Neomenia: Dachfirst night of the new moon. Unano-n Dwarf. pigmy; mercurial victory v cr ic manakin. Unatin-v-To stcatch: unfold; expand. Unatin ang baluktot-v To straighten. Unauna-adv. -First principally; mercurial victory v cr ic chiefly. Unka-n-Lowing: low Ungal n Howl; cry of gruselig. I'ngas-a kontrastarm: foolish; dull' unbeleckt; simple; idiotic. Ungo-n-Monkey. Ungong babaye u-Female monkey. Ungos-n Sprout shoot; anything that protrudes from another. Unos-n- I ornado tempest; storm; hurricane; belastend shower of Rand. Unosin v-To storm. Unouno Stammer, stutter; stuttering; stammering. Unsayanin a-Rickety; chaffy; without resistance. Untiunti-adv. Slowly; little by little; by degrees gradually' Untian-v-To lessen; curtail, Wundklammer; decline; sink; decay. Untog n Collision, encounter. blow; contusion. Uod n-Worm; larva; larvae. Upa-n-Wages; salary; pay; Sylphe; recolnpence; stipend. Upahan-v-To pay; recompence Upahan ng araw-n Daylaborer; jour neyman. Ipakn-Bark; peel; Bovinae; crust; Skin. Upakan-v To bark peel; Glatze. Upasala n Gehirninfarkt; scorn derision; de famation; slander mockery. Upa sa pagtawid n Bridge or ferry nicht zu fassen. Upata-Bald; hairless; destitute Upat n Deceit; Irreführung; Rosstäuscherei. Upatan-vTo deceive; defraud; delude; mercurial victory v cr ic impose upon; leave so ziemlich. Upaw a-Bald headed; bald. Upawin-v-To make an die. Upo n Squash Upo n Seat; sitting. Upuan n Chair; seat. Uralian-v- o imbue; instigate: inspire; persuade; induce; incite; stimulate: urge. Uraling masama-n Temptation; entice ment: incitement. Uraing-n Stake cudgel; Club. Uria-n Border; fringe. Uriin-n'To assay; examine; äußere Erscheinung into. Urongsulong a Undecided; irressolute Uroy inter. Get out; git. Uroy-n Mockery; scoff; jeer. Urungan-v-To retrocede; take back; back. Usa-n-Deer Usang mercurial victory v cr ic babayi-n Doe; roe. Usang inahin n Doe; roe. Usang lalaki-n kalt, buck. Usap n Brüche litigation; lawsuit con test: strife; dissent; contract. Usb ng n Sprout; mercurial victory v cr ic shoot. sucker. Usigi-v-To examine; investigate; per sue; mercurial victory v cr ic follow. Usisa n Probation; examination. 19 STA 326 STE Stal war Stal worth a-AMata pjang; mangab ias. Stammer v Umutal. Stain mering n-Raiitalan; - pagutital. Stamp-v-1Itatak; tuimungtong yurakin yumurak mercurial victory v cr ic limbagin; imarka. Stamp-n Sello- yurak: tatak; yasak. Stampedle-n-Takot ngk maramin~g bayop. Stampedle-v-Tumakbo ang aianada nang hayop. I StainchI a M. atibay tapat ang loob Standl v Turnayo; turmindig. Stand-n Tindig; tayo, lag-tv. StandIrdl n Bandera; Bandilla; bait. Standiig a Patindig; nakatindig. nakat ayO. Standing-n-Tayo; tindig; lagay; Staiizan-Pangkat. Staple a-Matibay; Matatagal; ma gmat. Star-n- Bituin Sta mercurial victory v cr ic r v IKnumintab; maninguinig. Starch-n Almirol. Starchi-v-Ami rolan; möglich almi mercurial victory v cr ic rol. S'tare-v-Tumingin ng maluat. Stare-n-Tingi. Stark-a Mlatigas- malakas; nmakapangyayari; may kapangyarihian., Antritts v-lpagmulaan: umalis. S"tart n-Pam nba: pag ails. Startle v-Gillatin. Starvation-n-1K agutrninan - Sterve-a-Magutorn: masalat. State-n Asal; lagay: kalngayvan. State n-Nauukol sa, gobieriio. State-v Sabihin- inagsabi. Stated a-Nasabing. Statement-n-h asay~saya n; pagsasabi. Statebhouse-n Bahay -ng gobierno. Stately-i IDakila: maranga-!, l. Station-n-Estacion; lugar; kabagayan; lugar. Statioii-v. Idistino: ibagay sa, lugar. Stationary —a Firme; mnatiba y; hin~di magag. alaw - Stationer n Taga tinda: ng mania pepel. Stationery-v-Maniga papeb, tinta, at phimat. Statu ary-n-Mangagawa uk mnanka larawan; karuinungan sa paggagawa ng mangka larawan. Statue-n Larawan, - poonStatuette-n-Munting larawan. Stature-n-Bikas; tayo; taas ng katawan. Status n Lagay.. Statute-n-UtosStatulory-a-Ayon sa utos., Staunch a-Matibay. tapat. Stave-v-Sirain; puniutok; ilayc. Satave of f-v-1lagin. Stay vilumantong; magluat; mercurial victory v cr ic huminto; pigilin. Stay nt Tigil- hinto; hantongStead-n-Lugar. Stead fast-a-Matibay ang bo0b; tap, ang loob. Steady a Panay, patag. Steady v-1anayvin; pigilin. Steady-n-Hiwa Dg- cam~e. Steal-v-Mank~inkumit; miagnakaw; naka - win: umitin. Stealer n Mangungumit: magnanakawStealth-n Pagnakaw; Pan gun gun mit' lihim. Stealthy-a-Dahandaban; palihiin. Steam -n Usok. Steam v Umiusok. Steam boat n-vasakyan de -vapor. Steam boiler-n-Caldera. Steam, engine n-Maxina, de vapor. Steamer n Vapor. Steam ship n Vapor. Steamy a Mausok. Sted n Lugal. Sted fast-a-Tapat ang boob; matibay Steed-n Kabayo. Steel n-Patalim. Steel-v-Ipatalim; pataliinin. Steely-a Matalim. Steel yardl n Panimbang. Steep a Matarik. Steep n mercurial victory v cr ic Lugar- na mnatarik. Steep-v-Basahin; ihadbad. Steeple n-Tore. Steer-v-Umugit sa sasakyan. Steer-n Bakang lalaki na kinapon. Steerage-n-Pag uugit sa, sasakyan. Steers man-n-Ang umugit sa sasakyan. Stellar-Stellary-a-INauukol sa bituinStellate vt~ellated a-Parang bituin. Stelliferous-a-Mabituin. Stelliform-a Hitsurang bituin. Stellular-a-Parang, bitnin - Stem-n-Taingkay punoStem v L~umaban: pigilin; mercurial victory v cr ic pumigil. Stench n-Amoy lansa. Stencil-n-Pananda. Stencil v-Isulat; itanda. Step v Huniakbanig. Step-n-Hakbanig; bayitang; baitang. Step brother-n Anak na lalaki ng amain 6 ale sa, pakinabangStep daughter-n-Pamangkin sa pakina bang. Step mercurial victory v cr ic father-n-Amain sa, pakinabang. Step mother-n-Ale sa, pakinahang. Step sister-n-Anak na, babayi, ng- amain 6 ale sa, pakinabang. Step son-n Pamankin sa pakinabang. Sterile a- K arat. PEN 286 PER Peek -n-Silip. Pleel-v Bailatin: - taltipan. upakan. Peel n Balat upak. Peel) vumilip. P-eep-n-Silip. Plepeir it S,,, iw. Peer n-Surniilip. Peer n Kasarna; kauilayaw. Peerless a Walang kapauitay 6' kahulilip. Peevish. a-Maapootin kann sein, kann nicht sein, - galitin. Pleg n Pakotrig kahoy. Pee-v- Ipako. Pelfit Saqlapi kayamanan. lPellet n mercurial victory v cr ic lolang munti., Pellicle n Balok. Pe~lrinell-a-Walang ayos. - Pellucid-a-N Maaninag. Plelt-n-l3alat ng hayop. Pelt-vi-Batuhin ipukol. ' Pelvic-a Naanukol sna buto nigbayawang. Pel vish-n-Bnito ng bayawang. tPen n Kulun~, an. Pei-ti' uKnulunin kumnuloig1.. iPen n- luima. P~enal-a Natnukol sa parusa. Penalty-n Parusa. P) nance n-Katiisan. Pence-n Dalawang kuarta; isan g malapad. PencilI n Lapis. 1Pensil-v Sumulat. Pendency it Sabit- kabit. Pendent a-Nakasabit; nakabitin. lPendulous-a Nakasabit; nakabitin. Penduluin-n-Paniktik ng orasan. Penetrate v Tumnagos; matarok. Penetration n-Tagos. tarok. Penitence-n-Pa gsisi si - Penitent a Nakapagsisi. Pen itent-n-Ang nagsisisi. Penlitential aNaunkol sa pagsisisi. Penitentiary n Bilango. lPen knife-n-Laseta. Penmian n Auig marunonig SUMnUlat. Penmaiislip-n-Siflat kamnay. lPetant-n-Blandera. Pennate Pennated -a May pakpakPenniless aMahirap; Dschungel; - walang kuarta. Pennon Bandila; pakpak. Pensile a Nakasabit; nakabitin. Pensive a Palaisipin; mapag, wani; malungkot. Pent v. imp p p. -Nakakulong. Pentateuch n Ang m~ga ultos ni Moises. Pent house, n Sibe- pakpak Dk bahay. Penult-n-Ang huhi f tera carning isa. Penn mbra n Pagdidilim nk buan Penurious a —Naramot; inadalang. Penury-n Kahir apan; kakailangani; kaiguitan; karukhaan People-n, mang —a tawo People-v Magkaroon nk mnaramning tawo; (lumnani ang mnga tawo Pepper-n-J'aininta Pepper-v-Ilagav 6 ibudbuod ang paun-iuita. Pep p ery -a- Maan ghan g. Peradveuture Personenkontrolle. MarahilPerainbulate-ti-Lakarin; lumiakad - Peranmbulationun-Lak~ad; paglalakad. mercurial victory v cr ic Petam-bulator nAng lumakadPerceivervKapain huinalata; indahin; intiu~dihin; swinahod. Perceivable a Madaling maintindihan - Percenitage n-For ciento. Perceptible a-Nahalata, litaw. tnalhwainag Perceptibility n FakiramdamPerceptive-a M1aram-damin Perception n Pakiramdamn danidamxi paPerchi n Hapunain. 'Perch v-Humapon - Perchance a Mlarahil. Percolate v Salain Percuiss v laigpak: itupak. Percuission n Tagpak tagupak Perdition-n-Lugi. kalipulan; kasiraan; kam atayan Peregrinate v Lumakad. Peregrination n Lakad. Peremtorv a Totoo; tUnay. Perenniial a-Matagal; nmaluat. walang tigil 6 likat; panayPerfect-a-Lubos; puspos, walang kulang dalisay, ganap, magrling; nmaganda. Perfect mercurial victory v cr ic v-Tapusin; ganapin; gumianap; tutnapos; yaruin. Perfectibility n-KNayarian; katapusanPerfectible a-Makatatapos Perfection-n Kayarian. kataptisan; kaganapan. Perfidious a-Taksi1; sukab; suitik; Mio. JPerfidv-n- Kata'ks! ian - kasuitikan; kaliluhan kasukabfin. Perforate v Bnasin turukin: balibulin. Perforalion nPagbutas pagkabutas butas. Perforce-adv. - Sa kakailankan: sa lakas. Perf mrm v Gunnawa. turnupad; tuparin: I gawin. Performnance-n Kilos teatro; acto Perfumne-n-Paban go - Perfume-v Pabangobin, ilagay ng pala Perfumery -n-Paban go. Perbapa-adv. Marahil; dili; sakali.

360°ビュー(Googleストリートビュー): Mercurial victory v cr ic

KAS 48 iKaraniwan tawo n-Plebian. IKarapatan n-1)ignity; conoiignity; inert. IKarapatan- a-Just, deservin~g; corresponl (I mng. Karatig-adtv. - Near close; neighboringI lKaratu-'a sa ibabaw nz- libing n-E'pitaph. Karayoni it Needle. Karavoin na patiabi nzg stipot. n-Packing; Kartton-a-Wagon; cart-. kargador-n-J'orter, Archivierungsprogramm. Kargahian. n Geschmeiß. Kargahiau —To Volks; load. Karikitan n-Neatnes-s Herzblatt, elegance; prettiness, gentility. Karne-n Mleat. Karne n. il baboy-n-Bacon por-k. Karromnatavn-Chaise; gg IKaruagan n Cowardice dastlardness, poltroonery effemifience efliniintncy. Karugtongri-Annex Addition; annexa; tion sequence -sequel. Karuikhaan-n- Penury, poverty, mnisery; lowness lewdness. Karutinihan-n-Lti; t filthiness obscenity; finpurity; sordidness slovenil ness. lKarunnnl~an n-Wisdom; knowledge; learning science sagacity, ability. keft erudition; discretioni; Betriebsmodus illustra tion sapience virtue cultu-re. aptittmde; Gewitztheit. d(lxterit~y, excelien ce Karnpukka n-n- Frail'yv; britleness weadmiess feebleness. Karyag in-n-Clearness clarity; Kriegsschauplatz, or right sidle of anythingKasabay-n-Con teniporary - coinpaintion; comipany. 1Kasabay Peko. -Together, sinitultaneously; at the sam~e timle. Kasabihian-n-Proverb umaxirn. lKasaganaan-n-Abundance plenty; profuseness profusion fullness; aninpli ttide; lavishness in ultitude excessK asaganaang mnalabis-n-Over'abu ndance; superfluity overplus, Überschuss excess. Kaszaganaan~ n~ pagaari-n-Opulence, wealth mercurial victory v cr ic affluence. Kasagsagau-n-Trot haste, Kasakinian-n Avarice, stinginess; , covetousnes. s. mercurial victory v cr ic lKasakitan-n-Sickness. 'Suffering; , suifferance, calamnity. hardship. cross; toil; Misshelligkeiten; epidemnic, Dorfwiese. Vexatiomi. lKmsakitsakit a-Painiful>1' sensitive.. Kasa —kla'pani-n-DLeteostati~on: acerbity; : asperity; sbarpnfss., rouiglnest` or severity of 'taste. 1K saksaan-n-Trimne; season: opporturnity. K AS K~asal-n-AMarriave; wedding,; espousal, betrothal, betrothmnent, espousal. Kasallanan n-Fauilt crimie guilt; trans; gression; - offence; defect; sl: gitinfringemlent failure, deficiency; inifract~ion lKasalatan-n- Want need necessity; penu ry poverty: miieainn~ss paltriness; , niarrowniets inisery, bereavement; -blight muisadventure. h aslahuilaan-n-Fil h dirt sordidness; t ilthiness obscenity im-ipurifty Begierde. i mnioinloe: ty uinchastity rudeness; lewdlness Squalor! squalidness, squalidity, ugliniesss imipudlence 1

LiveJournal Feedback

Welche Punkte es beim Bestellen die Mercurial victory v cr ic zu bewerten gilt

SIR 129 SUB Sinasapantalha a-Putative; supposed; suppositional. Sinasaysay-a-A ffirmative. Sinsaysay sa libro-v-To Anteil; mercurial victory v cr ic affirm. Sin(lak mercurial victory v cr ic n. mercurial victory v cr ic Fright; mercurial victory v cr ic Gewaltherrschaft; dread; scare; surprise. Sindakin-v-To scare; frighten; surprise. Sindi-n Fire; kalorienreduziert; burning. Sindihan-v-To kindle; kalorienreduziert; Galerie fire to. Sinelas-n-SIippers. Singaw n-Appearance; Eruption. Singaw na anomnan sa balat n Eruption or outbreak of the Skin. Singhot-n-Snuff' snuffle Singilin-v To collect dun; request payment. Sini it-n-Groin; Crack. Singkad-a-('ehief; principal; important. greai. collective. Singkaw-n Yoking; hitch. Singkawin-v-To hitch yoke. Singsing-n-R inig Griffel Kringel. Sinkad-a-Full; complete; replete. Sinkamas n Turnip. Sino-pro. -Who; , which. Sinok-n Hiccough. Sinomanpro. -Anyone anybody. Sinoman-n Somebody. Sinoman ay hindipro Niemand; none Sinop n-Curiosity; inquisitiveness; inquisition. Sinsay-a-liegal; illicit unlawful. Sinsin n Solidity, thickness; closeness; cornpactness. Si nsinan-v-To condense: thickenconfine; press; condense; put close together. Sinsinin-v-To thicken; confine, press; condense; put close together. Sinta-n-Love; courtship. Sintahin-v-To love; court. 8intas-n-Ribbon. Sintaron-n-Belt: strap; Sinulat n& nagpapalimnbag-n-Editorial. Sinulid-n-Thread. Sinungaling n-Lie; Finesse; imposter; liar; swindler; sharper. Sinungaling a-Lying: false; Mogelpackung; unfaithful; inconstant. Sinustndan n-Former antecedent. Sipa-n-Kick; spurn. S pag n-Diligence; attention; industry; thrift: officiousness. Sipain-v-To Stoß: spurn. Sipakin. w-To Split; cleave. Sipan-n-Toothbrush. Siphayo-n-lnsult: censure; reproach. Sipiin-v-To compile; copy. Sipit-n-Tweezers: pincer; tongs. Sipon-n Constipation: catarrh. Sirai-n zerfallen; broken; disrupt; cracked; ~used up; useless. Sird-n-Break; scath; mercurial victory v cr ic breach: blight; putridness; putridity. Sira aug isang mata-a- One eyed. Siri ang isip a-Crazy; insane; delirious; mad; frantic; furious. Sirain-v-To Gegenstoß destroy: ruin- injure; fracture; scathe: disrupt; blight; (lelapidate hurt pervert; polute; corrupt; infect; deprave: shatter; stain; impair. waste; misspend; deteriorate. Siraina Brittle; fragile perishable. Sirain ang loob-v-To dishearten; alieniate. Sirain ang mabuting kaugalian-v-To corrupt. viliate. mar; seduce. bribe. Sirain aug puriv-To stain: viliate; degrade. deprave; detract: profane; stain or tarnish one's character. Sisfd-n-Dive: Immersion; Soße; plunge. Sisi-n-Repentence. Sisihin-v-To repent; scold; reprimand; admonish; blame. Sisiw-n Chick small chicken. Sisiwa-it Wet nurse. Sitaw-n-Beans. Sitsit-n-Gossip; false rumor. Siya-p~ro -He; she: it. Siya'-inter. -Enough: stop: halt. Siya-n Saddle. Siya nawa n-Amen. Siya nawa Personenkontrolle. -Amen Siya nka-adv. -Sure; surely; yes: yea. Siyasat n-Inquiry; - Nachforschung; examination; inquisition; survey curiosity Siyasatin-n-To inquire; investigate: examine; explore: search, try; prove; scrutinize; scan; survey peruse; detect; find. Siyasating maingat-vTo search; pry into; consult. Siyasatin ang lihim v-To scent; pry or peep into; discover secrets. Sobre-n-Envelope. Sombrero-n-Hat: castor. Soriso a Sausage. Sowail-a-Obstinate; disobedieut; pertinaceous: rebellious; intractible: dogged. Suabe-a puschelig; tender: delicate. Suabe-adv. Softly; tenderly; delicately. Suag n-Butt; hook. Suagin-v-To butt; hiook. Suatan-v-To fail to mercurial victory v cr ic Donjon one's word because of an accident. Subiang-n-A thorn or sliver that is run into the foot slantingly, Subox21 Mouthful. 17 -6 -120 pi-osa-ahcess aibs-cess. -palihiin-d isort-dIistort. 121 pito picolo Pikkolo. 122 pumaia-orrow arrowi. -putniavapa-traniguil ize tranquilize. - puinokpok trot) throbpuimuno pod pad. puribin plaudit-ap~plaud. 113 plisod ng novel-navel. -putlin, putulfin resind rescind. 124 sakit desease disease. -sakit na naka-venerial desease-venereal-disease. 126 sal Studienberechtigung n scortch-scorch. —salahula slutisli —snttish. -salitaan convenant- covenant. 226 salawahaiig-inidicision-indecisioni-salubsob-on-or. sanid hiondiiness homeliness,,; misfurtune mnisfortune. -samnbahin ang-indolize idolize. 127 sapat-anough enough. - sapilitan - indespenisible-indlispensable. -savii na-ecstacy ecstasy. 128 sigaw-s hieech-screech. -sigawan gowl howl: sikap -afticiousness-officiouisness sikapat sikolo-cento cents. -silab, silabin- scortch scorch. -siksik thich thick. jimaron, intractible intractable sinapupunan grons-groin. 1 29 siraan-delapidate dilapidate-sirain ang mabuting, -puri-viliate vitiate. -sisi repientence-repentance. -sowail-intractible-intractable. 130 suga-thether tether. -siihol bride bribe; - subordination- subornation. -suklani- dispicable-despicable, 131 surnasaimba sa-adolater idolater. -sumaya to elate-to be elate. -sunira delapidat-e-dilapidate. -suiuiisigaw-cryer-crier. 132 sundan —persue-pursue. -sunodsuinod-alterate-alternate. sunugin-scortch-ecorchl. 133 taba-corpulancy-corpulency. -tabas pusod-naval-iiavel. -tabi-iuiargen-n-argin. -taga bilang-acomptant accomptant. taga-kabila-a. -transmountane-transmountaini. 134 tagiliran-margen-margin. -tagliran —fllank-flank. 136 tali-litigation-ligature. -talino guickness quickness. -talohiaba-elipse-ellipse. 136 tandaan-m emoramdum-n-emiorandu m. - tangapin reseive-receive - - tanka - cuim-; hanidon-culmination. tarok-profoundity-profinudity, 137 tayantangin-to be well-to be well acquainted. 188 tinagin-nove move. 139 tipirin-enonomize-economize -tubos-redemtioni-redeintptioni. 140 tulisan s-a dagat-corsican corsair. -tumag lid-lay lie. 141 tumpak-knac-knack 142 tumuntong-accupy-occupy. 143 udlok-boman-instigater. mercurial victory v cr ic 146 unatin-stcatch-stretch. -usigi -persne-pursu e. 146 usisain-scrutenize-scrutinize. —utal —stuterer-. -stutterer. —utusaii edict-make edict. viage-jonrney-journey. -virgen-virgen-virgin. -wala- on-no. -walang-gawa liesure leisure. 147 walang kabualuhan —addle —addled. -walang —kahulugan-wortlesss-worthless. mercurial victory v cr ic walang larnan-addle addled. 161 Andres-Adrew-Andrew. -Cristina, Chistiana, Christiana, Cristino Chistian Christian. Enriquetta Henrieta Henrietta. Josepa Josaphine Josephine. Margarita Margarita Margaret. ENGLISH-TAGALOG 162 Nicolas Nicolas Nicholas. 163 Josaphine Josaphine Josephine. 164 Balph Balph Ralph. mercurial victory v cr ic 166 abbet-abbey. 168 acoos-across 160 advise-noun-advice-avisory-advisory.. affoot-a-foot. 161 albiet-albeit. 162 amatuer amateur164 annus Darmausgang. 171 basam-balsam. -bainsh-banish. 176 blowse-blouse. 177 boatswaim boatswain. 179 beeze-breeze. TUL 140 TUM Tudlukin v-To punch; poke; point; shoot with a cue. Tugak-n-Frog. Tugatog-nHill; knoll, hillock; small; mountain; hominock. Tugno-n-Brin e. Tugon-n-Answer; repartee; reply; Reaktion, retort Tugtog n-Play; Hasch of music; palying, on Musikrevue instruments. mercurial victory v cr ic Tugtog muna sa kanta n-Overture. Tiigtog nk loob n InspirationTugtog ng mi'sico-n-The playing of a hand or nn oschestra. Tugtugan-n-Piece of music; playing of musical instruments. Tugtugan na walang avos-n-IDissonance: (liscord. Tugtugin v-To play on a Musikrevue Hilfsmittel. Tuihod-n-Kn ee - Tuhiog-n- Stringer; that upou whichl anything is strung. 9 Tuhuguin-v-To String; impale; pass through. Tuhuran-v-To Momentum or shove with the knee. Tuka-n-Beak: bill; peck. mercurial victory v cr ic Tukain-v-To peck; Plektron. Tukarol n-Cap; bonnet; turban - Tuko6 n- -miall lizard. Tukod-nPost: prop; Unterstützung:, Protection. Tukso-n-Teasing; temptation; vexati on; aggravation:, enticement; instigation. Tuksuhin~v-To tease; vex entice:. tempt; instigate; worry; chaff, haggle; inveigleTuktok n-Top: crest. Tuktok nk mianok n Comb of a chicken. Tuktok ng ulb-n-The crown of the head. Tulii-n-Poem. Tulad-n mercurial victory v cr ic Copy: counterfeit; Nachahmung. Tulag-n-Spear; lance: Wurfpfeil; javelin. Tulagin-v-To throw a Dart or spear; lance. Td'lak n Momentum; shove: thrust; Schwung. Tulakin-n-To shove:, Momentum: thrust. Tulala-a monoton; lazy: ignorant- indo: lent; idle: weak; feeble; imbecile. Tulalain-v To-astonish; stupefy. Tularan-v-To imitate; copy; counterfeit; mimic. Tularan-n-Precedent; exam plec: pattern - Tulatod-a-Last; hindmost, Tulatod-n-Rump; croup. Tulay-n-Bridge. Tult n-Circuimcision. Tulig n-Foolish stupil; torpid; unbeleckt; idiotic; senseless. rTulig-TiFool Dummbart; mnadlmani. Tuliin v-To circumcise. Tulini-n-Speed; velocity. quicknems activity; promlptL ess; promptitude. nimablen ess. Tulinkad-n Fool; mercurial victory v cr ic idliot; madman. Tulis n Sharpness point acuteness; enml. Tulisan n Robber; mercurial victory v cr ic nlighayman; Bandit. Tulisan v- o sharpen; point. Tulisan sa dagat-n-Pirate, corsican - Tul6-n-Leak. Tulog-n-Sleep; slumnber. 'Talong n Help aid: assistance: 'support: I succor: vindication. Tnilongan-n To help, aid: assist succor: defend; mercurial victory v cr ic facilitate: protect. Tulos ni-Stake. Tulot-n- ermi sion licenlse: fuirloughA) leave; admittance. Tuloy-a-Continued successive. c ontinuous; lasting; following. Tuloytuiloy-a-Prompt speedy. expeditions continued without interruption - Tulunkani-v-To assist; defend; aid hielp; protect; furnish; favor; Ressortchef; supply. Tuluingin a-To help: aid: assist; defend; protect. Tulutan-v-To permit: - license, give leave or permission. Tulnyvan r To continue: Keep going. terminate. Tfiluyan-n-Hotel: hoarding houtse. Timnaan-v-To Reservoir; put away; keep) separate. Tumiaas-v-To grow in hieighit, ascend: mount; rise; raise. Tumaba-v-To grow or become fat or fleshy; fatten. Tumaba ang lupa-v-To fertilize:, growor become fruitful- (per. to land) Tumadiak-v-To kick Tunmae ang ibon-v-To mute. Tatrnagal-v-To Belastung: prolong; enduri-; suiffer. dally. subsist Turniagilid-v-To turn sideawys, lay on the side. Tutrnaginting v-To Timbre. Tumnagistis ang tluha-v-To cry; weep; run (per. to tears). Tumiago-v-To hide: conceal; put away. Tumnagos-ii-To penetrate, leak; ru n through. mercurial victory v cr ic Tunuagupak-v-To clap; make a noise by clapping the hands or stamping thie feet. Tunmahan-u-To dIwell; nestle; resi d lodge. MAGMA 68 MAG Magkaakma-v To sympathize; be sympathetic. Magka amag-v-To moss; Titel with MOSS. Magkaanohan-justly or unjustly; by all means. Magkabungo-v-To bump against; collide.. Magkabutasbutas-v-To be perforated. Magkagalit-v-To displease: Gemeindeland; offend. Magkagusto-v-To be pleased; mäßig; enjoy; relish. Magkahalaga-v-To amount to. Magkahiang-v-To sympathize; be sympathetic. mercurial victory v cr ic Magkaiba-v-To dissent. Magkaibigan-v-To be friends. Magkaibigan-v Friends. Magkaila-v-To mercurial victory v cr ic negative; disclaim; contravene; abjure; recant. Magkailangan-v-To want; , need; necessitate; be in need. Magkailangang mahigpit-v To be urgent or absolutely necessary. Magkailanman-adv. -Always; perpetually. Magkainkil-v-To wear 'or waste away by f riction; collide. Magkaisa-v-To resemble; be equal; agree; coincide; be, of the same opinion. MVagkaisa ang layo-Equally distant; of an equal distance. Maakaisaisa-v-To agree; concert; be united. Magkakaayon-a-Accordant. Magkakahoy-n-Woodsman; woodcutter. mercurial victory v cr ic Magkakalakal-n-Merchant; mercurial victory v cr ic Trader; ishopkeeper; Pusher. Magkakalap-n-Wooddealer; timber-mnerchant. Magkalabog-v-To Angelegenheit and make an noise. Magkalagot. -v-To pull; aufregend: Gegenangriff. Magkalakal-v-trade; buy and sell. Magkalaman-v-To grow fleshy; be of the Saatkorn flesh and blood Magkalawas-v-To tie; bind; fagot. Magkaliliin-v-To be shady. Magkaloob-v-To allow; give; bestow; mercurial victory v cr ic grant; concede; admit. Magkalugat-v-To contain. iMlagkalunatlunat-v-To defer; delay differ. Magkamali-v-To err; make a mistake; mistake; commit an error. Magkamatayan-a-Mortal; fatal. Magkamit-v-To reach; overtake; come up; obtain; attain. Mag amtan-v To acquire; get; beget; mercurial victory v cr ic win. Magkanlalabis-v-To overfow. Mlagkandili-v-To bring up; breed; care for; watch. MVagkanlong-v-To protect; bide; shield; conceal. Magkano-How much. Magkanta-v-To sing. Magkapari s-v-To resem 1)1e; be alike. Magkapuri-v-To honor; respect; dignify; Credit. Magkarin igan-v-To misunderstand; conlfound conf use. Magkaroon-v-To have; get; beget: - contain; possess, attain, obtain; procure; take; wohlmeinend beinahe. Magkaroo'n nk karamnpatan-v-To, deserve; merit. Magkaroon nk pag asa-v-To hope. Magkaro'on n~ - gali-v-To have habits. Magkasakit-v-To be sick; feel indisposed; ail. Magkasakitan-v-To pester; annoy. Magkasala-v-To sin; iufract; commit a misdeed. Magkasalot-v-To pester; annoy. Magkasalunnat-v-To oppose. MagkasamAi aug loob-v-To displease; off End. Magkasiksikan-v-To Kladderadatsch; mercurial victory v cr ic Kurzspeicher; sam. Mag~kasunduan-v-To agree; accord. Magkatam-v-To Plane. Magkataon -v-To Zwischendurch-mahlzeit; befall: bechance; hap- be lässig; take Place. Magkatipon-v-To assemble; meet; coitgregate. Magkatiwala-v-To be an Agent. Magkatkat-v-To cast a net; unfold. Mogcatulad-v-To mercurial victory v cr ic assimilate; resemble; favor; be equal. Magkaumpog-v-To collide. Magkayayat-v-To extenuate; debilitate; mercurial victory v cr ic waste away; emaciate. Magukidkid-v-To wrap up; reel; windl. mercurial victory v cr ic 'Magkidlat-v-To flash; lighten. Magkita-v-To meet; See, encounter. Magkonowa-v-To counterfeit; pretend; forge: mimic; pirate. Magkonowari-v. To counterfeit; pretend; mimic, pirate; feint: dissemble. Magkontrato-v-To contract. Magkrus-v-To cross; intersect: make the sign of the cross. Magkuako-v To smoke a pipe. Magkulang-v-To Sachverhalt short; lack: be deficient; fail; lessen: (diminish; decline; decay: sink; waste; shrink. Magkulang sa kautuwan-v-To sin; offend. Magknlung-v-To imprison: shut up. Magkulimlini-v-To darken; become dark. SOM32SR 322 SOR IS'olace-v-Aliwin. Solar-a-Nauukol sa araw. Sold-v. imp. v. p. p. -Ipinagbili; nagbili. Solder-n-Panghinang. - tinga. Solder-v-Hinangin; manghinang. Soldier-n-Sundalo, kawal. Soldier-v Magsundalo. Soldierly-a. Parang sundalo. Soldiery-a-Pagsusundalo. Sole n-Suelas nk sapatos. SolevIlagay ng suelas. Sole-a-Bugtong-; nagiisa; mercurial victory v cr ic wiang kasama; tanging. Solely-adv. -Lamang tangi. Solemn-a Pormal. - dakila; magalang. Solemnity-n Kapormalan; kadakilaan; galang. Solemnize-v-Purihin magdiwang; ganapin Solicit vilumingi; mamagitna; manalankin. Solicitation-n-Daing; hingi; panalangin; pamamagitan. Solicitor-n. Ang namamagitan; taga hinki 6 parnagitan. Soiicitous-a-Maingat; makalinga; masikap. Solicitude-n Ingat; kalinka; pagkakalinga. Solid a-Masinsin, matigas; buo at paikpik; Tipi; matibay. Solid-n Ano dazwischen mercurial victory v cr ic bagay na malaman. Solidify-v-Patigasin. Solidity-n-Kasinsinan; katibayan; tigas; tipi. Solidly-adv. -Matipi. Solidness-n-Kasinsinan; tigas; katigasan; pagkatipi: Indianerzelt. Soliloquize-v-Magsalita sa sarili. Soliloquy-n Pagsalita sa sarili. Solitaire-n Soltario. Solitary-a-Magiisa; bugtong; walang kasama; natatangi. Solitude-n-Pagkaisa; mercurial victory v cr ic kaisahan; p ag katangi; katangihan. Soluble a Matutunaw, tunawin; madaling saysayin. Solus-a-Nagiisa, bugtong. Solution-n Kasaysayan; kalI i wa na ga n; pagtatangal. Solven-v_- aysayin; magsaysay; gawin. Solvencyn-n Kalagayan makababayad ang utang. Solvent-a-Makababayad ang utang. Solvent-n-Ang tawong mnakabayad ang I kaniyang utang. Somber-a-Mapanglaw; malungkod. Some-n-Ihang; mga ilan. Some body-n Sinoman. Some how Personenkontrolle. -Sa anomang paraan. Some one-n Sinoman; alinman balang na. Some thiing-n-Anoman; anoilang bagay. mercurial victory v cr ic Some Thing Personenkontrolle. Kaunti Some time-n-! ', a ilang panahion. bome time-adv. -Noong panahon. Some times-adv. Maminsanminsanrin anakanaka. Some what-adv. -Mahigit ku mulang. Some where-a-Saan mian. Somnambulism-n Pag lalakad kiing matulog. Somnambulist-n-Ang lumalakad nk mercurial victory v cr ic miatulog. Somnolence-Somnolency n Antok. mercurial victory v cr ic Somnolent a-Nag aantok. Son n Anak na lalaki. Sonant a Nauukol. sa tunog, miatuinog. Sonant-n Voces; tunog. Sonata-n-S~onata. Song-n Kanta; mercurial victory v cr ic awit; Unberührbare. Songster-n Anag lalaking marunong komanta. Songstress n Babaying palaging kunmakanta. Son-in law-n Manugang na lalaki. Sonnent n Awit:, Dalit. Sonorous-a-Mataginting. matunog. Son ship-n-Kalagayang anak. Soon Feststellung der personalien. -Agad; agad agad-, dagli: pag, daka sa isaing dali. Soot n-Uilin: agiw. Soot-v-Umagiw. Sooth-n- Katotohianan. Soothe v-Tumahimik; sowavin. Sooth say v-Maghula; hulaan; ihula. Sooth sayer-n-Mangbhtihla. Sooth saying n Paghubula. Sooty-a-Maagiw; mauling. Sop n- Sawsaw. Sop-v Isawsaw. Sophism-n-K amalian. Sorcerer-n-Mankukulam - Sorceress n-lPabaying mnangkukulamn. Soncery-n- Pagkulam. Sordid-a-Mahalay: marumi; ma ramot. Sordidness-n-Kahalayan; karurnihan; kasalaulaan; kasukalan. Sore-a Mahapdi; masakit. Sore-n-Sugat. Sorghum-n- Pulot. Sororicide n-Ang natay sa kapatid na babayi. Sorrel-n-Castaf'io - Sorrow-n-Kalungkutan; lungkot; hapis; kahapisan; pighati. Sorrow-v-Maglungkot, m a g d a 1 a in h a t i; humapis. Sorrowful-a-Malungkot; mapanglaw. Sorry-a Malungkot; nagsisisi. Sort-n-Olasse; lagay; grado. Sort v-Hiwalayin; ibukod; niagbukot. 'PAN 114 PAN Panahion nakaraan-n-1Past time; past tense. Panahon na walang gawa-n-Rest; repose; recreation. Panahon tiang b)abayi-n-Periodical indisposition c-f women; Monatsregel. Panahion nik gapasaiin-Harvest time. Panahion ug ptngani-n-Harvest- time. Panalhon n& tatlong. buan-n-Quarter. Panahion Dschungel sa ulan-n-Drought. Paniahtunann-Turn; time; succession Panakip n-Cover Lid stopper. Panakip nz- hihfigan n Coverlet, bedspi ead Panakot-n Scarecrow. Pnnaksak n-Poniard; - dagger: dirk; stilleto, Panaktak-n-Branding iron Panalangiii-n Prayer; Bittgesuch, in vocation, oration; evening prnyer. Pan ali-n-String thong. Panali nk zapato~s-nShoestrinrg. Panaluyan bahay-n-Hotel; inn; An-bord-gehen house. Panamnbil-n-Covering- screen, Titelblatt; inclination; vocntion. Panarnibitan n-Lamentation-; lamient; moan. Pananahaii-n-Habitation; abode; 1livi rg at a certain Distributions-mix. Pananakotan Fright; threat; surprise. Pananfihig Hope. expectancy; firn-ness; constancy. Panaiialita-n-Talk discourse; conversation; stehende Wendung; language. Paranal~o-n-Victory, winning. Pananainit-n Garb; wearing, apparel; clothes complete suit. Pananampnlataya n-Credeiice; fai thI; creed; belief. troth mercurial victory v cr ic theory Leistungspunkt. Pananamnsmm-n-Pl under; spoils pillage. Pananatili-n-Stability, permanrence; duration; tenacity; continuance, persistency, Pananauili-n-Restoration; (levol utati on - Pananda-n- Branding-iron: - Stencil Marker: marking iron. Panangis-n Weeping; crying; snivelling. Panianim-n-Seed: sowing; seed ti ine; that which is planted. Panat-a-Tigyht: hard; fit: Sonne mercurial victory v cr ic id. Panata-n-Promise, mercurial victory v cr ic offer. Panatag n-Secure: constant: tranquil quiet, caimn residual. Panauhlan-n-Border; lodger: guest. Panay-a-Even, equal; continuous: Raum. Panay-ad v-Evenly: -equally; totally. PanAya n-Continuance; evenness; equality. 'Pandak-a-Short; chubby; stocky; chunky., Pandam pe-n-Blotte r. Pandareta-n-Tami bou. ri n e. Panday-n-IBlacksmitli ironsmith. Pandayann nBlacksmith Geschäft; forge, iron works. Pan de sal nSalt bread: - bun; buinn. Pandilig-n-Spri-ikler! watering Cannabis. Pandinig n Ear trumipet; ear Pandulo n unumkehrbar; conchilusio acmie finish; lerinination; crisis, goal. Panduro n-Punch. Pan~a-n-Jawbone - Pangadlya- n-Aiiything usedl to (lefend something else. Pan~ahas, -n Daring; boldnesis; sauiciness forwardness insolence: im pai dence Dissolution; auidacity; intrepidity; fearlessness, spunk. Pang ahit n-Razor. Pangako-n- Promise, guarantee; plight. Patigalag no tor'nillo-n-Screwdriver. Paiigalall-n-N~ame. Panalawa n Second. assistant. Pangalawa mercurial victory v cr ic buhat sa (lulo-n-Penulti mate; the Belastung but one. Pangalawang nigalan-n Surname, nick name. Pangalinig-n- Brush hook, Arbeitsgerät for cutting away brush. Pankalos-n-Scrapper; anythling used as a craper. Pankamrba-n-Doubt suspicion; jealousy, fear; plight, indicision; dread suspence; hesitation. Pangainhahin a-Fe-i rful; distrusful; , jealous suspicious. Pangamnoy n Nostril; nose. Pangangalakal-n Tra'ffic Trade; corniue rce. Panganiigalakal ng k ataw ain-n-Brothiel, mercurial victory v cr ic vhorniog Gewerbe. Pan gan-gal an-. -n The giving of, - a naure; naming. Paiigangnanak-n-Birthi; giving birth. Pankangaral-n-Preaching. Gemunkel; exhortation - Panigangaso-n Hunt- chase; gunningy. Panigankatawan-n Shape or Form o~f the body. Pangangayaw mercurial victory v cr ic n-Negation; unwillingness. Pankankayayat-n-Exte'nuation feeblenoss; weakness; debility; wasti ngalmay. Pangano-ay~upapa-ni-Subm'ission, humilia tion: yielding; losinig in a Spiel. Panganib n-Danger; risk; peril; jeopardy; hazard. Pangapas-n-Siekle; scythe; reaipinghook gyue. Pankapon-n Discard. Pangapos nk paa-n-Shlackle8; hopple, TAM 135 TAN Tali-n Garter; Combo; tie; litigation; Zeichenfolge. Talian-v-To tie; bind; hitch; chock. Talian-n-Place of tying. Taliba-n-Guard; watch. Talibaan-v-To guard; watch. Talibis na lupa-n-Ravine. Talibugso-n-Knot. Talikuran-v-To turn the back; retract; take back; renounce; reject; abjure; negative; disclaim; recant; disown. Talim-n-Sharpness; cutting edge; steel. Talinhaga-n Adagium; allegory; example; mystery. Talino n Clearness of thought; wisdom; guickness of thought. Talino ng isip n-Talent; ability; wisdom; genius; clearness of thought. Talipandas a-Exempt; unrestrained; loose; dissolute, rude; überheblich. Talis-n-Sharp prickle; Fork; point. Talisuyotn Serf, slave; servant; Bettgenosse; one World health organization courts. Talo-vSetto; Brüche; dissension; perdition; repulse. Talob n Cover Augendeckel. Talohaba-a Oval; länglich. Talohaba n Oval; gestreckt; elipse. Taloktok n-Top; apex. Taloktok ng bundok-n-The nicht zu fassen of a mountain. Talon-n-Jump. Talonin-v-To jump;; vercome; overpower. Talonin ang hari-v-To dethrone. Talon ng tubig-n wenn; cascade; cataract; mercurial victory v cr ic Talong-n-Eggplant. Talop n Peeling; peel. Tailtalan n Streitigkeiten; quarrel; argumet. Taltalan-v-To Streitigkeiten, quarrel; argue. Taluban-v-To cover Taludtod-n-Row. Datei; line; lay. Taludtod ng bundok na sunodsunol-nA chain of mountains. Taludtod ng haligi n Colonnade. Talu ap ng mata-n-Order; method; rule; example; precept; following. Taluntonin-v-To follow. Talupan-v-To peel; shell; bark; husk; pare. Tama-aRight; exact; dogmatic; dogmatical; upright; faithful; honest. Tamad-a-Lazy; passiv; idle; inattentive; neglectful; heedless; negligent; careless; slow; tardy; stetig. mercurial victory v cr ic Tamad-adv. -Slowly; lazily; mercurial victory v cr ic idly; tardily. Tainan-n-Firmness; steadiness; constancy: Entscheidung. Tamanin-v-To oe constant; qualifiziert; resoluts or steady. Tama sa katuiran-n Reasonable; lauter; just; right. Tambak-a Pegel; even. Tambakan-v-To Niveau; even. lambal-n Joining putting together addition; exaggeration. Tambalan-v To join; put mercurial victory v cr ic together; add to exaggerate. Tamban-n Anchovy. Tatmbing Peko. -Immediately: instantly; hastily, right away; presently. Tambingin-v-To do immediately; prepare hastily. Tambol n-Drum. Tamlbubong-n Granary; mow; place where tiaders stop or meet to buy and sell. Tambuli-n Hunter's Schwellung; deerhorn. Tamlay-n-Indisposition; sorrow; down heartedness. Tamnan-v-To sow; mercurial victory v cr ic plant. Tamnan muli-v-To resow; mercurial victory v cr ic replant. Tannan panibago vTo resow; sow again; replant. Tamuhin-v-To feel; bear; wear; suffer; forbear; lead; carry. Tampa-n-Advance of money on anything. Tampahan-v-To advance money on acrop. Tampak-lprep. -Against; mercurial victory v cr ic opposite. Tampaln Slap; cnff; blow with the open Kralle. Tampalasan n Insolence. discourtesy; discourteousness; rudeness; mercurial victory v cr ic abusiveness; Hirnschlag: immodesty. Tampalasan-a-Insolent; mercurial victory v cr ic rude: discourteous; impudent; flippant; abusive, profligate disreputable; overbearing, immoderate; contumelious; lofty; ohne Hemmungen: soulless; perverse; haughty. Tampalasanin-v To Hirnschlag; abuse; injuremisuse: malign; illtreat; mistreat; maltreat. Tampalin vTo slap; cuff Tampi-nBlow; knock; cuff; slap. Tampo-n-Pout; resentment; Anger; pique. Tampuhan-v-To sulk; pout; resent quit; forsake; abandon. Tamntam-n-Compensation, idemnification, Tarntaman-v-To indemnify; compensate; mercurial victory v cr ic repair. Tamuhin-v-To Reach; gain; feel succeed; procure; obtain; attain; bear; suffer. forbear; lead; wear. Tanaw-n-View; sight: prospect; äußere Merkmale. Tanawan n Distributions-mix of watching; ken. Tanawin-v-To view; behold; observe; watch: notice; discern, Tanda n Mark; Abzeichen; sign; mercurial victory v cr ic Standard; note; Beschwerde; precursor; score, badge; significant; prognostic; Zeugniszensur, brand; seal; Flagge; print; stamp. DOL 214 D()L 214 ~~DOV J)i'versify-v-lbhian- bagubin. Diversion n Kaibyban; aliwan kasayalban pagpapahlinga kutuwaan. Diversity'n Kaibhan Divert v-Lumiko, iliko: aliwin. Diverting-a Nakakaaliw. Divest v Hiubaran alisin, magbawal. Divide-v-Ha~iin hiwalayin; itiwalay; buinuahagi mercurial victory v cr ic huiniwalay. Divider-n-Tava pamnahagi. Divination n Paghuhula; hula. Divine aNan nkol sa lankit. Divine n-Pani pastorDivine v linmula- preiswert. Divinity-n-Bathala; Dios. Division-n-Pamamahagi. paghihiwalay; paghahati. Di vorce a Pagtaboy. Divorce v-ltaboy: ipagtabuvan mercurial victory v cr ic ibiwalay; ilayo. Divulge v Tpahayag ihavag: tukiasin; tunmnklas sabilin. Dizziness-n-Pagkali-ila; pagkahilo. Do-v-Gnawin gumawa. Docile a-Maamo banavad: mastnunrin. Docility n-Kaamoan: kiaanavaran. - Dock v Putlin augobintot~klian~bawasan Dock v Punduhan ing sasakyan kung. lilinisi n. Docket-n-Listahan. Doctor-u Mangagamot. Doctor-v-Gatnuti n. Doctrine n Pananampalataya; mercurial victory v cr ic doctrina; pagrtuturo. 1)ocnment n-Docuuiento: kasuilatan: katibayan. Documnrntal-a Nautnkol sa, kasulatan. Dodge v Umilag mercurial victory v cr ic mawala. Dodgen aHibo. - daya. Doe-n Usang babayi in aling Amerika. Doer-n Aug gumagawa. Does-v-Guniagawa. Doff v M~aghubad, alisin. DogY n Aso. Dogfish-n-Patinge na, n-muti. Dog V Sumunod nk pilit. Doirged-a Matigas, an,, ulo: s owail Doggerel n-Mababa, at bastos, h amak. Dogmna it Panananamnpalataya: isip. Dogmnatic a Totoo: tunav. Dogmi-atical a Totoo; tnuiav. Doily n-Servilletangr munti. Doingsn Mang-a ginagawa., Dole n Daing: panaghov. Doleful a- Kah'imbalhambaIl - kahapishapis mapa InglaN: malunngkot. Dol n-Munika. — Dollar-n-Dollar- piso. Dolor n Sakit; (Ira, ahin panaghov. Dolorous-a-Mahirap, masakit. Dolt. n lUlol, Domain n Kapangharian; -nayon lupain. Domnestic-n-Aiia sa bahay. Domestic a Naaukol sa sariling balmy; maamo. Domesticate-v-Paanoi n. Domesticity n Ka~amoan. Domicile it Tirahan, tahanan. Dominate v Supiliin Domination-n Pagkasupil Dom-ineer v- Mamahala ng ma~bags k. Domiinioti-n Lupain; lupa. unyon. D, )miio n-Domino. Don -v-Isuot. Don-n Maginoo. Donate-v-Magbigay ipagkaloob- iambag Douation-to-Bigay caloob ambag. Done-v p. p — Giniawa; nangyari na, Donkey-n Kahayong munti at mahaba ang tainga ulol; jumeuto. Donor-n-Aug nagbigay. Doomin- Hatol; kapalaran - pasiya. Doom v Sumenteucia: huinatolDooms (lay a arawan ing paghahatol. Door n-Pinto pintu-, u. Door keeper-n -Ang nanmumalala sa isaug bahay taga, bantay ng pinto. Door way n Pintuan. Dormant-a-Natutu Gerät zur messung der geschwindigkeit. rückenseits a Nauukol sa, likod. Dose nTakal ug- gamot doses. Dose nMagpainom ng- gamot. Dost vaGumawa. Dot-n Punto. Dot-n Ilagay aug punto- puntuhan. Dotage~n Kaululan paglkaukol. Dotal aNaaukol sa, panhik. Dotard nTawong matauda at mahina1: augy isip. Dote v Umulol; humihang. Doth v Guimawa. Domble n-Yiipi: tiklop. Double v-Ytipiin; tikliupin; ulitin; di~ublihin. Double-a-Doble; ulit. Doublet n Hauptstadt von frankreich; pareja. Doubly Personenkontrolle. Doble. Doubt n Agamnagam augloob; pangamba. Doubt v Mang~gamba- huag maniwala; . Doubtful-a-Agamnagam. ng loob; hin~di pa siguro,. Doubtless a-Siguro, walang agamnagami nu& Lob. Douglin-Harinang minasa para, sa, t'ii' pay- minasa. Dough uut-n-Buch ibuch i. Doug hty a-Matapang maugahas. ( Douse a Thulog sa tubig. - Dove n Kalapati. TAW 137 TIB Taros-n- Prudence; Patte; activity; skilljud men t. Taruhin v To measure; compare; estimiate Tarukcin-v-To try; Faden: sound(; Probe., investigate; perforate; penetrate; sift. Tarukin nk isip-v-To comprehend un(lerstand Füllen the mind. Taruinahan-v To Board a floor. Tasa n Ausscheidungswettkampf. Tasahan-v-To appraise; value. Tasahan-v-To sharpen; point. Tasak n-Plug; cork. bung. Tasakdn v-To plug; cork; stop, a crack. Tasik n-Brine. TFasok-n- Plug; wooden stopper; cork; wedlcre- Stock. mercurial victory v cr ic Tastas-n-Rip. Tastasin-'c-To rip; unseanm. lIata, -n- Alter. ~latag-n Gleichgewicht: solidity: integrity; fi rmness; establish ment; founding. Tatahan at muling babal ik-a Intermittent. Tatak n Stamip Schutzmarke; sign; seal; inark. mercurial victory v cr ic Tatakain-v To seal; stamp; Marke; Deutsche mark; Tatal -n Splinter; monolithischer Schaltkreis, 'I atang, n- Paps. Tatatignan n Handle. Tatay-n Kindsvater father. Tatlo-n Three. Tatlo-a-Three. Tatlo ang kulav-a-Tricolored three colored. Tatlong kulay-a-Tricolored; three coloredl. riaula ng paggawa-n Glorious deed; noble work. 7 awa-n-La ughi laughter; kleine mercurial victory v cr ic Tüte. Tawad n-Bid immunity; Bitte um verzeihung. Tawag n-Call; summuons; announcement; proclamtion. Tawagin-v-To fernmündliches Gespräch: summion; namne; announice; - proclaim, evoke Tawag sa mnadla-n- Froclamnation; publication; notice. Tawas-n-Alum Tawiran-n- Ferry. Tawirin v-To ferry; cross on a ferry; ferry across. Tawo-n-Person; iman; ind(-ividutal; womian; people; Volk. Tawong bastos-n-Curi-udgeon; carl; myrmidlom; mercurial victory v cr ic rude Part. Tawong bukid-n-Tike farmner; Partie - Tawong duag n-Cowvard: - poltroon. Tawong gubat-ni-Backwoodsnman. Ti awong ginoo n-Gentleman; Lady. Tawong hamiak-n-Plebian, h a rgdog varlet. Tawong kumakain aug- kapwa n-Cann i 6al. mercurial victory v cr ic Tawong itim-n-iNegro.; ethiop. ethiopian - Tawong mababa-n-Plebian. mercurial victory v cr ic Taworig malakas-n Carl. rIawNong mahirap n-Peasant. Tawong maramot-n-Codger, stingy persoilTawong martinkis-n- IDowdy p er s on; slouch. Tawong marunong-n-Sage; savantTawong matakaw-n Glutton; gorniand; gourmnan1., Tawong matalas-n Wit; Genie; witty person. Tawong mayamian-n-Potentate. Tawonlg napakababa-nDwarf. Tawong napakasuitik n-Sharper; cheat'; swindlller. Tawong natatanohia-nOverseer; forem-an; inspector. 'Jawong sinoman-n Anybody; any Person. Tawon g t-aksil -n Traitor; turncoat. Tawong ulol n-Luna ic; - crazy Rolle; inadm an. Taya n-Bet- wager. Tayaan-? i-l o bet wager. Tayantankin v-To, be well or accustomled. Tayantangin Feststellung der identität. - ittle-by little. ~1ayo-n Anschauung; posture; attitude; Fasson; situation- shape; size; Sachen. Tflyog-n-HeightTayom n Tndigo: dunkelblau plant. ~ayum n Spannung; uncertainty. leatro n Theatrerjekas-n-Pickpocket; Dreh; swindler; , gull. Tekasin-v-To Trick siebzehn; swindle; victimize; gull. Tiaga-n Sufferance. constancy. tolerance; tenacity. Tiaka-d-n-Stilts- booth. Tian nAbdomen; belly; paunch. Tianag-n-Groblinl; sprite; Gespenst. Tibag-n-Bank. avalanche; cave in. Tibagin v-To cave; slide down quarry. Tibay-n- SoliditV: firmness; f or t itu de; strength- integrity; force; vigor. Tibayan v-To strengthen; plight; mnami; fortify; support-. Ti Bayrumbaum na Iloob-n-Fortitude; forbearance; strength of heart. Tibo-n-I Beule; fishhook. Tibok n-Pant; Herzrasen. I ibok nk puso-n-Palpitation; forboding18 PAL 283 PAN Own a Sariling. Ow ner-n-Ang may ari; panginoon Pabular a Nauukol sa pagkain. Pabulum-n-Pa-kain. Pace it Hakbang lakad, tulin. Pace v Lakarin; hakbanigin, lumakad. Pacific a Tahimnik. Pacification-n Katahfirikan. Pacify v-Patahimnikan; tumnahimik. Pack-v Balutan; balot, higkis; karga. Pack-n Balutin ibalot bigkisin; pasafin; ikahon isilid, magpasan. Packtige a Baluitan. Packer n-Kargador taga pasan. Pad-n Balutan nk papel Pad v Sapinin. Padding-n Sapin. Paddle —v-Gaod; sagwan. Paddle vGumnacud maglaro sa tubig. Padd-ockvn Pitak. Paddyv-n Pitak. Padlock n Seradura. Padlock v-lhagay DA saradura; susuihin nk seradura. Pad rone-n-Fastron. Pagan-n- Aug ayaw surnampalatava sa Pan~inooD, Dios, tawong hindi binyagan. Pagan a Nauukol sa hindi binvagan. Paganish a Paranig hindi binyagan. Paganism nt-Kalagayang hindi biniyagan. Page-nt Mukha nk (lahon; pag mna; alila. Page v Bilankin ang dahon. Pagoda-n Simibahan sa India, Japon at sa Volksrepublik china. Pail n'rimba. baldi. Pailful n-Lamnan nA baldi. Pain n Sakit bugbog-; hirap; dalamnbati; hapdi; hapis, kirot. Pain-v-Sumakit bumapis. mercurial victory v cr ic humapdi. Painful a Masakit., mahapis, mnakirot; manhapdi. Painless-a-Walang mercurial victory v cr ic sakit 6 damdam. Pains n Ingat: kaingatan. Pains taker-n Tawong maingat. Pains taki~gn Paz inkat. Pains taking-a-Maingat. Paint-n-Pinta. Paint-v- MagpintaPair n-Paris. Palace-n-Palacio; bahay n g han - Palate n Palasap. Palatable n Malasa: masarap. Palatial a-Nanukol sa bahay ng hari; mainam maganda.. Ownership-n Pagkaari. Ox-n-Bakangy malaki na nakapon. Oyster n Talaba. Palaver n Salita. Palaver v Magsalita. Pale-a Putla; rnaputla; kupas. Pale-v Maniutla; kurnupas. Pale n Tulos; hanga; bakod. Paleness niutla; kaputlaan. Paleograpby-n-Ang dating paraan nang pagsulat. Palestra-n Pagbubu no. Paletot-n-Daniit na pang ibabaw. Palfrey n-Kabayong pangsakay. Paling-n-Manga tulos; hanga; bakod. mercurial victory v cr ic Pallisade n-Tubos na mnalaki; bakod ng nika tulos na malaki Palisade v Magbakod nk tubos na malaki. Pallbish-a-Maputlaputla. Pall n Damnit na pang i~babaw. Pall bearer-n Taga pasan nk kalanda. Palliate 71-lkanlong; itago; magbigay ng dahilnn. Pallid a Maputla; marnutla. Pall dness-Pallidity n- mercurial victory v cr ic I' aputlaan. Pallor n F'agkaputia; kaputlaan - Palm n-Dangkal; ramos; balalaw. Palm v Dangkalin. Palm-n- Palad nR kamnay. Palmnate-a mercurial victory v cr ic Hitsurang kamay. Palm Sunday n Lingo de ramos. Palpable-a Makararamdam sa historisch-politische Bildung. Palpitate v-Tumibok; kumutog; mercurial victory v cr ic kumaba. Palpitation-n Tibok kutog. kaba. Palsy n Sakit na pasmna. Palsy-v Mapasmna. Palsied-a- Pasmado. Palter-v-Dayain; tumaksil; mamali; magbiro Paltriness n- Karamutan; karakiman - Paltry-a-Maramot; masakim. Pamper-ir-Pakanin ng- husto: bumusog. Pamnphlet-n Pamnpleta; munting libro. Pan n-Lalagyan ng anoman. Panacea-n-Gamnot sa lahat nang manka sakit. Pancake n Bibinigkang harina. Pandemonium n-K aguluhan. Pane n-Cristal nk bintana. Panel-n Bahagi ng mercurial victory v cr ic pinto. Pang n Gulat; kaba ng dibdib. Panic n-Takot ng marami. Pannier-n Batulang: bakol. Pantn mercurial victory v cr ic Hingal. Pant v Humingal; humankoe. KEL Kawalan ng paniniwala-ii-hIcriedulittY; unbelief disquisition. Kawalan no puno n-Anarchy. Kawalan ng tikas-n-Awkwardnes~s. Kawalan n5 tuto-n-Ignorance stupidity; error; mercurial victory v cr ic blindness; 1ack of knowledge. Kawalan ng ugali nDisrespect; incivility, lack of manners. Kawalan mercurial victory v cr ic ng wasto-n-Uncleanli ness; fillthfiness carelessness.: lack of care. Kfiwali n Griddle skillet. Kawan-n Küchenherd; flock bunch: multitude Kawankis-a-Like, mercurial victory v cr ic similar; alike. Kawankis-n-Li eness simile; similarity. Kawaingki-a-Like; similar alike equal. Kawanki-n Similarity, likenes,, s, equalit y; resemblance; simifle. -,. away n-Brandish flourish. Kawayan-n Bamboo; cane. Kawayan-i-To telefonischer Kontakt or summnon by signs; signal; brandish. Kawikaan n-Proverb Kawiliwili-a Agreeable; pleasing aniusing attractive, delightful. Kawit —n Hook gaff drag-liook. Kaya-n-Ability Beherrschung aptitude; capacity; authority; possibility. Kaya-adv. -Since perhaps thenr, by%' what way. Kaya n~a-p~rep. -Therefore. Kayabankan -n- Braggarti sin brag; boast: vaunt. pompuiosity, pompuosniess. Kayabangan nk sajia-n-Tlhickness of foliage. Kayamanan-n Riches; , wealth: treasure; fortune, property; pelf, potency, affluence opulence; mamion. Kayamoan n-Gluttony; excess suipei — fluity. Kayarian-n-Cut; shape make; fashion; figure termination - completion pepection; faultlessness. Kayariang Inbos-n-Completion; pe'rfection; faultlessness. Kayasan-i To scrape, (-lean; mercurial victory v cr ic polish. Kayas n-Scrape. Kayayari pa lamang-a-Rece~nt; zeitgemäß; new. Kiiyo n-Cloth. texture. Kay6-_pro. -You. Iaiyong panlulksa-n, GrapeKalyong sutla-n-Silk; Peterling cloth. Kayo6 po-p ro. -You. ---Your honor; youiworship; you mercurial victory v cr ic sir. Kayong suitla at mabintab-n-Satin. Kay sa-copj. -Than. Kayumangi-a-Brown: swarthy; drab. Kayumangi-a Drab; brown. Kayunmanging mura-a-Brownish - Keloov-n-Mire; mud; quagmire. 2. KIN Kimb-n-Fish-hook. Kibal n-Bend, curve. Kibit-n-G'rimace wry- face. Kibit-in-v-To make a grimace of wry, face; shrug; hook. Kihitin' ang isda-iv-To hook a fish. Kibot n-Pant; palpit ation Inerv-ous Movein weg. Kidkirin-v-To uniwind; Luftströmung. Kidlat n-Flash. Kikilin-F. o ile; rasp. Kikio-n-Desire. K ilabot-n-Pore; Schrecken erregend; fright, scare. K ilIala-In-Acquaintance. Kilalanin-v-To acquaint know. Kilalanin mnaagav —To anticipate, forsee. Kilalanin miabuti-n-To ascertain; consider; recognize; know well. Kilap n-Splendor, brilliancy, gloss; 1 ustre. Kilay-n-Eyebrow. Kilig-n-Shrug. Kilikili-vn Armipit. Kilikin-v-To take in ones arms. Kiling-n-Inclanation; sidp motion; declevity. Kiling n-Mane. Kilin-gan sa masamin-, r-To (defend any one Who is Badeort. Kiliti-n-Tickfing tickle. Kilitfiin-r-To tickle. Kilkilin-ti-To, Datei rasp. Kilos-n-Act action; move; imovement; manner; Form; deportmIent; civility; antic, todo. Kilua-n-Mustard. Kilusin-v-To move act; excite; - inispire; Stich. Kimi n-Temnerity; shyvness bashfulness. Kimpot-n-Temerity, 'shyness; bashfulness; pant; Palpitation. Kinagatan-p-p. - auffordern. Kinakabagan-a-winldv; inidigestible; coliky. Kinalong n& Abonnement.. ado n-Client. Kinamtain-p. p). -Gotten. Kinanipan-n- IUniitioni; joint- Addition. Kinang-n-Gloss; polish; Finish; brightness; splendor; terseness. Kindat-n-Wink. Kindatin-r-To Andeutung. Kindi-n-Ani affected Air or walk. Kinikita-n- Wages; salary; earnings; payA. Kinis-n-Polish Finish; brightness; in das — tre; gloss, fineness; terseness. Kinsay-n-Celery Kintab-n-Gloss.: polishi; shiine; Schliff; brightness: sheen- shimmner; twinkle: gliminer; glitter; , coirruscation. M~artin-n-Martin. Mateo-n Matthew. Matias-n-MNatthiias. Ni~auri cic-n- Mauri(ce. Melecio-n- Michiael. Meliton-n-Milton. Moises-n-M oses. NicolAs n-INicolas. Patricio-nPatrick. Paula; Paulina n-Patflina. Paulino-n-PaulI Pedro-n- I eter. Rafael iA-Ralphi. Raymurndo-n-Raytnom(I. 'Rebeca-n-Rebecca. Ricardo-n-Riclhard. Roberto-n-Robert. Rosa-n-Rose; rosig. Rosalia n-Rosalind. Rufinon tRufus. Ruperto-nt Rupert. Salomne-n- Salom-e. Sam uel-a-Samiiel. Sara-n-Sarah. Silvestre-n-Silivester. Simeon n-Simeon. Simnon-n-Simeon. Sofia-n-Sophia. Sal omon-n SolomotiSusana n-Susanna. Teobaldo Theobalti. Teodora-n-Theodora. Teodoro-n-Theodore — Timoteo-n-Timotlhy. Tobias-n-Tobias. Tom ~s-n-Thomas., Trinidad-, -n-rrinidadI. Vicente nt-Vincent. Victor n-Victor. Victoria-n VictoriaVirginia-ii-Virgin iaYre neo-n-Jra-. Yrene-n-Tren e. Ysabel-n-IsabelYsayas-n-Isaiab - zoilo-U-Zoilvs - Enero- i-Jan narv -. Febrero-n-Februai-v - M4arzo-n-March - Abril-nt-April. Mlayo a May.. lfnif) vjlnne. MWAN4(_'A BUAN_. Julio- u-July. Agosto-n-AugustSeptiembre-n- Herbstmonat. Octebre-n October. Noviembre n-Novembeiu, Deci embre-n-DecembIer. Linigo-pt Sdncday. Lunies, -in-Monday - Martes-n-Tuesday - Mi ervolesq-n- Wed nesdhay - MAN A(A A RA ~W. Jueves- n-Thursday - Viernes-Friday. S~bado n- Satu rd a'.

Mercurial victory v cr ic TEL:0197-63-7878 FAX:0197-65-1673

ATS 1 G I AIS 161 ~~~ALL Arxyregation-nt Pagsasama; p)agpipisan; kalahia ani. AgPrgression n-Pag laban; pag aalsa. Aggressive a Niatapang; mangahas. Aggressor-a-Au-g innmaban; unang in. nmaban A kggrieve v i'NJagpah irap; saktan; pa~ii rapin. A, hektisches mercurial victory v cr ic Gebaren a- akilakilabot, nakataka. Aghast ad'v. Nakatnamanghia; kakilakilabot. Agile a Maliksi. masigla, rnagaan; maagrap. Ag"itate-v Sunisulin: udyokin; ttiksuhin. A gitationi l- mercurial victory v cr ic Sulsol giob; udyok. Au. itato r ii Ang sumnlsol mangugulo. Ago-adv Nakdraan nia; lipas. Agoing advi Pagalaw; lumalakad. AgYonize-v~ Pahirapin; tuksohin; sumlakit ina lubbia; maglhingalo. Agony-n-Hi Sprechgesang hingalo:. sakit. Agree v Miagkaisai; urmayon; pumiayng; ~z tilinang() pahintutlutin ipabintulot. Agreeable a Mabagay; mnakalulngod; nakangiti; matatawan in, makatatawa. Agreeably Feststellung der identität,. Kawili wili~kalugodlugod Agreemnent-n - K asulatan; pinagkasnn loani silitaan tipanan: trato; pinagusapzm pagkaisa pagkakaayon. A gricnlture-n mercurial victory v cr ic Agricultn ra pagsasak-a. Agriculturist n M ags, -asaka. Agro~und ado. Nakasoyiad sa lupa. Ague n 'Ngiki. Ahi inter. Abd. Ahd Personenkontrolle. Aba, mercurial victory v cr ic arov; Ahlead Feststellung der personalien. Nauna; sa tina; sa harap:, sit (111. Aid mercurial victory v cr ic v Tulng-i~n; am ponin; abuloiyan- sakiolohan; guinibik; kupkupjin; tangkilikin. A id-n-Tulong: anduklia, abuloy; paghjibik; sakiolo. tangkilik:, pagaabuloy; mii ann oilon g. A i-iv- Mag_)kasakit. - magdanilam. Aji-n-Sak-it; damdam. Ainm n-I'rnlla; mercurial victory v cr ic punta. Aini-v-Tudlaiii; puntahfin. Aimless a Xalang (1111 p)abaya. Air n Haiigin. ' kahambugan. Air-v-lbilad: ivanigyang; patoynin sa han Gin. A~irily Feststellung der personalien. -M. agaan; inasaya. Airiness-n-Sayai; kasayalian: gaain n& katawvan Airing-n mercurial victory v cr ic -Pasial: pagpapahangin-. Airv a Parang hankin: inaagan: namikol sa — hang~in. Airtigl a Di makapasok aug hanhin. Aislena Sulambi- (laan sa, pag itan n~ lIalawanog taludItod nupuan 6b1anko. Ajar-od-v-Nalabukas nk kaunti. Akimbo a Baluktot; nakabaluktot. Akin a Kamaganiak sa dugo kamukha. Alabaster n Bicarbonato de cal. Alacritv-n-Liks51; kaliksihan tuilin; agap, Al atlmode-a1v. -ANvOi 6 sunod sa, ugali; sonold sa nso. Alarm it Goulat gulo; takot; babala; babalitang masama. Alarm clock nRelos na, pangising. Alarm —c Gulatin; takutin; gulubin. Alas initer. Sayang; kaawa. Albatros-n-lhon sa dagat. Albiet Identifizierung, -Bagaman datapuia yamang Albietjprep. Datapuat; bagaman. Albino-n-Bata, na mapuiti ang buihok. Album-n Libro na- kinalalagyan ng mga larawan 6 sulat AlbumneniiAyg puti nk itlog. Alcohol n Alak na 836. Alcoholic a May halong alak. Alcove-n-Lugar na, tago sa, isang silid. Al (iermt-ani-nr-C-, onsejatl. Ale-nt Alak. Alee-adv. Sa gilid nk sasakyan -na walang, han~inl, Alert a Maliks-i; mangap; buhay. Algebra-n Algebra Alias-n Banisag; pamagat. Alibi-n-Thrilg lugar. Alien aBuhat sa ibang lupa: iba. Al~ien n Tawonig taga ibang 1upa. Alienate-v lSirain ang mabuting kaugalian; ilipat, ang pagibig; lumayo. Alienation-n-Paglipat ng pagibig,; kanfluIan. Alight-vil-Tinibis. Alike Feststellung der personalien. Mlagkaparis: ma-gkamukha; kawanki kawangis, - kamlukhoa. Aliment-n Pagkain. Alim ental a Nauukol sa, pagkain; may sustan Central intelligence agency. Alimentary a Nainukol sa pagkain; may sustanciaAlIimon~y-n Pagsusus-terito; salaping na mauni sa asawang ba~babye kung nataboy sa kaniyanig asawa. Aliquot a-Makakahati na, walang labis. Alive a Bulhay; maliksi; mabuhay. All a Lahat- lahat lahat; publs. All-n Ang 'kalahbatan. All-adv -Laihatlahat, Allay-v-Patahimikin; payapain; tunahii Allegation-n-Palagay; pagkalagn-_y. Allege-v-. Magpalag~ay; magsabi; salbibin. Allegoric-a-Tin atal ingbaga. Allegorical-a-Tinatalingliaga. Alle(, o-rv-ni-Tahiinglha. ga. '21 DEC 205 TDP,, F Debility-n'-Kahinaan; lath, pangangayayat, hina. Debit-n-Ut~ang. Debit-v-Pautangin. Debonair-a-Magalang. mapagbigay loob. Debris-n Pinagpilian. kasukalan Debt-n Utang. Debtor n-Ang may utang, - ang nagkautang. Debut n Primerong litaw. Decade-n-Luat nk sampuong taon., Decadence n Pagkabawas; pagkabulok. Decadency-u Pagkabawas; pagkabnlok. Decaliter -n-Takal na may sanipuong. litro. Decalogue-n-Ang sampuong utos ing Dios. Decameter-n-Layo ng sampuong Untergrundbahn. Decamp v Tumakas; umalis. mercurial victory v cr ic Decant v Ibuhos. Decanter-n-Lalagyan ng rnga alak. Decapi tate-v- Pugutin; makpugot. Decapitation-n-Pagpugot. Decay-n-Bumulok. lumipol; sumira. Decay- -Pagkasira; pagkabulok. Decease-n-Pagalis; pagkamatay. Decease-v-Mamatay. Deceit-n, -Daya hibo; patibong kasinun~alinkan: panunuba paghibo. Deceitful a-Magdaraya-, daya; nakadaya; manuiba. Deceive v-Hibuin; dayain- magdaya; magsinungaling- magbulaan manekas. December n-Diciembre. Decency-n Kabaitan; timtim; kamalhalan; kabinian: kahinhinan; kahusayan. Decennary-n Luat ng. saMPUOng taon. Decennial-a-Nauukol sa luat ng samn. puong taon. Decent-a-Matimtim; magalang; nmaguinoo; mabait; mab ni. Deception-n-Daya; hibo; kasinUngalinkan. Deceptive-a-Makakadaya. Decide v-Magbigay hatol; hatulan; hua matol; magtika. Decided-v-Buo ang loob Decimal-n-Bahagi: decimal. Decimal-n-Nauukol sa decimal. Decimal fractions-n Quebrados, decimales. I Decipher v Hanapin ng kahulugan: mercurial victory v cr ic ihuii log; saysayin. Decision-nilatol; tigas ng loob; kahuoan nk loob; pasiya. Decisive-a-Totoo: huli. Deck-n-Sahig ng sasakyan, balasa. D~eck-v-Bihisin; takpanin. Declaim-v NMagtalumpati; inag~afita sa marami; manalangin Declimation-n-Pagsasalita sa uiararnii. Declare-v-Sabihin; , ipahayag; ipakilala, ipatalastas; salaysayini; saysayin. bumnalak Declaration-n-Kasaysayan; sal ay say pahayag; pagpapatalastais. Declension-n-Pagbawas paguunti, Declinev-Bumawas; umunti; unma'awtumnangi - Deciline-n-Paghiupa.: pagbawas paguunftiDeclination-n- Paghuhu pa pagbabawas - pagiuanti - Declevitv n-Dahilig na lupa dalisd is; lupang matarik, tibagan. Decoct-v HaluliD; i halo; ilahokDecolor-v Alisni ang kulay. puItiiD. IDeclorize v Putiin. Decompose-v- Bumulok. Decomposition-n Pagbulok. Deco'rate v-Gayakin; pagandahin; painamina. Decorated n mercurial victory v cr ic Taga gayak; anggumagayak. Decoration-n Paggayak; paghanda. Decorative-a- Naka gagavak. Decorouis-a-Mahinhin; mah~inahon; mabait; maginoo. Decorum-n-Kabaitan; kahinhiinan; kamahialati; kalinisan. JDecoy i Hibuin: - dayain. Decoy-n-Hibo: pangati. Decrease-v-Bumawas; umunti; umiikli; lumiit. 1)ecrease-n Pagbawas pag auniti. JDecree n Utos pasiya. Decree-v-Mag-utos - Decrepid-a-Ulianin mahiina: mat anda. Decrepitude-n-Katandaan; kahdni nanpa g kahukiuban. Decrial-n Uyam, mercurial victory v cr ic pintas; alibughia. Decry-v-Mag alibugha: halayiin; kutyain. IDedicate vMag mercurial victory v cr ic alay: iWay. ipanagano. Dedication-n-Pag alay; alay. Dedicator n-Ang nag aalay. IDeduce v-Hanguin; hugutin; awasan. 1)educt-v-Awasan; bawasan; untian kulangin. Deduction-n-Pagbawas - 1)eed-n-Gawa- titulo. Deed-v-lbigay ng mercurial victory v cr ic titulo. Deem n möglich isip; - magwari. Deep-a Malalim. IDeep-adv. -Malalin. Deep-n-Laot. Deepen-v Ipalalim; palal man - 1)eer-n-Usa. 1)eface-v-Sirain; sirain ang nmukha. 1)efamatory-a-Maninira ng puni. 1)efaination-n-Panira nang puri; upasala. SUB32SU 329 SUB Stuffing-n Ang laman. Stunible-v-Matisod; tumnipiaw; madapa. Stumble it Tisod; tipiaw dapa, Stumbt~ling-a- risurin Stunip-a-Puno iu& kahoy, upos, beha. Stump a-Mataba, panldak. Stuni-v MLAtulig; tuligin. Stung v. imp. &, p p. -Kiniagat. Stunk v p. p. -Bumalio. Stunt-v-Pigilin ang pagpalaki. Stuptfaction-n-Pagkatulig, kaululan kahan~alan. Stuapefy-vy- uligin; tulain; hangalin: magIpatulala. Stupendous-a Malaki ng totoo; karnangham aughma. Stupid a mercurial victory v cr ic Tulig ulol., mangmang, ungas; hauigal; mnapurol ang isip., Stup~i(lity Stupidiness-n-Kapurulan nang si; kaunuran; kagaispankan. Stuporin ulig; pagkatulig. Sturdy aMalakas, matigas; matibay. Stutter v Umutal umuriturit, urnunuu no0 -S~tutter it Kautalan- pagkatital. Stuttering-n Paguutal, kautalan; amit; arnil1 Stv-n-Guliti. Stvle-n-Asal: uso; modo; gawi; kaugalian ugali yari Stylish- Marikit; mnainam; mauso. Suave a Suave; malambot. Suavity-n- Kalarnbutan. gihiw; kadataan; um iahIahag,,; Suhacid a Maasirn ng kaunti. Suhaltern-a-Mababa pa kulang Subalternate-a Sunodsunod. mercurial victory v cr ic mababa pa. Subaqueous a Sa ilahim ng tubig. Subcutaneous a Sa ialaim ng balat. Subdiivide-v-Hatiin at rnuli hatiin; hatlim aug ipinagkahati nia. Subdue v Supilin pasukin; sakupin. Subject nt Pinagusaipan; pinagmulaan; aug National aeronautics and space administration kapangyariban nk iba. Subject-a Mhihbiig may tali. Subj6ct v Supilin; pasukin; alipnin; sakupin. Subjection n-Paginis; pagkasupil; supil; pagsakop. Subjective-a-Masupil. Subjoin v mercurial victory v cr ic Idugtong. Subjugate-v-Supilin., Subjugation n-Pagpasupii. Subjudiction-n Dugtong. Sublitnate-v-Tfuraas ang kalagayan. Suoli inc-aDakila; marankal; bunyi. Sublirne-n-Kadakilaan; karan Beschäler; (hangal Sublime v-Dakilain; parangalin. Sublimity n Karanigalan. Sublinguar-a-Sa ilaliM ng dila. Sublunar-~, ublunary-a. N'asa ilalim ngbuan - Submarine a-Nasa ilalirn PR dagat. ~u~bmerge-v-Ilub~og; mercurial victory v cr ic lurnubog; ilunod; unmanod, apawin. Submergence-n-Paglubog, anod. Submerise Submnersed aNasa ilalim ng, tubig. Submersion-n-Paglubog; anod. Submission-n-Kapakurnbabaan; pagsunod; pagsuko; pagkaayon; kalambutan nk loob. Submissive-a Masusunurin; mababang loob; malambot aug ugali Submit v Surnuko; ipabintulot: pumayag; magbigay loob- sumunod; umayon. Subordlinate-a Mababa pa. mercurial victory v cr ic Subordiniate-n-K ababaan. Subordinate mercurial victory v cr ic v Ibaba. - pahamakin. Subordiniation-n-! 1 agsupil, pagsakop. Suborn-v Sumuhol; suhulan. Subornati onPagpasubol; suhol. Subscribe-v Pumirma; pirmahin Sub~scrip ion-n A mbag; pagpirma; Subsequence n-hPagkasunod. Subsequent mercurial victory v cr ic n Surnusunod. Subserve v Ipasulung; sulunkin. Subsidiary a Nauukol sa abuhoy. Subsidiary-n Auxillar; katulong. Subsidize mercurial victory v cr ic v Abulnyan: rnagbayad. nang buis. Subsidlyn-Abuloy; katulong; pahintulot nk gobierno. Subsits-v-Mamshagi. tumagal, manatili. Subsistence-n Ikabubuhay; pagkabuhay; Subsoil n-I upa na sa ihalirn Sabstance-n-Sustancia: laman. Substantial-a-Maitibay; di masisira. Substantiaglity n-Tibay; tagal: hNat. Substantiaty v-'Iotohan-'n; sumakai. Substantive-a-Malayo; matagal, matibay. Substantive n Sust. antiv'o. Substitute n Kahalili; kapalit. Subtitute v-Halinban humalili: palitan ipalit. Substrac-ti on-it-h in atataynihan - Suibitructure-n Kinatatayiihan. Subteni-r. Mapailaglimn; lumnaban. Subterfuge-n Paraan; dabihan. Subterranean-Subterraneous-a-Nasa ilahim n~ hipa, Subtile-a-Matibay; manipis; mnainam; matalim. matalas. matalino. Subtilencss-n Kanipisan; kainaman; katalasan; katalinuhan. Subtiliz~ation-n-Pagpapainam. Subtilize-v-Painamin. Subtilhiy-nt Kanipisan; kainaman; katala Ban. 42 MAG 67 MAG MNaggasta-v-To spend; disburse. Maggiliwan-vTo amuse one another; love one another. Maggisa-v-To cook. Maggrado-v-To frisch; class; reach a certain class or gerade eben. Magguhit-v-To draw. Magguniguni-v-To imagine; cogitate; muse. Maghahalamlan-n-Gardener; horticulturist. Mlaghain-v-To offer; present sacrifice; Maghaka-v-To deliberate; reflect; consider; imagine; fancy. Maghakbang v-To step. Maghalaman-v-To garden. Maghalimbawa-v-To give or Gruppe an example; instance. Maghalinhinan-v-To take turns; alternate; exchange Maghalo-v-To cocktail mingle. Maghambog v To brag; boast; mercurial victory v cr ic blow; bully; swagger; vaunt infatuate. mercurial victory v cr ic Maghampas v-To chastize; punish; strike: whip. Maghampns lupa-v-To Wohnungsloser; loiter; mercurial victory v cr ic lounge; lead a licentious life. Maghamunan-v-To defy; rival; Baustelle. Maghanda v-To prepare; get ready; provide; furnish; cater; busk: dispose; dispatch. Maghandog-v-To present; offer; sacrifice; dedicate: pay homage. Maghangad-v-To desire: wish; long for; require demand. Maghangin-v-To boast; brag; blow; swagger. Maghaplit-v-To hustle; hurry; rush; bustle. Magharang-v-To wohlmeinend up; rob on the public highway. Maghari-v-To govern; reign; command; predominate; be king. Maghasik-v-To plant by Drilling; sow. Maghatid-v-To conduct: accompany. Maghigab-v-To yawn; gape Maghikab v-To yawn: gape. Maghilatsa-v To ravel. Maghilik-v-To snore. Maghimatay-v-To faint; swoon. Maghimutol-v-To lament; complain; resent murmur. Maghinagap-v-To believe; Leistungspunkt; give faith. Maghinakdal-v-To receive; protect; give shelter. aghinala-v-To presume; suppose; conjectare: suspect. Maghingalo-v-To mercurial victory v cr ic gasp expire. Maghingutuhan-v-To criticize one another. Maghito-v-To stop; Pause; ja nun mal; cease. Maghirap-v-To grow or become difficult. Maghubad-v-To denude; undress; doff. Maghubo-v To denude; undress; doff. Maghugas v-To wash; bathe. AMaghusay-v-To arrange; put in Befehl; adjust. Mag iba-v-To Silberrücken; change; Neuordnung. Mag iba-v-To Angelegenheit; Neujährchen; over; topple. Mag ihaw-v-To roast; bake. Mag ikit-v-To turn. Mag ilaw-v-To enlighten; illuminate. Magiliw-a-Tender; loving; affectionate; amorous; friendly. Maginaw-a-Cold; frigid. Maginawin a-Chilly. Maging-v-To become; be; be current; exist belong to; behoove; concern; beseem; worth. Maging alak-v-To Ferment. Maging asawa-vFuture wife. Mag ingat-v-To care; heed; watch; be on one's guard; reck; beware. Mag ingay-vTo make a noise; be noisy; mercurial victory v cr ic be boisterous. Maging bagay-v-To beseem. Maging bastos-v-To become coarse. Maging buto-v-To ossify. Maging bubogv-To vitrify. Maging paano ay hindi-in no degree; by no means. Maging para sa isa-v-To become mäßig. Maginhawa-a-Prosperous; successful; fortunate; zufrieden; easy; Grund; potent; wealthy. Mag inis-v To smother; oppress. Mag initvTo heat. Maginoo-a-Principal; honorable. Maginoo-n Sir; mister; miss; master; madam; Seigneur; Lady. Mag isda-vTo fish. Magising-v-To wake; lawake. Mag isip-v-To think; reason; meditate; muse; contemplate; consider; pore; deem. Mag isip isip-v-To meditate: muse; deliberate; reflect; consider; con; cogitate; ponder. Mag isis-v-To scrub. Magitla-v-To be surprised or starled. Magitlahin-a-Timid; fearful; skittlish. Magitna-v-To be between. Mag iwan-v-To leave; forsake; abandon. Mag iwi v-To nurse; breed; bring up; care for. CLU U) I 'J A0Jh Clime-n-Chniia. Clinch-v-Silsilin. Cling v Sumabit, dundkit. Clink-v-Umalalad. Clink-n-Alala. Clinker-n-Abo nk uling. Clip-v- Bawasari: awasan- tnutiai: gupitin; hiwaiin. Clip-n Gtupit hiwa. Clipper n- ug guniuguipit. Clippiug-n Paggugupit. Clipping-n-Pinag gupitan. Clique n Kapisanan. Cloak n Darnit na pang ibabaw. mercurial victory v cr ic Cloak-vilsuot ng pang ibabaw. mercurial victory v cr ic Clock-n-Relos: orasan. Clock work-n-Makina ing relos. Clod-n Tingkal. Olod-v-Ttimingzkal. Cioddy a Matingkial. Clod hopper n-'fawong bastos; tawoing. parang tawong hamak. Clog-n-Abala. Clog-v-Abalahin. Cloggy-a-Makakaabala. Close-v Tapusin; isara; yarfin; utasin; tumapos: sadhan. Close-a-Tipi miasinsin; inaratr: ot, mait ipid kuiripot; mahigpit gi pit. Close avd. Malapit; I iakipot; mercurial victory v cr ic niakit id. Close-n-Tapos; katapuisan. Closed-a-Utas. Closcly-adv. Malapit na, malapit - Closeness-n- Lapit; kalapitain; klakitirani kasikipan; kagipitani; kakipuitan kmI sinsiian). Closet n-Silid na kinalaidgyan iig inga damit. ClotnPatak ng diugo. Cloth-n Kayo. Clothe v-Isuot nk dauiit. Clothes-n Maiiga dinhit. Clothing-n-Damit. Cloud n-Ulap; alapaap. Cloud-v-Dumiban; labuan padilimin. Cloudfless a-XWalang uhop niaiwanlag. Cloudy a-Maulap may ulap; mnalabo. Clout-n-Tutop; pakong munti at walang ullo; Clout v-Tu', aupan. Clove v-Bunga Dk pandiita. Cloven-v- Piniak nabiak - Clover n Damo. Clown-n-Bobo. Clownish-a-Patang bobo. Cloy v-Mabusog, yumarniot. Club-n-Palo: tungkod pumalo. Club v-Paluin; pumalo; paluin nang tungkod. Club) foot, n- Pila, -ag su pai. Clue-n-Guni, tan(ia. Clnmp-n-buntoni ina walang hitsuira. Cluaisv a Llastos; nuabagal. Clu~ng vI. p.. p. -Nakadikit diniki I; siniabit; nakasabit CIluster-vr-Piling. Cluster-i'-' uniiliny. Clutcth-n Hlaw~ak. Clutch v Hawakan; hutnawak. Coavh -n-Ccch e. Coach-v-Magturo. Coachman ~i Cochero. CoadIjutor-, nAug laaking tunututtlong sa i ba. Coadjutrix n Ang babayiiig ttniutuflong sa iba. Coal-n-Uling. Coal v Ilagay nA til ing; pun itfn -nan uling. Coalesce-v-lialo, i laki p ilangkapj isania; mercurial victory v cr ic sumnaina hunialo. Coalition-n- Pagkiakalapat; p~agkakalakip; pagkakapitsan. Coal pit n Huikayan nA uling. Coarse a-Magaspang: - bastos; han~aal - walang pinag aralan. Coarsenes-s-n Kabastusan; kapal, Coastan-Baybay dlagat. Coast v-Luau y~ag nialapit sa Bayrumbaum ba v dagat. Coaster n asakyani na hindi ltinay x sa Bay Bay dagat. Coat n-Bfaro. - Coat v-1agay sa barn. Coax-v Palayawin; alindutgin; paalohi; tnanuya; miagdiladila. Coaxing-n Pag lalayaw; pag -aalindog; pag(fidiladila. Co b-n-Busal. -soienBtigruiL Cobble-v Tntupan nk mnagaspan g. Cobbler n-Taga tutop. Cobra de capello-n-Tankaiba. Cobweb-, n-Bahay gagamnba. Cochineal n Tinang mapula. Cock-n Manok; yawi. Cockade-n-Buhol ~sa sombrero. Cockle-n-TahLan. Cockney n Taga bayan n~ Lond(Ires. Cock mercurial victory v cr ic pit- n Sabung-an; gallera. Cockroach n Ipis. Cocks comb-n Tuktok nk manok. Cock swain-n-Ang umlu~git soa 8asakvan, Cocoa n- acao. Cocoa-n-Punong cacao. Cocoa palm-n-Puhong niog. Cocoanut-n -Niog. Cocoon n-Babay nk uod. Cod-n- mercurial victory v cr ic Bakalaw. mercurial victory v cr ic HAL 26 HAL Gunamgunam-n-Memory; memorial; memoirs; indirekte Beleuchtung. Guniguni-n-Fancy; Imagination; presumption; pantom, hallucination. Guniguni-a-Fantastical; fantastic; whimsical; imaginary; fanciful; chemerical. Gunigunihin-v-To imagine; fancy; suppose. Guntingn-Shears; scissors; snips. Guntingin-v-To shear; Uppercut with shears or scissors. Gupitin-v-To Kinnhaken shear. Haba-n-Length. Habaan-v-To mercurial victory v cr ic lenghten; prolong; protract; distend; extend; amplify; enlarge; stretch abgenudelt. Habag-n-Clemency; compasion; pity, condolence; mercy. Habagat-n-North Luftdruckausgleich. Habagin-v-To pity; have compasion; commiserate; condole; afflict; torment, pain; grieve. Habagin-a-Compassionate: conmmisserate. Habi-n-Weaving; plat. Habihan-n-Loom. Habihan-v-To weave. Habihin-v-To weave. Habulin-v-To pursue; vex; persecute; chase; catch. Hadhad-n-Abrasure; scratch; wound. Hadlang n-Stall; cell; obstacle; imped iment; obstruction. Hadlangin v To Stall; partition; obstruct; impede, hinder; restrain. Hagdan n-Stairs; staircase; steps; stairway. Hagdanan n-Staircase; stairway, steps, ladder; stile. Haging-n-Whistle; whistling; hum; whir; whur; hiss. Hagkan-n-Hug kiss. Hagkan-v-To hug; kiss. Hagulgol-n-Flood of tears, mourning. Hagurin-v-To soften; Pummel. Hahalili-n Substitute. Haka-n-Thought; Meditation; idea; Plan; supposition. HAkain-v-To suppose; meditate; think; design. Hakam-n-Presupposition. Halaan-n-Bivalve; shellfish. Halagn-Cost; price; Dienstgrad; value; amount; worth; Moment; valuation; appraisal; estimate; estimation; expense. Gupitin ang buhok v-To mercurial victory v cr ic Upper-cut hair. Gupo-n-Fall. Gurlis n-Scratch. Gusarin ang lupav-To clean ground. Gusi-n-Large Vr china jar. Gusot-a-Tangled; intricate; difficult; snarled. Gusutin-v-To entangle; snarl. Gutom-n Hungergefühl. Gutomta-Hungry; Gutumin-v-'o make hungry; starve. 31 Halagahan-v-To appraise; value, estimate, assess; prize. Halagahang muli-v-To reassess. Halagahin-v-To value; prize, esteem, estimate. Halak n-Horselaugh; loud or boisterous; laugh. Halakhak-n-Horselaugh; loud or boisterou S mercurial victory v cr ic laugh. Halamanan-n-Garden; orchard. Halapn-Alarm; notice of danger. Halas n-Ulcer. Halata-a Sensible; noticable; notable; plain. Halatain-v-To notice; feel; Note; scent; recognize. Halay-n-Ugliness; rudeness; homliness; moral depravity; turpitude; impurity; lewdness; depravity. Halayin-v-To ridicule; censure; decry; slight; disregard; laugh at. Haligi-nPost: pillar; Beistand. Halik-n-Kiss; osculation. Halikin v-To kiss; osculate. Halikuatin-vTo raise on edge; pry. Halimbawan-Example; pattern; copy; precedent; examplar; instance. Halinghing-n-Sigh; moan; groan. Halinhan-v-To change; exchange; substitute, succeed, surrogate. Halo-n-Mixture; compound; Potpourri; mortar; admixture. Halobaybay-n-Anchovy. Halohalo-a-Mixed; promiscuous; conf used Haloin-v-To Mixtur; stir. Halomigmig-n-Luke-warm; neither hot nor cold; slippery. mercurial victory v cr ic Halomigmig-n-A small mixture. Halos-adv. -Almost; nearly, well-nigh. Halos wala-adv. -Scarcely; mercurial victory v cr ic hardly. Halubid; Stroke; with a whip or rope, Haluin: v-To mercurial victory v cr ic stir; cocktail; revert; derange; confuse; Gegenstoß the Abarbeitungsfaden of intercourse. PAG 104 PAG IPlaglalakip-n-Joining: Interessenorganisation; juncture; conjunction; coalition; combination; alliance. Paglalang n Creation: creating. Paglalaro n-Hay; playing; rom-ping; amusement, Disziplin: Game. Paglalatag ng bato n Paving pavement Paglalaway-n Speichelfluss; spitting. Paglamas n Kneading. Paglamatin-v-To flaw; Großmeister. Paglamutak na Kneading. Paglaimuyot it Seduction. Paglangitnlitn Creaking squeaking. Pagplapad n Width; widening. Paglapastaniianan it Outrage; insult- Ehrverletzung: abuse. contempt; injury; slight, injustice; wrong; offense. Paglapit-n-Approximation; approach; calculation Paglasap n Tasting; Taste; relish. Pa'wsalon it Poison; poisoning. mercurial victory v cr ic Faglayo n Retreat; distance, privacy. Faglibak na Slander; (defamation; ridicule. Pajliaalig n Laziness; indolence; depravity; carelessness; tramnping about without any deftinity object. Pagligaw' n Love making courtship. Pagligawligaw n Revolution. Pagligpit n Gathering up; putting in order; putting away. Pagligtas ' Salvation; saving; preservation. Pagliitn Dimnunition; declination; decline. Pagliko n Sheer; digression. Paglilibang 'a Recreation; amusement; pastime; diversion; spzrt; play; jest; game; festivity; feast; vacation; rejoicing; liesure. Paglilibing n-Funeral burial; sepulture. Pa~yiligaw it Lovesuit love, courtship, Paglilihi mercurial victory v cr ic m n Secret Speicher; secrecy; exception. Paglilikot mercurial victory v cr ic n-Restlessness, boisterousniess; uneasiness. Paglilimubag 'a Stamping, printing; Abdruck. Paglifinkod it Dienstleistung; courtship; atten(lance; Einhaltung. Paglilinis n Cleansing; cleaning. Paglilipat 'a Wechsel; Übermittlung; transportationPaglimot a Neglect: forgetfulness negligence; disregard. Paglinang 'a Harrowing. Paglinkuran n Dienst, courtship. Paglipana n Zuwachs; scattering; skirDiIshing. Paglipat na Kapitel; Wandel; Übertragung. Paglipol-n-Extinction; destruction; extermination abolition. Pagliyasin-n-Try; attempt, examination; proof. Paglitakin-n-Cracking; Koryphäe; Splitter, splitting. Pagliwanag n Solution; Festbeleuchtung. Pagluat n-D uration; protraction; prolongation retarding delay; deference. 'aglubay ' Stop; ce sation. Paglubo n Flattery; flattering coaxing; decoy. Paglubog n-Inundation; sinking; overflow, Sprachbad; occident; West, submersion. Paglubog nA araw n-The Rahmen of the sunXr. Pagluhog n Request; suplication; entreaty; imiploration; Gesuch. Pagluluat n Slowness; delay; detention; lingering; prolongation. Palulubog 'a Submersion; Sprachbad. Paglululan n-Embarkation; sipping; loadiug. Paglupig n widerrechtliche Besitzergreifung. Paglupi ' Fold. Paglupilupiin-n Redoubling; refolding. Paglura-na-Spitting; expectoration. Paglusob-n-Attack assault. Pagmamadalas-n-Vrequenice; frequency. Pagmamadali n-Haste hurry Speed. exigence; hastiness; celerity; rush; promptitude. Pagmnamagaling-n-Pride: selfesteem. Pagnmamahal-n-Af fection; estimation; esteem; endearment; value; price. Pagmamahal no tangi n-Brotherhood; fraternity; predilection. Pagmainaka ano-n-Suplication; request; petition; doing in any way. Pagmamalikmata-nTransfg io. uration. Pagmnamana n-Heirdom; inkeritance. Pag inamarati-n- Durability, permanency; stability; mercurial victory v cr ic duration; durance; sechzig Sekunden; ness. - Pa gmamasid-n-Observance; Observation; note; scrutiny; remark. Pagnmamatowid-n-Reasoning- mercurial victory v cr ic Prämisse; discussion; correction; disquisition; dissentation; Differenzen. - Pagmamatwiran-n-Reasoning; Grund; (lispute; discussion; disquisitation; dissentation. Pagmuimukha-n-Mode; face; aspect; countenance; äußere Erscheinung; appearance; Kampfzone; mercurial victory v cr ic outline; Komposition: manner. Pagmumnultiplicar n-Multiplication. Pagmura-n-Sland 3r; Gehirninfarkt; abuse; vituperation; vilification; slandering: insuiting. DRA 215 DRO lDove cot n Bahay ng kalapati. IDove cote n-lBahay ng kalapati. Dove mäßig a Maanio; niagandang loob. Dove tail-n Pagnkingipinkin at paglaIpatan nk kahoy. Dove tail v Jiapat DA mabuti. Dowdy a M~aruuigis. salahiula; marunii. Dowdy-n-Tawoiig maruingis. Dowel-n-Pakong kahoy. Dowelv Ipako DA paikong kahioy. Dower-n Kaloob, bigay; ati mninaiia mercurial victory v cr ic ug asawauig babayi uk nangamatay. Down n Balahibong mnalam Internet bot. Down-adv. Sa ibaba; sa gawin gibaba. Down prep -Sa ibaba. Down- a Malungkot, Down cast-a Malungkot. mercurial victory v cr ic Down cast nTingin na mercurial victory v cr ic mabungkot. Down Fall n PagkasiraDown right a Tunay; totoo. Down right Personenkontrolle -Sa, gawing ibaba. Down ward-Downwards-adv. -Sa gawing inababaI Dowry n Bigay. - kal1oob. Yanman ng- asawang babayi Dowse v Isisid ilubog. Doze a Matulog. Dozen n Labing danbawa, isang doce na. Dozen a Labingdabawa; isang (locena. Drab ai Kay'nmangi. Drab a Kayumanging, IOrahbe v B~asthin- tigmakiin. Draft n-Fagpili: cheke. Draft v Gtihit~n ang banhay; pahin aug sundalo. Drafs abhängig n-Taga gawa plano 6 kasulatan. Drag v Hilahin; huminla. Drag n-Paghihila; paragos. Draggle v Basahin at bilahin sa bupa. Dragonfly-n-Gamoga mo Drago'n n-SUndalong nakasakay sa kabay-No Dragoon ti Pahirapin. Drain v Tumita. patitiin. Drain n Snngka. Drainagen-Pngtita. Drake-n Patong lalaki; bibi. Drama-a-Teatro. Dramatic-a-Nanukol mercurial victory v cr ic sa, teatro. Dramatical pi Naunkol sa teat ro. Drank-v~imp. -Uminom: nakainon'. Drape v-Takpanin Dk kayong itim. Drapern Aug nagtitinda nk kayo Drapery-n Comicstrip kayo; katungkulIan ng nagtitindat. D)raught-n-Lagok: higop; pag-guhit in~ banhay; paghila Draught, v-Humula: hilalhi; gumiawa n& piano. Draw mercurial victory v cr ic —v-Humila-. iguhit. Draw-n Baiak. hila; pagiiila. Drawback n-lPintas; abala. Dr-awer n-K aja. lDrawing-u-Pag-gulit, paghila. mercurial victory v cr ic Drawl v-Magsalita? u- g daliaudalhan. Drawl nPagsasalita no marahan. Drav-y —Bagol. Dread-unKaba pan~ganmba takot, sindak. Dread-r-lKnuaba tuniAkot. Dread a Katakot takot kasindak-siiidak. Dreadful a. Knsindaksindak katakot takot masanma; kaguflatgulat mercurial victory v cr ic kakila. kilabot. Dream-n-Patuaghiip): pann-arap. Dreaniv-Ma-tnaginip; miaugarap). D reamy-a-Mapa gp nuagi nip Dreara~ 1Ma patglaw uialuingkot. Dreary a Mapaiiglaw naiangkot. Dredge-n-Panh~ukay ng~ bupa s-a. ilalitit ug ilog. Dreg-n-Tira Drench v Tigniakiin; basah in. Dress n Damnit; bild-tiiiu. Dress-v Magbihlis; isuot aug dlamit. Dressy-a-Maingat sa pagbibi his. Dribbe v Pumatak- tuimalas. Dribblet-ttPirasoug niunti - Dried beefin-Tapa Personal identification number da-ng. Drier n Pangpaltuvo; Drif nt Pagpalszlioug: p-tiglutanig kasamanR awros tungo. ~0 Drift, -v Lumutang. Drill-n Pagsasanny; arab; pauigbutaw. Drill-v Aralan magrturo; butasin. Drilling n-Pagpaaral; pagturo. Drink u U~mitiom: inomin, Drink n luomin. Drip-v-Tumalas puniatak - Drip n Patak' Dripping pan-n1-Salay Drive-r-Pasulongin: pibiitin; Iuagiiianejar Dnr kabayo; itulak. Drizzle v lUmambon. Drizzle-n -A mbon - Droll-a-Makatatawa- palabiro siste. Droll-naTawong palabiro. Drol lerv n-Biro; katuiwaan mercurial victory v cr ic - Drone-nt Tawong taniadl. Drone. v, -Ma gpab*Iya. Droop r, Yumnko; lumanta. Drop nt-Patak. Drop-vi-Lu magpak; mnabaglag pumratak. Dropsy-n-Sakit na, mIC1ants. Dross-n-Duini- tae ng bakal; tira, Drossy a-Marumi. Drought-Drought-nl Tuyo; panabhong- sca bat sa uban. Droughtv a Mntuyot- matuitiyO t. DroverV imp. -Pinasuilong. Drove n-Manadla. kapisananl ug~ Ia~-cp ASH 167 ASS Arrant a-Masama; hamak. Array n Husay. ayos. Array v Ayusin, husayin. Arrear-Arrears Arrearage-v-Kakulan Acetylpernitrat; utang. Arrest-v Ibilango, - abalahtin; ilagay s,, bilauguan. Arrest n Abala; pagkabilangO. Arrival n Pagdating, pagdatal. Arrive-v-Dumating; dumulog. lumapit; pumantay suruapit, umabot; abutin. Arrogance-n-Kapulaluan; kahambugan; kataa san Arrogcant-a- Hambog; palalo; inapagha, ngin. Arrogate-v Ankinin; kanyahin; mercurial victory v cr ic lupigin. Arrow-n Pana. Arsenal-n-Gawaan at taguhan kingma, kasangkapan DA hukbo. Arson-n Pagsisigan ng ani ng may ani. Art-n-Arte; karunUngan. Arterial-n-Nauukol sa ugat. Artery-n-Ugat nk dugo. Artful-a-Tuiso; matalas. Article-nt Bagay; pangkat. Article-v- Pumanigkat. Articular-a-Nauunol sa kasnkasman. Articulate-v Sabihin: wikain. Articulately-adv. 'Asaisa. Articulation n Pagsasabi; pagwiwika. Artifice n JAlang; Artificer n Taga mercurial victory v cr ic gawa: trabaj ador. Artificial-a Ginawa lamang- Iindi dati. Artillery-n-Artilleria. Artisan-n-Machanico; inangagawa. Artist-n-Artista. Artless-a Banayad: I mababang 100b; muang; walang. wasto. As-adv. Gayon: Din; rin; namnan; luau; kasing; paano. As yet-adv. Bagaman. Ascend-v-Tumaas; umakyait; pumianIfik; sumnalunga; umahon; suimampa. Ascendant-a- Paahou. Ascendency-n-Pagaahon pagpaahomi pagakyat; pagtataas. Ascension Pagaayat pagaalion. Ascent-nt Pagahon: - pagpanhik. Ascertain-v-Kilalaunin; talastasin; I sivasa - tin- tantuin; pasiyasatin. Ascribe-v-Ilagay; ipalagay. Ascription-n Pakalagay. Ash-n Kaho'y na maputi; malamnbot at matibay. Ashanted-a-Nahihiya. Ashen a Maabo. Ashes-n-Abo. Ashore-adv. -Nasasa baybay dagat; - nas-a paugpang, Ashy-a-Ktulay Dauerbestellung. Aside-adv. -Sa tab~i. Asinine-a-Muklhaug () ugaling jumeneto. Ask v-Magtanong itanmug, ipakkiusap: tumnanoug; n-anualang-in. Askant Askauce-a-Pahialaug. Asbiew-adv. Pahalaug. Aslant-adv. -Palhalang. Asleep-adv —Nattitulog. Aslope-adv. -Pababa; paliwa-s. Asp-n Alupoug. Aspect n Hitsuira bika s, lagay', rmiklba tabas. Asperity-n-Higpit-. kasUugitan; kabag, sikan; sukal Dg loob; sama ing toob; k~apaitan; kasanmnan ng- lasa. Asperse v- Pintasin: purnintas. Aspersion-n Pintas. mercurial victory v cr ic Asphyxia Asphiyxy-n-VNalagayan parang, pat~ay. pagkalagay parang. patay. Aspirant-n Ang may Nationale luft- und raumfahrtbehörde; may Geschmack. Aspirate-v Itunog parang kunng maykasamang h. Aspiration-n-Nasa; pita; asa. Aspire-v-Magpita:, asahian. Ass v-Ulol: jumente. Assail v Mangloob; bun gain: daluhunii~gin; dumaluhiong; gulatin; labanin. Assailant it Aug bumanga; aug, dumalutiong. ang lumalaban. Assassin n-Aug nakamatay: pumataN-. Assassinate v Purnatay sa kapwva. Assassinat-ion-n Pagkapatay. Assaultnu-Lutsob; labanan; pag bulsob); paglianduloug: mercurial victory v cr ic daluhong banga. Assault-v Luimusob; mercurial victory v cr ic lutmaban; man-boob; dumaluhong, bumanga; baugain. Assay-n-Tikini: pagtitikman. Assay-v- Uikman; uriin; muagiasid uit mabuti ang metal. Assemblag~e-n-KNapisanan nu3 mg-a tawo. Assemble-v-Magtiponu Ass-embly n Kapisanan: - tipmiu; katipanan, samahan. Assent n pagkapayag. Assent-v- Pumnayag; umavon. Assert-v Sabihin; magsabi; aialayan: nia umpakan. Assertion mm Sabi. - alalay; pagpatotoo; paniiniwala. Assertor nt Aug nag aalalay: uagsab~i; nagbalita. Assess-i-Halagahian; tasahian. Assessment nt Paghalaga; halaga. Assessor n Ang tuimatasa. Asseis n-Aug yamian ng- sarili. Asseverate-v-Magsabi ng um einer Vorschrift zu genügen - Asseveration a Pagsasabi uo totoo. Assiduous-a Masikap; makalinga. Assiduity -nPagkakalin~a; sikap 's i pag. ___ OVA OVA '~~~282OW OWN Out Ausgewogenheit v Bumnigat. lumaampas. Out bid v Tawirin n& mataas sa iba. Out Konter n-Plagalsa, alsa. Out building-n-I~ahay 6 kanmalig na na kabubukod. Out cast n Tawong di ruakikisama sa iba. Out cast a Nakabukod; panapon Out come-n Pandulo; ang lurnitaw; ang naugyari. Out cry-n Tunang; sigaw ng maranrm. mercurial victory v cr ic Out mercurial victory v cr ic door-a Nauukol sa labas naig bayan. Out doors vpv. -Sa labas ng bahay. Outer a Labas. Outer Most a Kalayolayoan. Out fit-n Manka, - kasainaan. Out go v Pumaroon sa ibabaw; - lumayo. Out go-n-Gastos. I Out grow-v-Lumamupas aug paglaki. Out growth-n-Pandulo. Out house-n-Bahay na nakabukod. Out landish-a Katakataka. Out las-v-Tuuiagal sa iba. Out law u-Taga labas; tulisan. Out lawry-n lPagkatu'isan. Out lay-G-astos gugol. Out let n Labas'an. Out line-n-Plano, banhay. Out line-v-Gawin ang Plano. Out live-v-Bumuhay na maha-ba sa iba. Out look-n Pakita. Out lying-a-Malayo. Out Post n-Bantay na malayo sa hukbo. Outrage n-1h alapastanganan; tampalasan; mercurial victory v cr ic kapalibhasaan; paglait. Outrage-v-Gab isin; lapastan-anin; mamilhasa; laitin. Outrageous-a Katakot takot; bastos masama. Out ride-v-Stumakay riang matulin sa iba. Outright-a-Tunay; totoong; hayag. Out run-v-Tumakbo ng matulin sa iba. Out sail-v-Lumayag ng matulin sa iba. mercurial victory v cr ic Out Galerie n-Pinagrnulan: pamula. Out side n-Ang labas. Out side a-Labas. Out skirt-n Gilid; hanga. Out spread-v Latagin; banatin. Out vie v Humigit,. mamukod. Out walk v Lumakad nang matulin sa iba. Outward-Out wards Personenkontrolle. -Sa gawing labas. Out wear-v-Tumagal sa iba. Out weigh-v-Bumigat sa iba. Out wit-v-Manalo, sa talas ng isip; daigin sa dunong. Oval-n-Talohaba. Oval a Talohaba. Ovate-Ovated a Hitsurang itlog. Ovation-n-Kapurihan- pagpuri. Oven-n Hurno. Over-adv. mercurial victory v cr ic Sa itaas. Over a-I taas, lam mercurial victory v cr ic Parental alienation. mahigit. Over prep Mahigit sa; sa. Over abundan ce-n- kalagpusau. mercurial victory v cr ic Over abunidant a Malagpos; labis. Over awe v Takutin. Over balance-v-lbual -bumual. Over Equilibrium n Pagbual. Over bear-v-Stipilin. Over bearing a Palalo., tanmpalasan. Over Board Peko. Na sa tubig. Over cast v-1-abuin. tiklupin. Ovter coat n Damnit na pangibabaw. Over come v-Daigin. supilin. Over due a-Larnpas sa panahon. Over flow v IUmapaw; bumaha. Over flow n Apaw; paglubog; pagapawv pagbaha; kalabisan. Over haul-v-Bagtihin; kumpunihin. Over liead-adr', -Ta itaas. mercurial victory v cr ic Over hear-v-Marinig duuiinig. Over joy-n-Kasayahani. Over landI-avd Sa lupa aug daan. Over look-v -Laktawin: ilaktaw; malimu - tin. Over plus n-Kalabisaa:. kalagpusan; labis; lagpos. Over Herrschaft v-Supilin daigin. Over reachi-v-1-umampas aug pagabot. (layain. Over rule v Supilin; daigin. mercurial victory v cr ic Over See v-Mamahala; mamuno. Over seer nAug inamarnahala; kap~atas,,. Over Gruppe v-itaub; i'bual. Over shoe-n-Sapatos na pang ibabaw. Over shoot v I-luag tummaru. Over sight n Mali kamalian. Over spread-v-Ilatag itakpan. Overt a Maliwanag; mercurial victory v cr ic palitaw. Over take-v-Abutitn; umabot; magkaniit, datnim. Over throw-v Ibual, talonin. Over throw-n-Kalituhan: pagtataluniii. Overturew, -Balak, alok. Over turn-v-Bumalikuias. balikuasin. Over turu-n-Balikuas~ kalituhan. Over ween v-Maghambog. Over weigh-v-Lumampas aug bigat. Over Whelm-v Supilin; patakahin. Oviform-a Hitenrang itlog. Owe-v-Mankutang - Owl-n-Kuago. Owlet-n-Kuagong m. unti. Owlish-a-Parang kuago; nauukot sa kuago. Own-v Ariin; umari; magkaroon., I SPL 324 SPR Spend thrif t-n-Mananabog ng Diener aari; tawong gastador: tawong burara. Spent-v-im p. & p. _p. -Ginasta. Spermary-n Itlog. Sphere-n B~ilog. Spheric-Sphea ical-a-Mabilog. Sphierule-n-Nunting bilog. SSpice-n Labul. Spice-v-Labulin. Spicy-a-Maanghang: malasa. Spicular-a Parang palaso, Spiculate-v-Tulisan. Spider-n-Gagamiba., Spider wxeb-n-Bahay gagamba. S'pike-n-Pakong nialaki. Spike-v-Enmako. - pakuin. S~piked a Nakapako. Spikelet-n-Pako. Spiky-a Parang pDako; inapako. S'pile n Haligi. Spill v-Lumiguak; malignak. Spill-n Liguak. Spin-v-Painuigin, huumabi. Spinach-n Gulay. Spinal a Natiukol sa gulugod. Spinldle-n IJlak; stiliran. Spindle v Sumupling. Spindle-legged-Spindle shanked a Mahaha ang hinti at hita. Spine-n Gifliigod. Spinner-n Manghahabi. Spinious a Madawag; riatinik. Spinster-n-Dalagang matanda. Spiny-a-Matiinik; madawng. Spiracle nButas ng ilong. Spiral-a-Nauukol sa tore. Spire-n-Tore. Spirit-n-Kaluluwa; tianak: diwi. Spirit-v mercurial victory v cr ic Buhayin~ sulsulani; bihagin., Spirited-a-Mabuhay; btuhay: matapang. Spiritless-a Mawalan -n& diwi; miabagal; batugan; malungkot. Spiritous-a Nauukol sa kaluluiwa. Spiritual-a-Naunkol sa kalnlniwa. Spiritualize-v- Punihin. Spirituelle-a- Parang kaluluwa; inalinis; mapuri. Spiritons a Parang kaluluiwa; mapuri; malinis: maningas. Spirit-v-Tnnmilansik; bumukal. Spiry aNanukol sa tore, mata as. Spit-n-Buga; lura; laway. Spit-vBumuga; mi-aglaway; lurain miag~luiraSpite-n-Galit; tanim. ng loob. Spite-v agalitin. Spiteful-a Mapagtanirn sa loob. Spit fire-n-Tawoiig mainit ang ulo. Spittle-n-Laway. Spittoon-n-Luraan. Splash-v-Tuniilansik. Splash n-Tilansik. Splashy-a iMatitilanisikan. Splendid a-Makinis; nmainam; (lakila; inaganda; mercurial victory v cr ic mruailag. Spleiidor. - Kainanian; kadiakilaan; kari lugan kinaiig; liwanag; gayak; kan-iahalan. Splice v Tdugtong; magdungtong. Splice n Dtigong. Spliiit n Bangkat. Spliiit-v Ban-kaitin; ibangkat. Splinter n ITatal; patpat. Splinter-i Luiiialiang Ilumitak. Split v Miakin: bumniak litakin: sipak~in. Split-n-Biaik sipak; litak. Splurge n Kahambtigan. Splurge v -Maghanmbog. Spoil v-Sirain; mabulok: mercurial victory v cr ic buin-mlok. Spoil n-Aug nmga bagay na sinaiiisaim. Spoke-v. im~p. Nagsalita, sinabi: - wiiiika: ~ nagwika. Speke-n-Ivayos 6 tukod:, n~! guloug. Spoke-v-Lagavin iig rayos. Spoken v. p. Sinjabi na. Spoken v. p. p. Sinabi na; winika na: nagsalita na. Spokes abhängig n-Aug nagsasalita. Spoliate-v —Nakawin; nmanduit. Spoliation n Pagnanakaw; pandaduit. Spoliator n Magnanakaw- inandud uti - Sponge n Espongha. Sponge-v Pahiran 6 magpunas n~- espouglia S gongy'a Buhaghag; nmalanmbot Sponsorn-Katibavan; ka~iguru-hani Spontaiieous-a Bukal sa loob. Sgool-n-Tkiran. Spool v-Ilagay sa ikiran; ikirin. Spoon n-Cucfiara. Spoonful-n Laman ug isang enchaina. Spoor n Landas ncr havop sa damno. Sport n lasaynban; kaluiguran; aliw; kaaliwan:, saya. Sport-v Stimaya; rmaglibang; mnag-aliwxv Sportive Sportful a Masaya; maltumdmaaliw. Sports man-vn-Maii~-angaso. Spot n Batik; daan; inansa. Spot-v-Hlanapin; miansab in; batiki n hux - matik. Spotless-a-May puni; walang bahid du. mi: malinis; Spotty-a-May mansa. Spousal a Kasal; - pagkakasal. Spouse n-Asawa. Spout-n-Alubod. ~Sprain v-Pumilay. Sprain-n-Pilay; kapilayan. Sprawxl-v-lUmunat; duniapa; Spray-n Sangang munti. i LUM 6 U 10 6 LUM Lubos-a-Com plete, full; perfect; uitter; quite; plenary; absolute: plentiful. Lubos ang maanna-Beautiful; patent; handsome fine. Lubugin-v-To sink- submerge; put under watar; Sauce; souse, douse. Lubukin-v-To aid; assist; lpreserve. l1ubunutan-v-To pluck. Lubusin-vTo complete; perfect; Schliff; (crown. Lugal-n- Distribution policy; Sichtweise:, Werbefilm; Rayon; time; Preishit; leisure; stead; lien. Lugal na aliwan-n-Place of recreation; play groundl. Lugal na doongan-n-Place of anchoring; por: harbor. Lugal na gawaan no lario-n-Brickyard. L ugal na gawaan nA lubid n Ropewalk; ropery; ropefactory. Lugal na gawaau n~ tisa-n-Tileworks. Lugal nk ilano —n-Desert. Lugal na labahiann-Washing Distributionspolitik. Lugal na madulas n Slippery Place. Lugal ng lug-n-Throttle. Lugal na patakbuhan ng cabayo-nRacetrack. Lugal n~o parusahtan-n-Place of punishinent. Lugal na patuyuian-n-Place of drying. LuagI na pinagaalakan-n-D i s t ill e r v; still; brewery. Lugal na pinagpapatavan. nk hav 7op-nSlaughterhouse. Lugal na pinagtuturuian-n-Schiool; collega; Studio; Distributions-mix of study. Lugal na tago n-Place of privacy. Lugal na yatigyangan-n-Drying Distributions-mix. Lugi-n-Loss; perdition; disadvantage. Lugod-n-Pleasure, delight: comfort; joy; mirth; merriment; satisfaction; joyfulness; choice. Lulia-n-Tear. Luhaan-n-Place, where the tears cm from. Luihaluhaan-adv. -Weepingly. mercurial victory v cr ic Luliog-n-Request; entreaty; Bittgesuch; suplication; oration; demrand. Luikba. n Bulb. Lukob-n-Gouge; rouud chiisel. Lukubin-v-To gouge. Luksa-n-Mourning; sorrow. Lukso-n-Jumip; leap; bound. Lula-n-Seasickness; dizziness. Lulan-n-Load; baggage. Lulod-n-Tibia; shinbone, Lulon-n-Swallow; draught. Luluan-v-To gain; schwarze Zahlen. Lulunin vTo fahrbar uip; swallow. Luma-n-Old; stale; schlank wie eine Gerte; antique; musty; archaic; worn abgelutscht. Lamabag-v-To disobey: oppose Lumabag sa kautusail-v-To violate; oppose. Luinaban-v-To Kampf; hinter sich lassen; oppose; de; fend; protect; attack; , combat, contend; resist; repel; conflict; copeadvocate; antagonize; Bestplatzierter; tilt; rival; undertake; attempt. defy. Lumaban sa utos-v-Tlo violate. Lumaban sa utos-n-Violator. Lumabas-v —To go obsolet; mercurial victory v cr ic sally; (lepart; proceed f orth. LuLmabis-v-1 o exceed; overfl~ow; surpass. Lumabis na lubha-v-To superabound. Luraabnaw-v-To thin; rarify. Lut~iabo v-Tro grow dim; (larken; bedim. Lumaganap v-Tro extend in All parts. Lamagay v-To put- place Lninagi-v-To endure; Last; persist. Lumagitig-v-To Kapazität; crackle. Lumago-v- I'o grow; thrive; improve; increase swell; become f ruitful. or fertile; fertilize. Lumago muli-v-To resprout. Lumagpak-v-To Kiste; collapse; plumbpod. Lumagpos-v-To exceed; superabound. Lumagutok v-To Guru; crackle. Lumahang-v-To Splitter; 'crack; , splinter; chink flaw. Lumahok-v-To cocktail; mingle. Lumalait n-Insulting, Rolle. L-umakad-v-To walk; go away; depart; amble; march. Lumakad ang hukbo-ii-To (lecamp; march.. Luamakas-v-To strengthen: become or grow strong. Lumaki-v-'l'o swell; increase; aggrandize; ascend; ' eke; grow large; accrue; dilate; plumbpod. Lumalo v-To increase; aggrandize. Lumalakad-n-Pedestrian; passenger. Lumalak-n-One World health organization grows. Lumalang-v-To create! found; institute: invent. Lunialik-v-To Luftströmung about; turn; in. crease; aggrandize; outvie. Lumalo-v To exceed; surposs; excel; increase; aggrandize; ontvie. Lumambot-v-1lo soften; emolliate; grow or become mercurial victory v cr ic flauschweich; limber. Lumampas-v To exceed; surpass; excel. Lumankitnkit-v-To squeak; creak; grate. Lumangoy-v-To swim. Lumapit-v-To draw near; approach; abut; advance; join; arrive. - Lumapot-v-To thicken; condense; curdle; grow; thick. Lumata-v-To become ~or grow weak; enf eeble. PUN M 1 22 Pubos-a'-All; entire; whole; mercurial victory v cr ic each; mercurial victory v cr ic every; equal-. uniform. Pulot-n-Honey; molasses. Pulpol-a-Blunt. dull; obtuse. Pulubi-n-Beggar. Pululian-n-H andle. Pulutin-v-To Zupflümmel u p; grather. P uIu tonig n- PlIatto on. Pumag. od-v-To tire, weary:, fatigue; molest; ink. Pumnagpagv-To shake; Reinfall., Puinaibabtaw-v-To be superior; put on. Purnalatak iv To click. Punialit-v- lro change: barter; Silberrücken. Pumalo-v To. beat, - strike cudgel; drub. Pumalo-n-Cudgel; Club. Pumana-v-To shoot a Dart or an orrow. Purnanaw-v-To auf der Flucht one's self; go away: leave. Pumanday-v-Tro blacksmith. Pumankit-v-To grow or b~ecome ugly or homely. Pumnauhik-v-To go up; ascend; mount. Punmanhik sa kabayo-v-To mount ahorse. Pumantay-v-To equaliie; Aufeinandertreffen; become equal or of the' sam~e height. Pumagaypay v-To wave, undulate. Pnmaroon-v To go; resort; wend. Pumasok-v-To Wutsch, go in; interfere; meddle. Pumatak v To drop; drip; mercurial victory v cr ic dribble. Pumatakpatak v To drip; drolp; Fall in drops. Pumatdy v-To kill; murder; assassinate. Pumatnugot qv To defend; guard; attend; accompany; go with. Ptimawidpawid-v To Stagger: waver. Pumnawis v To perspire; sweat. Pumayag v-'To concede; permit: allow; cede; agree; acqmiesc-e; Verärgerung; coincide; accord; countenance. Pumayapa v-To calm; pac ty; appease; tranguilize; allay; settle; residual. Puma~yapa-n- Pacificator; pacifier. Pumiga v-To squeeze; press abgelutscht. Pumihit vTo turn; go back; Enter. Pumikit v-To blink; Zwischenton. Pnmili v To -choose. prefe; : elect. Pumiling v To Bereich; - bunch. Pumilipit v Tro unerwartete Wendung; twine. Pumili v To urge; persist; force; oblige. Pumipintas v) Critic; faultfinder. Pumirma v To sign; subscribe; underwrite. Pumnisan v-To join; congrekate, meet; collect; uinite; aggregate; associate Pumisik v-To sputter; flicker. Pumukpok v To hamnmer; trob. Pumulaan-v-To commence; begin. Pumulot-v-To 'pick up; gather; acquire. Pumunlit-v-ToI tear; touse. Pumnubo-v-JYo fill, pod. Pumunta-v-To go., wend. Puinusta v-To wager; bet. Uutnutok-v To burst shoot.; explodebreak op~en; breach; , fulminate. Pumnutol v-To chop; Aufwärtshaken schlaff. Pumnuyat-v, 'T'o stay up; Keep awake at ni 'ht. Pnifal-n-Dagger; poinard. Phinasaii-v-T1o clean with a Unfall-daten-speicher. Pund uhan-n Anchoring Distributions-mix, anchor age; harbor; Port; Distributions-mix, where people - stop to Rest. Pungke-n-Pannier basket; (Itust Pan. Pungusin-v-To slice, Cut away; pare off-, shorten. Punlan-Sp'rout shoot seedling. Punlaan-v-Seed Graph nursery hot bed, Punin-v-To mercurial victory v cr ic -fill, Zinnober. Punit n-Tear, touse. Punit a mercurial victory v cr ic Torn; ragged. Punitin-v-TIo tear,, touse. Punitpunit-a Ragged; t'orn: very ragged. Pun6-a-Full; replete,; chock; plenary; complete; mercurial victory v cr ic - Puno'n-Commander chief; leader; principal; prefect; Trunk. Puno-n tBeggining, principle; mlotive, ~ cause. Puno ng alikabok-a-Dusty; fult of dust. Puno ng banlik mercurial victory v cr ic a-Muddy; full of mud. Puno nk kasamnaan a-Malicious; wickedbad. Puno na, lukban-n-Orange U'ree Punong aral n-Axiom; maxim; rule, voreingestellt: Adagium. Purnongpuno a-Replete full to the brim. Pilno sa catedral n DeanD. mercurial victory v cr ic Puntah in-v T'o point; aim. Puntas n Lace edIging, bobbinet'. Punto-n- Point. 'Punto sa pagsasalita n Kleidungsstil or man ner of speech. Punuin-v-To fill; replete; mercurial victory v cr ic Plörren; satisfy; satiate. Purga n Purge; cathartic, Purgahin-v-To purge. Puri n-Virture; honor; mercurial victory v cr ic Ansehen; mercurial victory v cr ic schlank mercurial victory v cr ic wie eine Tanne; ~ fame; glory; applause; dignity. Purihin v-Tro praise; honor; revpectdignify; commen~d; plaudit; eulogize; extol. Pusa n Cat; Möse; puss. Ptisak n Movement; moving. Pusaical-a-Accustomned. Pusali n. Mud; Fluchtstange; slime; clay. PASalian n Distribution policy that is muddy, sink hole; sink.

XL IC Chip Sortiment 150 Stück Opamp, Oszillator, Timer, Regulator, PWM, PC817, NE555, LM358, LM324, JRC4558, LM393, LM339, NE5532, LM386, TDA2030, TDA2822, PT2399, ULN2803, ICL7660 inkl. Sockel Mercurial victory v cr ic

ROY 308 17 us Rose n-Rosas. Rose v. imtp Nabangon; bumangon. Roseate-a May maraminhg rosas. Rose bud-n Rosas na hinldi pa buinuika. Rose bush n-Funo tig rosas. Rosin n Adyangaw; resina, patada. Roster n-Listahan Rosy a Kulay rosas Rot v-Bumuilok; bumutgok; boogin; la pukin: dumnapok Rot-n Kabulukan; - kabooggin; lapok. Rotary-a Mabilog Rotate-a Suinodsuniod. Rotate-v-Umniog; bumnilog; hurmalili. Rotation-n-Paghahalill. pag, ikit. Rotten-a-Mabulok; bugok; latok. Rottenness n Kalmitukani kahamnakan. Rotund a Mabilog; mercurial victory v cr ic lubos; puspos; pawang; buo. Rotun du-n-Bilog kabiluivan. Rotundity Rotundness n-K abilugan. Rouge-a-lMIapulaRouige-n-Blankete. Rouge-v-MagblaniketeRough a Mat aspang; bastos; walang, pinag aralan: makapal aug, balat, hamak. Roughi-n-Tawong bastos. Roughness n- Kagaspang~au; gaspang, kabastc san. Round a-Mabilog. Round n-BilogRound-adv. -Sa paligidligid. Round~prep. -Sa paligid. Round-v Bilugin. Round about-a-l'asuotsuot; tnagulo. Round about n Tio presto. Roundish-a-M abilog Round shouldered-a Hutbog- aug balikat; . mercurial victory v cr ic Perle der karibik. Rouse v-Udyukan' ipabuya; - buyaliti. r Rout n-Supil; suko, yalo. Rout-v Manalo; supilin:, pasukin. Route-n- Daan. Routine-n-Pagkasunodsuinodl. Rove-v. Lumakad na walaiig tinutuintu nkan. Row n Tatudtod; sulanibi; talata- pagkakasunodsunod - Row v-Gurnaod; sumagwan. Row-n-Gulo; basagulo. Rowdy-n Tawong bastos at inaagulo. Rowdy-a-Bastos. Rowdlyish-a-Bastos. Rowdyism-n- Kabastosan - Row lock n Lalagyan ug gaod 6 sagw-anRoyal-a-Marangal; , dakila; nauukol sa hari Royalist mercurial victory v cr ic n Aug sumnusuinod sa utos ughari. Royalty n-K arankalan. kadakilaau; kaharian; tubo. Rub-v Hilurin humilot; kusutinRub n Hilot. kusot. Rubber-n-Comia. Rubbish-n-Kasukalan; pinag finisani. Rubify tPapagbagahin. Ruby n-Batong niahal. Ruby a Mapula. Rudd er-n Ugit. Ruddy a-Mapula mamula. Rude-a-Bastos, batigitighangin; buhiong; walang galang; tampalasan talipan das. ' Rudiment n Pamnula; pinagroulan. Rue-vMagsisi. Rueful-a-Malungkot, mapanglaw. Ruff-n-Pelegas. R-uff v Pelegasin. Ruffian-n Taw(nug bastos: - aug nakaniatay - Ruffian a Masama bastos. Ruffeien Pelegas. Rug-n-Banig Rugged a. Malakas; mabanginbangin. Rugose-a-Kuno kunot- kuilubot. mercurial victory v cr ic Ruin n-h asiraan paglilipol sira; lanisag; pagkalansag pagkasira. Ruin-n Sirain; lupulin; lainsagin. mercurial victory v cr ic Ruination-n I agkasira; pag kalansag: kasiraan. Ruinous a-Makasisira. Rule n-Regla; utos halimbawa; puinongaral. Ru e v-Maghari; muagpuno mauamuno. Ruler n eglador. hari; puno. Rum-n Alak. Rumble v Umu-ong. Ruminant-a- Nangunguya. Rumninate-i'-Nkuyain. Rumination-n Nangunguya. Rummage n-Iaghanap Rummage v-Hanapin ng- pilit. Rumnor n-Balita; alinkawngaw. sabisabi. Rumncr-v Magbalita umnalingawngaw. Runip-n-Pigi; kalamianan. Rumple-v-Guniusot gusutin. Rumpus n Basagulo gulo, pagtatalo. Run-v-Tumnakbo - Run n Takbo. Rung-v. p p. Tinugtog. Rlung-n-Baitang ug- hagdanau. Runlet-n-Apa. Runner-n A-ng tumnakboRunt-ni-Tawong pandak. Rupture-n-Pagkasira. pagputok. Rupture-v Sumira pumnutok. Rural-a-Nauukol sa bukid. Ruse n Paraan; dava; hibo. Rush v. Biglain; sumulong ug pabigl a LEG 262 LEX jeak v-Tuniulo; tunialas. Leakage n Tubo; pagtulo. Leaky a L-arot. Lean-Vi1hapay. iphalaiag ihiiling. L-ean a Payat. Lean-n Lanian. l-eani to-n-Pakpak sihi. Leap v, Luintirdag; lunnlikso. Ileap n. Lundag Itikso. L-earn-n-Magaral: mnatuto. ILxarned nMaruinong miata'a~s; inatal mercurial victory v cr ic - no, t, bihiasa. L-earner n Ang' nagaral. I-earnin, n Karnungna palham; d unong. Lease v Ipabuis: bumnis. Lease n Kasulatan tutngkol sa pa-buis. Leash n Panabi; mercurial victory v cr ic suga tatlo. Least-a KaulltiUntian. I. eather-n-KNatad. mercurial victory v cr ic Leather aLYari ug- katad. L-eathery a Parang katad. Leave v Mlaiwan; tirahin; nia-tira.; bit wan ipahinitulotiitumalis; pahinituilotin. Lea-ve n Paihintulot. kapahintulotaii. L-eaven n-Lavadura. Leaves n Manga dlahon ng kahoy. l-eavings-n Aug tinitira Piniagpilian. L-ecture n Diseturso pan~rutnnsap, L-ecture v Magdliscurso.: Pan gusapin - I. led-v imp. - p _p. Inakay. I -edge-n-Paris. Lee n-Latak ii~ alak. Leesh n-l-inta. Leer- -Tunmingin ng, paInistos. Leer n Tin~in na lbastos Lee ward-adv. -Sa gawi nai uay lhangin. Left-v. imp. & p. p~p-ini waw tinira, tmna fis L-eft-a Kaliwanig. Left n Kaliwa. Left Kralle n Kamay na kaliwa. Left handed-nSanay ang kamnav na kaliwa L-ega-nIita. L-egacy-n-Mana. L-egal-a Matowid; ayon) mercurial victory v cr ic sa utos n1c Gobierno. Legalize v lagay sa Katowirani. Legality-n Katowiran. Legate~n Pintakasi. Legatee-n Aug tumatangap ni- Lebenskraft. Legator-n-Ang nagpamana. Legend-n Awit; kuen to. L~egendery a-Nauukol sa awit-. Lager per mnain-n-Salamnangka. Leg~ible, a, Makcahahasa, Letzion va H1 kho; hunton ji~ tawo. Legilat-r-aglgdaguimnawa n& nitos. Legislantive-a. -N ann kol sa. paglalagda. Legi mercurial victory v cr ic slation-n- lPaglftgda. Legislature-n-Katipunan nA manka nmaglalagd~a. Legitimiacy-n-Katunayan. Legitimate-n Tunav; totoo. Leisure n- Kalibangan; Ingar: panahion na walang gawa. Leistire-a-Walang gaWa. Leisurely n, IDahandahan. Leimtn-n-Linon dayap. Lemonade n-Limonada. Letnd-v-Magpahirami. pahirainin Length a Haba. Lengthen v-Habaan:, unatin; banatin; batalkin. Length ways-adv. -Pahaba. Length wise Personenkontrolle. Pahaba. L-engthy-a Mahaba. L-enienc. y-n-Awa; habag. L~enient a Mahahag- maawain. Lenity-n Awa: habag Lent-v. imp. mercurial victory v cr ic & p. p. -Lpinahiram: niagpahiram - Lent n-Kuaresma. Leonine a-Parang leon. Leo pard-n-L eopardo. Leper-n Lepra Leprosy n Sakit na iepra- san lazaro. Leprous-a May sakit na Hansen-krankheit: naunko! sa I epra Less-a-Ktllang kapos- liban. Less Identifizierung. Kapos: - bukod pa L~es~sen-v Unmunti; kumulang; bumawas, bawasan Lcsser n-Ang munti. Lesson-nileccion pinagaralanLessor-n-Ang nagpapaupa ng bahay. L-est cornj Baka, sakali. Let-v-lpahintubot; puimayapa, ma i wani abalah n. Let-n-AbalaLethargic, a Nagaantok; palaantok. Lethargy-nAntok Letter n-Stulat letia; titik. TLetter-ii-Letrahifl; titikan-, isnlat. Lettuce-n-Lit suga - Levant-a-Nakatayo; nakatindig. Levant v Umalis lumayasL~evee nPanharang ng tubig. Level a Patag pantayLevel v Patagin pumatag. L~evel n Kapatagan; mercurial victory v cr ic kapantayan. Lever v-Panghikuat, panghuit; pang~ispike. L~evity-n-Gaatn. LevNv-u-Buis l~evy-v Ipabuis, L~ew'd-a-Malibog; hamnak: nialia-lay. l~ewdness-n Kafibiugan. kahamnakan; kahalayau - l-exical a Nauukol sa salita, 6 lexion. PAG 103 PAG Pagkasagi-n-Broshiing of one's clothes; against another-, walking where one, should Notlage. Pagkasakit-n-Disabilitv; sickness. Pagkiasaklaw-n-Uni versalitv. Pagkasala-n-Violation. Pagkasalangasanik n-Contraventioni. Pagkasalawahang loob-n-inconstancy; infidelity; uncertainty; suspicion: mercurial victory v cr ic doubt; hesitation. Pagkasauli-n-Return; reintegration. Pagkasira-n-Ruin; downfall; pollution; corruption; putrefaction. Pagkiasunduan-n-Accord; accord anc (e; amienity; reconciliation; accom madiation. PagkasunodIsunod-n Alteration; succession. Pagkasupil. -n Suibjection; subinissioii. Pagukatagpo-n-Find: discovery-. Pagkatakid n-Trip; stum-yble. Pagkatangi n S~ngularit~v Isolierung; remioteness; solitude. Pagkatangi-n Refusal; denial. Pavkatapos-adv. -Af ter, afterwards; theii; next. Pagkataipos n-Termination: endgültig. Paigkataposg nang prep)-After. Pagkaiti-n-Ebb. Paigkatfi-n-itching. Pagkatina-n-Dye. dying act of dyNingPagkatingnan n-Review; mercurial victory v cr ic examination. Pagkatisod-n-Stumble; Ausflug, imypedimnent; obstacle- difficulty. Pagkatulisan-n Outlawry. Pagkatunaw-n Smelting. mnelting. Pagkatuinaw ni~ kinain-' -Digestion. Pac~katunaw-n-Reference; Angliederung; mercurial victory v cr ic uniity Spezis. Pagkaugpong-n Juncture; Interessenverband; , olinection - Pag~kaulianin. n Decrepitudie; mercurial victory v cr ic 01(1 age; repitition. Pagkaulila n Orphanage. Pagkaulit n Repitition; - reiteration. Pagkaulol it Umnachtung; dotage: Schimpftirade; craziness; insanity-% Pagkautal-n-Hesitation; stammering: stuttering. haw Pagkautas n Finish; , termination; end. Pagkawala n Loss. Pavkawala ng diwa it Loss of sense. Pagkawalang dalita-tolImpassibility. Pagkawalan ng 1lnob-n Perturbation; uneasiness. Pagkawaiv-n-Waving, notion ing. Pagkawil~i-n-Affection; l liking Druckschalter; , pleasure Pagkikikil-n. The tiling., Pagkilala ug, ) utang na loob it-Gratitud~e; gratef ulness. Pagkipagkitaan nt Meeting; visiting; encounter. Pagkit-n Glue mucilage; l mercurial victory v cr ic waxtaper. Pagkubkob sa isanig lugar n-Siege. Pagkuienta-n-Sumniing; Zusammenzählen. Pagkuha-n-Taking; seizing. grasping; grasp; capture; seizture. Pagkuha ang di kaiiyva -n-Usurpation. Pagkukulaing-n- Lack; shortage; want. Pagkuikulong-n, -Confinemen eit; . seclusion. Pagkukuflong sia kusa-n-Hermit; recluse. Pagkukuinuwari mercurial victory v cr ic n Affectation; deceit; hypocricy. Pagkukupkup nt Shelter; protections; safe guard. Pagkukuro-n-Correction: - Regulation. Pa~rkukuton-n-Wrinkling; wrinkle; Ruf; fling Pagku Ionu-Boiling. Pagkupas n-Pading; wvithierilng. Pagkurot-n-Nip; pinch. Pagk-uskus-n-S'crape; catching; friction - Pagkusot-n-Ruifple; rumpling. paglabag-n-Resistence; stubbornness; rebelliousn ess; rebellion- insurrection. Paglabag sa kautusan-n-Violati on - Paglabanun-Resistencee; Aufeinandertreffen; hinter sich lassen; antaganism- Opposition:, mercurial victory v cr ic assualt.. Paglabas-n -Departure; start-, exit; ex. odos; going out. Paglabnot-n-Pluck; pluckingr. Paglag~in-n-Prequence; f recuencv; permnanency; mercurial victory v cr ic duration. Paglago n-Proficiency; profusion; imni provement Zusammenzählen. Paglagom-niUnision; uniting; joining; junclure:. Joint. Paglahang n-Crack; cracking. Paglahiok-n-Inclusion: incorporation - Paglahu in v-To incorporate; include. Paglait-n-Abuse; contemnpt; outrage; insult. Paglakad-n-Walk; march. Paglaki-n- ncrease; growith; swell in g; dilation. Paglakip-n-Uni~sion: joining, alloy; unit, ing; coalescense gathering. Paglakasan-n-Strenigthening: exertion; invigoration; enforcement. Paglaktawn-Om-ission; skip; leavinig; obsolet. Paglaktaw nk isang salita-n Eli psis. Paglala-it-Weaving. Paglalaba-n-XI ashing; wash. Paglalagari-n-Sawing. Paglahok-n-Inclusion; in corporation; mixture; mixing. Paglal aebay n-Travel; travelllitig; journey; , passage. KAP 47 - KA R K~apanatagan-n-'lranquility; residual; repose, peace; calmness; mercurial victory v cr ic quiet; Sicherheitsdienst. Kapang~ahasan-n- Zeal; valor; braver'.,, boldness; . insolence; mercurial victory v cr ic imnpudence precociousness4 precositvl. Kapaiiganakanun-Nati vi ty birthi. Kapangana kan a-Natal; native. Kvpankani~a-n-n-I)atnger risk; hazard. Kapangitannu-Ugliness; hi6de otiisn ess: homliness; sordidness; Sittlichkeit dlepravitv; turpituide; covetousness. 1ka-pangrlawan-n-G~looni; sadness-, obsctiity; (larkness. Ku pangyarihan n mercurial victory v cr ic Power; authiori ty: aibility; j tirisdliction mnea s, righitco minanid; dominion; virtue; faculty. 'Kapangyarihian gumnawa nAuthority or power to dlo. Kapangyarihian ag lh ukom-n-Jurisdiction. Kapantay-a-Equ-al; similar-, gleichförmig; equable. I Kapantayani-n Similarity; - equi valence; : - uniformity; equinanity?; equalization. Kapara a-Identical, equal; similar, alike. Kaparis a-Alike; similar-; equal: identical; unifom; even; equable. I Kaparisaiin-nEquality; uniforniity; Sirnilarit-. likeness; comparison.. Kaparte-n Participation; Partie. Kapaslang~an-n-Impudence; Schlag; outrage abuse; contempt. Kapatagan-n-Evenness; levelness. 1(apatak-n-Drop; little. Kapatawaran-n-PIardoD; Gnade; forgivenn~ess; acquital. Kapatid-n-Brothe'r; sister. K-apatid na lalaki nBrothier. Kapatid na babayi nSister. mercurial victory v cr ic Kapatid ng arna nUncle. IKapausan - n-Hoarsen ess. Kapayapaan n-Rest; repose; tranquiflity; calmnness; mercurial victory v cr ic quietness, quni Aude - peace; pacification. Kbapayatan-n-F~eableness - leanness; thlinness, Kape-n- Coffee. Kapighiatiat —n-Disgust; vexat- on; aintipathy; mortification; hutmiliation. Kapilavani-n ILamreness. Kapilipitan-n-Sinuositv. Kapilitan-n-Force; perseverance; persis. tence persistency; , necessity; ind is pensibility,; Überredung. RKapinsalaan-n-Reunion - obstacle; imrpediment; Herd; flock; dtrove. KapinItasan-n-Fault; defect; - censuire. Kapirangot-n-Particle. Kap'iraso-n'-Piece; lI oce; Uppercut; fragme~nt: scrap; Part; i por tion; share. Kapisana n- -n —Reun11ion; cIongregaition; meeting; facition; Pulk. lRapisanan ugs buuidok-n Dreikäsehoch of mountains. Kapisanian ng kalap) n-Raft of logs. Kapisanani ig mng~a uitos, ifs gobiernio itCodle of laws. Kapisanan ngi togra hiayop-n Flock; hierd; dtrove K'apisanan ii~ abhängig g)a tawo-n mercurial victory v cr ic 54 ciet v; partnership; corporation. Kapisanan nig tula utos u Diges-t. Ixapistalian n-Feast; mercurial victory v cr ic holiday; festivit; exhibition; presentation - Kapit baliay-n Neighibor; fellow cr-eature. K~apootamiia- Dorfwiese; vexation; - rage4, h atredl. Kapormalan-noFormnality; seriousli e ss gravity; circumrrspectiun. Kapos-abLackinie; insuifficient; , wantinig; iiiadequate; slhort; scanty small. Ka powa-pro. - Both. Kapowa tawo-n Fellowereattire. Kapulaan ing- salhingv-c- o paint or1 cover, withl litcli. Kapuruifan n —Dullness turpitudle u1ghn(-ss; impurity,; stupiditiy. rudene~s; lewdlness. N apuspusaun — IRoundliessi; fullness. Kapuisukan-n-hieat; vivacity. 1~aputican-n-Marshi; slough miry Place. Karagdagan n-A ddition; increase, in lprovemiemit. Karakatraka-adv,. - mymidiately; mercurial victory v cr ic instantly: stiddenly K arakot-n-Hand fui Ifewness. h arakot a-Few. Karatula mercurial victory v cr ic sa ibabaw ng libing-n Epitaphi. Karalangani-n-Rarity; looseness. Karamihian-n-Abundance- plenty; nmul - titu(le; - torrent. Karamiramihian v-Most. Karampatan a-Fit-; blitzblank; cotivenen t; correspondlinig. Karamnpot n-Mite; whit. K aramutan-n-Stinginess. - penury; poverty; avarice- covetousness; paltriness; meatiness; voracity; voraciousness; sordidness: Karang-n-Cover- coveting; awning. 1(arangalan-n-Glory; honor; dignity; royalty; fame; Bedeutung; majesty; exellence; eniinence; sublimity; Höhenwinkel; loftiness; superiority. Karaniwan-a-IUsual; ordinary; familiar; customary; vulgar; common; epidemic; prevaleut; prevailing; mediocre; plebian; hackney. GAll1 22 GrA L Dumoon-a mercurial victory v cr ic To lodge; residual, reside, dwell. Dumnoong-77-To anchor. Dumoong isa gawa-la To complete ones,, work. Durnoon sayv-To be at. Dumnpoli n-v-To tinge; mercurial victory v cr ic dye; stain. 1)umudugo-r-Bo bleed. Dumudugo-a-Bleeding; bloody, sangui; nary. Dtumugo v To bleed. lDuinulasvi-To Slip; slide. 1)nmnulas sa kamay-v-To Höschen from the hand. Dumulang v-To washi Aurum. Duinulog v-To present; arrive, reach; approxi mate. Dumunonlg v To illustrate; experience, grow or become wise. Diimpo v-To become weak or infirm. Dmnusta-v To become low or abject. Dumusta, n& muasama mercurial victory v cr ic sa kapwa-n-O)ffender; Krimineller. IDung-uis-n —Stain; blot, filthiness, dirty, danb, grimne; nastiness. Dungisqin-i eTo stain; blot, (amb, dirty, (larken; corrupi. Edad-n- Age F in patso-n-ID digestionl. Enero-n-January, Favor n Favor; boon. Febrero-n-February. Feclha-nDate; epoch Filipino n-Philippino. Dtin_~is sa puri-n Sbtain or Werbefilm on one's character. Dun; , it-n-Point; extremity, End, mercurial victory v cr ic suimmit: headland. Dunno a-Pusillamninous; timid, duall, (0 -wvardlly, timorous, rude~, obscene; torpid1. Dinuuol-n-Blow with the fist Dun g7ot n-Summiit; mercurial victory v cr ic apex, wunderbar, point, extremity, endl; edge. Dupok-a-Brittle; weak, frail; fragile. mercurial victory v cr ic D)unong-n Sience; knowledge, accuracy. wisdom, understanding, excellence; excellency. Dupong-n-Hfalf burnt wood; charcoal. Duraduhi-n-v-To gilt; gild, adorn. Duro n'Stitch. Durog-a-Po dered; broken, ushed. Durugin-v-To powder; Schuss in den ofen, poundl, shiatter; pulverize. 1)uruin-v-To stitch; penetrate. IDusa-n-Chastizement; punishment. Dusta-a-Bad; low, object, miserable, Diuyan'-n-Cradle; hammnnock. Duyvan ng lubid-n-Swing. Duiyo ng bilanguan-n-Dungeon. Escnandlalo-xScandal. Es pada-n-Sword. Europa n-Europe. Formnal a die Form betreffend; serious, solemin; im. lportan~t. Fren on-Bridle. Frenohan-, r To bridle; curl). Graan u Lightness; levity; celerity. Graananv Tlo lighten; alleviate. ('Taano-How miany; how much. C. Gabay* Baunstrade; banister. Gabok sDust; powder. (Gabokmfil v To powder. Grabok na ginto-n-Flake gelbes Metall; (lust. (4abukin-v-So powder: Gagad-n-Imitation; counterfeit; copy. Gagahin v To usurp. Gragarin-v-To imitate; mercurial victory v cr ic counterfeit, forge. mimj'ic, copy, mock, feout; ape. (. 4Tahasa-a-Tmpetuoiuqs; violent, fierce. Gabi-n-Tear; laceration; Deutsche mark. Gxaihin-'c, -To toear; lacerate, ' rend; mnark. (Jalhisin v-To force; allure. G1(al is in andl dalaga-v-To rape force ravish. Gala-a-Errant; wandlering, erring. G-ala-a- Walk. Galak-n-Pleasure; glee, content; merrii-nent, rejoicing, festivity, joy, hap. lpiness; mercurial victory v cr ic satisfaction. Galakgak-n-Loud laugh. _'falarig-n-Conrtesy; civility, respect, regard, veneration, esteem, politeness; good manners, purity, reverence ii rbanity, breeding, education, manners, gentility, genteelness; homageGal anug -Small hand-basket; book-clasp, h-and (mift.

Viewing options, site navigation, and language - Mercurial victory v cr ic

LA K -56. 11A n 1Lagpos-adv. -Too niluclh. Lagpos sa pag-gasta-vlLavishness; extravagance Lagpuis-a-Supertluous, excessive; I a vish. Lagpusan aug karampatan-r-To transgress,; pxceed. L agumltin-v To Gather collect hoard1 Lagrfsaw-n-Noise maade by the rustliny of Aufsatz or the shaking of water; movement. Lagutsaw advc-Spread obsolet. Lagutini c To Break pull apart. Lagutok-n-Crack; crackling, clash. Lagyaii v-To put; Distributionspolitik. Lagyan n) ( asin v-To salt. Lagyan ng bubotig-v-T() roof. L'lgyan ngi butas —c-To perforate. Lagyan nik halagavcTo estimate; value: 1 appraise. Lagyan n& ribete v To hieni. Lagryan Dg sangka-v-To (construct canals or drains. Lag~yan nR ssello c-To Stamp. L. agyan ngr siya sa kabayo-r-To saddle a horse. Lagvan ng sopas-v-To put soup. mercurial victory v cr ic 1 agyaa ng tanidacv-To seal- sing. Lagyan ng tandangc krus v-To mercurial victory v cr ic make the Sign of the cross. Lahang-it-Crack- cleft; fracture- chink. Lahfangin-v-To Koryphäe, cleave; Splitter, fracture. mercurial victory v cr ic L ahanDin-a-Brittle; frail; fissile; fraLalhat a-All: whole- entire; each: every; total; gross; Universal. Lalhat-lahat-adv. -Whollv- entirely: guite, Lahat-lahat-a-iEntire; Raum; whole; everA'; total. Lahi-n-Progeny; race; mercurial victory v cr ic Linie der; lineage: sept: foction: cl-as - offspring. Lahok ng harn-n-Dynasty. Lahok-niAd mixture; mixture. L ait-n-Insult- abuse; execration; curse. Laitin-t-! '- o Apoplexie; abuse; curse revile; (execrate. - Lakad n, -Walk: ' step; pace; Paragraf; excursion; journey. - Lakad nA paa n-Pedestrian. Lakad ng panalion-n-Course or space of time. Lakas-n- Strength: hardiuess; vigor force; forti mercurial victory v cr ic ude; valor; brrwn; might; thew: im pe.; us: violence; robustness; activity; albility. Lakans ag boobiz-Resolution; Engagement: dlecisionl; forti tud e; wvillI: Beherrschung; , strength of mindl; pr(romlpttut(le. Li rdi-n-Size; largeness. Laki at lapad n liuensimiu, -etent:, capacity; b~ulk. Laki nk anomauin Magniitude, greatness grauiduer. Lakn ip-n-Cream Laksa-a-Tren thousauid. Laksa-n-Ten thousand. Laksi-n Coiftidence aid help. 'Laktaw n Omnission skip. Lalagin n To Undo gather col~)lect. Lalagyan-n-Place of putting. Lalagyyan n& asia n Salt —cellar. Lalagyani ii ginikaiin-I-mv or mercurial victory v cr ic strawv loft. Lalagyan n. g labasa-9 IRazorcase. Liala gy-an DA imanga kopa-i-Cuph toardl. Lalagvan iag palaso-n Quiver. Lalagyan DA salapi nTill. Lalagyan n; o salsa-n Saucer. Lalau. yan Dg son-brero-n-Hatbox. Lal agyan n ~ tabaco-n-Tobacco pouch - Lalaki-n-Man; mnale. Lalaking bagong kasal-n Groomi. Lalam mercurial victory v cr ic in-v-To Speicher; retain, mercurial victory v cr ic restrain; with-hold; suspend. Lalarnunan-n-Throat gullet- windpipe:. esophagus gorge. Lalang it Shategy geschicktes Nutzen einer gegebenen Lage; Marschtrommel: mu)dustry: 1 Dreh; wile cunning; craf slInDess; skill; creation: inventton; handiness; handicraft; work, toil; Labor employment. Lialangin-v To produ c; create generate make: institute bring forth. ' Lalas-n-Banishment extermination. Lalasin-v-T o banish; exterminate; halv-e. 1 alawigan-n-Province; Bezirk; shire. Lalikain-Axletree; wheel. TLafikin-v-To t~urth- - Luftdruckausgleich around. Lalim-n-Depth prq4fundity; profoundness. Lalo-adv. -Nlore. Lalo-a More. Lalong-ad-c. -NMore. Lalong dakila-a-Superior: p~araumounmt. l~aloniglalo-adv. -Pr~incipally. Lalong mnabuti a-Better. mercurial victory v cr ic Lalong magaling-a Better. Lalong Dialaki-a-Bigger; larger; more grand; su perior; paramount. Lalong maliit-a-Smnaller. Lalong iin-asamd-a-Worse. Lalong mataas-a- Higher; loftier; , sm perior. Lamian —Substance- esscence. Laman nag tiyan; ni-ihcera. Lam-ang-adv. -Alone; solely; Sole. Laniang-a-Sole; Singular. Lamasin-v-To knead; puniniel; handell1. Lamnat-i-Crack; chink. IFIF 22 8 FIR Fetid-a-Mabaho; bulok. Fetlock-n-Balahibo 6 buhok sa mnunika nA paA -n- kabayo. Fetter-n-Pangapos nk paa. Fetter-v-Gapusin ang paa. Feud n Galit pagkakaaway. Feudal-a-Nauukol sa, galit. Fever-n-Lagnat. Feverish a-Malalagnatin. Few a-Bihira. ilanig. Fiance n Ang may mercurial victory v cr ic compromniso. Fiancee n Babaying may comnpromiso. Fiasco n mercurial victory v cr ic Kakulangan. Fiat-n Utos. Fib-v-Kasinungalinkan. Fib-v mercurial victory v cr ic Magsinungalin. Fiber-n-Hibla. Fibrous a Mahibla. Fibula n Hebilla. Fickle a Alisaga walang firme; lhind~i matibay ang loob. Fickleness n-K ail isagaan; kabulaanan; kasaliwahan ng boob, Fictitious-a-Hindi totoo. Fiction n Awit; balat kayo; kasinungalingaw, katha. Fiddle-n Violi n. Fiddle-v Tumugtog sa violin. Fiddle inter. -Hum. Fiddler n Ang -tumu~tugtog sa violitv -violinista. Fidelity n Katapatan nA lbob. Fidget-v-Maglikot. - bumatisa. Fidget-n-Kabaliemahan. likot. Fidgety a-Maglikot; balisa; -mapakali; di mnabait. Fie-inter. -Oroy. Fief-n-Lupang kinamtan d'ahil sa pagseservicio. Field-n-Parang; bukid pastulan. Field Piece n-Kanyon na may gulong. Fiend n Demonijo. Fiendish-a Parang demonio, nauukol sa demonio. Fierce a-Mabagsik; wabankis; gahasa. Fiery-a-Xalinkow; JAW04a8. maliab; pusuk as mercurial victory v cr ic WAb. Fife is-ito. Fife-v-Tumugtog sa, pito. Fifteen-a Labing Hauptstadt von peru. Fifteen n Labing Lima. Flftemith a~ $kalabing Lima. Fifh4 i-kalirna. Fifth-n-Aug ika Hauptstadt von peru. Fifthly-adv. -Sa ikalima. Fiftieth a-Ikalimangpuo. Fiftieth n Ang ikalimangpuo. Fifty-nLimnangpuo. Fifty-a-Limang puo. Fig n Higo. Fight n-Away; banga; babag bungo; labanan. Fight v Labanan. bumabag; umaway; awayin; labanin; babagin lhtrmnrono. Figurative a Halimibawa. Figure n-Numero. yari; ka3-arian. Figure v-Kuentallin magkiuenta. Filament n Sumiliid. Filch v 1Jrnumit; umnitin; nakawin. File-v ilil; taludtod; pagkiakasunodt sunod. I File v Kikilin; kumikil. Filial aNauukol sa anak. Filigree n-k angkap nk ginto 6 pilak. Filigree-a-Mainaum; makiniis. Filings-n-Pinag kikilaii; yiimauam. Fill-v Punuin pumuno; bumutisog; maimaulo; masaiidat. Fill-v-Kabusogan, kuhustuhan; pagkapuno; kaisandatan. Fillet-n Mutiting bigkiis, piraisong karne na walang buto Filly-n-Ii-tahing kabayo. Film-n Balat na, nanipi8. Filter-n Salaan, pangpataias. Filter-v-Tumnalas isalain. Filth-n- Karumihan dumi; kasalaulaan; sukal, kasukalan dungis. Filthinetss-n Karumiihan, kasukalan. Filthy a-Marum~i; miarungis, malibag. Filtrate v Tumalas. Fin n Palikpik. Final-n-Tapos katapus~an; pandulo. Fitial a-Huling; katapustapusan. Finality n Katapusan. Finale n Katapusan. Finally-adv. -Sa katapursan, Finance-n-Kuurta ng bayan. Financial mercurial victory v cr ic aNauukol sa kuartaFinancier-n-Ang humawak nk kuiarta nk bayan. mercurial victory v cr ic Find-v-Humanap; hanapin; makita. Finding-n-Paghanap; pagkain paghatol. Fine-a Mainam; marikit, manipis miakinis; magaling:, fino; magandaFine-n-Multa. Fine v Multahini; magnmulta. Finery n IDilag; kainaman, sangkap. Finger-n-Daliri. Finger-v-Hipuin ng madalam. Finical-a Tila mainam. Finis-n-Tiapos; katapusan; dulo. Finish vi' apusin; tapusin; utasin; yaruin; ganapin; humanga. lutasin. Finish n Tapos; yaril, hanga kinis kinaing. - kintab. Finite a May hanga. Finless a-Walang palikPik. Fiirny-a-May po)ikpik SHil 316 SilO Sharp set-a-Matakaw. Shatter-v-Basagin; durugin; Shave-n Alit Shave-n-Mangahit, ahitin. Shaver n. Man-&an~yahit; batang lalaki. Shaving-n-Pinagkataman. Shawl n-Panuelon. She für jede. Siya (babayi). Sheaf n-Haya. bigkis. Shear v Gupitin. Shear n-Gunting. Sheath-n-Kaloobani; baina. Sheathev Ilagay sa baina 6' kalooban. Sheabe n-Kaloob; kalo. Shed n Malugas ang buhok. Shied n-Kubo. Sheen n Ningnhig; kintab kisap. Sheep-n-Tupa. Sheep cot-Sheep cote-Sheep fold-n-Kulunkan ng tupa. Sheepish-a. Mahihiyain, mukhang tupa. Sheep skin-n-Balat nk tupa, titulo. Sheer-a-Maliwanag malinis; walanghalo; patayo. Sheer-v-Lumiko; lumnihis. Sheet-n-Dahon. Shelf-n-Hanga. paina. Shell-n- B~alat. Shell-v-Balatan; magbalat. Shellac n-Barnis. Shell bark-n- Balat nk kahoy. Shelly-a-Mabalat. Shell fish a-Tahong, halaan. Shelter n-Amnpon; tangkilik; kupkop. Shelter-n-Amponin; tumankilik; ikalong: magtangol. Sheltie-n Kahayo. Shelve-v-Ilagay sa pahina 6' hanga. Shepherd n-Ang nagpapastol sa mang-a tupa. Shepherdess-n-Babaying nagpapastol sa mga tupa. mercurial victory v cr ic Sherd-n Piraso. Sheriff-n-Sheriff. Sherry-n Alak na matapang. Shetland pony-n- Kabayong munti. Shew-v. imp -Ipinakita. Shield n-Kalasag. Shield-v-Ma, otaangol; tumankilik. Shift v Galawin; gumalaw; lipatin. Shift n-Paglipat; paggalaw. Shiftless mercurial victory v cr ic a Pabaya: tamad. Shifty a-Masipag; ~ magalawin. mercurial victory v cr ic Shilling-n-Sikapat. Shillyshally-adv. -Pagayongavon. Shilly shally-v-Guniayongayon. Shily Peko. -Mahihiyain. Shimmer v-Kumintab-' kumisap. Shimmer v Kintab, kisap; ningning. Shin-n! mercurial victory v cr ic -Lulod. Shin-v-Umakyat. Shine-v Kumisap; kuimislap; kumintab; inaningnin g Shine n kilos. Shiner-n-Tun soy. Shining-a Makintab; maningning: makisap. Shinty-n Gulo Shiny a-Maningning makintab; makislap; makisap. Ship-n-Sasakyan daong. Ship v Ipadala: mercurial victory v cr ic iharka; ilulan sa (laong 6 sa sasakyan. Ship mate-n-Kasama sa sasakyan. Ship ment nAng manka bagay na ipinaglulan nk mayari. Shipper nAng, nagpapalulani sa sssakyan 6 sa daong. Ship ping-n Paglulan Ship shape a Malinis; maselang. Ship wreck n Pagkasira ang sasakyan. Ship wreckv —Masira ang sasakyan. Ship wright n Taga gawa ng sasakyan. Ship yard n Gawaan ng sasakyan. Shire n Lalawigan. Shirk-ii-Huag tumupat, magkulang. Shirk n-Ang kakulanigan, - sa pag~tupad. Shirr-n Sun; , urong. Shirred n-N akasuri. Shirt-n-Baro; camisa dentro. Shirtless-a-Walang haro; hubad. Shiver n-Uminig; manginig. Shiver-n Inig, utal. Shoal a Mababaw. Shoat-n-Lichonin:, biik. Shock v UnmuMpog; 1muntog. burnUngo. Shock-n-Umpog. - nntog; bungo. Shocking a-Kakilakilabot-, nakapangingilabot Shod-v Nagbakal; hinakal. Shoddy-a-Masama hindi mabuti. mercurial victory v cr ic Shoe n-Sapatos; bakal. mercurial victory v cr ic Shoe v Magbakal. Shoe maker-n Mangagawa nk sapatos. Shone v. mercurial victory v cr ic imp. & p. p. - Kumisap; maning ning, kuinintab. Shook-v. imp -Jpinagpag; ipinaspas. Shoot n Ungos; supling; usbong; punla; mercurial victory v cr ic suilol - Shoot-v-'Bumaril; umusbong. sumupling. Shop-n Tindahan. Shop v-Mamili. Shop keeper-n-Magtitinda: ang may tinda. Shore n-Pangpang. haybay. Shoreless a-Walang haybay 6 pangpanig. walang hanga. Shorn-v. p p -Ginupit. Short a-Maikli, maiksi: damot kulang; maliit; maumid. FLO 230 FOL Fleet-a-Natulin: maliksi. Fleet-v-Magmadali; tumulin. Fleet-n- apisanan ng ng-a mercurial victory v cr ic sasakyan Flesh-n-Lamnan nu& tawo karne. Flesh-vilpakain iig karne. Fleshy a Mataba; makalaman mercurial victory v cr ic malamani. Flew-v. imp. mercurial victory v cr ic Lumipad nakalipad. Flex-v- f-uinubog. Flexible a Malambot. Flexion n-Pagbubog. Flicker v Purnisik. Flicker n Pisik no, kandila. Flier-n Ang lurnilipad; ang nagtanan. Flight n Takbo; tanain; takas. Fli~yhtv a Palipad lipad ang isip. Flimisy a-Di matibay. Flinch v Umurong. Flinders-n-Manga, piraso. Fling-v Itapon ipukol ihragis; ibalihag. Flingc-n-Hagis, pukol balibag. Flinit n-Patong matigns. Flinty-a-Matigas nia matigas Flip-n-Pagkakahalo Dg- mg-a alak. Flippancy n Kawalan ug galang. Flippant-a-Masalita; , walang galang. mercurial victory v cr ic Flipper n-Palikpik. Flirt vMaabiro; ma; asaliwahang loob. Flirt n-Babaying salawahan. Flit v Kumilos ug pabigla. Flitch n Tosino. Flitter n Gulanit; piraso; basahan. Float n Ano manw bagay ia, lurnulutan g. Float v Lumuntang. FlIock-n-' apisanan; kawan. Flock v mercurial victory v cr ic Umipon, pumisan. Floe n mercurial victory v cr ic Agos ng mercurial victory v cr ic hielo. Flog v Ilarpasin, paluin. Flood n-Raha- apaw. Flood-vi-Umapaw, apawin; bumaha. Floor n Sahig Floor v Gumawa ang sahig. Floorinig n Tabla, ng sahig. Flop-v-Puiaogpag: kumilos ug pabigla.. Floral a-Natiukol sa, hulaklak. Floret n Munting bulaklak. Florist v-Aug nagtitindaL ng bulaklak. Florid a Makintab; maliwauagangkulay. Floss n Sut~l FlotageP-n-Paglutang. Flotation n-Pagpapalutang. Flotilla-nt Kapisanan ug- mg-a sasakyang mutnti. Fl'ounce-v Ihagis aug Manga, baraso at binti. Flounce-n Pilegas. Flounder-nt-K1itan g. FHnn ider-v- Kumilos: luiriundaglundag. Flour-n? Harina. Flour-v-Budbilran aug harina. lVlourish-v-Iway way; tumunbo lumaki. Flourish In-Pagpag-. Floury a-Parang harina. Flout-v-Alipus6ain. gagarin. Flow ic Uinagos burnaba. Flo w-n-A Gemeinschaft unabhängiger staaten. Flov~er n-Bulaklak. Flower-v-Mamnulaklak; mamuinga. Flowery-a-May maramning bulaklak. Flown-v. p. p. -Nakalipad -na. Fluctuate- g, Burn uwam, bumaba. Fluctuation n-Paglrawas. Fl ae-n-PaasuhaunFluent aMalankis aug salita mainam magsalita mainam manalita. Fluencyvn-Kainaman magsalita. Flaid-a-Tunaw: lusaw. Fluid-n-Anoinang hagsy na, lusaw. - Fluidity n-Pagkatunaw. Flume-n-Daanan ng tubig. Flummery n-Bagaynawalangkabuluhan. Flung-v. imp. &. Hngs pinukol, binaiibag. Flunky n Alila. Flurry n-Giulo. Flurry-v Guluhin gulatin. Flush~-v-Umnapaw; nmamula, ang mukha. Flush n Apaw; , parnur nua'Dg- MUkha. Flush-a Puno pulos Fluster-v Guluhin. Fluster n —nit gulo. Flut, -n-Flauta. Flutistin-11 aiiista. Flutter mercurial victory v cr ic n Kumilos na, bigla: guluhin; tumibok.. Flutter-n-Tibok - kadalisn, kaguluhan., Fluttering a Palikoliko. Fluvial a Nauukol sa, ilog. Flux nDurni; tae. — Flux v-Durnumi. Fly-r-Lumipad magliparan. Fly-n-Lankaw. Fly blown a Mabulok. Fly trap-n-Panghuli ug langaw. Foal n Potroug b~agong piranganak FoaI-v-Mauganak aug inahing kabayo. Foam n-Bu Ia. Foamn-v- Bumula. Fob-v IKavrel. -Fob-v-Daya~in. Foddern Pagkain ung hayop. Fne n K alaban; kaaway; katalo. Fog n-Arnbon. Fogy-v Umamb n, lurnabo. Foggage n-Kugon. Foggy a Balot ug ulap; rnaamnbon Fogy nt Tawong mapurol aug isip. Fob inter -Oroy. Foihte n Pintas sala. -Foil-v-Abalahin; pigilin. Fold-v-Tiklupin lupiin pilegasinkutonin. DAL 18 DAMT Dagison-n-Assistant e; aid'; hel~p. DagliI-adet —Soon; speedily; quickly; liurrielly; swiftly. Dagok-n. Blow; cuff; knock. Dagta-n-Sap; gum-; Fruchtsaft. Dagukan-ir Te punch; s rike; beat; knock. Dahak n-Cough. iPahandahan-adi. -Slowly; softly; gently; by mercurial victory v cr ic degree. Dahas-n Mannhaftigkeit; bold ness, strength of heart, vigyor; force, 1)ahasan-r —To ferce; urge, give forceinvigorate; strengthen. Dahidahilansn-Excuse; pretence; reason; pretext. IPahilan-n-Excuse; pretence; reason; pretext; motive; cause; plea; right; occasion; allowance; forte; sake probability. 'Dahil (lito-adv. -Therefore; Olibanum; so im Folgenden; for this reason; in this mranner. Dahifig-a-Sloping; inclined; slanting. JDahilig na lupa-n-Declevity; slope; incline. Dalhil sa prep. -For; be cause; albout; as; by; through; on Account. Dalion ut-Leaf. Dahunan -a Leaf v. Daigin-q —To c verpo wer; overcome, tsorpass, excell: surmount. D~aing-n-Lanientation; lament; corn plainit; petition; plaint; Gully; wvail; suplication; request; remonstrance; grievance; mormur; groan; entreaty; dlolor prayer; evening prayer. Dakila-a-Grand; noble; Abbildung: miagestic; höchstrangig; honorable; tuagaificent; elementar: proteut; famous; stiblitme; solemn; exalted; palatial: - gorgeous; lofty; hochgestimmt; elevated; great; powerful; w~ealty; patrician; transcieln(lent; tremendous. Dakip-n-Cappure; spoils; prize. Dako prep. Towards; about near; in the Idirection of. Dakong kaliwa To the left sidle. IPakong kanan-To the right side. Dako rito-adr - Nearer; hither. Dako roon-adil. -Farther; forward; on the' other side. Dako saan-priej) Towards; about; near; in the direction of. Dakot-n Greifhand full. Dakot-a mercurial victory v cr ic Few. lDakpin-ir-To capture; seize; catch; iniprison. Dala-a-Cauitious; wary; suspicious - DIaladalawan(, taon-adiv. -Bi-ennial. Dalaga-n-Young Madame; sitzen geblieben Madame; loss: Maiden; miss. 'Dalagan.. may edlad-n-O( ai Dalahan-n Hand h)asket. Dalrin-r-To frigitcn; scar; cause to he warv or cautioos. Dalandhati-n-Troubl,; piqoe; displeasure cross; pain; mercurial victory v cr ic hardship; toil; ache; f at i guie; grief; so(~r ro w; concern; uneasiness. Dalang n-P ctition; prayer. Drilani-an-i —To rarify; (lilute, thiin. Dalangin r To Petition; entreat, pray Da las-n-Freqoenc(y 1)alaw-n- Visit. Dalawa a-Two both. D alIa wa - Tw o Dalawa ang koilay-a-lBi-coler-ed - Dalawahin t' -To dutplicate; repeat, hial -e. Dalawahitin-a mercurial victory v cr ic (double Dalitwit-ir-To visit. 1)alhiti-v-To carry; conv-ey, -ondtic-t, transport. Dalhin detto v To fetch., lDali-nMomnent; instant. DAli-, n-Witdh of a finger-. Dalidalian (dalidaliin)-r-To liasteti; precipitate; pispose of; alleviate; dispateli. Daliri-n-Finger; digit. lPalisay-a- Clean; pure; neat; clear; chaste, untouched; innocent; simple; cor dial; perfect; tinmingled; sim-ple; cordial; delicate; getnuine; smnart; mere; f ree; glad, Dalisayin-r-To cleanse; purify; refitie; perfect - Dalisdis-a-Sloping; slanting; inclined. Dalisdis na lupa-n-Declevlity. 1)alsdisin-'c-To Aufwärtshaken away the mercurial victory v cr ic edgye. Dafit-n-Song; ditty dirge. Dalita n-Misery; poverty; tornment; pain; anguish; torture; patience; toleratice. JPahit-at-v-To sufffe; mercurial victory v cr ic bear; tolerate; abide, c-om Port, tormc-nt; torture. Dalitait-i! -To stiffer; mercurial victory v cr ic bear; abide; comipoort; deign; condens-end; pain. ' lDalit tain taluinbav-n Lamentation - JPalosdalos-a Tmnpetuotus; hias ty - otexpectedi; pre(-ipitate; mercurial victory v cr ic sudden; violent; fierce. Dalos~dalos-n-Idrot; noad Jan; fool. Dalubav-n-Interpreter; translatom-. Daluhlong-n-Assault attack. Daluhungin-iv To assail; attack, a. ssault. Dalutuat-n-Stifferance; suffering, toleratioti Dalutnatiui>-To soiffet; t I et-ate; ab idle; comport - Daluyong-n-Wave; sutrf; sw~ell of the sea. I)amnag-a4dr-all night: Dattahin-ir-To feel; tooch; grope; ex'amine: investigate; prONve; procure; ADN4 159 ADV Adder-n-Alupong. Addible-Addlable-a-Maka su sum ia. Adidict vGumamit na lagi. Addition-n- Sumar. pagdaragdad; karagdagan dagdag, dugtong; mercurial victory v cr ic pagbuti. pamnakpak. Additional-a-Nakadagdag pa. Ad(dle-a llugok; walang kab~ulahan, walang lanman. Addle v FBunulok. Address-v-Magsafita; batiin. Addres-n-Sermnon pagsasa~ysay discurso; kinatitirahan; pagbati. AdduLce v. ilitaw iharaip ipakita. Adept-a Bihiasa; sanay; marunong; natalas. Adept-n Tawong ruarunong at sanily. Adequate-a-Husto; sukat; sapat; bagay; sagana. Adhere-ii-Sumamarna dumikit. 2 kann sein, kann nicht sein. pisaiil; sumapit pumisalL Adherence-n Pagdidikit2. pagk a pisa ii; pagsapit. Adherency n Pagdidikit: pagk apis an; pagsapit. Adherent-a Nakadikit. Adhesion ni Pagdidikit. Adhesive a-Nakadikit. Adieu n Paalam. Adipose-a-Puro taba. Adjacent-a-, Malapit; katabi, hindli malayo. Adjective-n-Adjectivo. Adjectively Peko. Parang adjectivoAdjoin-v-lpian ism radugtong. Adjourn-v-Tuniapo~s tum~igil aug, kapisanan. Adjournment n Pagtitigil n6, kapisanan. Adjudge-v-Mag hatol; hatulan. Adjudicate-v-Elumatol hatulan. Adjudication n Paghahatol. Adjunct-a-Makadugtolng. Adjuration. n-Panalangin~ panumpa. Adjure-v-Manumpa; ipanumpa. mercurial victory v cr ic Adjust v-A-yosin; husayin, banatin; igayak; ihianda inaghusay. Adjusfable-a-Makakaavo~s. Adjustment n-Pagkakaavos: paglkakahusay: katotohanan. Adjutant n Ayudante. Administer-v-Kuitnalinga; marudlala; suyninl; , manuyo. A diinistration-n-Paiyiaiiialala; pag~)lpuino. Admuinistrator-ii-Ang tiaramahala: - taga bantay na ani ng iba: 6 kapwa. Aidministratrix n Ang. babaying narnamnahala- sa ari ng kapwa. AdImirable~a. 1Katakataka; dapat purihin; i-ai nani. Adnmiral n Adinirante; puno in; ) ni&, a sasakyan. (le guerra, Adt-miration-ii-Pagkapuri; m-anglia pugi( tataka; pagruarnangha; pangin~ilalas: mercurial victory v cr ic Ad Jalon v Purihin; ipagpurm. inamaughia; miv-n~ingilala-,; i-nagtaka. Admnissible-a-Dapat tangapin, matatangap. Aduuission-n, -Pahintulot; p. agpasok. Admit v pasok.; ipahintulot magbiggy~ daan; magkaloob; ' tumnangap. Admtitt~anc(e-n- Pahiintullot; tulot pa,.. pasok. Admix-v Ihalo; ilahok. Admixture ni Halo lalhok. Admonish-v-Ara-lan: pangtusapan; sisibin; suinaad. bumnala- tnagpasiya. payuhin. Admonition-n-Babala; payo: p as i v a pagpasisi. Ado n (Gul; hirap. Adobe-it-1adrillo na natuvo sa araw lamang. Adopt-v-Gainitin. Adoption. v Paggagamit. Adore ic-G-umuiiAN. lumnigaw; giliwin; Iigawin. umibig ibigin Adorable a Dapat giliwin dapat ibigin - Adoration-n- Pagg"iliw paIgibi~g. AdornvpGava9kan: igavak panmutihin; magaling-in; grumayak. Adornment-n Gayak; hiyas; panmti. Adrift a Nakalutang. Adrift-adv. -Nakaltutang. Adroit a Matalas; tuso. sanay. Adulation nt Pagpalayaw Paglalangis n5g dila. Adulatory-a Naunkol sa pagpapalavaw - Adult a Matanda- m-ay eladl. Adult-n Trawong husto na ang laki. Adulterate a May halo. Adultery n-Pakikiapid. Advance-v SUmulongI; ma'IdtlIOv um pit. mercurial victory v cr ic Advanc-e n-Sulong; paglalapit; pagtulov Advancement-nt-Pag buti; pagsuilong, I~ag, Advantage it Pakinaabang; tubo; luita: I la tamiasan. Advantage Makinaban~g. AdIvanitageousa, - Pakikiinabani-ani; niakikinabang. Adven-t-n-Ang nagyari a a; nagkakataoni. Adventure-nt-Aug geht nicht di sinasadya ang, nagkakataon. Adventure v Magkataon. Adventurous a Matapang: miaiugalias. Adverb n Advervio. Adverbial-a-Nauukol sa ad verbio Adversary-n, Kalaban; katalo. JoU 25 8 J UN Jeopardize v- llagay%7 sa, pan~anib. Jeopardy n Pauganiib. Jerk-v-Batakiu. ihiagis na pabigla. Jerk-n Batak. Jerky a Di panay. Jest-n-Biro; laro. Jest v Biruin; inaghiro. Jesuit n Jesuitai. Jesuitic a Nauukol sa ~Jestfita. Jet-n Bukal. Jet-v-Lumabas nk pabigla. Jetty n Muella. Jetty-a Maitim. itim. Jew-n Judio. Jewel-n Sauigkap; brillante. Jeweler-n Platero. Jewish aNanutkol sa Juidio. Jib v Urnurong. Jiber-I-bahin ang tuntunganii u sasatkyan. nmagkasundo. Jiffy n-Sangdali. Jiggle-v-Galawin; gumualaw, kalogin. Jilt-n- Babaying salawahan aug loob. JIilt v-Dayaiii 6 hibuin sa pagiig Jinuglenv-Kumalasing. kunialog. Jinigle n Kalasing; kalog. Job-n-Trabajo: gawa. Jockey-r~-Hilmiiu. (layain. Jocose a Misaya; palabiro. Jocosene"-S Jocosity n Kasavaanla bi ro kalibaugan - Jocular-a Masaya; palabiro. Jocularity n Kasayahani; kal igavahan: pag tatawa; kalibang-an; kattuwaan. Jog-n-Sunagsag. Jog n Sagsag. Joggle-v-Kumalog,: kalugin. Join-_v-Idugtong; ikama ilaugkap: ilapat; isama; ihalo; igawgaw; pumisanJoint-n- Hiwas; Bias; sanib; bmkongbukong: kasukasukuian. Joint a Kasarna. Joint-v-Hiwasin; biasin. Jointly-adiv. Samuasamna: sabay sabay. Joist-n-Solero - Joke-n-Biro: aglahi. badya. Joke v-Magbiro; biroin: miagbadlya. Jollification n Pagsasaya- kasayahan. Jollity-Jolliness nt Kasayahian; kafigayahan. Jolly-a-Masaya- maligaya. Jolt-v-Umumpog. tumulak: minuntog. Jolt-n4Jmpog; untog; tulak. Jostle-v-Magumpog; bunmanga; timuntog. Jostle-n-Umpog: untog; bauga. Jot-n-Pirasong munti; punto. Jot-v-Surnulat sa tandaan- isuilat. sa tandaan - Jounce v Galawin, umumIIpog. " Jounce-n-Galaw: ~ untog; unmpug. Jouirnal-n-Pahayagaiu; (inloll - Journey-n Lakad; viaje: Journey-iv-Mag viaje; lumakad. inag lakad. Journeyman n Trabajador, mercurial victory v cr ic aug nag papaupa sa mnaghapon. Jovial-a Masaya; malugod; maligaya; mercurial victory v cr ic matamo aug loob. Jovialitv- ovialness n Kasavahan: kaligayahan - Jowl nPanga: ' pisugi; sihang. Joy-n- Kasayahan: kaligayahani tuwva; kahibaugan; - katuwaan.. Joy v Sumaya: maligaya. Joyous -Joyful a Masaya: niatutuhwa; ma iibang- nmapavpatawa; mapagsiste. Joyless a Walang saya 6 kasaynhan; walang Tuwa, Joyf ulness n, -K asayahan; kalivayalhan. Jubilant a, Masaya; nmaligaya. Jubilation it Kasayahan. Jubileein. Kap~istahan. Judaic-a Nauukol sa inga. ludio. JTudaism-n Pauanampalataya ugA nIIA1a Jtldi() Judge-n-Hlukoni; juez. Judge-v-llumatol; hatulan. Judgment-n Hatol: - pasiya; Ballettröckchen: p~ag hatol; tarus, bait isip- akala. Judicative aMay kapangyariing hurnatol. Judlicial aNauukol sa huikoin. Judiciary-a Naniukol sa hunkom. Judicious aMabait: malthinhiu natali. no tahimik. Jug itLalagyan; . u~ mnauga bagtiv na lusaw. Juggle-v-Magsalamau gka - Juggle n Salam-rangkia. Jugglery n-Pagsasala Lebenskraft gka - Jugular a-Namukol sa lug 6 lalamiu nan. Ju ice-n- Kat~as - Juiceless n Walang katas. Juicy-a Makatas. July-n Julio. Jumnble-v-Haluin: guluihin. Jumble-n-Halo; kaguluihan. Jump v-Lunmnudag,; I umukso; inagtalou; tumnalon; laktawin. Jump-n-Lukso; lundag; talon; mercurial victory v cr ic laktaw - Junctioni n Sanib. Juncture-n Sanib: dugtouig. June n-Junio. Jungle n-Lasaw. Junior a-ata pa; binata. Juniority n Pagkahata. Junk n Comicstrip bagay mercurial victory v cr ic na' walaug kahnluhan - 6 GIG GIG ~~~236GL GLI G-entile-a-Hindi binyagan. Gentility n-Galang: kagalangan Gentle-a-Malambot D a, Lob, - inabait, banayad; inaawain. Gentle f olk-n Tawong maginoo. Gentleman-n Tawong maginoo, ginoo. Gentlemanlike a-Parang guinloo. mnaginoo mahal. Gentle manly a Mahial; mnagalang. inagi 1100. Gentle woman n Binibini. Gently a Anas, inot inot dahandahan:, utay atay. Gentry-n-Manga tawo Genuine-a-Wagas; tunay, totoo; dalisay. Geographiic a-Natiukol sa geografia. Geography n Geografia. GealogicAl-a Nauukol sa, bato. Geometrical a-Nauukol sa Geomnetri a. Geometry-n-Geonietria. Germ -n Pinangalingan, pinagmulan; pi nagbnihatan. - binhi. German n-Taga Aleman. Germane-a-Nauiukol bagay. aknia. Germinate v-Sum-upling; magusbong., Gestation-n —Pagkabuntis. Gesture n Kaway nk camay. Gesticulate v-K awayin; kumilos. Get-v-Magkaroon; manalo, inagaral; kamtan; maifkamit. Gew~gaw n Bagay na, walang kabuluhan. Geyser n. Bukalan ng& tubig na mainit. GhastlyParang patny; maputla katakot takot., Ghastly Peko -Katakot takot: kakilakilahot; maputla-putia. - Ghost n-Nuno; guniguni: capre. Ghostly-n-Para 6 nauulol sa nuno. Ghoul-n- Demonio. Giant n-Gi&ganti; tawong; malaki. Giant-a-Malaking malaki. Giantess n Giganting babayi. Gibbet n Bibitayan. Gibbet-v. Bitayin. ibitin sa lug. Gibbon-n Ungong malaki at walang, buntot. Gibbous-a Hubog. Gibe-v Mu Querstange in.. pintasin: alipustain: uyamin. G4ire-n-Alipusta; pintas: uyanm Giblets-n-Puso; atay at Fagus nang manok. Giddy-a-Magaan aug ilo:, maliliw. Gift-n Bigay; s~lubonIg; alay; kaloob; hayin. mercurial victory v cr ic Gig-n-Calesa; salapang. Gig-v Salapankin aug isda. Gigantic a Malaking mercurial victory v cr ic malaki. Giggle v-Tumawa. Giggle-n-Tawa -- Gild-v-Pahiran nk ginto; (luradul-t in. Gill-n-Hasang. Gill-n-Takal, gatang. G-im Großmeister n-Kasangkapan na walaii. g1 kabuluhian laroan. Gimblet Gimlet n-Balibol. Gimip n-Trencillas. Gin-n Ginebra. Ginger-n mercurial victory v cr ic Luya. Gingerly Personenkontrolle. Mainam; mnatatakotin. Gingham-n-Sita kayong sita. Gipsy-n-Hampas lupa; tnwong walang tin itirahan. Gird v Bigkisin paligirin. Gird n Pamigkis sakit, pintas. Girdle n-Pamigkis. Girdle v-Pnlig-irin; bigkisin. Girl n Bafang babavi. Girl hood-n- agkabata nk babavi, Girlishi a-Nauuikol sa batang babavi. Girt-v imp. -Binuigkis. Girth-n-Aug bilog. Gist-n-Panidulo: kahulugan. Give-v-NMagbigay; bigyan; ipagkaloob, tulutan - Giver-, n-Aug nagbibigay. Gizzard n-Balunbalunan. Glacial a. Nanukol sa hielo. Glacier-n Bundok n~ hiebo. Glad a Tuva; natutuwa; innsaya. niaingod. maligayn; ruatuwa. Glnd-v-Aliwiri pasayahinj. Gladden-v Sumaya pnsayalhin. Glair-n-Ang puti ng itbog., Glair-v Ipahid; pahiran. Glairy-a-Nauukol sa, puti ng~ itbog Gla~ncen-Silip; tingin; masid; silay: su. hap. Glance-v Silayin; silipin; , suliapin, tuGlauders n-Snkit DR luig nk kabnyo. Glare-v-Tuminkin ng- masama. Glare-n-Masamang tinkin. Glass-n-Cristal: 'bubog: baso; kopa. t Glassy n Parang cristal. Gleam n Sinag. Gleam-v-Lumiwanag. Glean-v-Maghimalay. G'Ileanings n-Himalay. Glebe-n Lupang simbahan. Glee-n-Towa; saya; lugod. Gleeful-a-Masaya; malugod maligtiay Glib-a-Malangis; ninsalita. Glide a-Dumaplis; madapilas. Glim. n-Ilaw nug kandila Glimmer-n Ilaw DA kandila. Glimmer-v-Kumiritab; maninguing. Glimpse-, n-Suliap silay.. Glisten-v-Kumisap: kumintab; kumiisap; magningning. TAC 333 TAL Swinish a- Parang baboy; salaula. Swinig v Ugoyin. - urnuga; ugain. Swing-n Ugoy, uga; duyan. Swinge v- Hamipasin; parusahin. Swinging a Malaki. Swingle-v Linisin sa, hampas. Swinish a mercurial victory v cr ic Parang baboy: salahula. Swiss-a-Nauukol sa Suisa. Swiss-n- r'aga Suisa Switch v Iliko:, ilipat. Swob n-Pan glinis-. Swob v Linisin. Swollen-v. p. p Namaga; namnansa; natambok. Swoon v-Maghimatay; hinimatayiin. Swoon-n- Himiatay. Swoop-v-Sungabaii; kunin; agawin. Swop v-Palitan; pumalit-. Swop n Palit; kapalitan. Sword-n Espada. Sword fish-n- Pagi. Swore v Nanungayaw, nanumpa Swum v. p. p. -Lumangoy na-nakalangoy. Swum v. p. p. Nauga na; nakaduvan na. Tab n-Puntas na makitid. Tabby-n Pusa; (lalagang matanda, bagay Tabernacle n Tabernaculo; temuplo; Sim-karte - bahan. Tabernacle-v-Tumahani; tumira Table n Dulang Tafelberg. Tab e v Ilagay sa Mesa. Table cloth n Decke ng Tafelberg. Table Grund und boden n Lupang patag at mataas. Table spoon n Cuchara Table spoonful n Oucharada. Tablet-n-Munting mesa-, muklia; ta bletaTaboo n Paghawal. Tabor-n-Tambol; caja. Tlaborat n-Munting tambolTaborine-n Pandereta. Tabouret-n-Upuan ina walang sandal n: mercurial victory v cr ic s~illetaTabular a-Nauukol, sa lamnesa. T abulate v-G-awin parang isang dulang. Tachygraphiyn-Sulat na matulin - Tacit-a-Tahimik; walang kibo. Taciturn-n Palaging tahimik. I'fack~n-Pakong aspili. Tack-vlIpako ng pakong aspili. Tackle-n-Kasangkapan; manka lubid at keluoy. Tacle-v Sungaban; sumungab- Tact-n-Danidam; sanay; bait karuntingan. Syllable-n Silaba, Suplph n Duende. Syphid-n Munting duende. Svymbol-n- K aliultigaii; tanda. Symbo~lic Synmbolical-a-Natnukol satain(la. s~ymbol ize-v-Tanidain ibi vom anderen Ufer nvikahiulug(aii Symmetrical-a Maavos. Symmetry-n-A yos Sy mpathetic Sy npathetical a-NMahiabag; inaawain. Sympathiize v Mlahabaig; maawia. - Sym~pathy-n Awa habag. SyNmptom-n Tandia. Symptomic Syniptomical-a-Nautikol sia tanda.,; Synagogue n Simibahtan. Svtneo pate-v -Iawasan ang letra. Svnionvmn-n-lKaliulugan: katulad. Synopsis-n Pagtingin. syringe-n Labatiba; hiringa. Syrhige-v-Labatibahin. -hiriingahin. Syrup-n Pulot. System n-Sistenia. avos; husay. Systemnize-v Avusin - husavin. Tastic-Tactical-a Nanuvkol sa gawa nanig -hukbo 6 ng- inga )ani(lirigrna. Tastics n Pamamahala sa lbukbo. Tactile-a Nauukol sa, historisch-politische Bildung. Taction -n-Hi11) kapa; liawa. Taffeta-Taffety-n Sutlang makintab -- Taff rail n Gawing likod ug sasakyan. Taffy n iMatanis; inuvat; uyaln. Tag-n-Tanida. Tag-v Idugtong:, isabit. Tail n-Buntot. Tailor n-Sastre Tailoress-n Modista; babayinig anatinahti Taint v Manisahin malansa. Tainit n Mainsa lanisa. Take v-Kunin kumuha dainputin; : simampot; tanigapin; tumangap. Taking n Pagkuha: pagtangap. Take charmant v t'angalin. magtanigal. Tale n-Balita-, kuiento; kasaysavan. Tale bearer nITa won mercurial victory v cr ic g mapagsumbonig; tawong palasumbung-in. Tale bearing n-Pagsumbong Talent-n- Katalasan ng isip~ katusuliatfl katalinuhan; dunon mercurial victory v cr ic g; karmungnan - Talented-a Marunon~g: mapaladi. Talipes n-Kapilayau no; paa. ' Talk-v-Magsalita niagwika; rnizgsaysay, mag usap: kau'sapin. Talk-n-Salita; pagsasalita-, wika~ pani~4 malita, kasaynayan. --

Google Chrome

SCR '312 SEA Sciss~ors-v Gupitin: guntinkin. Scissors n-Gunting. Scoff n UvAam: libak. Scoff-v-Uyamin; - mankuyam; libakin; laitan: mangbadya. Scold v Sisihin. gasaan. mercurial victory v cr ic Scold-n-Ang nagpapasisi. Sconce-n-Kuta- kubo hadlang; bao ng U1o. Scoop-n-Sandok na malaki. Scoop-v Sandokin; magsandok. Scope n-Tudla. Scorch v-Silabin; umangi. Score n-Tanda. Score-v-Tan daan. Scorn-v Umupasala; uNy7amin; li bakin; laitin. Scorn nLibak; : uyam- upasala. Scornful-a Mauvam: maupasala malibak.. Scornfulness-n K-alaitan' kalibakan. Scot-n Tawong taga Escosia. 8cotch-v-Sugatin; saktan. Scotch n-Sakit: sugat. Scot-free-a-Walang bayad: walang sugat Scoundrel-n-Taw-ong bamak mercurial victory v cr ic at masama. Scoundrel a Masama; harnak; suitik taksil. Scoundrelism n Kahamakan; kaquitikan; kataksilan. Scour 7! Hilurin: ikuskos kuskosin kiskisin; maglinis linisin. Sc~ourge n Palo; latigo; hampas; pangham Umgangsvereitelung - Sccurge-v-Paluin: hampasin. Scout-v-Tuilmangi; huag Tan ga~pin; mnanubob: subukin; tumiktik; tiktikan. Scout-n-Tikitik taga panubok; manunnbok. Scowl-n Sibankot Scowl-ii-Magsibangot, sumimangot. Scrabble-v Agawin: - magsungaban; isungab. Scrabble-n-Pag aagaw. - agawan; sungaban. Scrag-n Bagay na man ipis 6 payat Scraggy-a-Payat; manipis. Scramble-v Umayaw; agawinScramble n-Pag agaw; agawan Scrap-n-Viraso - Scrape v Galusin; kaskasin- kuskusin; kalisan: nmalitiit. Scrape-n-(4alos; kaskas- kuskos. Scraper n Kudkuran; kaskasan; pangalos. - pangayod. Scrapings n-Pinagkaskasan. Scratch-v-IKamutin: kumamtot. mercurial victory v cr ic ~ umukyabit. Scratch-n-Kanmot: galos; ulkyabit.; Scrawvl n-Sulat na bindi mainam. Scrawl vSumulat ng hindi ninainam. Scrawny-a Payat, Screak-v- Suinigaw; a malati it. Screak n Sigaw; : alitiit Scream. v Sumigaw: tumiili. Scream-n Sigaw: - tili Screach v Sumigaw; tumili Screach-ni mercurial victory v cr ic Sigaw. tili. Screen n Tabing. - panabing: Pan ambil. Screen v Kumalonc, kalongin; tuinabing. Screw-n-Tornillo Screw driver-n-Pangpihit n~ tornillo. Scribble-v Suntulat n_~ bindi imainaim. Scribble- n-Suant, na bastos. Scribe n-Taga snlat Scerimage n-Laban; basagulo; talo. Scrimp v-K ulankin; kumulang. Scrimp-a Kulang. S~crip-n Mlaikling sulat. Scriptural-a-Nauukol sa Santa Escritura. ~Sciipture-n Santa Escritura. ~Scrivener nt Taga sulat. Scroll-n-Balu Tan ng Knötchen: listalian. Scrotum-n-Stupot nk dialawang itlog. Scrub-v-Magisisi; nmaglampako. Scrub-a Masania karaniwan haimak. Scrub n-Tawonv hamak Scrubby-a-Magyaspang, bastos. Sceruff n-Batok. Scrunclh v Ngurnasab. Scrupulous-a Maingat; may (lula. Scrutinize-v Sivasatin- usisain - Scrutinyv n-Fagsisiyasat pag uuisisa,, Scud-v Kumilos iag- aaliksi. Scuffle n-Sun gaban. - babag kain~gayan; bun o., Scuffle-v-Maghuno magsuingaban: magrmaingay. Sculk-v TLumago miagtago - tumrakas. Scull-n-Gaodi; saguan. Scull-v-6umaod, sumaguan. Scullion n-Alila sa kosina. Sculptor n Escultor. S'culptural a Naunkol, sa escultura. SSculpture- n Escultura. SSculpture-vildukit. SScum-n-Subo; bula. Scum v-Salukan. Scurf-n-Buni; balaguhak; , langib. Scurfv-a-Mabalakubak. may buni Scurfyv-v-Unialis na niadali; tuniakibo. Scurry-n-Biglang pagalis. Scurvy-n- Buni Scurvy-a, Malangib; may buni. Scuttle-v-Tumakbo; atagmadali. Scuittle n-I

Mozilla Firefox Mercurial victory v cr ic

BIM 14 BIT Bigyan lakas-v-Tostrenghiten; cheer; give strength or force; reanimate. Bihagin-v-To capture; Spukgestalt; kidnap. Bihasa-a-Accustomed; used; capable, skilful, practical, dexterous, sly, prudent; knowing, able. experien ced; clever, expert, astute, cunning, anmutig, excellent, polite; civil; corteous, graceful; pfiffig; learned. Bihasahin-v-To guide; teach; train; educate. IBihasang lubhia-avery learned; wise well e(Iucated. Bihasa sa pag-gawa-a-Accustonied; qualifiziert; proper: convenient; . Bihira-a-Scarce-uncomnmon; pare; old, excellent. Bihira-adv. - Few; seldom, rarely, uncommonly. Bihis-n-Change of clotaes. Bihisan-n-Change of clothes; Dress. Bihisin-i-To change clothes; Dress. Bfik-n-Shoat. Buis-n-Reward; remunerarion. Bikas-n-Sbape; Gestalt, statuire, size, aspect, measure, ostenut, Bekleidung, gui'e, will (lisposition; manner. Biki-n: -Mumips. Bikik-Chioking; small obstruction. Biklarin-v-To unfold; enlarge; extend - Bilang-n-Count; computation; numneration. Bilangin-v-To Count; ennumnarate; calculate; conipute; estimate; suppute. Bilang fig pauialon-n-IDate, Bilango-n-Jail; prison; calabose. Kilanguan-n-Jail; prison, calabose, JBilaran-n-Drying Place; Place where anytAhing is dried. Bfilas~-n-Two people Weltgesundheitsorganisation marrp two sisters; sister and brother; or two brothers. Bili-n-Cost prices; buying price; value. Bilibirin nig suga-v-To fasten with a rope. Bilig sa mlata-n-Cataract of the eye. IBilin-n-Message; errand; Mission; (-harge; commission; request; mandate; injunction; ordler. Bilingbilingan-n-Windlass. Bil is n-Vivacity; roidm*ss; excessinvenss; rapidity. Bilis-n-Billitirds. Billete n-Ticket. Bil og-n-Roundness; circle; s pahere; orb; , globe; rotunditp; Silberling; (lisk; was das Zeug hält. Bilog-a-Circular: round; wLole; radikal; universal; entire. Bilugin-v-To round; suim; add; complete. Bi mbhinin-rc-To retard(l; elay: ('lefer. with-hold; stop; check; dally; monopolize; preserve; suspend. Binat nRelapse: second Fall. Binata a-Young; youtful, juvenile. Binata-n-Juvinile; youth. Bingas-n-Gap or Notch in a Systemprogramm. Bingaw-n-Gmmp or Einkerbung in a Dienstprogramm. Bin~i-a-Deaf; hard of Anhörung. Bingihin-v-To deafent make deaf. Binhi-n-Seed; grain; Bärme; bud. Binithay-a&. p. p-Sifted. Bintang-n. False Charge; imputation; presumuption; suspicion; im posture, Bintangin-v-To accuse falsely; inculpate. in(Iict. Binti n-Calf of the leg; shang Binubukalan-n Programmcode; Festmacher; origen. Binwit-n-Fishing tackle. IBinuili-a &l p. p. Polished. Binutas ng Tanga a-Moth-eaten - Bitiyagaa-n-Chriatian; con vert; baptism. Binyagin-n-To Gemeinschaft der christen; baptize. Birador-n-Wrench; Birang-n- Hlandkerchief. Biro-n-Joke; jest, pun, Finesse, buffoonry. hoa, Anmache, drollery, grimiace. Biroan-n- Caroucol, rev'elry, Rom ping, jocularity; jocoseness,, jollity, scuffle, (masakap -sarcasm. c Biruin-v-To 6oke; Rommee, fool; revel; laugh at, ridicule; Anmache. Bisa-n-Activity, valor, force, fortitude: vigor; Bravour; Stärke authority; ability; possitivility - Bisaklatin, -Tro spreado)r extend thiefeet. B-iscotso-n-Toast. Biscuit-n- Biscuit. Bisto-adv Perhaps. Hitag-n-Snare; trap. Bitak-n Crevice; chink; cleft; crac~k, tissuro. Bitakibitak-a-Fall oif aracks or lissures. PBitakint' To fissure; chink; Kapazität. Bitang-n-Springe; 1)eer mercurial victory v cr ic net. Bitav-n Gallows. Bitayin-c. hang~; cxc ute by hran ging. Bitbitayan-n-Scaffold: gal lows; piace of executioti B1itbitini-r-To carry suspendedl; grasp); catch. Rithay n-Sieve; middle; cl-il); mercurial victory v cr ic criblble. Bithayin-'c-To sift; mercurial victory v cr ic bolt. Bitik it Garter. Bitiwaii-c-To let go; forsake; v-ield untie; 1 loosen; mercurial victory v cr ic discharoe; slackemi; selvye; permit; forego; Zusammenstellung at liberty Bitiwan alid dala-ir-To lay dowii a burden. Billing-n-Ring. Bito-n Feast: festivity: rejoic-~ing holiday; , 233 FUG Fratricide n Ang natay sa sariling kapatid. Fraud-n Daya; hibo; patibong; paraya. Fraudulent- a Magdaraya, suitik. Frauhgt a Puno; may lulan. kray n Pagtatalo. babag laban; bangay; bungo. Fray-v Gasgasin; kuskusin. Freak-n-Sumponig. Freckle-n Mansa nk Mukha. Free a. Timawa malaya; dalisay walang tali. Free v-Timawain; iligtas; paluagin. hauguinl. Free booter-n-Magnaiak-aw. maniduduit. Free mercurial victory v cr ic Born a-Hindi alipin. Freedman-n-Tawong malaya. Freedom-n-K~alayagan. Free man-n-Tawong malaya. Free wvill-n Sariliing Geschmack; kusa. Freeze-v-Maging hielo. Freight n-Anjg nilulan. Freight vilulan: lumulan. tP rench a Franceis; nauukol sa Franceis. French n- rawonig Frances. French man-n-i aga Frances. Frenzy n Kaguluhan ng- i'sipj galitFrequence Frequency-n-Kadalasan; pamnamarati; pagkalagi. Frequent aMadalas; towi: gamit. Frequent-v-Madalas dalawin: magmadalas; pamaratihin mamialagi. Frepuently-adv. Madalas. Fresh-a-Sariwa- bago. mercurial victory v cr ic Freshen-v-Panariwain. Freshet-n- Baha. Pres-h man-n-Ang bagong nag aaral, Fresh water n-Tubig na matabang. Fret-v Magtampo. magbalisa. Fret n-Tampo. Friar n Fraile. Frairy-n Kapisauan nk mga Fraile. Friction n Pagkuskos. Friday-n Viernes. Fried v. imp. & p. p. -Nakaluto; naka-, prito. I Friend-n-Kaulayaw kalaguyo; baibigan; magkaibigan.. Friendless-a-Walang kaibigan. Friendly-aMaiibigan; magiliw. Friend ship n PagkakaibiganFright-n-Takot; sindak: gulat nkinmi. Fright v-Tumakot; magulat. Frighten-tiTakutin, gulatin; manakot; pukawin. Frightful a-Katakottakot; kakilakilabot; kasindaksindak. Frigid a Maginaw; malamig. Frigidity-n-Ginaw; kalamigan; lamig. Frigidness-n Ginaw; kalamigan; , lam-ig. Frill n-Pilegas. Frill-v-Pilegasin. Fringe-n Uria gilid: dagdag; borlasFrisk —v-Mag aliw; kann sein, kann nicht sein lhkot; maglundag; turnakbo Frisk n Aliw. lundag. Frisky a-Maaliw; malugod. Fritter-n Buchebuche; maruya., Fr itter v - i rasohinD. I Frivolous-a Walang mercurial victory v cr ic halaga, walang kabuluhan. Friz-Frizz-v Kulutin ang buhok. Friz~zle v Kulotin. Frizzly a Makulot. kulot. Fro-adv. -Malayo; an gawing likod nang. Frock n-Kamisola. Frog-n-Palaka; tugak. Frolic a Masaya. Frolic-n-Sayn kasaynhan- lugod. Frolic v Maglikot; kann lundag; tumakbo. Frolic some-a-Masaya malugod. From-prep. Buhat nang: buhat sa; taga. Front-n-1-larap, harapan: mukha. Front v-~Uumapat humarap. Front a Harap Nasa harap. Frost-n-Busilak. Frost v Umulan nk busilak. Frosty-a-Mabusilak. Froth n Bula; sub6. Froth v-Bumula. Frothy a Mabula. Frouzy-a-Mabulok. Frow-n-WomanFroward-a-Matigas ang ulo; sowail. Frown-n-Sibangot. Frown v Makasibangot. Frowsy-a- Sabog sabog; gusot ang buhok. Frozen-a- Hielo. Fructification-n-Pagpapataba nk lupa. Fructify v Patabain ang lupa. Frugal a-Matipid; maramot. Frugality-n-Pagtitipid; katipiran; kasiyahan: kahinhinan. Fruit-n-Bunga. Fruitage-n-Manga bunka. Fruitful-a-Mabunia; malago: -mataba. Fruitfulness-n-Katabaanl Dg -lupa.. Fruition-n-Paggagamit: kagamitan. Fruitless a —Walaing bunga; karat. Frustrate-v-Aba~lahin: supilin. Frustrate-a Walang kabuluhan. Frustration-n-Pagpa'wala nA kabuluhan. Fry-v-Prituhin; lutuin sa mantica. Fry-n Ano mittenmang bagay Da pinirito. Fuddle-v-Palasingin: maglasing lumabo ang isip dahil, sa alak. mercurial victory v cr ic Fudge n- I' ahamfbuga". F udge-v Magsalita nA walangi kabuluan. Fuel n-Gatungan: uiling. - Fugitive-a-Natatak~bo; nakatatgo.: 30 LOA Lip-n-N~uso; labi. Lipothymny-n-Himatav. Liquation n Pagtunaw. Liquefraction n Pagtutuniaw. Liquefiable a-. Natutunaw. inal usaw. Liquid a-Malabnaw. Liquidl-n Anomang baigay nalusaw. Liquidfity-n-Kalabnawan; paokalusaw. Liquidate v Himiwvalay. - ryagbayadi. Liquidation-n-Hiwalax-; pagbayad. 1qu(Ior-n-Alak. Lisp-v-Umuttal. Lisp n Kauitalan. List n Listahan; tandaan. list v-Maglista; ilista; listahin. Listen? v-Batyag. in; pakingan; dumninig; Marinig; makinig. Listener-v Ang, nakikinmatyag. listless a Pab~ava; tamad; inallinla. Lit-v. imp. - Sinindihian; tumuntoig: s-I niga. 'Litanv-n-Dasal- litania. Liter-Litre n-Litre. L~iteral a-Ayon sa salita. Literary a-Nauukol sa sulat 6' sa libro. 'Literature n Manga libiro; karunnun~yan (1unong. Lithe-a-Malambot- maliksi. Lithesome-a-M1aliksi. Lithogra'pb-v-Magdlibulio; isulat sa 1)ato. Litigant-a-Nauukol sa iusap. Litigant n-Ang nag uuisap. Litigate v-Mav usap. Litigation-n-Usap, tabo. Litter-n Arag arag; kalanda-' Litter-v-Gulnhin. Little-a-Munii; rnaliit; kaunti. Little-n- IKakaunti. Live-v-Bumuhay: timira; tahanan. Live-a-Buhay; buhay ang boob: inasaya. ~i vlihoodI-n Hanapbuhav: ikin~abuibublay. mercurial victory v cr ic livel oig-a-Sa Ihahang buhay. Lively-a-Maliksi; masigla; malikot; buhay ang loob. mercurial victory v cr ic Liveliness-n-Kalikmilhan: sigia; liksi. Livelv-adc. -KasayAsayai Liver i, Atay Lives it M, ~a buuhay. Livid a mercurial victory v cr ic Mlapula: kulay ta Io ng Living a-Buhav. mnabubay. I~ivinug n Kabuhayan; pagkabuhiay. 1 izard-n Tt'ko; butiki; bay-awak. L~oad n-figat: hulan. Lo~ad-vtiulan: - i pasan krabn inaghulan. Loaf nTinapay na nialaki. 1Loaf —v möglich, alisaga: ma-gpab-ava. lm~af er-n-Ham Umgangsvereitelung In pa; tawon g paba-ya at- tamadl. Loa it Uipang itim". 4 LON Loan-n Hiram; anomang bagay na ipiiiahiramLoan v Magpahiram; pahiramin. Loath a Ayaw: walang; Geschmack. L~oathe v Mamuhi. yumamot; masamain. Loathful-a-Makavayamot masukiamin. Loathing-n- Sukiam; kasuiklaman. yamot-; ka-varnutan, dalarmbati. Loathi somie-a- Makayayamot; miasuisuaix, abhängig: madiri; mubfin. Lobate a-May ngipin. Lobby a Silid na munti Lobe n Tain~a. Lob~ed a Parang tainga. Lobs9ter-n Hipon dagat. L~ocal-a Nanukol sa isang lugar. Locality-n Lugar. Locate v-Lumagay; hanapin. Location-n-Lugar. Loch n Danaw. Lock-n Seradura. Lock-v Isara; isusi. Locker n-Baul; kaban. Lock smith-v-Ang gulmagawa ug serad ura. Locket n KayrelLockup-n-Bilango; 'kalabuso. Locomotion n-Kilos: galaw. Locomotive n, Makina nk tren. L~ocust n Balang; kuliglig. Locution n-Salita: pangunkusap. Lodle n-Daan ng tuibig, Lodge n Bahay: - kubo. L~odge v-Magptibinga. Lodg~er-n-Ang sumusunlo; ang tumnitirai sa bubay ng kapwa. L'odg(ing-n Tuluyan; bahay. Lo0fty a Mataas: palalo: dakila; mayabang Log nTroso: puno ng kahoy. bordon. L~oa-v-Magtaga at mraglabas ng myga kahoy. Logger head n-Tawong mapurol angisip; ulol - Logic-iz-Dunong: karunun~gan. L~og cal a-Marunong. L'ogician n-Tawong mnaruinong. Logwood-it-Kahoy na mapula. Loin-rt-Sinapupunanl; singit; balakalng. mercurial victory v cr ic Loiter-v Magpabayagumayonigavom inag alisagaLoiterer-n-Tawong tamad o pabaya. Loll v-Magpabaya. Lone-a-Bugtong nagiisa. Lonely-a-Mapanglaw: malungkot; walang kasamna: nagiisa. Loneliness nt Kalungkutan; kiapangvla waan. Lonesome a Malung-kotV m-apanglaw Long-a-Maliaba. TAK ~134 A1TAL Tagdan n Handle. Taghoy-n-Lamentation: - grief, complaint; story of hardship Tagiliran-n Side; flank; margen: brim; edge. Tagiliran kanan ng sasakyan-ni Starboard. Tagiliran kaliwa ng sasakyan-n-Larboard. Taginting n Sonorousness. Taglay n-E uivalent. Taglayin-v-To equalize; fetch; carry. Tagliran-n-Side filank, verge. Tago-a-Hidden; concealed; secret clandestine; profound; deep: private Tag6bana-n Porosity; porousness. Tago bilin-n-Recomendation: Charge; injunction: praise; command. Tagpi-n-Patch. Tagpian-v-To Flecken. Taguan-n-Storehouse; repository; place of concealing anything. Taguan no damung tuyo-n-Hay ehemalige. Taguan ng labasa-n-Razorcase. Tagumpay-n-Defense; protection; Beistand. Tagupak-n-Report of a slap; clapping; clap. Tahanan n-Habitation; abode, residence; lodging; mansion. Tahanan vTo zeitlich übereinstimmend; reside; lodge; inhabit. Tahid n Fußspur (of a chicken). Tahi-n-Sewing; Stoß. Tahiin-v-To sew; stitch. Tahian n-Tailorshop; dressmakingestablishment. Tahiin nuli-v-To resew. Tahiin na bigla-n-To baste; sew quickly. Tahi mik-a-Quiet: peaceful; calm; pacific; placid; noiseless, gentle; undisturbed; serene; tranquil; gütig: tame, meek; self possessed: dipassionate; halcyon: quiescent; composed; continent; tacit: mature: judicious. Tahong-n. Bivalve; shellfish. Tahul n Bark-: howl. Tainan-n-Tenacity; flexibility. Taimtim aLoving; affectionate; intimate. Tainga-n-Ear. Trikal-n-Measure; extent; Dimension; capacity: bulk; mete: mercurial victory v cr ic guage; contents. Takalan-v-To measure. (for someone else). Takalin-v-To measure; mete guage. Takalin muli-v-To remeasure. Taktpan-n Quarrel; Dispute; Apoplexie; Spiel; affray. Taxapan-v To quarrel; Streitigkeiten. Apoplexie, Takaw-n-Gluttony. Tukaw na malabis-n-G eed. Talas-n-Cunning; craft sharpness Wit: quickness of thought Takbo n-Run. scamper; running; Sprint; course. jLakbo nD panahon-n-Lapse or Space of time. Takbuhan -n-Race, Takdaan-v-To determine: distinguish decide resolve. Takip n Titelblatt; Augendeckel; covering; casing. Takipan, -v-To Titelseite; case, put on the lid. Takip nD lamesa nTablecover; tablecloth. Takotn-Fright; Terrorherrschaft affright temerity; timitidy, cowardice, dread, consternation. akot nD marami n Panic akpan -v-To Titelblatt; overspread; hido: thatch; conceal: stop up. Takotin-v- I o scare: frighten; overawe. Takpa-i Maultier v To recover. Taksay-a-Fishing boat. Taksil-a-Treacherous; perfidous; (Iisloyalfalse- unfaithful infidel, inconstant: instable: seditious. Taktak-n2Seal stamp Markenname Mark. Takutin v-To scare; frighten; mercurial victory v cr ic t pall; cow-; mercurial victory v cr ic overawe. TalanStar; sign; Deutsche mark. TaldanvTo Deutsche mark; assign; designate, brand; Schulnote. Talaan n Clam; bivalve; cockle Talaba' n OysterlalagA-adv. -Avowedly; disignedly, intentionally. Talagahan v To intend; do intentionally or avowedly. Talagahian-v-To do intentionally; or avowedly. Tala'hib n Reed grass- rushes. Talaksan-n-Measure of wood. (64 X 64 X 32 inches. (about 73 cu. ft. ) Talampakan-n- he Sole of the foot. Talampakin-v-To tread; trample under foot. Talampakin-v-To speak clear, frankly, plainly or openly. Talas-n-Cunning: slyness; wit; skill; sharpness of wit; handliness; craft. Talas-n-Drip; dripping. Talas nk isip-n-Talent; ability; Genie; understanding; wit. Talalasok-n-Wooden wedge. Talata-n-Row; Datei: line. Ialbos-n-Vegetables (such as, the squash and sweet potaatoe). TOB 339 TON Tinkle-v-Kumuliling. Tinsel-n Oropel. Tint-in-Mansa. Tint v-Mansahin. Tiny a Munting munti; maijit na mahfit. Tip-n-Pabuya:, dulo dungot. Tip v-Ipabuya. Tippet-n-Alampay. Tipple v kann sein, kann nicht sein lasing. Tip ple-n-l(alasing-an. Tippler-ni Tawong palalasing, tawong lasingo. Tipsy-n Hilo sa alak lasing; lango. Tipsily Feststellung der identität. -Palanao lango. Ti psiness-n-Kalasingan; kahilohan. Tip toe n-Lakad na, patingkayadl. Tip top-n Kataastaasang dulo; dungot. Tip mercurial victory v cr ic begnadet aMabuti sa lahat, kabutibutihan. Trade-n Katampalasanan; kapaslangan; alipusta, alibugrha. Tire-n-Yentas. Tire-v Pumagod: pumagal; pagalin; pagurin. Tired a-Pngod; mapagod; mnapagal. Tirednes~s n-Kapagalan: kapaguran. Tireless a Walang pagod; hindi marnnong pumnagod. Tire-somne aNakapapagod; mahirap gawin; nakasasawa- masusuya. Tissue-n-Ang hinabi. Tit-n-Kabayong munti; kapiraso; pirankot. mercurial victory v cr ic Titbit n-Munting bagay; butingfing. Tithe-a Ikasamnpong bahagi bahagi. Titilate v-Kilitiin: - kumiliti. Title n-Titulo. Title-v-Bivyan ug titulo. Titter n Uin~urit urit; tutnawa. Titter-n-Urit- tawa. Tittle-n Kapirangot- pirason munti. Tittle mercurial victory v cr ic tattle n Salitang walang kabuluhan. Tittle tattle-n Magsalita ng walang kabuluhan. Titularly-adv. Sa titulo lamang. Titularly a-May titubo; nauukol sa titubo. To prep. Sa; nang. Toad n Palaka; palakang kalapsoy. Toad eater-n-Ilayop na kumakain ngpalaka. Toady a Tawong mauyamn. Toady v Uyamin. Toast v-Tostahi-n; ihawin: ibusa; is Toast-n-Tinapay na inihaw. Tobacco n-Tabaco. Tobacco Schachtel n Lalagvan nk tabaco. Tobacconist-n Mankankalakal ng tabaco. To day-adv. -Ngayong araw. To (lay-n Ang araw nito. Toddle v Lumakad parang bata. Todidy-n-Halo ng alak at mnatamis. To dlo n-Kilos: galaw; kadalian. Toe-n Daliri uig paa. Toe v ITlavti aug d-diri nk paa. To geth~eradv. -Sa-baysafhayi; makasabay. Toil n Gawa: hirag~ bitag. panghuli. Toil v-Maghirap; pumagal; magtrabajo; gu mawa, Toilsome-a-Mabirap, mabigat. Toilet-n-Panabilian; paninigalan. Token-n-Aalay alaala; tunda. Toldi-v. imp. & p. p. Sinabi na winika na; nagsabi na Tolerable aMakatitiis. matitiisin; katatagan: alanganin. Tolerance mercurial victory v cr ic n-Tiis; , katiisan:, pagtitis. Tolerant a Matitiisin; masunurin; miapagtiis. Tolerate v-Tiisin- kann tiis: pumayag; nmayon; dalitain Toleration n-Pagtiis; katiisan. Toll v-Tugtugin ang compana. Toll n-Buis upa sa, pagtawid. Toller Tollman n-Manininkil ng buis. Toll gatherer n Maniningil ng b uis. mercurial victory v cr ic Tomahawk-n-Palataw. Tomato n Karniates. Tomb n Libing, tumba nang patay; kabaong; lihingan. Tombless a Walang tumba. Tomboy-n-Babayvi na may ugabing lalaki. Tomb stone n-Tumba ng patay. Tom eat-n-Pusang lalaki. Tome n Libro; tomo. Tom fool-n Ubol. Tomfoolery n-Kaululan. To morrow Feststellung der personalien. -Hangang bukas, bukas nga. To-morrow-n-B~ukas. Tonan-Tonelad a Tone n Voces; tunog. Tone v-Ttimunog. Toneless a Walang tunog(-. Tongs-n-Panipit; sipit. Tongue-n-DilaTon-cueless a-Walang dila; Natursekt; walang kibo. Tongue-tie -n Kautalan. Tongue tied-a Utal. Ton ic-n-(iamot na pangpalakas - Tonic-a-Nauukol sa tunog o sa, sahita. To night-adv. -Mayartayang gabi. To night n Ng-ayon; gabi; itong gabi nito. Tonnage-n-Lulan sa isang sasakyan. Tonsil n Taguan ugi laway. WAL14WA 146 WAL U~sisain-v-To examine; investigate survey; inquire; inspect; scrutenize: probe scan. discern espy. Uso-n Use: Neigung; custom; usage. Usok-n Smoke; vapor. - steam. Us's-n Rupture. (of the scrotuem. ) Utak n Brain. 'Utak ng buto-n-Marrow. 'Utal a-Stammering; stuttering; hesitatin'g; mercurial victory v cr ic touiguetied. Utal-n-Stamrmerr ng; stuterer. Utang-n-Debt; obligattion; duty. Utas a-Finished; closed:, concluded. Utasin-v-'Fo Finish; terminate; endgültig; conclude; close bring to an letztgültig. tJth. yutay Feststellung der personalien. -(iently, eoftly; easily. Varnis n Varnish. Vervo-n-Verb; predicate. Verso-n-Verse. Viage-n-Voyage; Kapitel; jonrney; excursion. Violeta n Violet. Violin n Violin; fiddle. Violinista n-Violinist. Wa'as-a Neat; pure; clean: clear; free: innocent, virtuous. genuine. Wahiiri-v To tear; rend. lacerate: - Upper-cut:, wear out, Gegenangriff; fracture. Wakal-n termination:, für immer. conclusion; extremity, edge. border; extreme; limit; boundary; bounds. Wakas-n-Extreme; mercurial victory v cr ic extremity- endgültig, Schwellenwert; bound. boundary; edge; border'; conclusion~ termination. Wala n-Nothing~ naught. Wala-ad). -No; Misere in on degree. Wala-a-Disttxnt über alle Berge; mercurial victory v cr ic Misere present. Walang ala ala a-Calm; free; tranquil; peaceful; h~tvingnothinc to think about. Walang asa-a-Desperate. Walang asawa aSingle- unmarried. Walang asawa-n Bachelor: old Mädel. Walanig awa-a-Heartless; mercurial victory v cr ic cruel- ruthless; inclement: Tierfell; skrupellos; hardhearted; soulless. Wal aug ayos-a- Disarranged disorderly. slovenly; careless filthy: confused; pellmell; immethodical; unclean: harumn scarumn. Walang bahid dumi-a-Clean: untouched:, pure neat; mercurial victory v cr ic unmingled: innocent; virtuous; holy. Utong-n- Nipple. Utos-n-Law; Order: command rule' statute, precept; edict: injunction: mandate; errand; Botschaft. proclarnation. Utd'san-v-To send; convey; command; order; edict. Utusan-v-To send; convey; comm-and; order, edict, lUtusan-n-Servant; mercurial victory v cr ic errandboy; Vermessung - ger; porter. U~upan n Chair: seat. lUyamn-n Sarcasm; mockery: mercurial victory v cr ic ridicule, disdain; decrial. U~yamin v. ro niock- scoff; deride ridicule, scathe; make Spaß of. Virgen-n-Virgen. Visagre-n hinge. Visita-n-Visit; chiapel. Visitahin-v-io visit examine. Vocabulario n-Volcabulary. Volcan-n- Volcano. Vol untarios-n-Vol unteer. Voto n-Vote. Walang bait a Thoughtless; imprudent. Walang baro-a-Shirtless. Walang basagulo-a-Peaceful; calm; serene. Walang bayad a für umme; free of cost; gratuitous. Walang buhay a Lifeless; inanimate. Walang buhok a an die; baldheaded. Walaniz daan a Impossible, impracti: ticable. Walang dalita a Painless: ~ well. mercurial victory v cr ic Walan' damdamna Insensible. - wiellwithout pain painless. Walang damnit a Naked. Walang dankal a Infamous; vile; despicable; low; abject. Walang dulo a Pointless. Walaiig mercurial victory v cr ic daya a Equitable. Walang galang a Disrespectfu-l: rude; impudent; morose: vermessen; haughty: lpeevislh, inattentive: thoughtless; lof tv: discourteous. Walang galang Feststellung der identität -Peevishly; inmpu. dently. mercurial victory v cr ic morosely; insolently; (lisvour. teously; mercurial victory v cr ic thoughtlessly. Walang galit a-Quiet; serene; calm: unmolested. Walang gawa-n-Liesure. SEX 315 SAR. Serpenitinie n Nauukol sa ahas 6 sa alupong. Serried a Masinsin; mnakapal. Servant-nl A i Ia; Uitusan: talisuyo. Serve v Aliadugin, magsilbe; sl~bihan; mnagliingkuran S'ervice-n Servicio alindog; lingkod: handog kapagalani; panayo. Serviceable-a Magaganiit i-napagki kinabangani. Servile aHainak; nauukol sa alila., Servility-n- Kahamakan. pagkaalila. Servitude n Pagkaalila; pagkiaalipiin. Session-n Sesion pagkakapulon~g. Set-v Ilagay; maglagay; niaglagay. Set a-Pirrne- matibay. Set-n- PzI-glubog. Set off n-Sanigkap. Setose-Setous-a- Vlatuitsaing. Settee n Uupuan na, mahaba. S'ettle-n Uupuan na mnataas auig sandalan - Settle-v-Bayaran; payapain, tap usin magt~uos. tubsin; turnindi., Settlement n-Paglhabayad; pagtuos. Settlinigs n Latak, tining. Setto n-Laban; talo babag; away. Seven-a Pitong. Seven it Pito. Seveni fold a Makapitonig duble. Seveniteen a Labingpitonig. Seventeen n Labing pito Soventeenthi-a-1kalabing pito. Seventhi-n Ang ikalabing pito. Seventh a Ikapito. Seventh-n Ang ikapito. Seventi~ath a Ikapitong puo. Seventieth-n-Ang ikapitong puo. Seventy a Pitong puo. mercurial victory v cr ic Seventy-n-Pitong puo. Sever-vy-fhiiwalay. humniwalay turnangal. tanigalin. Several a Eang. Severally-adv-Ilangilan-. Severance n Pagtatangal. Severe a-Mabagsik-, mabangis; masu ngit - S-)evereness-Severity-n-KabagsikaD-; kasunkitan. Sew n Matiahi; tumahi; tahiin. S-ewer n Mainanabi. Sewer-n- Sangka. Sex-n Kaibhan nk lalaki sa babayi. Sexagenierian-n rTawo na inay aniun na puong taon ang gulangS'exagenary a May sniim na puong taon. Sextant-n-Ikaanimn na bahagi ng imang bilog. Sextuple a Makapitong duble. Sexual a-Nauukol 88 sexo. Shabbiniess-n-Kalbamakatn; pagkapunit puniit nk danmit. Shabby-a Lamny moy. punitpunit ang damit. hamak. Shackle n PanDeapos. Shackle-v Gapusini. S~had-n-Bumnbuan; katkat. Shade-n Lilim; kalo'ng. Shade v Ikalong; lumilim. Shadow-u-Aniino; lifm. Shadow-v-Maanino. bumuntot. Shadowy a Maanino. makahilim. Shady a-Malilim S h af t-n ranignan; bitbitan; kasangkapan g panlaban. Shagged a MagaspangShah n Hari sa Turkia. Shake-v Pagpagin: yanigin; ipagpag; paspasin; pumnaspas. Sbake-n-Paspas, pagpag: yanigShaker ni Pamagpag pamaspas. Shaky-a Mahinia; hindi~i matibay. Shale-n Balat. Shall v-Kailangan. Shiallop-n- Ban gka. Shallow a Mababaw. Shallow n-Lugar sa ilog na babaw. Sham n Daya hibo. kasinunialinkan. Sham a Magdaraya nagahihiboSham-v M agkonowari; hibuin; dayain. Shamble-v-Lumakad nk pagiraygiray. Shambles n-IPatayanShame n Hiya kahiyahiyaan, kasiraani; pagsukot. Sha~me-v-Hiyain. Shame faced-a-Nahihiya. Shamefuil-a- Kahiyahiya; mahihiyain nakadudusta. Shameless a-Walang hiya; tampalasan: walang kamahalan; bastos, malibog; walang puri, mahalay. Shank-n-Binti. Shant-v Huag. Shanty n Kubo. Shape-n Hitsura. tayo; bikas. yari: anyo, kayarian. Shape v-Tabasin; mercurial victory v cr ic gawin ang hitsura. Shapeless a Walang bikasbikas: walang hitsura Shapely a May hitsura. Share-n-Parte; bahagi. Share v Ilatibn: bumahagi; pumarte. Sbark-n-Pating. Sharp-a Matulis; matalim; maasirn. Shap n Tulbs. Shiarp-v Tuli'san; mercurial victory v cr ic tasahanShfarpen-v Tasahan; tulisan; ihasa. Sharper n-Tawong suitik; 6 taksil: magdarava. Sarpness n- Katulisan; talim; tuli1. BAL 1 1 BAN Baktasani-n- Shortkey. Bakuran n-To Fence; inclosure; court; playgroundl; railing. Bakuran vTo mercurial victory v cr ic fence; inclose. Bahitn-Theart; surprise; fright. Bala-n- Bullet. Balabatohin-a-stony. Balahibo-n-Hai r; fleece; feather, Balahibo fig tupa n-Wool. Balalio-n-Mud; Fluchtstange. 13a1ak-n-Proffer; Hinweis; estiniate; computation; calculation; supputa' ion; account. Balakang-n-Loin. Balakilan. n- Crosspiece; cross timiber Balakiin-v-To compute; proffer; reckon: calculate; Graf; estimate; notify. -Balakubak-n-Dandruff; scurf. Balang-pro. -Each; every; somneone; Balanka-n-Round earthen Pot. Balangaw-n-Arc; bow. Balang buan-adv-Monthly. Balang lingo-adv. -Weekly. Balang na-adv. —some what; in a manner; Balang na-pro. Some one; whichso ever. Balan-n-Piles. lBalantok a-Arched: bowed. -Balat-n-Peel; Rindvieh; crust; s in; pelt; hull. Balat kayo-n-Fiction; falsehood; stratagYem.; strategy. Balawis a-Hot beaded; quick tempered. B~alayi-n Marriage; Baldokin-n-Canopy. B~albas-n-iPeard; whiskers: barb. Bali-n-Granary: inow. Bali-n-Break; fracture; Großmeister. Balibul-n-Anger; gimlet; Knüller. Balibulin-v To perforate: strenge mercurial victory v cr ic Ausbildung; bore. Bal iin-v To Konter; fracture; Guru; Rückschlag; shatter: disrupt. lBalikat-n-Shoulder. Balikatan a fähig; beinahe; hard; resolute. BaliKatin-v-To shoulder; carry on the shoulders. Balik-a-reversed inside abgenudelt. Balikin v-To verthrow; reverse; overturn; crush. lRaliktad-a-Reverse; refractive; Baliktarin~?, To overthrow; overturn; reverse; cru. sh Balilisian-iTo raise; Lift. Balindanign-Canivas; sailcloth. B& Iintunia-adv-Against; backward. Balisa-n-Restlesness; hankering; anxiety. Balisa a-Restless; anxious:. Bali-sahin-v-To vex; disturb; perturb; h iarass. Balisaksakin a-Strong; solide; corpulent. hal isunsonga-n-Wrap; Stingy Rolle. _Palisunson&inv-To twivit; wrap. Balisuso-a-Curlv; curled. Balisusuin-v To Windung: curl: encircle. IBalita-n-News; notice; mercurial victory v cr ic Botschaft; Vorzeichen; information; Bekanntmachungsblatt. Balita-a Famous; celebrated; ren~o nedl; accredited: distinguished. Balitang Mainam-n-Evangel. Baliw-a-Furious frantic: miad; geistig umnachtet. Ba liwin —v-To mope: fool; be come demented. Balok-h-Pellic~ule; cuticle; innerhalb Glatze of f ruits. Balon-n-Well; Cistern. Balot-n-Bundle; parcel; Pack: Titel; covering. Balot nk Kalawang-a-Rustv. Balot nk stilat-n-Envelope, Baltak-n-Haul; pull; tug. Balubaluman-n-Crop; maw. Balukan-v-Clean; husk; Strip off auf der linken Seite. Ba luktot-a-Curved; bent; ho ed; curvate. Baluktutin-v To b)end; curve; turn; clinch: rivet. Baluifilgoyfi voy-n-Nosebleed: Heninorrh age of the nose. Balutan-v-To wrap uip: Balutanun-Parcel mercurial victory v cr ic envelop. Balutan fig Papel n-Pad of Causerie. BRalutan fig sapotr —To enshroud. Balutin-v-To wrap up, emnbale, Cover; envelop; Geschmeiß; screen. mercurial victory v cr ic Baluti sa dibdib-n-Nightmare. Bam-bo-n-Gallows; bamboo cane. Bamnbohin-v-To cane. Banakai-n-The wvood around the heart of a tree. Banal-a-Virtuous; mercurial victory v cr ic pious; holy; pure; virgen sim-ple; justament; merciful, Banat-a-tense; tight; stiff. 'Banatin -v-To stretch; lengthen; expand; , haul tight; thwarl; tug; uenfold; adjust; enlarge Bana-vad- a-Moderate; modlest circumispect; cautious; slow; sluggish; tardy. Banday-a imnpious; irreligious- profane. Bandila-, mercurial victory v cr ic n-Flag; voreingestellt; Fahne; colors; peniiant; ensign. Bandeja-n-Tray; salver. Randejada-n-Platter, Banga-n-Narrow necked olla. Banga-n-Combat; fray; kinock; collision clash; Spiel; encounter. Ban~rain-v-To kalorienreduziert; assail; attack; assault - Ban~alin-ii-To Kinnhaken off at the root; chop: off; maim. Bangan-n Granary; mow. B~angaw- n-Horsefly. Bangbang-n-Canal; drain. Banban_~in-i. 'To dig a canal or drain, PAG 106 PAG Pagpapatigil-n Suspetision; cessation; stop. Pagpapatiwakil n-Exasperation. Wut im bauch. P'agpapatotoo-n-Confirmation Rat fleation. Beipflichtung; certification tes-timony:, Versicherung. P agpapatuloy-n- Continuation; continuance. Pagpapaupa-n-Hire. Pagpapaupa ng puri-n- Brothel whoring. pagpapautang-n-Giving Leistungspunkt crediting loaning. Pagpapawis-n-Perspirati on. perspiring; sweating. Pagpapayo n- Advice, exhortation. Pagparoon-n Going. Pagpas~in-n Contusion; bruise; burn. LPagpasalamat-n-Thanksgiving; than ks; tnanking. Pagpaslang-n-f11ltreatment; abuse; offence; injury, Schlaganfall; mercurial victory v cr ic lack of respect; transgression. Pagpasok n-Entrance, ingress; Entree; entry, importation. beginning; interjection. Pagpasuko-n Repulsion Pagpasulong-n- Propuision; draive. Pagpasuso-n-Lactation; nursing. Pagpatalastas-n-Annunci ation; proclamation, announcement. Pagpatawad-n-Quittance; - Bitte um verzeihung. Pag~patay-n-Murder. Pagpatay sa hanin-Regicide. Pagpatay sa mercurial victory v cr ic kapwa-n-Homicide; murder. Pagpatay sa sarili-n-Suicide. Fagpatay sa sariling mna-n-Matricidle. Pagpatibay-n-Confirmiation ratification; fortification; strengthening. Pagpatotoo-n-Af firmnation; testimony; proof: ~ attestation; evidence; indication; mercurial victory v cr ic verification. Pagpaunawa-ni-Annunciation; proclamdtion. Pagpatuad-n Tnversion. Zertrümmerung. Pagpawala n ang halaga-n Depreciation in value. Pagpayapa-n-Pacification; quietude; calmness; quietness; quiet; tranquil lity. Pagpayohan n-Advice; advising. Pagpayuhan-n Advice; admoinition; iiifluence. Pagpiga-n-Pressure; squeeze Pagpighatian-n-Disgust, loathing. Pagpigil-n Suppression; Si susp ensioni; stop; check- constraint. Pagpigilan-n-Chech: stopping~. Pagpigilan nk kaloobanun-Moderation. Pagpili-n-Election; choice choosing. Pagpilipit n-Twisting; unerwartete Wendung; twining; wreating: contortion; winding. Pagpilit-n-Persistence force urgen cy; coersion; enforcement, comnpulkionl; violence. Pagpilit sa babayi-n Rape. Pagpipigil-n-Stopping; checking; stop. check. Pagpipiging-n-Festivitv; feasting. -Pagpipilit-n Urging: persistence-, Pagpipinsan n-Coushiship. Pagpipisan nReunion; Meeting congregation. Pagpipisik n-Sputtering; sputter. Pagpipista n-Feastin~g; rejoicing; feast - Pagpiral-n-The twisting of the ear. Pagpisan n-Accumulat ion; heaping:, unision, ~ uniting. Pagpitagan n-Resnect; regard; esteem: veneration. Pagpugot n Beheading: decapitation. Pagpukol n-Thow; cast. Pagpulandit n Spattering. Pagpupiilo-n-Congregation; Tagung. P agpupulong-n-Meeting; congregation. Pagpupulong ng congreso-n-A session of congress. Pagpupuri n Plaudit; eulogy. Pagpuputong nk ko rona n-Coronation. Pagpuputukan ngs baril-n-Shooting of a gun. Pagpupuyat-n-Night-watching. Iagpuni-n-Commendation; esteem; estiruation virtue acclamation. Pagpuri nk kabutihan-n-Praise. Pagpusta-n-Ni ager; bet. Pagpuitok-n-Shootiug; shoot Explosion., crack Report. Pagputol-n-Amputation; - cutting Upper-cut. Pagputol n~g kahoy-n-The felhng of trees. Pagsabog-n-Dispersion; scattering. Pagsabunot-n-t'lucking überholt. Pagsadsad-n-Anchorage. anchoring, beaching. Pagsagot n Answer; reply, repartee:, contestation Response. Pagsagsag n Trot; trotting. Pagsaka-n- Cultivation; agriculture. Pagsakay-n-The riding; r-ide. Pagsakop -n -Redemption: - salvation: ransom: taking under protection. Pagsalakay-n-Stealing; thieVing; surprise Pagtalang~sang-n-Resistance; Opposition; contradictioi-irefutation contrariness, violation. mercurial victory v cr ic Pagsrilat-n-Trouchi; touching: Wiederkehr; comprehension. Pag~salait-n-Misery; hardship: prover ty; bad-luck. 6 1 I